திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَبَیَتْ تِرَنْ
apayat tiṟaṉ
بِرِیيَۤنْ يَنْرَلْ
piriyēṉ eṉṟal
Sixth Thirumurai

029. بِرِوَارْرامَيْ
pirivāṟṟāmai

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُوۤكَ ماتْتيَۤنْ بِرَرِتَتْتيَۤ بُویْیِرْ كِتَنْدُ بُلَرْنْدُمَنَمْ
  وٕۤكَ ماتْتيَۤنْ بِرِتُونْرُمْ وِرُمْبَ ماتْتيَۤنْ بُویْیُلَكَنْ
  آكَ ماتْتيَۤنْ اَرَسيَۤيَنْ اَبْبا يَنْرَنْ اَيْیانانْ
  ساكَ ماتْتيَۤنْ اُنَيْبْبِرِنْدالْ تَرِكْكَ ماتْتيَۤنْكَنْتایيَۤ.
 • 2. سيَلْلَ ماتْتيَۤنْ بِرَرِتَتْتيَۤ سِرِتُنْ تَرِیيَۤنْ تِيمُوظِكَضْ
  سُولْلَ ماتْتيَۤنْ اِنِكْكَنَمُنْ تُیَرَ ماتْتيَۤنْ سُوۤمْبَنْمِتِ
  بُلْلَ ماتْتيَۤنْ بُویْیُوظُكْكَمْ بُورُنْدَ ماتْتيَۤنْ بِرَاُیِرَيْكْ
 • 3. وٕرُكْكَ ماتْتيَۤنْ نِنْرَنَيْیيَۤ وِرُمْبِبْ بِتِتْتيَۤنْ تُیَرْسِرِتُمْ
  بُورُكْكَ ماتْتيَۤنْ اُلَكَوَرْبُوۤلْ بُویْیِرْ كِتَنْدُ بُرَنْتِنِنانْ
  سِرُكْكَ ماتْتيَۤنْ اَرَسيَۤنِنْ تِرُتْتاضْ آنَيْ نِنْآنَيْ
  مَرُكْكَ ماتْتيَۤنْ وَظَنغْكُوَنَ يَلْلامْ وَظَنغْكِ وَاظِیَوٕۤ.
 • 4. كَرُنَيْبْ بيَرُكْكيَۤ آنَنْدَكْ كَنِیيَۤ يَنْنُتْ كَلَنْدُوضِرُمْ
  تَرُنَسْ سُتَريَۤ يَنَيْاِينْرَ تایيَۤ يَنْنَيْتْ تَنْدُوۤنيَۤ
  وَرُنَبْ بَتِكَ مَنِمالَيْیيَۤ مَنْرِلْ نَتَنعْسيَیْ وَاظْوٕۤنَرْ
  بُورُنْميَیْبْ بَتِیيَۤ اِنِتْتُیَرَمْ بُورُكْكَ ماتْتيَۤنْ كَنْتایيَۤ.
 • 5. تِنْنَمُمْ بَظُتْتَ سِنْدَيْیِليَۤ تِتْتِتْ تُلَوَاسْ سُیَنعْسُوۤتِ
  وَنْنَمْ بَظُتْتَ تَنِبْبَظَميَۤ مَنْرِلْ وِضَنغْكُ مَنِسْسُتَريَۤ
  تَنْنَمْ بَظُتْتَ مَتِاَمُتيَۤ تَرُوَایْ اِتُوٕۤ تَرُنَمْيَنْرَنْ
  يَنْنَمْ بَظُتْتَ تِنِسْسِرِیيَۤنْ اِرَيْیُنْ تَرِیيَۤنْ تَرِیيَۤنيَۤ.
 • 6. ناتْتُكْ كِسَيْنْدَ مَنِمَنْرِلْ نعانَ وَتِوَایْ نَتَنعْسيَیَرُضْ
  آتْتُكْ كِسَيْنْدَ بيَرُنغْكَرُنَيْ اَبْبا يَنْرَنْ اَرَسيَۤيَنْ
  باتْتُكْ كِسَيْنْدَ بَتِیيَۤاُوۤرْ بَرَما نَنْدَبْ بَظَميَۤميَۤلْ
  وِيتْتُكْ كِسَيْنْدَ وِضَكْكيَۤيَنْ وِوٕۤكَمْ وِضَنغْكَ وِضَكْكُكَوٕۤ.
 • 7. وٕۤتَنْ تَلَيْميَۤرْ كُوضَوِرُمْبِ وٕۤنْتِبْ بَرَوُ نِنَتُمَلَرْبْ
  باتَنْ تَلَيْميَۤرْ سُوتْتِيَنَيْبْ بَنِسيَیْ تِتَوُمْ بَنِتْتَنَيْنانْ
  ساتَنْ تَلَيْميَۤلْ يَتُتْتُورُوَرْ تَمْبِنْ سيَلَوُمْ تَرَمِلْليَۤنْ
  يَۤتَنْ تَلَيْميَۤرْ سُمَنْديَۤنُكْ كِسْسِيرْ كِتَيْتْتَ243 تيَوْوَاريَۤ.
 • 8. بُویْوِتْ تَكَلابْ بُلَيْكْكُوتِیيَۤنْ بُورُتْتا اِرَوِلْ بُوۤنْدُورُنِنْ
  كَيْوِتْ تَكَلابْ بيَرُمْبُورُضْيَنْ كَيْیِرْ كُوتُتْتيَۤ كَضِبْبِتْتایْ
  مَيْوِتْ تَكَلا وِظِاِنْبَ وَلْلِ مَكِظُمْ مَنَوَاضا
  ميَیْوِتْ تَكَلا مَنَتْتَوَرْكْكُ وِیَبْبامْ اُنَتُ ميَیْیَرُضيَۤ.
 • 9. سامَتْ تِرَوِلْ يَظُنْدَرُضِتْ تَمِیيَۤنْ تُوكْكَنْ تَتُتْتُمَیَلْ
  كامَكْ كَتَلَيْكْ كَتَتْتِاَرُتْ كَرُنَيْ اَمُتَنغْ كَضِتْتَضِتْتایْ
  نامَتْ تَتِكُونْ تَتِبيَیَرْكْكُمْ نَتَيْیارْ تَمَكْكُمْ كَتَيْیانيَۤنْ
  يَۤمَتْ تَرُتْبيَۤ رَتَيْنْديَۤنْنانْ يَنْنَ تَوَنعْسيَیْ تِرُنْديَۤنيَۤ.
 • 10. باتِ اِرَوِلْ يَظُنْدَرُضِبْ باوِ یيَۤنَيْ يَظُبْبِاَرُتْ
  سُوۤتِ اَضِتْتيَنْ اُضْضَكَتْتيَۤ سُوظْنْدُ كَلَنْدُ تُلَنغْكُكِنْرایْ
  نِيتِ نَتَنعْسيَیْ بيَۤرِنْبَ نِتِنانْ بيَرْرَ نيَتُمْبيَۤرْرَيْ
  اُوۤتِ مُتِیا تيَنْبُوۤلْاِوْ وُلَكَمْ بيَرُتَلْ وٕۤنْتُوَنيَۤ.

  • 242. كَنْتایيَۤ - مُتَرْبَتِبْبُ, بُو. كَ., سَ.مُ.كَ.
  • 243. كُوتُتْتَ - مُتَرْبَتِبْبُ, بُو. سُ., بِ. اِرا. سَ.مُ.كَ.,

பிரிவாற்றாமை // பிரிவாற்றாமை

No audios found!