திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِرْسَتْتِ تُتِ
siṟsatti tuti
آنَنْدانُبَوَمْ
āṉantāṉupavam
Sixth Thirumurai

068. بِرِوَارْرامَيْ
pirivāṟṟāmai

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تيَۤتِیَ تُنْتُ نِنَتُرُ وُنْمَيْ
  تيَضِنْدِتَسْ سِرِتُنِنْ نُتَنيَۤ
  اُوتِیَ تُنْتُ بِرَرْتَمَيْ اَتُتْتيَۤ
  اُرَيْتْتَتُمْ اُوَنْدَتُمْ اُنْتُوۤ
  آتِیَ باتَمْ اَرِیَنانْ اَرِیيَۤنْ
  اَمْبَلَتْ تَرُمْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  كُوتِیَ نِنْنَيْبْ بِرِكِليَۤنْ بِرِوَيْكْ
  كُورَوُنغْ كُوسُمْيَنْ ناوٕۤ.
 • 2. مَتَمْبُرِ مَنَتْتارْ كَلَنغْكِیَ تُنْتُ
  وَضْضَليَۤ نِنْتِرُ وَرَوُكْ
  كِتَمْبُرِ سِرِیيَۤنْ كَلَنغْكِنيَۤنْ يَنِنُمْ
  اِرَيْیُمْوٕۤ ريَنْنِیَ تُنْتُوۤ
  نَتَمْبُرِ باتَمْ اَرِیَنانْ اَرِیيَۤنْ
  نانْسيَیُمْ وَكَيْیِنِ نَنْريَۤ
  تِتَمْبُرِنْ تَرُضِكْ كاتْتِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  سِرِتُمْ نانْ بُورُكْكَليَۤنْ سِوَنيَۤ.
 • 3. نِيكْكِیَ مَنَمْبِنْ اَتُتْتيَنَيْكْ كَلَكْكِ
  نِنْرَتيَۤ اَنْرِنِنْ اَضَوِلْ
  نُوۤكْكِیَ نُوۤكْكَمْ بِرَوِتَ یَتْتيَۤ
  نُوۤكْكِیَ تِرَيْیُمْ اِنغْكُنْتُوۤ
  تُوكْكِیَ باتَمْ اَرِیَنانْ اَرِیيَۤنْ
  تُیَرِنِبْ بُورُكْكَليَۤنْ سِرِتُمْ
  تيَۤكْكِیَ كَضِبْبِلْ سِرَبْبَوَنْ تيَنْنَيْتْ
  تيَضِوِتْتَلْ نِنْكَتَنْ سِوَنيَۤ.
 • 4. اِينْرَنَرْ رایُنْ تَنْدَيْیُمْ كُرُوُمْ
  يَنْنُیِرْكْ كِنْبَمُمْ بُوتُوِلْ
  آنْرَميَیْبْ بُورُضيَۤ يَنْرِرُكْ كِنْريَۤنْ
  اَنْرِوٕۤ ريَنْنِیَ تُنْتُوۤ
  اُونْرِیَ باتَمْ اَرِیَنانْ اَرِیيَۤنْ
  اُرُكَنِنغْ كارْرَليَۤنْ سِرِتُمْ
  تُوۤنْرِيَنْ اُضَتْتيَۤ مَیَكْكيَلانْ تَوِرْتْتُتْ
  نَنْرَرُضْ بُرِوَتُنْ كَتَنيَۤ.
 • 5. مایَيْیارْ كَلَنغْكِ وَرُنْدِیَ بُوۤتُمْ
  وَضْضَلْاُنْ تَنْنَيْیيَۤ مَتِتْتُنْ
  سایَيْیابْ244 بِرَرَيْبْ بارْتْتَتيَۤ اَلْلالْ
  تَلَيْوَوٕۤ245 ريَنْنِیَ تُنْتُوۤ
  تُویَبُورْ باتَمْ اَرِیَنانْ اَرِیيَۤنْ
  تُیَرْاِنِسْ سِرِتُمْاِنغْ كارْريَۤنْ
