திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَبَیَمْ اِتُتَلْ
apayam iṭutal
اَرُضْوِضَكْكَ مالَيْ
aruḷviḷakka mālai
Sixth Thirumurai

036. اُنْمَيْ كُورَلْ
uṇmai kūṟal

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تَنِبْبيَرُنْ تَلَيْوَريَۤ تایَوَ ريَۤيَنْ
  تَنْدَيْیَ ريَۤبيَرُنْ تَیَوُتَيْ یَوَريَۤ
  بَنِبْبَرُتْ تيَنَيْیانْتَ بَرَمْبَرَ ريَۤيَمْ
  بارْوَتِ بُرَنعانَبْ بَتِسِتَمْ بَرَريَۤ
  اِنِسْسِرُ بُوظُتيَۤنُنْ تاظْتْتِتَلْ وٕۤنْتا
  اِرَيْیَوَ ريَۤاُمَيْ اِنغْكُكَنْ تَلْلالْ
  اَنِسْسَیَ اُلَكِنَيْبْ بارْكْكَوُمْ ماتْتيَۤنْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیِيرْ آنَيْنُمْ مِيتيَۤ.
 • 2. بيَرُوَتُ نُمَيْاَنْرِبْ بِرِتُونْرُمْ وِرُمْبيَۤنْ
  بيَۤسَلْنُمْ بيَۤسْسَنْرِبْ بِرِتُونْرُمْ بيَۤسيَۤنْ
  اُرُوَتُنُمْ اَرُضْاَنْرِبْ بِرِتُونْرُمْ اُوَوٕۤنْ
  اُنْنَلْاُمْ تِرَنْاَنْرِبْ بِرِتُونْرُمْ اُنْنيَۤنْ
  مَرُنيَرِ تِيرْتْتيَنَيْ وَاظْوِتْتُكْ كُونْتِيرْ
  وَضْضَليَۤ نُمْتِرُ وَرَوُكَنْ تَلْلالْ
  اَرُسُوَيْ اُنْتِكُونْ تَرُنْدَوُمْ ماتْتيَۤنْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیِيرْ آنَيْنُمْ مِيتيَۤ.
 • 3. كَرُمْبِتَيْ اِرَتَمُمْ كَنِیِلْاِنْ سُوَيْیُمْ
  كاتْتِيَنْ اُضْضَمْ كَلَنْدِنِكْ كِنْرِيرْ
  وِرُمْبِنُمْ بُونْنَتِكْ كاتْبَتْتُ نِنْريَۤنْ
  ميَۤلْوِضَيْ وَرِكِلَنْ وِسْسَيْاُونْ رِلْليَۤنْ
  تُرُمْبِنُمْ سِرِیَنَيْ اَنْرُوَنْ تانْتِيرْ
  تُویَنُمْ بيَۤرَرُتْ سُوۤتِكَنْ تَلْلالْ
  اَرُمْبيَرَلْ اُنْتِیَيْ وِرُمْبَوُمْ ماتْتيَۤنْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیِيرْ آنَيْنُمْ مِيتيَۤ.
 • 4. تَتُتْتيَنَيْ آتْكُونْتَ تَنْدَيْیَ ريَۤيَنْ
  تَنِبْبيَرُنْ تَلَيْوَريَۤ سَبَيْنَتَتْ تَوَريَۤ
  تُوتُتْتُونْرُ سُولْكِليَۤنْ سُوبْبَنَتْ تيَۤنُمْ
  تُویَنُمْ تِرُوَرُضْ نيَۤیَمْوِتْ تَرِیيَۤنْ
  وِتُتْتِتِلْ يَنْنَيْنِيرْ وِتُبْبَنْيَنْ اُیِرَيْ
  وٕرُوُضَكْ كَرُتْتيَلْلامْ تِرُوُضَتْ تَرِوِيرْ
  اَتُتْتِنِبْ بایَلِلْ بَتُكْكَوُمْ ماتْتيَۤنْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیِيرْ آنَيْنُمْ مِيتيَۤ.
 • 5. كاسَيْیُمْ بَنَتْتَيْیُمْ كَنْنِیَرْ تَمَيْیُمْ
  كانِیِنْ آتْسِیُمْ كَرُتِليَۤنْ كَنْتِيرْ
  نيَۤسَنُمْ تِرُوَرُضْ نيَۤسَمْاُونْ رَلْلالْ
  نيَۤسَمْمَرْ رِلَيْاِتُ نِيرْاَرِ یِيرُوۤ
  يَۤسَرَلْ اَكَرْرِوَنْ تيَنْنَيْمُنْ آنْتِيرْ
  اِرَيْیَوَ ريَۤاُمَيْ اِنْرُكَنْ تَلْلالْ
