திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَسْسُوۤبْ بَتْتُ
achsōp pattu
بيَۤرانَنْدَبْ بيَرُنِلَيْ
pērāṉantap perunilai
Sixth Thirumurai

046. اَرُتْجُوۤتِ نِلَيْ
aruṭjōti nilai

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرُتْسُوۤتِتْ تيَیْوَمْيَنَيْ آنْتُكُونْتَ تيَیْوَمْ
  اَمْبَلَتْتيَۤ آتُكِنْرَ آنَنْدَتْ تيَیْوَمْ
  بُورُتْسارُمْ مَرَيْكَضيَلامْ بُوۤرْرُكِنْرَ تيَیْوَمْ
  بُوۤتانْدَتْ تيَیْوَمْاُیَرْ ناتانْدَتْ تيَیْوَمْ
  اِرُتْباتُ نِيكْكِاُوضِ اِينْدَرُضُنْ تيَیْوَمْ
  يَنْنِیَنانْ يَنْنِیَوَا ريَنَكْكَرُضُنْ تيَیْوَمْ
  تيَرُتْباتَلْ اُوَنْديَنَيْیُمْ سِوَماكْكُمْ تيَیْوَمْ
  سِرْسَبَيْیِلْ وِضَنغْكُكِنْرَ تيَیْوَمَتيَۤ تيَیْوَمْ.
 • 2. يَلْلانعْسيَیْ وَلْلَتيَیْوَمْ يَنغْكُمْنِرَيْ تيَیْوَمْ
  يَنْنُیِرِلْ كَلَنْديَنَكْكيَۤ اِنْبَنَلْكُمْ تيَیْوَمْ
  نَلْلارْكْكُ نَلْلَتيَیْوَمْ نَتُوَانَ تيَیْوَمْ
  نَرْسَبَيْیِلْ آتُكِنْرَ نَتَراجَتْ تيَیْوَمْ
  كَلْلارْكْكُنغْ كَرْرَوَرْكْكُنغْ كَضِبْبَرُضُنْ تيَیْوَمْ
  كارَنَمانْ تيَیْوَمْاَرُتْ بُورَنَمانْ تيَیْوَمْ
  سيَلْلاتَ نِلَيْكَضيَلانعْ سيَلْلُكِنْرَ تيَیْوَمْ
  سِرْسَبَيْیِلْ وِضَنغْكُكِنْرَ تيَیْوَمَتيَۤ تيَیْوَمْ.
 • 3. تایاكِتْ تَنْدَيْیُمایْتْ تانغْكُكِنْرَ تيَیْوَمْ
  تَنْنَيْنِكَرْ اِلْلاتَ تَنِتْتَلَيْمَيْتْ تيَیْوَمْ
  وَایارَ وَاظْتْتُكِنْرُوۤرْ مَنَتْتَمَرْنْدَ تيَیْوَمْ
  مَلَرَتِيَنْ سيَنْنِمِسَيْ وَيْتْتَبيَرُنْ تيَیْوَمْ
  كایاتُ كَنِیاكِكْ كَلَنْدِنِكْكُنْ تيَیْوَمْ
  كَرُنَيْنِتِتْ تيَیْوَمْمُرْرُنغْ كاتْتُوِكْكُنْ تيَیْوَمْ
  سيَۤیاكَ يَنَيْوَضَرْكْكُنْ تيَیْوَمَكا تيَیْوَمْ
  سِرْسَبَيْیِلْ آتُكِنْرَ تيَیْوَمَتيَۤ تيَیْوَمْ.
 • 4. يَنْنِتَیَ كَمَلَتْتيَۤ اِرُنْدَرُضُنْ تيَیْوَمْ
  يَنْنِرَنْتُ كَنْمَنِكْكُضْ اِلَنغْكُكِنْرَ تيَیْوَمْ
  بُونْنَتِيَنْ سيَنْنِیِليَۤ بُورُنْدَوَيْتْتَ تيَیْوَمْ
  بُویْیاتَ تيَیْوَمْاِتَرْ سيَیْیاتَ تيَیْوَمْ
  اَنْنِیَمْاَلْ لاتَتيَیْوَمْ اَرِوَانَ تيَیْوَمْ
  اَوْوَرِوُكْ كَرِوَامْيَنْ اَنْبانَ تيَیْوَمْ
  سيَنْنِلَيْیِلْ سيَمْبُورُضایْتْ تِكَظْكِنْرَ تيَیْوَمْ
  سِرْسَبَيْیِلْ وِضَنغْكُكِنْرَ تيَیْوَمَتيَۤ تيَیْوَمْ.
 • 5. يَنْنِیَوَا وِضَيْیاتيَنْ ريَنَيْاَضِتْتَ تيَیْوَمْ
  يَلْلانعْسيَیْ وَلْلَسِتْتيَۤ يَنَكْكِينْدَ تيَیْوَمْ
  نَنْنِیَبُونْ نَمْبَلَتْتيَۤ نَتَمْبُرِیُنْ تيَیْوَمْ
  ناناكِتْ تاناكِ نَنْنُكِنْرَ تيَیْوَمْ
  بَنْنِیَيَنْ بُوسَيْیِليَۤ بَلِتْتَبيَرُنْ تيَیْوَمْ
  باتُكِنْرَ مَرَيْمُتِیِلْ آتُكِنْرَ تيَیْوَمْ
  تِنْنِیَنْيَنْ ريَنَيْاُلَكَمْ سيَبْبَوَيْتْتَ تيَیْوَمْ
