திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَوَا اَرُتْتَلْ
avā aṟuttal
سِرْسَبَيْ وِضَكْكَمْ
siṟsapai viḷakkam
Sixth Thirumurai

013. تِرُوَرُضْ وِظَيْتَلْ
tiruvaruḷ viḻaital

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سيَیْوَكَيْ اَرِیيَۤنْ مَنْرُضْما مَنِنِنْ
  تِرُوُضَكْ كُرِبْبَيْیُمْ تيَرِیيَۤنْ
  اُیْوَكَيْ اَرِیيَۤنْ اُنَرْوِليَۤنْ اَنْدُوۤ
  اُرُكَنْميَۤلْ اُرُنغْكُولْيَنْ رُلَيْنْديَۤنْ
  ميَیْوَكَيْ اَتَيْیيَۤنْ وٕۤريَوَرْكْ كُرَيْبْبيَۤنْ
  وِنَيْیَنيَۤنْ يَنْسيَیَ وِرَيْكيَۤنْ
  بُویْوَكَيْ اُتَيْیيَۤنْ يَنغْنغَنَمْ بُكُوٕۤنْ
  بُلَيْیَنيَۤنْ بُكَلْاَرِ یيَۤنيَۤ.
 • 2. اَرِوِليَۤنْ اَرِنْدارْكْ كَتِبْبَنِ بُرِیيَۤنْ
  اَسْسَمُمْ اَوَلَمُمْ اُتَيْیيَۤنْ
  سيَرِوِليَۤنْ بُوتُوَامْ تيَیْوَمْنِي نِنَتُ
  تِرُوُضَتْ تيَنَيْنِنَيْ یایيَۤلْ
  يَرِوِليَۤنْ سِرِیيَۤنْ يَنغْنغَنَمْ بُكُوٕۤنْ
  يَنْسيَیْوٕۤنْ یارْتُنَيْ يَنْبيَۤنْ
  بِرِوِليَۤنْ بِرِنْدالْ اُیِرْتَرِكْ كَلَنْيَنْ
  بِظَيْبُورُتْ تَرُضْوَتُنْ كَتَنيَۤ.
 • 3. اُنْكَتَنْ اَتِیيَۤرْ كَرُضَلْيَنْ رُنَرْنْديَۤنْ
  اُتَلْبُورُضْ آوِیُمْ اُنَكْكيَۤ
  بِنْكَتَنْ اِنْرِكْ كُوتُتْتَنَنْ كُوتُتْتَ
  بِنْنُمْنانْ تَضَرُتَلْ اَظَكُوۤ
  يَنْكَتَنْ بُرِوٕۤنْ یارْكْكيَتُتْ تُرَيْبْبيَۤنْ
  يَنْسيَیْوٕۤنْ یارْتُنَيْ يَنْبيَۤنْ
  مُنْكَتَنْ بَتْتارْ بُوۤلْمَنَمْ كَلَنغْكِ
  مُرِتَلْاُوۤرْ كَنَمْتَرِ یيَۤنيَۤ.
 • 4. تَرِتْتِتيَۤنْ سِرِتُمْ تَرِتْتِتيَۤنْ يَنَتُ
  تَضَرْسْسِیُمْ تُنْبَمُمْ تَوِرْتْتيَۤ
  تيَرِتْتِتَلْ اَنَيْتْتُمْ تيَرِتْتِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  تيَرِتْتِتایْ يَنِلْاِتَرْ يَنَيْتْتانْ
  يَرِتْتِتُمْ اَنْدُوۤ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنغْكيَۤ
  يَیْتُكيَۤنْ یارْتُنَيْ يَنْبيَۤنْ
  تِرِتْتَنيَنعْ سَكَتْتيَۤنْ سَرِتْتِرَمْ اَنَيْتْتُمْ
  تِرُوُضَمْ تيَرِنْدَتُ تانيَۤ.
 • 5. تانْيَنَيْبْ بُنَرُمْ تَرُنَمْاِي تيَنَوٕۤ
  سَتْتِیَمْ اُنَرْنْدَنَنْ تَنِتْتيَۤ
  تيَۤنْاُرَكْ كَرُتِ اِرُكْكِنْريَۤنْ اِتُنِنْ
  تِرُوُضَمْ تيَرِنْدَتيَنْ تایيَۤ
  آنْيَنَكْ كُووِ اَنَيْنْدِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اَرَيْكْكَنَمْ آیِنُمْ تاظْكْكِلْ
  نانْاِرُبْ بَرِیيَۤنْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ
  نَتَمْبُرِ نعانَنا تَكَنيَۤ.
