திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نَتَراجَبَتِ مالَيْ
naṭarājapati mālai
تَتْتُوَ وٕرْرِ
tattuva veṟṟi
Sixth Thirumurai

098. سَرْكُرُمَنِ مالَيْ
saṟkurumaṇi mālai

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. مارْرَرِ یاتَسيَ ظُمْبَسُمْ بُونْنيَۤ
  مانِكْكَ ميَۤسُتَرْ وَنْنَكْ كُوظُنْديَۤ
  كُورْرَرِ یاتَبيَ رُنْدَوَرْ اُضْضَكْ
  كُوۤیِلْ اِرُنْدَ كُنَبْبيَرُنغْ كُنْريَۤ
  وٕۤرْرَرِ یاتَسِرْ رَمْبَلَكْ كَنِیيَۤ
  وِسْسَيْیِلْ وَلْلَوَرْ ميَسْسُوِ رُنْديَۤ
  سارْرَرِ یاتَيَنْ سارْرُنغْ كَضِتْتایْ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 2. كَرْكَرَيْ یُمْبَتِ كَرَيْوِكْكُنغْ كَرُتْتيَۤ
  كَنْمَنِ یيَۤمَنِ كَلَنْدَكَنْ اُوضِیيَۤ
  سُورْكَرَيْ یِنْرِیَ اُوضِیِنُضْ اُوضِیيَۤ
  تُرِیَمُنغْ كَتَنْدِتْتَ بيَرِیَسيَمْ بُورُضيَۤ
  سِرْكَرَيْ تِرَيْیَرُ تِرُوَرُتْ كَتَليَۤ
  تيَضْضَمُ تيَۤكَنِ یيَۤسيَظُمْ باكيَۤ
  سَرْكْكَرَيْ یيَۤاَتُ سارْنْدَسيَنْ تيَۤنيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 3. يَنْنُیِ ريَۤيَنَ تِنْنُیِرْكْ كُیِريَۤ
  يَنْاَرِ وٕۤيَنَ تَرِوِنُكْ كَرِوٕۤ
  اَنْنَيْیِلْ اِنِیَيَنْ اَمْبَلَتْ تَمُتيَۤ
  اَرْبُتَ ميَۤبَتَ ميَۤيَنَ تَنْبيَۤ
  بُونْنِنَيْ اَتِمَلَرْ مُتِمِسَيْ بُورُنْدَبْ
  بُورُتْتِیَ تَیَوُتَيْبْ بُنْنِیَبْ بُورُضيَۤ
  تَنْنِیَلْ اَرِوَرُنعْ سَتْتِیَ نِلَيْیيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 4. كایْمَنَكْ كَتَيْیَنَيْكْ كاتْتَميَیْبْ بُورُضيَۤ
  كَلَيْكَضُنغْ كَرُتَرُمْ اُورُبيَرُمْ بَتِیيَۤ
  تيَۤیْمَتِسْ سَمَیَرُكْ كَرِیَاُونْ سُتَريَۤ
  سِتْتيَلامْ وَلْلَتُوۤرْ سَتْتِیَ مُتَليَۤ
  آیْمَتِبْ بيَرِیَرُضْ اَمَرْنْدَسِرْ بَرَميَۤ
  اَمْبَلَتْ تاتَلْسيَیْ سيَمْبَتَتْ تَرَسيَۤ
  تایْمَتِبْ بَرِیَتُوۤرْ تَیَوُتَيْسْ سِوَميَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 5. اُرُوَمُمْ اَرُوَمُمْ اُبَیَمُمْ اُضَتایْ
  اُضَتِلَ تایْاُوضِرْ اُورُتَنِ مُتَليَۤ
  كَرُوِنِلْ يَنَكْكَرُضْ كَنِنْدَضِتْ تَوَنيَۤ
  كَنْنُتَيْ یایْبيَرُنغْ كَتَوُضَرْ بَتِیيَۤ
  تِرُنِلَيْ بيَرَيَنَيْ وَضَرْكْكِنْرَ بَرَميَۤ
  سِوَكُرُ تُرِیَتْتِلْ تيَضِاَنُ بَوَميَۤ
