திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوَرُضْ وِظَيْتَلْ
tiruvaruḷ viḻaital
تِرُوَتِ مُرَيْیِيتُ
tiruvaṭi muṟaiyīṭu
Sixth Thirumurai

014. سِرْسَبَيْ وِضَكْكَمْ
siṟsapai viḷakkam

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سُوۤرُ وٕۤنْتِنُمْ تُكِلْاَنِ مُتَلامْ
  سُكَنغْكَضْ وٕۤنْتِنُمْ سُكَمَلالْ سُكَمامْ
  وٕۤرُ وٕۤنْتِنُمْ نِنَيْاَتَيْنْ تَنْرِ
  ميَۤوُو ناتيَنُمْ ميَۤلَوَرْ اُرَيْكْكيَۤ
  مارُ وٕۤنْتِليَۤنْ وَنْدُنِرْ كِنْريَۤنْ
  وَضْضَ ليَۤاُنْرَنْ مَنَكْكُرِبْ بَرِیيَۤنْ
  سارُ وٕۤنْتِیَ بُوظِلْوَتَلْ اَرَسيَۤ
  سَتْتِ یَسْسَبَيْتْ تَنِبْبيَرُمْ بَتِیيَۤ.
 • 2. يَنعْسَلْ اِنْرِیَ تُیَرِنالْ اِتَرالْ
  اِتُكْكُنْ تَيْیَنِنْ اِنْنَرُضْ وِرُمْبِ
  وَنعْسَ نيَنعْسِنيَۤنْ وَنْدُنِرْ كِنْريَۤنْ
  وَضْضَ ليَۤاُنْرَنْ مَنَكْكُرِبْ بَرِیيَۤنْ
  اَنعْسَلْ يَنْريَنَيْ آتْكُوضَلْ وٕۤنْتُمْ
  اَبْبَ نِنْنَلالْ اَرِكِليَۤنْ اُونْرُمْ
  تَنعْسَمْ يَنْرَوَرْكْ كَرُضْوَتَلْ اَرَسيَۤ
  سَتْتِ یَسْسَبَيْتْ تَنِبْبيَرُمْ بَتِیيَۤ.
 • 3. سُوظْوِ لاتُظَلْ مَنَتْتِنالْ سُظَلُمْ
  تُتْتَ نيَۤنْاَرُتْ سُكَبْبيَرُمْ بَتِنِنْ
  وَاظْوُ وٕۤنْتِنيَۤنْ وَنْدُنِرْ كِنْريَۤنْ
  وَضْضَ ليَۤاُنْرَنْ مَنَكْكُرِبْ بَرِیيَۤنْ
  اُوظْوِ تامَيْیِلْ اَرَيْكْكَنَمْ يَنِنُمْ
  اُنْنَيْ وِتْتَیَلْ اُونْرُمْاُرْ رَرِیيَۤنْ
  تاظْوِ لاتَسِيرْ تَرُوَتَلْ اَرَسيَۤ
  سَتْتِ یَسْسَبَيْتْ تَنِبْبيَرُمْ بَتِیيَۤ.
 • 4. آتْتَمْ اُوۤیْكِلا وَنعْسَكَ مَنَتْتالْ
  اَلَيْتَنْ تَيْیَوُوۤ اَیَرْنْدُضَمْ مَیَرْنْدُ
  وَاتْتَ مُوۤتِوَنْ وَنْدُنِرْ كِنْريَۤنْ
  وَضْضَ ليَۤاُنْرَنْ مَنَكْكُرِبْ بَرِیيَۤنْ
  ناتْتَمْ نِنْبُتَيْ اَنْرِمَرْ رَرِیيَۤنْ
  نایِ نيَۤنْبِظَيْ بُورُتْتِتُ251 تَرُنَمْ
  تاتْتَ لَنْدَرُ وَایْوَتَلْ اَرَسيَۤ
  سَتْتِ یَسْسَبَيْتْ تَنِبْبيَرُمْ بَتِیيَۤ.
 • 5. كَرُنَيْ اُونْرِلاكْ كَلْمَنَكْ كُرَنغْكالْ
  كاتُ ميَۤتُظَنْ رُضَمْميَلِنْ تَنْدُوۤ
  وَرُنَ نِنْبُتَيْ وَنْدُنِرْ كِنْريَۤنْ
  وَضْضَ ليَۤاُنْرَنْ مَنَكْكُرِبْ بَرِیيَۤنْ
  اَرُنَنْ يَنْريَنَيْ اَكَرْرِتُ وَایيَۤلْ
  اَيْیَ وُوۤتُنَيْ اَرِنْدِلَنْ اِتُوٕۤ
  تَرُنَمْ يَرْكَرُضْ وَایْوَتَلْ اَرَسيَۤ