 • 6. نعانَمُمْ اَتَنالْ اَتَيْاَنُ بَوَمُمْ
  نایِنيَۤنْ اُنَرْنْدِتَ اُنَرْتْتِ
  اِينَمُمْ اِتَرُمْ تَوِرْتْتَنَيْ اَنْناضْ
  اِنْدَناضْ اَتِیَنيَۤنْ اِنغْكيَۤ
  اُونَمْاُونْ رِلْلُوۤیْ نِنْرَنَيْكْ كُووِ
  اُظَيْكْكِنْريَۤنْ اُورُسِرِ تيَنِنُمْ
  يَۤنيَنَ وِنَوَا تِرُتْتَلُمْ اَظَكُوۤ
  اِرَيْیُمْنانْ تَرِكْكَلَنْ اِنِیيَۤ.
 • 7. اِنِیَنَرْ رایِنْ اِنِیَيَنْ اَرَسيَۤ
  يَنْنِرُ كَنْنِنُنْ مَنِیيَۤ
  كَنِيَنَ اِنِكْكُمْ كَرُنَيْیا رَمُتيَۤ
  كَنَكَاَمْ بَلَتْتُرُمْ كَضِبْبيَۤ
  تُنِاُرُ مَنَمُمْ سُوۤمْبُرُمْ اُنَرْوُمْ
  سُوۤرْوُرُ مُكَمُمْكُونْ تَتِیيَۤنْ
  تَنِاُضَنغْ كَلَنغْكَلْ اَظَكَتُوۤ يَنَيْتْتانْ
  تَنْدَنَرْ رَنْدَيْنِي اَلَيْیُوۤ.
 • 8. تَنْدَيْیُمْ تایُمْ كُرُوُمْیانْ بُوۤرْرُمْ
  سامِیُمْ بُومِیُمْ بُورُضُمْ
  سُونْدَنَلْ وَاظْوُمْ نيَۤیَمُمْ تُنَيْیُمْ
  سُرْرَمُمْ مُرْرُمْنِي يَنْريَۤ
  سِنْدَيْیُرْ رِنغْكيَۤ اِرُكْكِنْريَۤنْ اِتُنِنْ
  تِرُوُضَمْ تيَرِنْدَتيَۤ يَنْدایْ
  نِنْدَيْسيَیْ اُلَكِلْ یانْاُضَمْ كَلَنغْكَلْ
  نِيتِیُوۤ نِنْاَرُتْ كَظَكُوۤ.
 • 9. اَظَكَنيَۤ نعانَ اَمُتَنيَۤ يَنْرَنْ
  اَبْبَنيَۤ اَمْبَلَتْ تَرَسيَۤ
  كُظَكَنيَۤ اِنْبَكْ كُوتِاُضَمْ كَضِكْكُمْ
  كُوظُنَنيَۤ سُتْتَسَنْ مارْكْكَكْ
  كَظَكَنيَۤرْ نِنْرَ كَرُنَيْما نِتِیيَۤ
  كَتَوُضيَۤ كَتَوُضيَۤ يَنَنانْ
  بَظَكَنيَۤرْنْ تِتْتيَۤنْ اِنْنُمْاِوْ وُلَكِلْ
  بَظَنغْكَنالْ اَظُنغْكُتَلْ اَظَكُوۤ.
 • 10. بَظَمْبِظِ مَتُرَبْ باتْتَلَ يَنِنُمْ
  بَتْتَرُمْ بِتْتَرُمْ بِتَرْرُمْ
  كِظَمْبيَرُمْ باتْتُمْ كيَۤتْبَتُنْ اُضْضَكْ
  كِضَرْسْسِيَنْ رَرِنْدَناضْ مُتَلایْ
  وَظَنغْكُنِنْ بُكَظيَۤ باتُرُ كِنْريَۤنْ
  مَرْرُورُ بَرْرُمْاِنغْ كَرِیيَۤنْ
  سَظَنغْكُتَيْ اُلَكِلْ تَضَرُتَلْ اَظَكُوۤ
  تَنْدَيْیُنْ تایُمْنِي اَلَيْیُوۤ.