  تَرُوَضَرْ بُوظِوَتَلْ سَبَيْنِرَيْ اُوضِیيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 6. آرَنْدَ نِلَيْكَضِنْ اَنُبَوَ نِرَيْوٕۤ
  اَتُاَتُ وَایْاُوضِرْ بُوتُوُرُ نِتِیيَۤ
  كُوريَنْدَ نِلَيْكَضُمْ اُورُنِلَيْ يَنَوٕۤ
  كُورِيَنْ اُضْضَتْتِلْ كُلَوِیَ كَضِبْبيَۤ
  بيَۤرِنْدَ نيَرِيَنَكْ كاتْتِيَنْ تَنَيْیيَۤ
  بيَرُنيَرِكْ كيَۤرْرِیَ اُورُبيَرُمْ بُورُضيَۤ
  ساريَنْدَ ناضْكَضُمْ وِضَنغْكُمْاُوۤرْ وَتَلْوَایْتْ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 7. ساكاتَ تَلَيْاِتُ وٕۤكاتَ كالامْ
  تَرَمْاِتُ كانْيَنَتْ تَیَوُسيَیْ تُرَيْتْتيَۤ
  بُوۤكاتَ بُنَلَيْیُمْ تيَرِوِتْتيَنْ اُضَتْتيَۤ
  بُورْبُرَ اَمَرْنْدَتُوۤرْ اَرْبُتَسْ سُتَريَۤ
  آكاتَ بيَۤرْكَضُكْ كاكاتَ نِنَيْوٕۤ
  آكِیَ يَنَكْكيَنْرُمْ آكِیَ سُكَميَۤ
  تاكاتَلْ يَنَتْتَرُمْ تَرُمَسَتْ تِرَميَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 8. تَتْتُوَ مَسِنِلَيْ اِتُاِتُ تانيَۤ
  سَتْتِیَمْ كانْيَنَتْ تَنِتْتُرَيْتْ تيَنَكْكيَۤ
  يَتْتُوَنْ تَنَيْكَضُمْ نِيكْكِميَیْنْ نِلَيْكْكيَۤ
  يَۤرْرِنانْ اِرَوَاتَ اِیَلْاَضِتْ تَرُضالْ
  سِتْتُوَنْ تُلَكَنغْكَضْ يَوَرْرِنُمْ آتَسْ
  سيَیْوِتْتَ بيَۤرَرُتْ سِوَبَرَنعْ سُتَريَۤ
  سَتْتُوَ نيَرِتَرُ وَتَلْاَرُتْ كَتَليَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 9. اِتُبَتِ اِتُبُورُضْ اِتُسُكَمْ اَتَيْوَایْ
  اِتُوَظِ يَنَيَنَكْ كِیَلْبُرَ اُرَيْتْتيَۤ
  وِتُاَمُ تُوتُسِوَ اَمُتَمُمْ اَضِتْتيَۤ
  ميَۤنِلَيْكْ كيَۤرْرِیَ ميَیْنِلَيْسْ سُتَريَۤ
  بُوتُنَتَمْ اِتُكِنْرَ بُنْنِیَبْ بُورُضيَۤ
  بُرَيْیَرُمْ اُضَتْتِتَيْبْ بُورُنْدِیَ مَرُنْديَۤ
  سَتُمَرَيْ مُتِكَضِنْ مُتِیُرُ سِوَميَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 10. يَنْنِلَيْ اِتُوُرُ نِنْنِلَيْ اِتُوَامْ
  اِرُنِلَيْ كَضُمْاُورُ نِلَيْيَنَ اَرِوَایْ
  مُنْنِلَيْ سِرِتُرَلْ246 اِتُمَیَلْ اُرَلامْ
  مُنْنِلَيْ بِنْنِلَيْ مُظُنِلَيْ اُضَوَامْ
  اِنْنِلَيْ اَرِنْدَوَنْ يَظُنِلَيْ كَتَنْديَۤ
  اِیَنِلَيْ اَتَيْكَيَنْ رِیَمْبِیَ بَرَميَۤ
  تَنْنِلَيْ آكِیَ نَنْنِلَيْ اَرَسيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 11. كارَنَمْ اِتُبُرِ كارِیَمْ اِتُميَۤلْ
