திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اِنْبَتْتِرَنْ
iṉpattiṟaṉ
اَظِوُرا اَرُضْوَتِوَبْ بيَۤرُ
aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu
Sixth Thirumurai

093. سِوَیُوۤكَ نِلَيْ
sivayōka nilai

  نيَۤرِسَيْ وٕنْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. مَتِمَنْتَ لَتْتَمُتَمْ وَایارَ اُنْتيَۤ
  بَتِمَنْتَ لَتْتَرَسُ بَنْنَ - نِتِیَ
  نَوَنيَۤیَ ماكْكُمْ نَتَراجَ نيَۤیيَنعْ
  سِوَنيَۤ كَتَوَيْتْ تِرَ.
 • 2. اِنْدارْ اَرُضَمُتَمْ یانَرُنْدَلْ وٕۤنْتُمِنغْكيَۤ
  نَنْدا مَنِوِضَكْكيَۤ نعانَسَبَيْ - يَنْدایيَۤ
  كُوۤوٕۤ يَنَتُ كُرُوٕۤ يَنَيْیانْتَ
  تيَۤوٕۤ كَتَوَيْتْ تِرَ.
 • 3. ساكا اَرُضَمُتَمْ تانَرُنْدِ نانْكَضِكْكَ
  ناكا تِبَرْسُوظْ نَتَراجا - يَۤكا
  بَوَنيَۤ بَرَنيَۤ بَرابَرَنيَۤ يَنغْكَضْ
  سِوَنيَۤ كَتَوَيْتْ تِرَ.
 • 4. اَرُضُوۤنغْكُ تَنْنَمُتَمْ اَنْبالْ اَرُنْدِ
  مَرُضْنِينغْكِ نانْكَضِتْتُ وَاظَبْ - بُورُضانْ
  تَوَنيَۤیَرْ بُوۤرْرُمْ تَیانِتِیيَۤ يَنغْكَضْ
  سِوَنيَۤ كَتَوَيْتْ تِرَ.
 • 5. وَانُوۤرْكْ كَرِتيَنَوٕۤ مامَرَيْكَضْ سارْرُكِنْرَ
  نعانُوۤ تَیَاَمُتَمْ نانَرُنْدَ - آناتْ
  تِرَبْبا وَلَرْبُوۤرْرُمْ سِرْرَمْ بَلَوَا
  سِرَبْبا كَتَوَيْتْ تِرَ.
 • 6. يَلْلامُمْ وَلْلَسِتْتيَنْ ريَلْلا مَرَيْكَضُنعْسُولْ
  نَلْلارْ اَمُتَمَتُ نانَرُنْدَ - نَلْلارْكْكُ
  نَلْوَاظْ وَضِكْكُمْ نَتَرایا مَنْرُوۤنغْكُ
  سيَلْوَا كَتَوَيْتْ تِرَ.
 • 7. يَۤظْنِلَيْكْكُمْ ميَۤرْبالْ اِرُكْكِنْرَ تَنْنَمُتَمْ
  وَاظْنِلَيْكْكَ نانُنْتُ مانْبُرَوٕۤ - كيَۤظْنِلَيْكْكَ
  آوَايَنْ ريَنْنَيْاُوَنْ تانْتَتِرُ اَمْبَلَما
  تيَۤوَا كَتَوَيْتْ تِرَ.
 • 8. اِينَ اُلَكَتْ تِتَرْنِينغْكِ اِنْبُرَوٕۤ
  نعانَ اَمُتَمَتُ نانَرُنْدَ - نعانَ
  اُرُوٕۤ اُنَرْوٕۤ اُوضِیيَۤ وٕضِیيَۤ
  تِرُوٕۤ كَتَوَيْتْ تِرَ.
 • 9. تِرَيْیُوۤ تَسَتْتيَۤ تِكَظْكِنْرَ يَنْريَۤ
  وَرَيْیُوۤتُ تَنْنَمُتَمْ وَایْبْبَ - اُرَيْاُوۤتُ
  وَانيَۤيَمْ مانيَۤبيَمْ مانيَۤ مَنِمَنْرِلْ
  تيَۤنيَۤ كَتَوَيْتْ تِرَ.
 • 10. سُوۤتِمَلَيْ ميَۤلْوِيتْتِلْ تُویَ تِرُوَمُتَمْ
  ميَۤتِنِميَۤلْ نانُنْنَ وٕۤنْتِنيَۤنْ - اُوۤتَرِیَ
  يَۤكا اَنيَۤكا يَظِرْبُوتُوِلْ وَاظْنعانَ
  تيَۤكا كَتَوَيْتْ تِرَ.

சிவயோக நிலை // சிவயோக நிலை

No audios found!