திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَرُتْجُوۤتِ نِلَيْ
aruṭjōti nilai
آنْتَرُضِیَ اَرُمَيْیَيْ وِیَتْتَلْ
āṇṭaruḷiya arumaiyai viyattal
Sixth Thirumurai

047. بيَۤرانَنْدَبْ بيَرُنِلَيْ
pērāṉantap perunilai

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَنِوَضَرْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْ تاتُمْ
  آنَنْدَ بُوۤكَميَۤ اَمُتيَۤ
  مَنِوَضَرْ اُوضِیيَۤ اُوضِیِنُضْ اُوضِیيَۤ
  مَنْنُمْيَنْ آرُیِرْتْ تُنَيْیيَۤ
  تُنِوُرُ سِتْتانْ تَبْبيَرُمْ بُورُضيَۤ
  تُویَوٕۤ تانْدَتْتِنْ بَیَنيَۤ
  بَنِوُرُمْ اُضَتْتيَۤ اِنِتْتِتَ يَنَكْكيَۤ
  بَظُتْتَبيَۤ رانَنْدَبْ بَظَميَۤ.
 • 2. تِرُوَضَرْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْ تاتُمْ
  تيَیْوَميَۤ ميَیْبْبُورُتْ سِوَميَۤ
  اُرُوَضَرْ اُوضِیيَۤ اُوضِیِنُضْ اُوضِیيَۤ
  اُوۤنغْكُمْيَنْ اُیِرْبْبيَرُنْ تُنَيْیيَۤ
  اُورُتَنِتْ تَلَيْمَيْ اَرُضْوٕضِ نَتُوٕۤ
  اُوَنْدَرَ سَضِكْكِنْرَ اَرَسيَۤ
  بَرُوَرَلْ نِيكْكِ اِنِتْتِتَ يَنَكْكيَۤ
  بَظُتْتَبيَۤ رانَنْدَبْ بَظَميَۤ.
 • 3. تُتِوَضَرْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْ تاتُمْ
  سُوۤتِیُتْ سُوۤتِیيَۤ يَنَتُ
  مَتِوَضَرْ مَرُنْديَۤ مَنْدِرَ مَنِیيَۤ
  مَنْنِیَ بيَرُنغْكُنَ مَلَيْیيَۤ
  كَتِتَرُ تُرِیَتْ تَنِوٕضِ نَتُوٕۤ
  كَلَنْدَرَ ساضْكِنْرَ كَضِبْبيَۤ
  بَتِیُرُمْ اُضَتْتيَۤ اِنِتْتِتَ يَنَكْكيَۤ
  بَظُتْتَبيَۤ رانَنْدَبْ بَظَميَۤ.
 • 4. سِيرْوَضَرْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْ تُوۤنغْكُنعْ
  سيَلْوَميَۤ يَنْبيَرُنعْ سِرَبْبيَۤ
  نِيرْوَضَرْ نيَرُبْبيَۤ نيَرُبْبِنُضْ اُوضِیيَۤ
  نِرَيْاُوضِ وَظَنغْكُمْاُوۤرْ وٕضِیيَۤ
  يَۤرْتَرُ كَلانْدَ ماتِآ رَنْدَتْ
  تِرُنْدَرَ سَضِكْكِنْرَ بَتِیيَۤ
  بارُرُمْ اُضَتْتيَۤ اِنِتْتِتَ يَنَكْكيَۤ
  بَظُتْتَبيَۤ رانَنْدَبْ بَظَميَۤ.
 • 5. اُرَيْوَضَرْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْ تُوۤنغْكُمْ
  اُوضْضِیَ تيَضْضِیَ اُوضِیيَۤ
  وَرَيْوَضَرْ مَرُنْديَۤ مَوُنَمَنْ تِرَميَۤ
  مَنْدِرَتْ تارْبيَرْرَ مَنِیيَۤ
  نِرَيْتَرُ سُتْتَ نِلَيْكْكُميَۤلْ نِلَيْیِلْ
  نِرَيْنْدَرَ ساضْكِنْرَ نِتِیيَۤ