 • 11. تایُمْيَنْ اُورُمَيْتْ تَنْدَيْیُمْ نعانَ
  سَبَيْیِليَۤ تَنِنَتَمْ بُرِیُمْ
  تُویَنِنْ باتَتْ تُنَيْيَنَبْ بِتِتْتيَۤنْ
  تُوكْكَمُمْ سُوۤمْبَلُمْ تُیَرُمْ
  مایَيْیُمْ وِنَيْیُمْ مَرَيْبْبُمْآ نَوَمُمْ
  وَضَيْتْتيَنَيْبْ بِتِتْتِتَلْ وَظَكْكُوۤ
  نایِنيَۤنْ اِنِاُوۤرْ كَنَنْدَرِبْ بَرِیيَۤنْ
  نَلْاَرُتْ سُوۤتِتَنْ تَرُضيَۤ.
 • 12. سُوۤتِیيَۤلْ يَنَيْنِي سُوۤتَنَيْ تُوتَنغْكِلْ
  سُوظْاُیِرْ وِتَتْتُوتَنغْ كُوَنْنانْ
  نِيتِیيَۤ نِرَيْنِنْ تِرُوَرُضْ اَرِیَ
  نِكَظْتْتِنيَۤنْ نِسْسَیَمْ اِتُوٕۤ
  اُوۤتِیيَۤ اُنَرْتَرْ كَرُمْبيَرُمْ بُورُضيَۤ
  اُیِرْكْكُیِرْ آكِیَ اُوضِیيَۤ
  آتِیيَۤ نَتُوٕۤ اَنْدَميَۤ آتِ
  نَتُاَنْدَمْ اِلْلَتُوۤرْ اَرِوٕۤ.
 • 13. اِلْلَيْاُنْ تيَنُمْاِوْ وِرُمَيْیُمْ كَتَنْدُوۤرْ
  اِیَرْكَيْیِنْ نِرَيْنْدَبيَۤ رِنْبيَۤ
  اَلْلَيْاُنْ تيَظُنْدَ تَنِبْبيَرُنعْ سُتَريَۤ
  اَمْبَلَتْ تاتَلْسيَیْ اَمُتيَۤ
  وَلْلَيْاِنْ رَتِیيَۤنْ تُیَرْيَلامْ تَوِرْتْتُ
  وَظَنغْكُكَ نِنْاَرُضْ وَظَنغْكَلْ
  نَلْلَيْاِنْ رَلَتُ ناضَيْيَنْ رِتِلُوۤ
  نانْاُیِرْ تَرِكْكَلَنْ اَرَسيَۤ.
 • 14. اَرَيْسيَلامْ وَظَنغْكُمْ تَنِاَرَ سَتُنِنْ
  اَرُضَرَ سيَنَاَرِنْ تَنَنْبِنْ
  اُرَيْسيَیْنِنْ اَرُضْميَۤلْ اُرْرَبيَۤ راسَيْ
  اُضَمْيَلامْ اِتَنغْكُونْتَ تيَنْدایْ
  وَرَيْسيَیا ميَۤنْميَۤلْ بُونغْكِوَایْ تَتُمْبِ
  وَظِكِنْرَ تيَنْوَسَنغْ كَتَنْديَۤ
  اِرَيْسيَیْيَنْ آوِ تَظَيْكْكَاَوْ وَرُضَيْ
  اِينْدَرُضْ اِرْرَيْاِبْ بُوۤتيَۤ.
 • 15. بُوۤتيَلامْ وِينِلْ بُوۤكْكِيَۤ مانْدَ
  بُظُتْتَلَيْبْ بُلَيْیَرْكَضْ بُنَرْكْكُمْ
  سُوتيَلامْ كيَۤتْكُنْ تُورُمْاُنَيْبْ بَرَوُمْ
  تُویَرْكَضْ مَنَمْاَتُ تُضَنغْكِتْ
  تاتيَلامْ كَلَنغْكَتْ تَضَرُتَلْ اَظَكُوۤ
  تَنِاَرُتْ سُوۤتِیالْ اَنْدَ
  وَاتيَلامْ تَوِرْتْتُسْ سُتْتَسَنْ مارْكْكَمْ
  وَظَنغْكُوِتْ تَرُضُكَ وِرَيْنْديَۤ.
