திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بِرِوَارْرامَيْ
pirivāṟṟāmai
تِرُوَرُتْ بيَۤرُ
tiruvaruṭ pēṟu
Sixth Thirumurai

030. بِرِیيَۤنْ يَنْرَلْ
piriyēṉ eṉṟal

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَبْبانانْ بَرْبَلَكالْ اَرَيْوَتيَنْنيَۤ اَتِیيَۤنْ
  اَسْسَمْيَلامْ تُنْبَمْيَلامْ اَرُتْتُوِرَيْنْ تُوَنْديَۤ
  اِبْبارِلْ اِتُتَرُنَمْ يَنْنَيْاَتَيْنْ تَرُضِ
  يَنْنَمْيَلامْ مُتِتْتيَنْنَيْ يَۤنْرُكُوضایْ يَنِلُوۤ
  تَبْبامَلْ اُیِرْوِتُوٕۤنْ سَتْتِیَنعْسَتْ تِیَمْنِنْ
  تاضِنَيْكَضْ اَرِكَاِتُ تَیَوُتَيْیُوۤیْ يَوَرْكْكُمْ
  تُبْباكِتْ تُنَيْیاكِتْ تُلَنغْكِیَميَیْتْ تُنَيْیيَۤ
  سُتْتَسِوَا نَنْدَاَرُتْ سُوۤتِنَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 2. آنَيْاُنْميَۤلْ آنَيْاُنْميَۤلْ آنَيْاُنْميَۤلْ اَيْیا
  اَرَيْكْكَنَمُمْ نِنَيْبْبِرِنْديَۤ اِنِتْتَرِكْكَ ماتْتيَۤنْ
  كُوۤنَيْنِلَتْ تَوَرْبيَۤسَكْ كيَۤتْتَتُبُوۤلْ اِنْنُمْ
  كُرُمْبُمُوظِ سيَوِكَضْاُرَكْ كُونْتِتَوُمْ ماتْتيَۤنْ
  اُونَيْاُرَكْ كَتْتَيْیُمْنانْ وِتُكِنْريَۤنْ نِيتانْ
  اُوَنْدُوَرایْ يَنِلْيَنْرَنْ اُیِرَيْیُمْوِتْ تِتُوٕۤنْ
  مانَيْمَنِبْ بُوتُنَتَنعْسيَیْ وَضْضالْنِي يَنَتُ
  مَنَمْاَرِوَایْ اِنَمْاُنَكْكُ وَكُتْتُرَيْبْبَ تيَنْنيَۤ.
 • 3. بَتَمُتِیا تِنِتْتُیَرَمْ بَتَمُتِیا تَرَسيَۤ
  بَتْتَتيَلْلامْ بُوۤتُمْاِنْدَبْ بَیَنْدِيرْتْتِبْ بُوظُتيَنْ
  اُتَلْاُیِرا تِیَيَلْلامْ نِييَتُتْتُتْ كُونْتُنْ
  اُتَلْاُیِرا تِیَيَلْلامْ اُوَنْديَنَكْكيَۤ اَضِبْبایْ
  وَتَلُرُسِرْ رَمْبَلَتْتيَۤ وَاظْوَایْيَنْ كَنْنُضْ
  مَنِیيَۤيَنْ كُرُمَنِیيَۤ مانِكْكَ مَنِیيَۤ
  نَتَنَسِكا مَنِیيَۤيَنْ نَوَمَنِیيَۤ نعانَ
  نَنْمَنِیيَۤ بُونْمَنِیيَۤ نَتَراجَ مَنِیيَۤ.
 • 4. وَاظَيْیَتِ وَاظَيْيَنَ وَنْدَتِرُكْ كُوتْتَ
  مَرَبِنِلْیانْ اُورُوَنْاَنْرُوۤ وَكَيْاَرِیيَۤنْ اِنْدَ
  يَۤظَيْبَتُمْ باتُنَكْكُنْ تِرُوُضَسْسَمْ مَتَمُوۤ
  اِتُتَكُمُوۤ اِتُمُرَيْیُوۤ اِتُتَرُمَنْ تانُوۤ
  ماظَيْمَنِبْ بُوتُنَتَنعْسيَیْ وَضْضالْیانْ اُنَكْكُ
  مَكَنْاَلَنُوۤ نِييَنَكْكُ وَایْتْتَتَنْدَيْ اَلَيْیُوۤ
  كُوۤظَيْاُلَ كُیِرْتْتُیَرَمْ اِنِبْبُورُكْكَ ماتْتيَۤنْ
  كُوتُتْتَرُضْنِنْ اَرُضْاُوضِیَيْكْ كُوتُتْتَرُضْاِبْ بُوظُتيَۤ.