  كارَنَ كارِیَكْ كَرُوِتُ بَلَوَایْ
  آرَنَمْ آكَمَمْ اِوَيْوِرِتْ تُرَيْتْتيَۤ
  اَضَنْدِتُمْ نِياَوَيْ اَضَنْدِتَنْ مَكَنيَۤ
  بُورَنَ نِلَيْاَنُ بَوَمُرِلْ كَنَمامْ
  بُوظُتِنِلْ اَرِتِيَبْ بُورُضْنِلَيْ كَضُميَۤ
  تارَنِ تَنِلْيَنْرَ تَیَوُتَيْ اَرَسيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 12. بَنْنيَرِسْ سَمَیَنغْكَضْ مَتَنغْكَضْيَنْ رِتُمْاُوۤرْ
  بَوَنيَرِ اِتُوَرَيْ بَرَوِیَ تِتَنالْ
  سيَنْنيَرِ247 اَرِنْدِلَرْ اِرَنْدِرَنْ تُلَكُوۤرْ
  سيَرِاِرُضْ اَتَيْنْدَنَرْ آتَلِنْ اِنِنِي
  بُنْنيَرِ تَوِرْتْتُورُ بُوتُنيَرِ يَنُمْوَانْ
  بُتْتَمُ تَرُضْكِنْرَ سُتْتَسَنْ مارْكْكَتْ
  تَنْنيَرِ سيَلُتْتُكَ يَنْرَيَنْ اَرَسيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 13. اَتِاِتُ مُتِاِتُ نَتُنِلَيْ اِتُميَۤلْ
  اَتِنَتُ مُتِیِلا تَتُاِتُ مَكَنيَۤ
  بَتِمِسَيْ اَتِنَتُ مُتِاَرِنْ تَنَيْیيَۤ
  بَتِاَتِ مُتِیِلابْ بَرِسَيْیُمْ اَرِوَایْ
  سيَتِیَرَ اُلَكِنِلْ اَرُضْنيَرِ اِتُوٕۤ
  سيَیَلُرَ مُیَلُكَ يَنْرَسِرْ بَرَميَۤ
  تَتِمُكِلْ يَنَاَرُضْ بُوظِوَتَلْ اَرَسيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 14. نَنْنِیَ مَتَوٕرِ بَلَبَلَ اَوَيْیيَۤ
  نَنْرَرَ نِنْرَنَ سيَنْرَنَ سِلَوٕۤ
  اَنْنِیَ اُلَكِنَرْ اَرِكِلَرْ نيَتُناضْ
  اَلَيْتَرُ كِنْرَنَرْ اَلَيْوَرَ مَكَنيَۤ
  بُنْنِیَمْ اُرُتِرُ وَرُضْنيَرِ اِتُوٕۤ
  بُوتُنيَرِ يَنَاَرِ وُرَمُیَ لُتِنِي
  تَنْنِیَ اَمُتُنَتْ تَنْدَنَمْ يَنْرایْ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 15. اَنعْسَلَيْ نِياُورُ سِرِتُمْيَنْ مَكَنيَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیَيْ اَضِتْتَنَمْ اُنَكْكيَۤ
  تُنعْسِیَ مانْدَرَيْ يَظُبْبُكَ نَلَميَۤ
  سُوظْنْدَسَنْ مارْكْكَتْتِلْ سيَلُتْتُكَ سُكَميَۤ
  وِنعْسُرَ ميَیْبْبُورُضْ ميَۤنِلَيْ تَنِليَۤ
  وِنعْسَيْكَضْ بَلَوُضَ وِضَكْكُكَ يَنْرایْ
  تَنعْسَمْيَنْ رَوَرْكْكَرُضْ سَتْتِیَ مُتَليَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 16. وٕۤتَتْتِنْ مُتِمِسَيْ وِضَنغْكُمْاُوۤرْ وِضَكْكيَۤ
  ميَیْبْبُورُضْ آكَمَ وِیَنْمُتِسْ سُتَريَۤ