  آسَيْیِرْ بِرَرُوتُ بيَۤسَوُمْ ماتْتيَۤنْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیِيرْ آنَيْنُمْ مِيتيَۤ.
 • 6. يَنْبُورُضْ يَنْاُتَلْ يَنْاُیِرْ يَلْلامْ
  اِينْدَنَنْ اُمْمِتَتْ تيَمْبيَرُ مانِيرْ
  اِنْبُوتُ وَانغْكِكْكُونْ تيَنْنَيْیاتْ كُونْتِيرْ
  يَنْسيَیَلْ اُونْرِلَيْ یاوُمْنُمْ سيَیَليَۤ
  وَنْبُوتُ نِرْكِلِيرْ يَنْبُوتُ كَلَنْدِيرْ
  وَضْضَليَۤ نُمْتِرُ وَرَوُكَنْ تَلْلالْ
  اَنْبُوتُ كانْبارَيْ مُنْبِتَ ماتْتيَۤنْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیِيرْ آنَيْنُمْ مِيتيَۤ.
 • 7. تِرُنْدُمْيَنْ اُضْضَتْ تِرُكْكُوۤیِلْ نعانَ
  سِتْتِ بُرَمْيَنَسْ سَتْتِیَمْ كَنْتيَۤنْ
  اِرُنْدَرُضْ كِنْرَنِيرْ يَنْنِرُ كَنْكَضْ
  اِنْبُرَ اَنْرُوَنْ تيَظِلْاُرُكْ كاتْتِ
  وَرُنْدَلَيْ يَنْريَنَيْتْ تيَۤرْرِیَ وَاريَۤ
  وَضْضَليَۤ اِنْرُنُمْ وَرَوُكَنْ تَلْلالْ
  اَرُنْدَوَرْ نيَۤرِنُمْ بُورُنْدَوُمْ ماتْتيَۤنْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیِيرْ آنَيْنُمْ مِيتيَۤ.
 • 8. كَرَيْكْكَنَمْ اِنْرِیيَۤ كَتَلْنِلَيْ سيَیْتِيرْ
  كَرُنَيْكْ كَتَرْكُكْ كَرَيْكْكَنَنعْ سيَیْیِيرْ
  اُرَيْكْكَنَ وَاتَ اُیَرْوُتَيْ یِيرْيَنْ
  اُرَيْكْكَنَ وِبْبَلَ اُتَوِسيَیْ كِنْرِيرْ
  وَرَيْكْكَنَ يَنْكُنَ مانِتِ آنِيرْ
  وَایْمَيْیِلْ كُرِتْتَنُمْ وَرَوُكَنْ تَلْلالْ
  اَرَيْكْكَنَمْ آیِنُمْ تَرِتْتِتَ ماتْتيَۤنْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیِيرْ آنَيْنُمْ مِيتيَۤ.
 • 9. مَتُكْكَنُمْ بيَۤرَرُضْ تَنْاَمُ تيَنَكْكيَۤ
  مالَيْیُمْ كالَيْیُمْ مَتْتِیا نَتْتُمْ
  كَتُكْكُمْ اِرَوِنُمْ یامَتْتُمْ وِتِیَرْ
  كالَيْیِ نُنْدَنْديَنْ كَتُمْبَسِ تِيرْتْتُ
  يَتُكْكُنَرْ رایُوتُمْ اِنَيْنْدُنِرْ كِنْرِيرْ
  اِرَيْیَوَ ريَۤاُمْمَيْ اِنغْكُكَنْ تَلْلالْ
  اَتُكْكَوِيظْ كَلَيْيَتُتْ تُتُكْكَوُمْ ماتْتيَۤنْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیِيرْ آنَيْنُمْ مِيتيَۤ.
 • 10. كَرُتْتُرَيْكْ كِنْرَوَرْ كَضِتْتُرَيْكْ كِنْرَ
  كالَيْاِي تيَنْريَۤ كَرُتْتُضْ اَرِنْديَۤنْ
  نِرُتْتُرَيْكْ كِنْرَبَلْ نيَۤرْمَيْكَضْ اِنْرِ
  نِيتُوضِبْ بُورْبُوتُ ناتَكَمْ بُرِوِيرْ
  سيَرُتْتُرَيْكْ كِنْرَوَرْ تيَۤرْوَتَرْ كَرِیِيرْ
  سِرْسَبَيْ یِيرْيَنَيْسْ سيَۤرْنْدِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اَرُتْتُرَيْكْ كِنْريَۤنْنانْ بُورُتْتِتَ ماتْتيَۤنْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیِيرْ آنَيْنُمْ مِيتيَۤ.

உண்மை கூறல் // உண்மை கூறல்

No audios found!