திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آنْمَ تَرِسَنَمْ
āṉma tarisaṉam
وَاتَنَيْكْ كَظِوُ
vātaṉaik kaḻivu
Sixth Thirumurai

023. سِوَ تَرِسَنَمْ
siva tarisaṉam

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِرُاُتَيْیایْ سِرْسَبَيْوَاظْ سِوَبَتِیيَۤ يَلْلامْ
  سيَیْیَوَلْلَ تَنِتْتَلَيْمَيْسْ سِتْتَسِكا مَنِیيَۤ
  اُرُاُتَيْيَنْ اُیِرْكْكُیِرایْ اُوضِرْكِنْرَ اُوضِیيَۤ
  اُنْنُتُورُمْ يَنْنُضَتْتيَۤ اُورُكِنْرَ اَمُتيَۤ
  اَرُاُتَيْیَ بيَرُوٕضِیایْ اَتُوِضَنغْكُ وٕضِیایْ
  اَبْبالُ مایْنِرَيْنْدَ اَرُتْبيَرُنعْسُوۤ تِیَنيَۤ
  مَرُاُتَيْیاضْ سِوَكامَ وَلْلِمَنَ وَاضا
  وَنْدَرُضْكَ اَرُتْسُوۤتِ تَنْدَرُضْكَ وِرَيْنْديَۤ.
 • 2. سُولْلَوَنيَۤ بُورُضَوَنيَۤ تُرِیَبَتَتْ تَوَنيَۤ
  تُویَوَنيَۤ نيَۤیَوَنيَۤ سُوۤتِاُرُ وَوَنيَۤ
  نَلْلَوَنيَۤ نَنْنِتِیيَۤ نعانَسَبا بَتِیيَۤ
  نایَكَنيَۤ تایَكَنيَۤ نَنْبَوَنيَۤ اَنَيْتْتُمْ
  اَلْلَوَنيَۤ آنَوَنيَۤ اَمْمَيْاَبْبا يَنْنَيْ
  آنْتَوَنيَۤ تانْتَوَنيَۤ اَرُتْكُرُوٕۤ يَلْلامْ
  وَلْلَوَنيَۤ سِوَكامَ وَلْلِمَنَ وَاضا
  مَنْنَوَنيَۤ يَنْنَوَنيَۤ وَنْدَرُضْكَ وِرَيْنْديَۤ.
 • 3. تُرِیَنِلَيْ تُنِنْدَوَرُمْ سُولْلَرُمْميَیْبْ بُورُضيَۤ
  سُتْتَسِوَا نَنْدَسَبَيْسْ سِتْتَسِكا مَنِیيَۤ
  بيَرِیَسِوَ بَتِیيَۤنِنْ بيَرُمَيْاَرِنْ تِتَوٕۤ
  بيَۤراسَيْبْ بَتُكِنْريَۤنْ بِتْتَرْكَضِلْ بيَرِیيَۤنْ
  كَرِیَمَنِتْ تِرَتْتِنَيْیُمْ كانَوَلْليَۤنْ اَلْليَۤنْ
  كَنْمَنِیيَۤ نِنْتِرَتْتَيْكْ كانُتَلْوَلْ ليَۤنُوۤ
  اَرِیَبيَرُمْ بُورُضامْاُنْ اَرُتْسُوۤتِ يَنَكْكيَۤ
  اَضِتْتَنَيْیيَۤلْ اَرِنْدُكُوضْوٕۤنْ اَضِتْتِتُكَ وِرَيْنْديَۤ.
 • 4. مَرَبْبَرِیابْ بيَۤرَرِوِلْ وَایْتْتَبيَرُنعْ سُكَميَۤ
  مَلَيْوَرِیا نِلَيْنِرَمْبَ وَیَنغْكِیَسيَمْ بُورُضيَۤ
  اِرَبْبَرِیاتْ تِرُنيَرِیِلْ254 يَنْنَيْوَضَرْتْ تَرُضُمْ
  يَنْنُتَيْیَ نَرْرایيَۤ يَنْدایيَۤ نِنَتُ
  سِرَبْبَرِیا اُلَكَميَلامْ سِرَبْبَرِنْدُ كُوضَوٕۤ