  ناتَتْتِنْ مُتِنَتُ نَتَمِتُمْ اُوضِیيَۤ
  نَوَيْاَرُمْ اُضَتْتِتَيْ نَنْنِیَ نَلَميَۤ
  يَۤتَتْتِنْ نِنْريَنَيْ يَتُتْتَرُضْ نِلَيْكْكيَۤ
  يَۤرْرِیَ كَرُنَيْيَنْ اِنْنُیِرْتْ تُنَيْیيَۤ
  تاتُرْرَ اُتَمْبَظِ یاوَكَيْ بُرِنْدایْ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 17. سَنْدِرَ سُورِیَرْ اُوضِبيَرَ وِضَنغْكُمْ
  تَنِاَرُتْ بيَرُوٕضِتْ تَلَتْتيَظُنعْ سُتَريَۤ
  وَنْدِرَ وِتَيْيَنَكْ كَرُضَمُ تَضِتْتيَۤ
  وَاظْكَيَنْ رَرُضِیَ وَاظْمُتَرْ بُورُضيَۤ
  مَنْدِرَ ميَۤيَنَيْ وَضَرْكْكِنْرَ مَرُنْديَۤ
  مانِلَتْ تِتَيْيَنَيْ وَرُوِتْتَ بَتِیيَۤ
  تَنْدِرَمْ یاوَيْیُمْ اُتَيْیَميَیْبْ بُورُضيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 18. اَمَرَرُمْ مُنِوَرُمْ اَتِسَیِتْ تِتَوٕۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیَيْ اَنْبُتَنْ اَضِتْتيَۤ
  كَمَمُرُ سِوَنيَرِكْ كيَۤرْرِيَنْ رَنَيْیيَۤ
  كاتْتيَنَ تُضَتْتِنِلْ كَلَنْدَميَیْبْ بَتِیيَۤ
  يَمَنْيَنُمْ اَوَنْاِنِ اِلَيْاِلَيْ مَكَنيَۤ
  يَیْبْبَرَ وَاظْكَيَنْ رِیَمْبِیَ اَرَسيَۤ
  سَمَرَسَ سَنْمارْكْكَ سَنغْكَتْتِنْ مُتَليَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 19. نَنْمارْكْكَتْ تَوَرْاُضَمْ نَنْنِیَ وَرَميَۤ
  نَتُوٕضِ نَتُنِنْرُ نَتَنعْسيَیُمْ بَرَميَۤ
  تُنْمارْكْكَ وَاتِكَضْ بيَرَرْكَرُ نِلَيْیيَۤ
  سُتْتَسِ وَانَنْدَبْ بُتْتَمُ تُوَبْبيَۤ
  يَنْمارْكْكَمْ يَنَكْكَضِتْ تيَنَيْیُميَۤلْ يَۤرْرِ
  اِرَوَاتَ بيَرُنَلَمْ اِينْدَميَیْبْ بُورُضيَۤ
  سَنْمارْكْكَ سَنغْكَتْتارْ تَظُوِیَ بَتِیيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 20. آتِیُمْ اَنْدَمُمْ اِنْرِاُونْ راكِ
  اَكَمْبُرَمْ اَكَبْبُرَمْ بُرَبْبُرَمْ نِرَيْنْديَۤ
  اُوۤتِیُمْ اُنَرْنْدُمْاِنغْ كَرِوَرُمْ بُورُضيَۤ
  اُضَنغْكُوضْسِرْ سَبَيْنَتُ وِضَنغْكُميَیْبْ بَتِیيَۤ
  سُوۤتِیُمْ سُوۤتِیِنْ مُتَلُنْدانْ آكِسْ
  سُوظْنْديَنَيْ وَضَرْكْكِنْرَ سُتَنْدَرَ اَمُتيَۤ
  ساتِیُمْ سَمَیَمُمْ تَوِرْتْتَوَرْ اُرَوٕۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 21. كَرْبَنَيْ مُظُوَتُمْ كَتَنْدَوَرْ اُضَتْتيَۤ
  كَلَنْدُكُونْ تِنِكْكِنْرَ كَرْبَكَكْ كَنِیيَۤ
  اَرْبَنَيْ یانْتُكُونْ تَرِوَضِتْ تَظِیا