 • 16. وِرَيْنْدُنِنْ اَرُضَيْ اِينْدِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  وِضَمْبُمْاِتْ تَرُنَمْيَنْ اُضَنْدانْ
  كَرَيْنْدَتُ كاتَلْ بيَرُكِميَۤلْ بُونغْكِكْ
  كَرَيْيَلامْ كَتَنْدَتُ كَنْتایْ
  وَرَيْنْديَنَيْ مَنَنْدَ وَضْضَليَۤ يَلْلامْ
  وَلْلَوَا اَمْبَلَ وَانا
  تِرَيْنْدَيَنْ اُتَمْبَيْتْ تِرُاُتَمْ باكْكِتْ
  تِكَظْوِتْتَ سِتْتَنيَۤ سِوَنيَۤ.
 • 17. سِوَنْدِكَظْ كَرُنَيْتْ تِرُنيَرِسْ سارْبُمْ
  تيَیْوَمْاُونْ ريَۤيَنُمْ تِرَمُمْ
  نَوَنْدَرُ نِلَيْكَضْ سُتَنْدَرَتْ تِیَلُمْ
  نَنْمَيْیُمْ نَرَيْتِرَيْ مُتَلامْ
  تُوَنْدُوَمْ تَوِرْتْتُسْ سُتْتَما تِیَمُسْ
  سُكَوَتِ وَمْبيَرُمْ بيَۤرُمْ
  تَوَنْدِكَظْ يَلْلامْ وَلْلَسِتْ تِیُمْنِي
  تَنْدَرُضْ تَرُنَمْاِي تيَنَكْكيَۤ.
 • 18. تَرُنَمْاِنعْ نعانْريَۤ سُتْتَسَنْ مارْكْكَتْ
  تَنِنيَرِ اُلَكيَلامْ تَظَيْبْبَكْ
  كَرُنَيْیُمْ سِوَميَۤ بُورُضْيَنَكْ كَرُتُمْ
  كَرُتْتُمْاُرْ ريَمْمَنُوۤرْ كَضِبْبَبْ
  بُورُضْنِرَيْ اُوۤنغْكَتْ تيَرُضْنِلَيْ وِضَنغْكَبْ
  بُنْنِیَمْ بُورْبُرَ وَیَنغْكَ
  اَرُضْنَیَنْ تَرُضْوَایْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ اَرَسيَۤ.
 • 19. يَنْاُضَ وَرَيْميَۤلْ اَرُضْاُوضِ اُوۤنغْكِرْ
  رِرُضْاِرَ وُوظِنْدَتُ مُظُتُمْ
  مَنْاُرُمْ اِتَیَ مَلَرْمَلَرْنْ تَتُنَنْ
  مَنغْكَلَ مُظَنغْكُكِنْ رَنَسِيرْبْ
  بُونْاِیَلْ وِضَكْكَمْ بُولِنْدَتُ سِتْتِبْ
  بُووَيْیَرْ بُنَرْنْدِتَبْ بُوۤنْدارْ
  سُونْنَنَلْ تَرُنَمْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  تُلَنغْكَوَنْ تَرُضُكَ وِرَيْنْديَۤ.
 • 20. وَنْدَرُضْ بُرِكَ وِرَيْنْدِتُ تَرُنَمْ
  مامَنِ مَنْرِليَۤ نعانَ
  سُنْدَرَ وَتِوَسْ سُوۤتِیایْ وِضَنغْكُمْ
  سُتْتَسَنْ مارْكْكَسَرْ كُرُوٕۤ
  تَنْدَرُضْ بُرِكَ وَرَمْيَلامْ وَلْلَ
  تَنِاَرُتْ سُوۤتِیَيْ يَنَتُ
  سِنْدَيْیِلْ بُنَرْبْبِتْ تيَنْنُوتُنغْ كَلَنْديَۤ
  سيَیْوِتْ تَرُضْكَسيَیْ وَكَيْیيَۤ.

திருவருள் விழைதல் // திருவருள் விழைதல்