  نایَكا يَنَتُ مَیَكْكيَلامْ تَوِرْتْتيَۤ
  نَنْرَرُضْ بُرِوَتُنْ كَتَنيَۤ.
 • 6. وَنْنَمْ وٕۤريَنِنُمْ وَتِوُوٕۤ ريَنِنُمْ
  مَنْنِیَ اُنْمَيْ اُونْريَنْريَۤ
  يَنْنِیَ تَلْلالْ سَسْسِتا نَنْدَتْ
  تِرَيْیُمْوٕۤ ريَنْنِیَ تُنْتُوۤ
  اَنْنَلْنِنْ باتَمْ اَرِیَنانْ اَرِیيَۤنْ
  اَنعَرْاِنِسْ سِرِتُمْاِنغْ كارْريَۤنْ
  تِنْنَميَۤ نِنْميَۤلْ آنَيْيَنْ تَنْنَيْتْ
  تيَضِوِتْتُكْ كابْبَتُنْ كَتَنيَۤ.
 • 7. اُوتَلْسيَیْ مَتَمُمْ سَمَیَمُمْ اِوَرْرِلْ
  اُرْرَكَرْ بَنَيْكَضُمْ تَوِرْنْديَۤنْ
  وَاتَلْسيَیْ مَنَتْتالْ كَلَنغْكِنيَۤنْ يَنِنُمْ
  مَنْرِنَيْ مَرَنْدَتِنغْ كُنْتُوۤ
  آتَلْسيَیْ باتَمْ اَرِیَنانْ اَرِیيَۤنْ
  اَيْیَوُوۤ سِرِتُمْاِنغْ كارْريَۤنْ
  باتَلْسيَیْ كِنْريَۤنْ بَتِكْكِنْريَۤنْ يَنَكْكُبْ
  بَرِنْدَرُضْ بُرِوَتُنْ كَتَنيَۤ.
 • 8. اُضْضَتيَۤ اُضْضَ تِرَنْتِلَيْ يَلْلامْ
  اُورُسِوَ مَیَميَنَ اُنَرْنْديَۤنْ
  كَضْضَنيَۤرْ مَنَتْتالْ كَلَنغْكِنيَۤنْ يَنِنُمْ
  كَرُتْتَیَلْ كَرُتِیَ تُنْتُوۤ
  وَضْضَلُنْ باتَمْ اَرِیَنانْ اَرِیيَۤنْ
  مَیَكْكِنِسْ سِرِتُمْاِنغْ كارْريَۤنْ
  تيَضْضَمُ تَرُضِ مَیَكْكيَلامْ تَوِرْتْتيَۤ
  تيَضِوِتْتَلْ نِنْكَتَنْ سِوَنيَۤ.
 • 9. يَمْمَتَ نِلَيْیُمْ نِنْنَرُضْ نِلَيْیِلْ
  اِلَنغْكُتَلْ اَرِنْدَنَنْ يَلْلامْ
  سَمْمَتَمْ آكْكِكْ كُوضْكِنْريَۤنْ اَلْلالْ
  تَنِتْتُوٕۤ ريَنْنِیَ تُنْتُوۤ
  سيَمْمَلُنْ باتَمْ اَرِیَنانْ اَرِیيَۤنْ
  سِرِتُمْاِنغْ كِنِتْتُیَرْ آرْريَۤنْ
  اِمْمَتِكْ كَتِیيَۤنْ كُرِتْتَوَا رُضْضَ
  تِیَرْرُوَ تُنْكَتَنْ يَنْدایْ.
 • 10. اَكَمْبُرَمْ مَرْرَيْ اَكَبْبُرَمْ بُرَتْتيَۤ
  اَتُتْتِتُمْ بُرَبْبُرَمْ نانْكِلْ
  اِكَنْدَتُمْ اِلَيْاُوۤرْ يَۤكَتيَۤ سَتْتالْ
  اِرَيْیُمْاِنغْ كيَنْنِیَ تُنْتُوۤ
  اُكَنْدَنِنْ باتَمْ اَرِیَنانْ اَرِیيَۤنْ
  اُرُكَنِنغْ كِنِسْسِرِ تُنْدانْ
  اِكَمْبيَرَلْ آرْريَۤنْ مَیَكْكيَلامْ تَوِرْتْتِنغْ
  كيَنْنَيْآنْ تَرُضْوَ تُنْكَتَنيَۤ.

  • 244. سایَيْیارْ 245. تَلَيْوَريَنْ - بَتِوٕۤرُباتُكَضْ. آ. با.

இறை பொறுப் பியம்பல் // பிரிவாற்றாமை

No audios found!