  اَرُضْنِلَيْ تَنِلْاُرَ اَرُضِیَ اَمُتيَۤ
  بَرْبَلَ اُلَكَمُمْ وِیَبْبَيَنْ تَنَكْكيَۤ
  بَتَمَلَرْ مُتِمِسَيْبْ بَتِتْتَميَیْبْ بَتِیيَۤ
  تَرْبَرَ بَرَمْبَرَ سِتَمْبَرَ نِتِیيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 22. بَوَنيَرِ سيَلُمَوَرْ كَنَوِلُمْ اَرِیابْ
  بَرَمْبُورُ ضاكِيَنْ اُضَمْبيَرُمْ اُوضِیيَۤ
  نَوَنيَرِ كَتَنْدَتُوۤرْ نعانَميَیْسْ سُكَميَۤ
  نانْاَرُضْ نِلَيْبيَرَ نَلْكِیَ نَلَميَۤ
  سِوَنيَرِ یيَۤسِوَ نيَرِتَرُ نِلَيْیيَۤ
  سِوَنِلَيْ تَنِلْاُرُمْ اَنُبَوَ نِرَيْوٕۤ
  تَوَنيَرِ سيَلُمْاَوَرْكْ كِنِیَنَلْ تُنَيْیيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 23. اَرِیامَلْ اَرِكِنْرَ اَرِوِنُضْ اَرِوٕۤ
  اَتَيْیامَلْ اَتَيْكِنْرَ اَتَيْوِنُضْ اَتَيْوٕۤ
  سيَرِیامَلْ سيَرِكِنْرَ سيَرِوِنُتْ سيَرِوٕۤ
  تِضَيْیامَلْ تِضَيْكْكِنْرَ تِضَيْبْبُرُ تِضَيْبْبيَۤ
  بِرِیامَلْ يَنْنُضَمْ كَلَنْدَميَیْكْ كَلَبْبيَۤ
  بِرَوَامَلْ اِرَوَامَلْ يَنَيْوَيْتْتَ بيَرُكْكيَۤ
  تَرِیاكِ اُنَرْوَارُمْ اُنَرْوَرُمْ بُورُضيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 24. كَرُتامَلْ كَرُتُمْاُوۤرْ كَرُتْتِنُتْ كَرُتْتيَۤ
  كانامَلْ كانُمْاُوۤرْ كاتْسِیِنْ وِضَيْوٕۤ
  يَرُتاكَتْ تِرِنْديَۤنُكْ كِكَبَرَمْ اَضِتْتيَۤ
  اِرَوَاتَ وَرَمُنْدَنْ تَرُضِیَ اُوضِیيَۤ
  وَرُتاكَنْ تَوِرْتْتِتَ وَنْدَتيَضْ ضَمُتيَۤ
  مانِكْكَ مَلَيْنَتُ مَرُوِیَ بَرَميَۤ
  تَرُتانَ مُنَوٕنَسْ سارْرِیَ بَتِیيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.
 • 25. يَۤكااَ نيَۤكايَنْ ريَۤتْتِتُ مَرَيْكْكيَۤ
  يَتْتاتَ نِلَيْیيَۤنانْ يَتْتِیَ مَلَيْیيَۤ
  اُوۤكاضَ مَتَنغْكَضَيْ مُظُوَتُمْ مارْرِ
  اُورُنِلَيْ آكْكَيَنْ رُرَيْتْتَميَیْبْ بَرَميَۤ
  اِيكاتَلْ اُتَيْیَوَرْكْ كِرُنِتِ اَضِتْتيَۤ
  اِنْبُرَبْ بُرِكِنْرَ اِیَلْبُتَيْ اِرَيْیيَۤ
  ساكاتَ وَرَنْدَنْدِنغْ كيَنَيْكْكاتْتَ اَرَسيَۤ
  تَنِنَتَ راجَيَنْ سَرْكُرُ مَنِیيَۤ.

  • 246. سِرِتُرَ - بِ. اِرا.بَتِبْبُ. سِرِتُرِلْ - بَتِوٕۤرُباتُ. آ. با.
  • 247. سيَنْنيَرِ - مُتَرْبَتِبْبُ, بُو.,سُ., بِ. اِرا., سَ. مُ. كَ.

சற்குருமணி மாலை // சற்குருமணி மாலை

No audios found!