திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِوَیُوۤكَ نِلَيْ
sivayōka nilai
بيَۤرَرُضْ وَایْمَيْیَيْ وِیَتْتَلْ
pēraruḷ vāymaiyai viyattal
Sixth Thirumurai

094. اَظِوُرا اَرُضْوَتِوَبْ بيَۤرُ
aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سِوَنغْكَ نِنْدَسِرْ رَمْبَلَتْ تَرُضْنَتَمْ سيَیْكِنْرَ بيَرُوَاظْوٕۤ
  نَوَنغْكَ نِنْدَميَۤلْ نِلَيْنَتُ وِضَنغْكِیَ نَنْبَنيَۤ اَتِیيَۤنْرَنْ
  تَوَنغْكَ نِنْدَتُوۤرْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ تَرِتْتَرُضْ بُرِنْدایيَۤ
  بَوَنغْكَ نِنْدَاِوْ وَتِوَميَۤ اَظِوُرابْ بَتِوَتِ وَاماريَۤ.
 • 2. وِضَنغْكُ كِنْرَسِرْ رَمْبَلَتْ تَرُضْنَتَمْ وِضَيْكْكِنْرَ بيَرُوَاظْوٕۤ
  كَضَنغْكَ مِلْلَتُوۤرْ اُضَنَتُ وِضَنغْكِیَ كَرُتْتَنيَۤ اَتِیيَۤنْنانْ
  وِضَمْبِ نِنْرَتُوۤرْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ وِیَنْدَرُضْ بُرِنْدایيَۤ
  اُضَنغْكُوضْ اِوْوَتِ وِمْمَيْیيَۤ مَنْدِرَ اُوضِوَتِ وَاماريَۤ.
 • 3. وِنعْسُ كِنْرَسِرْ رَمْبَلَتْ تَرُضْنَتَمْ وِضَيْكْكِنْرَ بيَرُوَاظْوٕۤ
  يَنعْسَلْ اَرْرَما مَرَيْمُتِ وِضَنغْكِیَ يَنْنُیِرْتْ تُنَيْیيَۤنانْ
  اَنعْسَلْ اِنْرِیيَۤ سيَیْتَوِنْ نَبْبَمْيَۤرْ رَكَنغْكَضِتْ تَضِتْتایيَۤ
  تُنعْسُمْ اِوْوُتَلْ اَظِوُرا تُوۤنغْكُميَیْسْ سُكَوَتِ وَاماريَۤ.
 • 4. اُوۤنغْكُ كِنْرَسِرْ رَمْبَلَتْ تَرُضْنَتَمْ اُوضِرْكِنْرَ بيَرُوَاظْوٕۤ
  تيَۤنغْكُ لاوِیَ تيَضْضَمُ تيَۤبيَرُنعْ سيَلْوَميَۤ سِوَميَۤنِنْ
  بانغْكَ نيَۤنْمُوظِ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ بَتِتْتَرُضْ بُرِنْدایيَۤ
  اِينغْكُ وِيظُتَلْ يَنْرُمْوِي ظاتُوضِرْ اِیَلْوَتِ وَاماريَۤ.
 • 5. اِلَنغْكُ كِنْرَسِرْ رَمْبَلَتْ تَرُضْنَتَمْ اِتُكِنْرَ بيَرُوَاظْوٕۤ
  تُلَنغْكُ بيَۤرَرُتْ سُوۤتِیيَۤ سُوۤتِیُضْ تُلَنغْكِیَ بُورُضيَۤيَنْ
  بُلَنغْكُوضْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِكْ كيَۤرْرَرُضْ بُرِنْدَنَيْ اِنعْنعانْريَۤ
  اَلَنغْكُمْ اِوْوُتَلْ يَرْرَيْیُمْ اَظِوُرا اَرُضْوَتِ وَاماريَۤ.
 • 6. سِرَنْدَ بيَۤرُوضِتْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتِليَۤ تِكَظْكِنْرَ بيَرُوَاظْوٕۤ
  تُرَنْدَ بيَۤرُضَتْ تَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیيَۤ سُكَبْبيَرُ نِلَيْیيَۤنانْ
  مَرَنْدِ تاتُسيَیْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ مَتُتْتَرُضْ بُرِنْدایيَۤ
  بِرَنْدَ اِوْوُتَلْ يَنْرُمْاِنغْ كَظِوُرابْ بيَرُمَيْبيَرْ رِتُماريَۤ.
 • 7. وَیَنغْكُ كِنْرَسِرْ رَمْبَلَنْ تَنْنِليَۤ وَضَرْكِنْرَ بيَرُوَاظْوٕۤ
  مَیَنغْكُ راتَميَیْ اَرِوِليَۤ وِضَنغْكِیَ مامَنِ وِضَكْكيَۤاِنغْ
  كِیَنغْكُ سِرْرَتِ یيَۤنْمُوظِ وِنْنَبْبَمْ يَۤرْرَرُضْ بُرِنْدایيَۤ
  تَیَنغْكُمْ اِوْوُتَلْ يَرْرَيْیُمْ اَظِوُراتْ تَنِوَتِ وَاماريَۤ.
 • 8. تِيتْتُ كِنْرَسِرْ رَمْبَلَنْ تَنْنِليَۤ تِكَظْكِنْرَ بيَرُوَاظْوٕۤ
  كاتْتُ كِنْرَتُوۤرْ كَتِرْنَتُ وِضَنغْكِیَ كَتَوُضيَۤ اَتِیيَۤنْنانْ
  نِيتْتِ نِنْرَتُوۤرْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ نِرَيْتْتَرُضْ بُرِنْدایيَۤ
  بُوتْتُمْ اِوْوُتَلْ يَرْرَيْیُمْ اَظِوُرابْ بُونْوَتِ وَاماريَۤ.
 • 9. تَتَيْیِ لاتَسِرْ رَمْبَلَنْ تَنْنِليَۤ تَظَيْكْكِنْرَ بيَرُوَاظْوٕۤ
  كَتَيْیِ لابْبيَرُنغْ كَتِرْنَتُ وِضَنغْكُمْاُوۤرْ كَتَوُضيَۤ اَتِیيَۤنْنانْ
  اِتَيْوُ راتُسيَیْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِكْ كيَۤرْرَرُضْ بُرِنْدایيَۤ
  بُتَيْیِنْ اِوْوُتَلْ يَرْرَيْیُمْ اَظِوُرابْ بُونْوَتِ وَاماريَۤ.
 • 10. كَيْیِنْ نيَلْلِبُوۤلْ وِضَنغْكُسِرْ رَمْبَلَنغْ كَلَنْدَرُضْ بيَرُوَاظْوٕۤ
  ميَیْیِ ليَۤوِضَيْنْ تُوۤنغْكِیَ بُوۤكَميَۤ ميَیْبْبيَرُمْ بُورُضيَۤنانْ
  اَيْیَ مَرْرُرَيْتْ تِتْتَوِنْ نَبْبَمْيَۤرْ رَضِتْتَنَيْ اِنعْنعانْريَۤ
  سيَیْیُمْ اِوْوُتَلْ يَنْرُمِنغْ كَظِوُراسْ سِوَوَتِ وَاماريَۤ.

அழிவுறா அருள்வடிவப் பேறு // அழிவுறா அருள்வடிவப் பேறு

No audios found!