திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بِرِوَارْرامَيْ
pirivāṟṟāmai
سِوَبُنْنِیَبْ بيَۤرُ
sivapuṇṇiyap pēṟu
Sixth Thirumurai

069. آنَنْدانُبَوَمْ
āṉantāṉupavam

  نيَۤرِسَيْ وٕنْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كَضْضَتْتَيْ يَلْلامْ كَتَكْكَوِتْتيَۤنْ نِنْاَرُضامْ
  وٕضْضَتْتَيْ يَلْلامْ مِكَاُنْتيَۤنْ - اُضْضَتْتيَۤ
  كاناتَ كاتْسِيَلامْ كانْكِنْريَۤنْ اُوۤنغْكُمَنْرَ
  وَانا نِنَكْكَتِمَيْ وَایْتْتُ.
 • 2. كالَيْیِليَۤ نِنْرَنْنَيْكْ كَنْتُكُونْتيَۤنْ سَنْمارْكْكَسْ
  سالَيْیِليَۤ اِنْبَمْ تَظَيْكْكِنْريَۤنْ - نعالَمِسَيْسْ
  ساكا وَرَمْبيَرْريَۤنْ تَتْتُوَتْتِنْ ميَۤلْنَتِكْكُمْ
  يَۤكا نِنَكْكَتِمَيْ يَۤرْرُ.
 • 3. مُووَرْكَضُمْ سيَیْیَ مُتِیا مُتِبيَلْلامْ
  یاوَرْكَضُنغْ كانَ يَنَكْكَضِتْتایْ - ميَۤوُكَتَيْ
  نایْكْكُتْ تَوِسَضِتْتُ نَنْمُتِیُمْ سُوتْتُتَلْيَنْ
  تایْكْكُتْ تَنِاِیَرْكَيْ تانْ.
 • 4. كُوضْضَيْيَنَ اِنْبَمْ كُوتُتْتایْ نِنَتُسيَلْوَبْ
  بِضْضَيْيَنَ يَرْكُبْ بيَیَرِتْتایْ - تيَضْضَمُتَمْ
  تَنْدایْ سَمَرَسَسَنْ مارْكْكَسَنغْكَتْ تيَۤوَيْتْتایْ
  يَنْدایْ كَرُنَيْ اِتُ.
 • 5. كَنْتيَۤنْ كَضِتْتيَۤنْ كَرُنَيْتْ تِرُاَمُتَمْ
  اُنْتيَۤنْ اُیَرْنِلَيْميَۤلْ اُوۤنغْكُكِنْريَۤنْ - كُونْتيَۤنْ
  اَظِیاتْ تِرُاُرُوَمْ اَسْسُوۤيَنعْ نعانْرُمْ
  اَظِیاسْسِرْ رَمْبَلَتْتيَۤ یانْ.
 • 6. بارْتْتيَۤنْ بَنِنْديَۤنْ بَظِسْسِنيَۤنْ ميَیْبْبُضَكَمْ
  بُوۤرْتْتيَۤنْيَنْ اُضْضَميَلامْ بُورِتْتيَۤنْ - آرْتْتيَۤنِنْ
  راتُكِنْريَۤنْ باتُكِنْريَۤنْ اَنْبُرُوَا نيَۤنْاَرُضَيْ
  ناتُكِنْريَۤنْ سِرْسَبَيْیَيْ نانْ.
 • 7. يَنْنُكِنْريَۤنْ يَنْنَنغْكَضْ يَلْلامْ تَرُكِنْرانْ
  اُنْنُكِنْريَۤنْ اُنْنَاُنْنَ اُوتْتُكِنْرانْ - نَنْنُتِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَنعْسيَیْ كِنْرانْيَنْ
  كُرْرَمْ بَلَبُورُتْتُكْ كُونْتُ.
 • 8. كُونْتانْ اَتِمَيْ كُرِیانْ بِظَيْاُونْرُمْ
  كَنْتانْ265 كَضِتْتانْ كَلَنْدِرُنْدانْ - بَنْتایَ
  نانْمَرَيْیُمْ آكَمَمُمْ ناتُنْ تِرُبْبُوتُوِلْ
  وَانْمَیَتْتانْ يَنْنَيْ مَكِظْنْدُ.
 • 9. كَنْتيَۤنْ كَضِتْتيَۤنْ كَرُنَيْتْ تِرُاَمُتَمْ
  اُنْتيَۤنْ اَظِیا اُرَمْ266 بيَرْريَۤنْ - بَنْتيَۤ
  يَنَيْاُوَنْدُ كُونْتانْ يَظِلْنعانَ مَنْرَمْ
  تَنَيْاُوَنْدُ كُونْتانْ تَنَيْ.
 • 10. تاتَيْیامْ يَنْنُتَيْیَ تایامْيَنْ سَرْكُرُوَامْ
  ميَۤتَيْیامْ اِنْبَ وِضَيْوُمامْ - اُوۤتُ
  كُنَوَاضَنْ تِلْلَيْاَرُتْ كُوتْتَنْ اُمَيْیاضْ
  مَنَوَاضَنْ باتَ مَلَرْ.
 • 11. تِرُوَامْيَنْ تيَیْوَمامْ تيَضْضَمُتَ نعانَكْ
  كُرُوَامْ يَنَيْكْكاكْكُمْ كُوۤوَامْ - بَرُوَرَيْیِنْ
  تيَۤبْبِضْضَيْ یامْيَمْ سِوَكامَ وَلْلِمَكِظْ
  مابْبِضْضَيْ باتَ مَلَرْ.
 • 12. يَنْاَرِوَامْ يَنْاَرِوِنْ اِنْبَمامْ يَنْنَرِوِنْ
  تَنْاَرِوَامْ اُنْمَيْتْ تَنِنِلَيْیامْ - مَنْنُكُوتِسْ
  سيَۤلَيْاِتْتانْ وَاظَسْ سِوَكامَ سُنْدَرِیَيْ
  مالَيْاِتْتانْ باتَمَلَرْ.

  • 264. اُوۤنغْكُمَرَيْ - بَتِوٕۤرُباتُ. آ. با.
  • 265. كَنْتيَۤ - مُتَرْبَتِبْبُ. بِ. اِرا.
  • 266. وَرَمْ - بَتِوٕۤرُباتُ. آ. با.

ஆனந்தானுபவம் // ஆனந்தானுபவம்

No audios found!