 • 5. سيَیْوَكَيْيَنْ يَنَتْتِكَيْتْتيَۤنْ تِكَيْیيَۤلْيَنْ رُورُناضْ
  تِرُميَۤنِ كاتْتِيَنَيْتْ تيَضِوِتْتایْ نِيیيَۤ
  بُویْوَكَيْاَنْ رِتُنِنَتُ بُنْدِاَرِنْ تَتُوٕۤ
  بُونْنَتِیيَۤ تُنَيْيَنَنانْ يَنْاُیِرْوَيْتْ تِرُنْديَۤنْ
  يَیْوَكَيْيَنْ نَمْبيَرُمانْ اَرُضْبُرِوَانْ يَنْريَۤ
  يَنْدَيْوَرَ وٕتِرْبارْتْتيَۤ اِنْنُمْاِرُكْ كِنْريَۤنْ
  اَيْوَكَيْاِوْ اُیِرْتْتُیَرَمْ اِنِبْبُورُكْكَ ماتْتيَۤنْ
  اَرُتْسُوۤتِبْ بيَرُمْبُورُضَيْ اَضِتْتَرُضْاِبْ بُوظُتيَۤ.
 • 6. مُنْاُورُناضْ مَیَنغْكِنَنْنِي مَیَنغْكيَۤلْيَنْ ريَنَكْكُ
  مُنْنِنْاُرُكْ كاتْتِنَيْنانْ مُكَمَلَرْنْدِنغْ كِرُنْديَۤنْ
  اِنْنُمْوَرَكْ كانيَۤنْنِنْ وَرَوَيْيَتِرْ بارْتْتيَۤ
  يَنْنِيَنْنِ وَرُنْدُكِنْريَۤنْ يَنْنَسيَیْوٕۤنْ اَنْدُوۤ
  اَنْنَيْیِنُمْ تَیَوُتَيْیایْ نِنْتَیَوَيْ نِنَيْتْتيَۤ
  آرُیِرْوَيْتْ تِرُكْكِنْريَۤنْ آنَيْاِتُ كَنْتایْ
  يَنْاِرُكَنْ مَنِیيَۤيَنْ اَرِوٕۤيَنْ اَنْبيَۤ
  يَنْنُیِرْكْكُبْ بيَرُنْدُنَيْیيَۤ يَنْنُیِرْنا یَكَنيَۤ.
 • 7. اُنْنَيْمَرَنْ تِتُوٕۤنُوۤ مَرَبْبَرِیيَۤنْ مَرَنْدالْ
  اُیِرْوِتُوٕۤنْ كَنَنْدَرِیيَۤنْ اُنْآنَيْ اِتُنِي
  يَنْنَيْمَرَنْ تِتُوَایُوۤ مَرَنْدِتُوَایْ يَنِلْیانْ
  يَنْنَسيَیْوٕۤنْ يَنغْكُرُوٕۤنْ يَوَرْكْكُرَيْبْبيَۤنْ يَنْدایْ
  اَنْنَيْیِنُمْ تَیَوُتَيْیایْ نِيمَرَنْدایْ يَنِنُمْ
  اَكِلَمْيَلامْ اَضِتْتِتُمْنِنْ اَرُضْمَرَوَا تيَنْريَۤ
  اِنْنُمِكَكْ كَضِتْتِنغْكيَۤ اِرُكْكِنْريَۤنْ مَرَوٕۤلْ
  اِتُتَرُنَمْ اَرُتْسُوۤتِ يَنَكْكُوِرَيْنْ تَرُضيَۤ.
