திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اِرَيْ تِرُكْكاتْسِ
iṟai tirukkāṭsi
اَسْسُوۤبْ بَتْتُ
achsōp pattu
Sixth Thirumurai

044. تِرُوَتِ نِلَيْ
tiruvaṭi nilai

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُلَكُبَلْ كُوۤتِ كُوۤتِكَضْ اِتَنغْكُوضْ
  اُوَبْبِلا اَنْتَتْتِنْ بَكُتِ
  اَلَكُكانْ بَرِیَ بيَرِیَكُوتْ تَتْتَ
  اَوَيْيَلامْ بُرَتْتِرَيْسْ سارْبِلْ
  وِلَكُرا اَنُوِلْ كُوۤتِیُضْ اُورُكُورْ
  رِرُنْديَنَ وِرُنْدَنَ مِتَيْنْديَۤ
  اِلَكُبُورْ بُوتُوِلْ نَتَمْبُرِ تَرُنَتْ
  تيَنْبَرْوَانْ تِرُوَتِ نِلَيْیيَۤ.
 • 2. تَتَيْیُرابْ بِرَمَنْ وِنْتُرُتْ تِرَنْما
  یيَۤسْسُرَنْ سَتاسِوَنْ وِنْدُ
  نَتَيْیُرابْ بِرَمَمْ اُیَرْبَرا سَتْتِ
  نَوِلْبَرَ سِوَمْيَنُمْ اِوَرْكَضْ
  اِتَيْیُراتْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْ تاتُمْ
  اِتَتُكارْ كَتَيْوِرَلْ نَكَتْتِنْ
  كَتَيْیُرُ تُكَضْيَنْ رَرِنْدَنَنْ اَتَنْميَۤرْ
  كَنْتَنَنْ تِرُوَتِ نِلَيْیيَۤ.
 • 3. اَتَرْمَلَتْ تَتَيْیالْ تَتَيْیُرُمْ اَیَنْمالْ
  اَرَنْمَیيَۤسْ سُرَنْسَتا سِوَنْوَانْ
  بَتَرْتَرُ وِنْدُ بِرَنَوَبْ بِرَمَمْ
  بَرَيْبَرَمْ بَرَنْيَنُمْ اِوَرْكَضْ
  سُتَرْمَنِبْ بُوتُوِلْ تِرُنَتَمْ بُرِیُمْ
  تُنَيْیَتِبْ باتُكَيْبْ بُرَتْتيَۤ
  اِتَرْكيَتَ وَیَنغْكُ تُكَضْيَنَ اَرِنْديَۤ
  يَۤتْتُوَنْ تِرُوَتِ نِلَيْیيَۤ.
 • 4. اِكَتْتُظَلْ بَكُتِتْ تيَۤوَرْاِنْ تِرَنْمالْ
  بِرَمَنْاِي سانَنيَۤ مُتَلامْ
  مَكَتْتُظَلْ سَمَیَ وَانَوَرْ مَنْرِنْ
  مَلَرَتِبْ باتُكَيْبْ بُرَتْتُمْ
  بُكَتْتَرَمْ بُورُنْدا مَلَتْتُرُ سِرِیَ
  بُظُكْكَضْيَنْ رَرِنْدَنَنْ اَتَنْميَۤلْ
  سيَكَتْتُوتَرْ بِكَنْدارْ اُضَتْتَمَرْ اُوضِیِلْ
  تيَرِنْدَنَنْ تِرُوَتِ نِلَيْیيَۤ.
 • 5. بُونْوَنَبْ بُورُبْبُونْ رَتُسَكُ نانْدَمْ
  بُوۤنْدَوَانْ مُتِیَتانغْ كَتَنْميَۤلْ
  مَنْوَنَسْ سُوۤتِتْ تَمْبَمْاُونْ رَتُما
  وَیِنْدُوَانْ تَتْتَتانْ تَتَنْميَۤلْ