  سِرْسَبَيْیِلْ وِضَنغْكُكِنْرَ تيَیْوَمَتيَۤ تيَیْوَمْ.
 • 6. اِسْسَيْيَلامْ يَنَكْكَضِتْتيَۤ يَنَيْكْكَلَنْدَ تيَیْوَمْ
  اِرَنْدَوَرْكَضْ اَنَيْوَرَيْیُمْ يَظُبْبُكِنْرَ تيَیْوَمْ
  يَسْسَمَیَتْ تيَیْوَمُنْدانْ يَنَنِرَيْنْدَ تيَیْوَمْ
  يَلْلانعْسيَیْ وَلْلَتيَیْوَمْ يَنَتُكُلَ تيَیْوَمْ
  بِسْسَكَرْرُمْ بيَرُنْديَیْوَمْ سِوَكامِ يَنُمْاُوۤرْ
  بيَنْكُونْتَ تيَیْوَمْيَنغْكُمْ كَنْكَنْتَ تيَیْوَمْ
  سيَسْسَيْمَلَرْ267 يَنَوِضَنغْكُنْ تِرُميَۤنِتْ تيَیْوَمْ
  سِرْسَبَيْیِلْ وِضَنغْكُكِنْرَ تيَیْوَمَتيَۤ تيَیْوَمْ.
 • 7. ساكاتَ وَرَمْيَنَكْكيَۤ تَنْدَتَنِتْ تيَیْوَمْ
  سَنْمارْكْكَ سَبَيْیِلْيَنَيْتْ تَنِكْكَوَيْتْتَ تيَیْوَمْ
  ماكاتَ لالْيَنَكْكُ وَایْتْتَاُورُ تيَیْوَمْ
  ماتَوَرا تِیَرْيَلْلامْ وَاظْتْتُكِنْرَ تيَیْوَمْ
  يَۤكاتَ نِلَيْاَتَنْميَۤلْ يَنَيْيَۤرْرُمْ تيَیْوَمْ
  يَنْنُتُورُمْ يَنْنُضَتْتيَۤ اِنِكْكِنْرَ تيَیْوَمْ
  تيَۤكاتِ اُلَكَميَلانعْ سيَیَبْبَنِتْتَ تيَیْوَمْ
  سِرْسَبَيْیِلْ وِضَنغْكُكِنْرَ تيَیْوَمَتيَۤ تيَیْوَمْ.
 • 8. تُونْتاتَ مَنِوِضَكْكایْتْ تُلَنغْكُكِنْرَ تيَیْوَمْ
  تُرِیَتيَیْوَمْ اَرِیَتيَیْوَمْ بيَرِیَبيَرُنْ تيَیْوَمْ
  مانْتارَيْ يَظُبْبُكِنْرَ مَرُنْدانَ تيَیْوَمْ
  مانِكْكَ وَلْلِیَيْاُوۤرْ وَلَتْتِلْوَيْتْتَ تيَیْوَمْ
  آنْتارَيْ آنْتَتيَیْوَمْ اَرُتْسُوۤتِتْ تيَیْوَمْ
  آكَمَوٕۤ تاتِيَلامْ اَرِوَرِتانْ تيَیْوَمْ
  تِينْتاتَ وٕضِیِلْوَضَرْ تِينْتاتَ تيَیْوَمْ
  سِرْسَبَيْیِلْ وِضَنغْكُكِنْرَ تيَیْوَمَتيَۤ تيَیْوَمْ.
 • 9. يَوْوَكَيْتْتانْ تَوَنعْسيَیِنُمْ يَیْتَرِتانْ تيَیْوَمْ
  يَنَكْكيَضِتِرْ كِتَيْتْتيَنْمَنَمْ اِتَنغْكُونْتَ تيَیْوَمْ
  اَوْوَكَيْتْتانْ تيَیْوَمْاَتَرْ كَبْبالانْ تيَیْوَمْ
  اَبْبالُمْ بيَرُوٕضِكْكيَۤ اَبْبالانْ تيَیْوَمْ
  اُووْوَكَتْتيَۤ اُوضِیاكِ اُوۤنغْكُكِنْرَ تيَیْوَمْ
  اُونْرانَ تيَیْوَمْمِكَ نَنْرانَ تيَیْوَمْ
  سيَوْوَكَيْتْتيَنْ رَرِنعَريَلانعْ سيَۤرْبيَرِیَ تيَیْوَمْ
  سِرْسَبَيْیِلْ وِضَنغْكُكِنْرَ تيَیْوَمَتيَۤ تيَیْوَمْ.
 • 10. سَتْتِیَمانْ تَنِتْتيَیْوَمْ تَتَيْیَرِیاتْ تيَیْوَمْ
  سَتْتِكَضالْيَلْ لامْوِضَنغْكَتْ تانُوۤنغْكُمْ تيَیْوَمْ
  نِتْتِیَتَنْ مَیَماكِ نِنْرَتيَیْوَمْ يَلْلا
  نِلَيْكَضُنْدَنْ اَرُضْوٕضِیِلْ نِلَيْكْكَوَيْتْتَ تيَیْوَمْ
  بَتْتِوَلَيْبْ بَتُكِنْرَ تيَیْوَمْيَنَكْ كيَلْلابْ
  بَرِسُمَضِتْ تَظِیاتَ بَتَتْتِلْوَيْتْتَ تيَیْوَمْ
  سِتْتِيَلانْ تَرُتيَیْوَمْ سِتْتانْدَتْ تيَیْوَمْ
  سِرْسَبَيْیِلْ وِضَنغْكُكِنْرَ تيَیْوَمَتيَۤ تيَیْوَمْ.

  • 267. سيَسْسَيْمَلَرْ - وٕتْسِمَلَرْ. مُتَرْبَتِبْبُ.

பரசிவ நிலை // அருட்ஜோதி நிலை