  سِتْتَسِكا مَنِیيَۤنِي سِتْتِيَلامْ وِضَنغْكَبْ
  بِرَبْبَرِیابْ بيَرُنْدَوَرُمْ وِیَبْبَوَنْدُ تَرُوَایْ
  بيَرُنغْكَرُنَيْ اَرَسيَۤنِي تَرُنْدَرُنَمْ اِتُوٕۤ.
 • 5. مُنْنُظَيْبْبالْ اُرُمْيَنَوٕۤ مُوظِكِنْرارْ مُوظِیِنْ
  مُتِوَرِیيَۤنْ يَلْلامْسيَیْ مُنْنَوَنيَۤ نِييَنْ
  تَنْنُظَيْبْبارْتْ تَرُضْوَایيَۤلْ اُنْتَنَيْتْتُمْ اُورُنِنْ
  تَنَتُسُتَنْ تَرَميَۤاِنغْ كيَنَتُسُتَنْ تَرَمُوۤ
  يَنْنُظَيْبْبالْ يَنْبَیَنُوۤ اِرَنغْكِاَرُ ضایيَۤلْ
  یانارْيَنْ اَرِوٕتُميَۤلْ يَنْنَيْمَتِبْ بَوَرارْ
  بُونْنُظَيْبْبالْ بيَرَلُمْاَرِ تَرُضْاِلَيْیيَۤلْ يَلْلامْ
  بُوتُنَتَنعْسيَیْ بُنْنِیَنِي يَنْنِیَوَا راميَۤ.
 • 6. وِظِتْتُوِظِتْ تِمَيْتْتالُمْ سُتَرْاُتَیَمْ اِلَيْیيَۤلْ
  وِظِكَضْوِظِتْ تِضَيْبْبَتَلالْ وِضَيْوُونْرُمْ اِلَيْیيَۤ
  مُوظِتْتِرَنعْسيَیْ تَتِكْكَتِنانْ مُتُكِمُیَنْ رالُمْ
  مُنْنَوَنِنْ بيَرُنغْكَرُنَيْ مُنْنِتَلْاِنْ ريَنِلُوۤ
  سيَظِتْتُرُنَرْ بَیَنْيَتُوُوۤ تِرُوُضَنْدانْ اِرَنغْكِلْ
  سِرُتُرُمْبُوۤرْ اَيْنْدُوظِلُمْ سيَیْتِتَلْسَتْ تِیَميَۤ
  بَظِتْتُرَيْبْبارْ اُرَيْكْكَيَلامْ بَسُبَتِنِنْ سيَیَليَۤ
  بَرِنْديَنَيْیُمْ باتُوِتْتُبْ بَرِسُمَكِظْنْ تَرُضيَۤ.
 • 7. مانِرُبا تِبَرْسُوظَ مَنِمُتِتانْ بُورُتْتيَۤ
  مَنْناضَ وَاناضَ مَنَتْتِلْنِنَيْتْ تيَۤنُوۤ
  تيَۤنْاُورُوَا مُوظِسْسِیَرَيْتْ تِضَيْكْكَوِظَيْنْ تيَۤنُوۤ
  تِينعْسُوَيْكَضْ وِرُمْبِنَنُوۤ تِيمَيْكَضْسيَیْ تيَۤنُوۤ
  نانُورُبا وَمُمْاَرِیيَۤنْ نَنْنِتِیيَۤ يَنَتُ
  نایَكَنيَۤ بُوتُوِضَنغْكُمْ نَتَراجَ بَتِیيَۤ
  يَۤنْاُورُمَيْ اِلَرْبُوۤلْنِي اِرُكْكِنْرایْ اَظَكُوۤ
  يَنْاُورُمَيْ اَرِیایُوۤ یاوُمْاَرِنْ تایيَۤ.
 • 8. باوِمَنَكْ كُرَنغْكاتْتَمْ بارْكْكَمُتِ یاتيَۤ
  بَتِوٕرُتْتيَۤنْ نِتِوٕرُتْتيَۤنْ بَرْرَنَيْتْتُمْ تَوِرْنْديَۤنْ
  آوِاُتَلْ بُورُضَيْاُنْبارْ كُوتُتْتيَۤنْاُنْ اَرُتْبيَۤ
  راسَيْمَیَ ماكِاُنَيْ اَتُتْتُمُیَلْ كِنْريَۤنْ