  يَنْوَنَسْ سُوۤتِكْ كُوتِبَرَ ناتانْ
  تَتْتِليَۤ اِلَنغْكِیَ تَتَنْميَۤلْ
  تَنْوَنَمْ مَنَكْكُمْ اُوضِمَلَ راكَتْ
  تَظُوِنَنْ تِرُوَتِ نِلَيْیيَۤ.
 • 6. مَنْمُتَلْ بَكَرْبُونْ وَنْنَتْتَ وُضَوَانْ
  مَرْرَوَرْ رُتْبُرَنغْ كِيظْميَۤلْ
  اَنْنُرُ نَنَنْدَرْ بَكْكَمْيَنْ رِوَرْرِنْ
  اَمَيْنْدَنَ سَتْتِكَضْ اَوَرْرِنْ
  كَنْنُرُ سَتْتَرْ يَنُمْاِرُ بُتَيْكْكُمْ
  كَرُتُرُ مُتَلِیَ وِضَنغْكَ
  نَنْنُرُمْ اُبَیَمْ يَنَمَنْرِلْ يَنْرُ
  نَوِنْرَنَرْ تِرُوَتِ نِلَيْیيَۤ.
 • 7. تُوكَيْیَضَ وِوَيْيَنْ رَرِوَرُمْ بَكُتِتْ
  تُولْلَيْیِنْ يَلْلَيْیُمْ اَوَرْرِنْ
  وَكَيْیُوتُ وِرِیُمْ اُضَبْبَتَ آنغْكيَۤ
  مَنْنِيَنغْ كَنُمْاِرُ بارْكُتْ
  تَكَيْیُرُ مُتَلا وَنَنغْكَتَيْ یاكَتْ
  تَیَنغْكَمَرْ رَتُوَتُ كَرُوِسْ
  سِكَيْیُرَ اُبَیَمْ يَنَمَنْرِلْ آتُمْ
  يَنْبَرالْ تِرُوَتِ نِلَيْیيَۤ.
 • 8. مَنْرَاُوۤنغْ كِیَما مایَيْیِنْ بيَۤتَ
  وَكَيْتُوكَيْ وِرِيَنَ مَلِنْدَ
  اُونْرِنْاُونْ رَنَنْدَ كُوۤتِكُوۤ تِكَضا
  اُرْرَنَ مَرْرَوَيْ يَلْلامْ
  نِنْرَاَنْ نِلَيْیِنْ اُرُسْسُوَيْ وِضَنغْكَ
  نِنْرَسَتْ تِكَضُوتُ سَتْتَرْ
  سيَنْرَتِ كَرِبْبَ نَتِتْتِتُمْ بُوتُوِلْ
  يَنْبَرالْ تِرُوَتِ نِلَيْیيَۤ.
 • 9. بيَۤسُمْاُوۤنغْ كارَمْ اِيرَتابْ بيَۤسابْ
  بيَرِیَاُوۤنغْ كارَميَۤ مُتَلا
  يَۤسَرُمْ اَنغْكَمْ اُبانغْكَمْوٕۤ رَنغْكَمْ
  يَنْرَوَرْ رَوَنْاَوَنْ اِسَيْنْدَ
  ماسَرُ سَتْتِ سَتْتَرْآنْ تَمَيْتْتُ
  مَنْاَتِ كارَمْاَيْنْ تِیَرْرَتْ
  تيَۤسُسيَیْ تَنِبُونْ نَمْبَلَتْ تاتُمْ
  يَنْبَرالْ تِرُوَتِ نِلَيْیيَۤ.
 • 10. بَرَيْتَرُ سُتْتَ نِلَيْمُتَلْ اَتِيتَبْ
  بَتِوَرَيْ نِرُوِآنغْ كَتَنْميَۤلْ
  اُرَيْتَرَ اُونْنا وٕرُوٕضِ وٕتْتَ
  وٕرُوٕضِ يَنَاُلَ كُنَرْنْدَ
  بُرَيْاَرُمْ اِنْبَ اَنُبَوَمْ تَرَرْكُوۤرْ
  تِرُوُرُكْ كُونْتُبُورْ بُوتُوِلْ
  تِرَيْاَرُمْ اِنْبَ نَتَمْبُرِ كِنْرَ
  يَنْبَرالْ تِرُوَتِ نِلَيْیيَۤ.

திருவடி நிலை // திருவடி நிலை

No audios found!