  بَرَيْیُرُمْ اُضَتْتيَۤ اِنِتْتِتَ يَنَكْكيَۤ
  بَظُتْتَبيَۤ رانَنْدَبْ بَظَميَۤ.
 • 6. ميَۤلْوَضَرْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْ تُوۤنغْكُمْ
  ميَیْیَرِ وَانَنْدَ وِضَكْكيَۤ
  كالْوَضَرْ كَنَليَۤ كَنَلْوَضَرْ كَتِريَۤ
  كَتِرْنَتُ وَضَرْكِنْرَ كَلَيْیيَۤ
  آلُرُمْ اُبَسانْ تَبْبَرَ وٕضِكْكَبْ
  بالْاَرَ ساضْكِنْرَ اَرَسيَۤ
  بالُرُمْ اُضَتْتيَۤ اِنِتْتِتَ يَنَكْكيَۤ
  بَظُتْتَبيَۤ رانَنْدَبْ بَظَميَۤ.
 • 7. اِسَيْوَضَرْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْ تُوۤنغْكُمْ
  اِنْبَميَۤ يَنْنُتَيْ اَنْبيَۤ
  تِسَيْوَضَرْ اَنْتَ كُوۤتِكَضْ اَنَيْتْتُمْ
  تِكَظُرَتْ تِكَظْكِنْرَ سِوَميَۤ
  مِسَيْیُرُ مَوْنَ وٕضِكَتَنْ تَتَنْميَۤلْ
  وٕضِاَرَ ساضْكِنْرَ بَتِیيَۤ
  بَسَيْیُرُمْ اُضَتْتيَۤ اِنِتْتِتَ يَنَكْكيَۤ
  بَظُتْتَبيَۤ رانَنْدَبْ بَظَميَۤ.
 • 8. اَرُضْوَضَرْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْ تُوۤنغْكُمْ
  اَرُمْبيَرُنعْ سُوۤتِیيَۤ يَنَتُ
  بُورُضْوَضَرْ اَرِوُكْ كَرِوُتَنْ تيَنْنَيْبْ
  بُرَمْوِتا تانْتَميَیْبْ بُورُضيَۤ
  مَرُوُمْاُوۤرْ ناتَ وٕضِكْكُميَۤلْ وٕضِیِلْ
  مَكِظْنْدَرَ ساضْكِنْرَ وَاظْوٕۤ
  بَرُوَرَلْ نِيكْكِ اِنِتْتِتَ يَنَكْكيَۤ
  بَظُتْتَبيَۤ رانَنْدَبْ بَظَميَۤ.
 • 9. وَانْوَضَرْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْ تُوۤنغْكُمْ
  مابيَرُنغْ كَرُنَيْيَمْ بَتِیيَۤ
  اُونْوَضَرْ اُیِرْكَتْ كُیِرَتایْ يَلْلا
  اُلَكَمُمْ نِرَيْنْدَبيَۤ رُوضِیيَۤ
  مانْمُتَنْ مُورْتْتِ مانِلَيْكْ كَبْبالْ
  وَیَنغْكُمْاُوۤرْ وٕضِنَتُ مَنِیيَۤ
  بانْمَيْیُرْ رُضَتْتيَۤ اِنِتْتِتَ يَنَكْكيَۤ
  بَظُتْتَبيَۤ رانَنْدَبْ بَظَميَۤ.
 • 10. تَلَمْوَضَرْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْ تُوۤنغْكُمْ
  تَنِتْتَميَیْبْ بُورُتْبيَرُنعْ سِوَميَۤ
  نَلَمْوَضَرْ كَرُنَيْ ناتْتَمْوَيْتْ تيَنَيْیيَۤ
  نَنْبُكُونْ تَرُضِیَ نَنْبيَۤ
  وَلَمُرُ نِلَيْكَضْ یاوَيْیُنغْ كَتَنْدُ
  وَیَنغْكِیَ تَنِنِلَيْ وَاظْوٕۤ
  بَلَمُرُمْ اُضَتْتيَۤ اِنِتْتِتَ يَنَكْكيَۤ
  بَظُتْتَبيَۤ رانَنْدَبْ بَظَميَۤ.

பேரானந்தப் பெருநிலை // பேரானந்தப் பெருநிலை

No audios found!