  سَتْتِ یَسْسَبَيْتْ تَنِبيَرُمْ بَتِیيَۤ.
 • 6. كَرَنَ وَاتَنَيْ یالْمِكَ مَیَنغْكِكْ
  كَلَنغْكِ نيَۤنْاُورُ كَضَيْكَنُمْ اَرِیيَۤنْ
  مَرَنَمْ نِيكْكِتَ وَنْدُنِرْ كِنْريَۤنْ
  وَضْضَ ليَۤاُنْرَنْ مَنَكْكُرِبْ بَرِیيَۤنْ
  اِرَنَنْ يَنْريَنَيْ يَنْنِتيَۤلْ بِرِتُوۤرْ
  اِسْسَيْ اُونْرِليَۤنْ يَنْدَيْنِنْ اُبَیَ
  سَرَنَمْ اِينْدَرُضْ وَایْوَتَلْ اَرَسيَۤ
  سَتْتِ یَسْسَبَيْتْ تَنِبْبيَرُمْ بَتِیيَۤ.
 • 7. تُویَ نيَنعْسِنيَۤنْ اَنْرُنِنْ كَرُنَيْسْ
  سُكَمْوِ ظَيْنْدِليَۤنْ يَنِنُمْبُویْ اُلَكَ
  مایَمْ وٕۤنْتِليَۤنْ وَنْدُنِرْ كِنْريَۤنْ
  وَضْضَ ليَۤاُنْرَنْ مَنَكْكُرِبْ بَرِیيَۤنْ
  اِيیَ وَایْتْتَنَلْ تَرُنَمْاِي تَرُضْكَ
  يَنْدَيْ نِنْمَلَرْ اِنَيْاَتِ اَلْلالْ
  تایَمْ اُونْرِليَۤنْ تَنِوَتَلْ اَرَسيَۤ
  سَتْتِ یَسْسَبَيْتْ تَنِبْبيَرُمْ بَتِیيَۤ.
 • 8. سِرَتْتَيْ آتِیَ سُبَكُنَمْ سِرِتُمْ
  سيَۤرْنْدِ ليَۤنْاَرُتْ سيَیَلِليَۤنْ ساكا
  وَرَتْتَيْ وٕۤنْتِنيَۤنْ وَنْدُنِرْ كِنْريَۤنْ
  وَضْضَ ليَۤاُنْرَنْ مَنَكْكُرِبْ بَرِیيَۤنْ
  كَرَتْتَيْ نيَۤرْاُضَكْ كَتَيْیَنْيَنْ ريَنَيْنِي
  كَيْوِ تيَۤلْاُورُ كَنَمْاِنِ آرْريَۤنْ
  تَرَتْتَيْ اِينْدَرُضْ وَایْوَتَلْ اَرَسيَۤ
  سَتْتِ یَسْسَبَيْتْ تَنِبْبيَرُمْ بَتِیيَۤ.
 • 9. بَتْتِ یَنعْسِرِ تُرْرِليَۤنْ اُنْبالْ
  بَتْتِ اُونْرِليَۤنْ بَرَمَنِنْ كَرُنَيْ
  مَتْتِ یَمْبيَرَ وَنْدُنِرْ كِنْريَۤنْ
  وَضْضَليَۤ اُنْرَنْ مَنَكْكُرِبْ بَرِیيَۤنْ
  يَتْتِ اَنعْسَلَيْ يَنَاَرُ ضایيَۤلْ
  يَۤظَيْ یيَۤنْاُیِرْ اِظَبْبَنْاُنْ آنَيْ
  سَتْتِ یَمْبُكَنْ ريَۤنْوَتَلْ اَرَسيَۤ
  سَتْتِ یَسْسَبَيْتْ تَنِبْبيَرُمْ بَتِیيَۤ.
 • 10. كَیَوُ سيَیْمَتَ كَرِيَنَسْ سيَرُكْكُمْ
  كَرُتْتِ نيَۤنْمَنَكْ كَرِسِنالْ اَتَيْنْدَ
  مَیَرْوُ نِيكْكِتَ وَنْدُنِرْ كِنْريَۤنْ
  وَضْضَ ليَۤاُنْرَنْ مَنَكْكُرِبْ بَرِیيَۤنْ
  اُیَوُ وَنْدَرُضْ بُرِنْدِتایْ يَنِلْيَنْ
  اُیِرْ تَرِتْتِتا تُنْاَتِ آنَيْ
  تَیَوُ سيَیْتَرُضْ وَایْوَتَلْ اَرَسيَۤ
  سَتْتِ یَسْسَبَيْتْ تَنِبْبيَرُمْ بَتِیيَۤ.

  • 250. اِحتُ 1492 آمْ باتَلِنْ اُتْتَرَ وَتِوَمْ.
  • 251. نَیَنْدِتُ - بَتِوٕۤرُباتُ. آ. با.

சிற்சபை விளக்கம் // சிற்சபை விளக்கம்

No audios found!