 • 8. نانْمَرَنْديَۤنْ يَنِنُمْيَنَيْتْ تانْمَرَوَانْ يَنَتُ
  نایَكَنْيَنْ راتُكِنْريَۤنْ يَنِنُمْاِتُ وَرَيْیُمْ
  وَانْمَرَنْديَۤنْ وَانَوَرَيْ مَرَنْديَۤنْمالْ اَیَنَيْ
  مَرَنْديَۤنْنَمْ اُرُتْتِرَرَيْ مَرَنْديَۤنْيَنْ نُتَيْیَ
  اُونْمَرَنْديَۤنْ اُیِرْمَرَنْديَۤنْ اُنَرْسْسِيَلامْ مَرَنْديَۤنْ
  اُلَكَمْيَلامْ مَرَنْديَۤنْاِنغْ كُنْنَيْمَرَنْ تَرِیيَۤنْ
  بانْمَرَنْدَ كُظَوِیَيْبْبُوۤلْ باريَۤلْاِنغْ كيَنَيْیيَۤ
  بَرِنْدُنِنَ تَرُتْسُوۤتِ بُرِنْدُمَكِظْنْ تَرُضيَۤ.
 • 9. تيَرُوِتَتْتيَۤ وِضَيْیاتِتْ تِرِنْدَيَنَيْ وَلِنْديَۤ
  سِوَمالَيْ اَنِنْدَنَيْاَسْ سِرُوَیَتِلْ اِنْدَ
  اُرُوِتَتْتيَۤ نِنَكْكِرُنْدَ آسَيْيَلامْ اِنْناضْ
  اُوۤتِیَتُوۤ بُتِیَاُورُ اُرُوُوِظَيْنْ تَتُوُوۤ
  كَرُوِتَتْتيَۤ يَنَيْكْكاتْتَ كاوَلَنيَۤ اُنَتُ
  كالْبِتِتْتيَۤنْ وِتُوٕۤنُوۤ كَيْبْبِتِاَنْ رَتُتانْ
  وٕرُوِتَتْتيَنْ اُیِرْبْبِتِكانْ اُیِرْاَكَنْرالْ اَنْرِ
  وِتَماتْتيَۤنْ وِتَماتْتيَۤنْ وِتَماتْتيَۤنْ نانيَۤ.
 • 10. بيَرِیَنْاَرُتْ بيَرُنعْسُوۤتِبْ بيَرُنغْكَرُنَيْبْ بيَرُمانْ
  بيَرُمْبُكَظَيْبْ بيَۤسُتَليَۤ بيَرُمْبيَۤريَنْ رُنَرْنْديَۤ
  تُرِیَنِلَتْ تَوَرْيَلْلامْ تُتِكْكِنْرارْ يَۤظَيْ
  تُتِتْتَلْبيَرِ تَلَاِنغْكيَۤ تُتِتْتِتَيَنْ ريَظُنْدَ
  اَرِیَبيَرُمْ بيَۤراسَيْكْ كَتَلْبيَرِتيَۤ اَتُيَنْ
  اَضَوُكَتَنْ تِظُكْكِنْرَ تاتَلِنالْ وِرَيْنْديَۤ
  اُرِیَاَرُضْ اَمُتَضِتْتيَۤ نِنَيْتْتُتِبْبِتْ تَرُضْوَایْ
  اُلَكَميَلامْ كَضِتْتُوۤنغْكَ اُوۤنغْكُنَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 11. كَوَلَيْيَلامْ تَوِرْنْدُمِكَكْ كَضِبْبِنُوتُ نِنَيْیيَۤ
  كَيْكُوِتْتُكْ كَنْكَضِلْنِيرْ كَنِنْدُسُرَنْ تِتَوٕۤ
  سَوَلَيْمَنَسْ سَلَنَمْيَلامْ تِيرْنْدُسُكَ مَیَمایْتْ
  تانيَۤتانْ آكِاِنْبَتْ تَنِنَتَنعْسيَیْ اِنَيْتْتاضْ
  تَوَلَرُنعْسِيرْسْ سُونْمالَيْ وَنَيْنْدُوَنَيْنْ تَنِنْدُ
  تاناكِ ناناتَتْ تَرُنَمْاِتُ تانيَۤ
  كُوَلَيْیَتْتارْ اَتِسَیِكْكَ يَظُنْدَرُضِ وَرُوَایْ
  كُرُوٕۤيَنْ كُرْرَميَلامْ كُنَماكَكْكُونْ تَوَنيَۤ.

பிரியேன் என்றல் // பிரியேன் என்றல்