  كُووِيَنَيْ آتْكُوضْضَ نِنَيْیایُوۤ نِنَتُ
  كُرِبْبَرِیيَۤنْ بَرْبَلَكالْ كُورِاِضَيْكْ كِنْريَۤنْ
  تيَۤوِسِوَ كامَوَلْلِ مَكِظُمْمَنَ وَاضا
  تيَرُضْنِرَيْوَانْ اَمُتَضِكْكُمْ تَرُنَمْاِتُ تانيَۤ.
 • 9. كَتْتَوِظْنْدَ كَمَلَمْيَنَكْ كَرُتْتَوِظْنْدُ نِنَيْیيَۤ
  كَرُتُكِنْريَۤنْ وٕۤرُونْرُمْ كَرُتُكِليَۤنْ اِتُتانْ
  سِتْتَرُضَمْ تِكَظْكِنْرَ سِوَبَتِیيَۤ نِنَتُ
  تِرُوُضَميَۤ اَرِنْدَتُنانْ سيَبْبُتَلْيَنْ بُوِميَۤلْ
  وِتْتَكُرَيْ تُوتْتَكُرَيْ اِرَنْتُمْنِرَيْنْ تَنَنْنِي
  وِرَيْنْدُوَنْديَۤ اَرُتْسُوۤتِ بُرِنْدَرُضُمْ تَرُنَمْ
  تُوتْتَتُنانْ تُنَيْنْدُرَيْتْتيَۤنْ نِياُنَرْتْتَ اُنَرْنْديَۤ
  سُولْوَتَلالْ يَنْاَرِوَالْ سُولْلَوَلْليَۤنْ اَنْريَۤ.
 • 10. كاتْتَيْيَلامْ كَتَنْدُوِتْتيَۤنْ ناتْتَيْاَتَيْنْ تُنَتُ
  كَتِنَكَرْبْبُونْ مَتِرْكاتْسِ كَنْكُضِرَكْ كَنْتيَۤنْ
  كُوۤتْتَيْيَلامْ كُوتِناتْتِكْ كُوۤلَمِتَبْ بارْتْتيَۤنْ
  كُوۤیِلِنْميَۤلْ وَایِلِليَۤ كُرَيْكَضيَلامْ تَوِرْنْديَۤنْ
  سيَۤتْتَيْاَرْرُكْ كَرُوِيَلامْ يَنْوَسَمْنِنْ رِتَوٕۤ
  سِتْتِيَلامْ بيَرْريَۤنْنانْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَميَۤلْ
  باتْتَيْيَلامْ باتُكِنْريَۤنْ اِتُتَرُنَمْ بَتِیيَۤ
  بَلَنْدَرُمْيَنْ اُضَنْدَنِليَۤ كَلَنْدُنِرَيْنْ تَرُضيَۤ.
 • 11. سِتْتِيَلامْ وَلْلَسِوَ سِتْتَنْاُضَمْ كَلَنْدانْ
  سيَتْتارَيْ يَظُبْبُكِنْرَ تِرُناضْكَضْ اَتُتْتَ
  اِتْتِنَميَۤ تُوتَنغْكِاَظِ یاتَنِلَيْ اَتَيْتَرْ
  كيَۤرْرَكُرِ يَۤرْرَوِتَتْ تِسَيْنْدِیَلْكِنْ رَنَنامْ
  سَتْتِیَميَۤ بيَرُوَاظْوِلْ بيَرُنغْكَضِبْبُرْ رِتُتَلْ
  سَنْديَۤكِتْ تَلَيْیاتيَۤ سارْرِیَيَنْ مُوظِیَيْ
  نِتْتِیَوَانْ مُوظِيَنْنَ نِنَيْنْدُمَكِظْ تَمَيْوَایْ
  نيَنعْسيَۤنِي اَنعْسيَۤلْاُضْ اَنعْسيَۤلْاَنعْ سيَۤليَۤ.

  • 254. تِرُنِلَيْیِلْ - مُتَرْ بَتِبْبُ, بُو. سُ., بِ. اِرا.

சிவ தரிசனம் // சிவ தரிசனம்

No audios found!