திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اِرَيْ يَضِمَيْیَيْ وِیَتْتَلْ
iṟai eḷimaiyai viyattal
اُنْمَيْ كُورَلْ
uṇmai kūṟal
Sixth Thirumurai

035. اَبَیَمْ اِتُتَلْ
apayam iṭutal

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُرُوَایْ اَرُوَایْ اُوضِیایْ وٕضِیایْ
  اُلَوَا اُورُبيَۤ رَرُضا رَمُتَمْ
  تَرُوَایْ اِتُوٕۤ تَرُنَمْ تَرُنَمْ
  تَرِیيَۤنْ سِرِتُنْ تَرِیيَۤنْ اِنِنِي
  وَرُوَایْ اَلَيْیيَۤلْ اُیِرْوَاظْ كَلَنْنانْ
  مَتِسيَۤرْ مُتِيَمْ بَتِیيَۤ اَتِیيَۤنْ
  كُرُوَایْ مُنَميَۤ مَنَميَۤ اِتَماكْ
  كُتِكُونْ تَوَنيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ.
 • 2. يَنْنيَۤ سيَیْوٕۤنْ سيَیْوَكَيْ اُونْرِنغْ
  كِتُيَنْ رَرُضْوَایْ اِتُوٕۤ تَرُنَمْ
  مَنْنيَۤ اَیَنُمْ تِرُما لَوَنُمْ
  مَتِتْتَرْ كَرِیَ بيَرِیَ بُورُضيَۤ
  اَنْنيَۤ اَبْبا اَيْیا اَرَسيَۤ
  اَنْبيَۤ اَرِوٕۤ اَمُتيَۤ اَظِیابْ
  بُونْنيَۤ مَنِیيَۤ بُورُضيَۤ اَرُضيَۤ
  بُوتُوَاظْ بُنِتا اَبَیَمْ اَبَیَمْ.
 • 3. كَرُنا نِتِیيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  كَنَكا كَرَنيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  اَرُنا تَكَنيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  اَظَكا اَمَلا اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  تَرُنا تَوَنيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  تَنِنا یَكَنيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  تيَرُنا تُرُوَایْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  تِرُوَمْ بَلَوَا اَبَیَمْ اَبَیَمْ.
 • 4. مَرُضُمْ تُیَرُمْ تَوِرُمْ بَتِيَنْ
  مَنَمَنْ رِتَيْنِي وَرُوَایْ اَبَیَمْ
  اِرُضُمْ بَوَمُمْ بيَرُوَنعْ سَكَنيَنعْ
  سِنَنْيَنْ رِكَظيَۤلْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  وٕرُضُمْ كُوتُوٕمْ بُلَيْیُمْ كُولَيْیُمْ
  وِتُما رَرُضْوَایْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  اَرُضُمْ بُورُضُمْ تيَرُضُمْ تَرُوَایْ
  اَبَیَمْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ.
 • 5. اِنِاُوۤرْ اِرَيْیُمْ تَرِیيَۤنْ اَبَیَمْ
  اِتُنِنْ اَرُضيَۤ اَرِیُمْ اَبَیَمْ
  كَنِیيَۤنْ يَنَنِي نِنَيْیيَۤلْ اَبَیَمْ
  كَنِیيَۤ241 كَرُنَيْكْ كَتَليَۤ اَبَیَمْ
  تَنِیيَۤنْ تُنَيْوٕۤ رَرِیيَۤنْ اَبَیَمْ
  تَكُمُوۤ تَكُمُوۤ تَلَيْوَا اَبَیَمْ
  تُنِیيَۤ اَرَوَنْ تَرُضْوَایْ اَبَیَمْ
  سُكَنا تَكَنيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ.
 • 6. اَتِیارْ اِتَیامْ بُیَنيَۤ اَبَیَمْ
  اَرَسيَۤ اَمُتيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  مُتِیا تِنِنانْ تَرِیيَۤنْ اَبَیَمْ
  مُرَيْیُوۤ مُرَيْیُوۤ مُتَلْوَا اَبَیَمْ
  كَتِیيَۤنْ اَلَنْنانْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  كَرُنا كَرَنيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  تَتِیيَۤلْ اَرُضْوَایْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  تَرُنا تَوَنيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ.
 • 7. مَلَوَا تَنَيْنِيرْ كَلَوَا اَبَیَمْ
  وَلَوَا تِرُاَمْ بَلَوَا اَبَیَمْ
  اُلَوَا نيَرِنِي سُولَوَا اَبَیَمْ
  اُرَيْوَایْ اُیِرْوَایْ اِرَيْوَا اَبَیَمْ
  بَلَآ كُلَمْنانْ تَرِیيَۤنْ اَبَیَمْ
  بَلَوَا بَكَوَا بَنَوَا اَبَیَمْ
  نَلَوَا اَتِیيَۤنْ اَلَوَا اَبَیَمْ
  نَتَنا یَكَنيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ.
 • 8. كُوتِیيَۤنْ بِظَيْنِي كُرِیيَۤلْ اَبَیَمْ
  كُولَيْتِيرْ نيَرِيَنْ كُرُوٕۤ اَبَیَمْ
  مُتِیيَۤنْ بِرَوٕۤنْ يَنَنِنْ اَتِیيَۤ
  مُیَلْوٕۤنْ سيَیَلْوٕۤ رَرِیيَۤنْ اَبَیَمْ
  بَتِیيَۤ اَرِیُمْ بَتِیيَۤ وَرُوَایْ
  بَتِیيَۤ كَتِیيَۤ بَرَميَۤ اَبَیَمْ
  اَتِیيَۤنْ اِنِاُوۤرْ اِرَيْیُمْ تَرِیيَۤنْ
  اَرَسيَۤ اَرُضْوَایْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ.
 • 9. اِتَرْتِيرْ نيَرِیيَۤ اَرُضْوَایْ اَبَیَمْ
  اِنِنانْ تَرِیيَۤنْ تَرِیيَۤنْ اَبَیَمْ
  وِتَرْبُوۤلْ يَنَيْنِي نِنَيْیيَۤلْ اَبَیَمْ
  وِتُوٕۤنْ اَلَنْنانْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  اُتَلُوۤ تُرُما بُورُضْآ وِیُمْاِنغْ
  كُنَوٕۤ يَنَوٕۤ اَلَوٕۤ اَبَیَمْ
  سُتَرْما مَنِیيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
  سُكَنا تَكَنيَۤ اَبَیَمْ اَبَیَمْ.
 • 10. كُرْرَمْ بَلَآ یِنُمْنِي كُرِیيَۤلْ
  كُنَميَۤ كُوضُمْيَنْ كُرُوٕۤ اَبَیَمْ
  بَرْرَمْ بَلَميَۤ اَلَتُوۤرْ نيَرِیُمْ
  بَتِیيَۤ اَرِیيَۤنْ اَتِیيَۤنْ اَبَیَمْ
  سُرْرَمْ بَلَوُمْ اُنَوٕۤ يَنَوُوۤ
  تُنَيْوٕۤ رِلَيْنِنْ تُنَيْیيَۤ اَبَیَمْ
  سِرْرَمْ بَلَوَا اَرُضْوَایْ اِنِنانْ
  سِرِتُنْ تَرِیيَۤنْ تَرِیيَۤنْ اَبَیَمْ.

  • 241. كَضِیيَۤ - بَتِوٕۤرُباتُ. آ. با.

அபயம் இடுதல் // அபயம் இடுதல்

No audios found!