திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كَنْكُوضاكْ كاتْسِ
kaṇkoḷāk kāṭsi
كَنْتيَۤنْ كَنِنْديَۤنْ كَلَنْديَۤنْ يَنَلْ
kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal
Sixth Thirumurai

041. كاتْسِكْ كَضِبْبُ
kāṭsik kaḷippu

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرِنْدانَيْ اَرِوَرِوُكْ كَرِوَا نانَيْ
  اَرُتْبيَرُنعْسُوۤ تِیِنانَيْ اَتِیيَۤنْ اَنْبِلْ
  سيَرِنْدانَيْ يَلْلانعْسيَیْ وَلْلَ سِتْتایْسْ
  سِرَنْدانَيْسْ سِرُنيَرِیِلْ سيَنْرارْ تَمْمَيْبْ
  بِرِنْدانَيْ يَنْنُضَتْتِلْ كَلَنْدُ كُونْتَ
  بِرِیَمُضَ بيَرُمانَيْبْ بِرَوِ تَنْنَيْ
  يَرِنْدانَيْ يَنَيْيَرِیا تيَتُتْتانْ تانَيْ
  يَمْمانَيْكْ كَنْتُكَضِتْ تِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 2. بالانَيْتْ تيَۤنانَيْبْ بَظَتْتِ نانَيْبْ
  بَلَنُرُسيَنغْ كَرُمْبانَيْبْ بایْنْدُ وٕۤكاكْ
  كالانَيْكْ كَلَيْساكاتْ تَلَيْیِ نانَيْكْ
  كالْيَنْرُمْ تَلَيْیيَنْرُمْ كَرُتَرْ كيَیْتا
  ميَۤلانَيْ ميَۤلْنِلَيْميَۤلْ اَمُتا نانَيْ
  ميَۤنْميَۤلُمْ يَنَتُضَتْتيَۤ وِضَنغْكَلْ اَنْرِ
  يَۤلانَيْ يَنْباتَلْ يَۤرْرُكْ كُونْتَ
  يَمْمانَيْكْ كَنْتُكَضِتْ تِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 3. اُضْضانَيْكْ كَتَوُتِرَنْ تُضْضيَۤ كانَ
  اُضَوٕنَكْكيَۤ اُرَيْتْتانَيْ اُنَرارْ باتْتَيْكْ
  كُوضْضانَيْ يَنْباتْتَيْكْ كُرِكْكُونْ تانَيْكْ
  كُولْلامَيْ وِرَتَميَنَكْ كُونْتارْ تَمْمَيْتْ
  تَضْضانَيْكْ كُولَيْبُلَيْیَيْتْ تَضْضا تارَيْتْ
  تَظُوَانَيْ یانْبُرِنْدَ تَوَرُ نُوۤكْكِ
  يَضْضانَيْ اِتَرْتَوِرْتْ تِنغْكيَنْنَيْ آنْتَ
  يَمْمانَيْكْ كَنْتُكَضِتْ تِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 4. اُرَوَانَيْ يَنْنُیِرْكْكُضْ اُیِرا نانَيْ
  اُرُبِظَيْكَضْ سيَیِنُمْاَوَيْ اُنْنِ يَنْنَيْ
  مَرَوَانَيْ اَرَوَاظِ وَظَنغْكِ نانَيْ
  وَنعْسَكَرْكْكُتْ تِرُكْكُوۤیِلْ وَظِكْكَ باتَنْ
  تِرَوَانَيْ يَنْنَضَوِلْ تِرَنْدُ كاتْتِسْ
  سِرْسَبَيْیُمْ بُورْسَبَيْیُمْ سيَۤرْوِتْ تانَيْ
  اِرَوَانَيْبْ بِرَوَانَيْ اِیَرْكَيْ یانَيْ
  يَمْمانَيْكْ كَنْتُكَضِتْ تِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 5. اَكَتْتانَيْبْ بُرَتْتانَيْ اَنُوَا نانَيْ
  اَنُوِنُكْكُضْ اَنُوَانَيْ اَتَنُضْ ضانَيْ
  مَكَتْتانَيْ مَكَتْتِنُمْاُوۤرْ مَكَتْتا نانَيْ
  مامَكَتْتایْ اِرُنْدانَيْ وَیَنغْكا نِنْرَ
  سَكَتْتانَيْ اَنْتَميَلامْ تانا نانَيْتْ
  تَنِاَرُضامْ بيَرُنغْكَرُنَيْتْ تایا نانَيْ
  اِكَتْتانَيْبْ بَرَتْتانَيْبْ بُوتُوِلْ آتُمْ
  يَمْمانَيْكْ كَنْتُكَضِتْ تِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 6. سيَیْیانَيْكْ كَرِیانَيْبْ بَسُمَيْ یانَيْتْ
  تِكَظْنْدِتُبُونْ مَيْیِنانَيْ وٕنْمَيْ یانَيْ
  ميَیْیانَيْبْ بُویْیانَيْ ميَیْبُویْ اِلْلا
  وٕضِیانَيْ اُوضِیانَيْ وِضَمْبُ وَارْكْكُكْ
  كَيْیانَيْ يَنْنَيْیيَتُتْ تَنَيْتْتُكْ كُونْتَ
  كَيْیانَيْ يَنْنَيْيَنْرُمْ كَيْیا تانَيْ
  يَیْیانَيْ يَوْوُلَكُمْ يَۤتْتَ يَنْنَيْ
  اِينْرانَيْكْ كَنْتُكَضِتْ تِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 7. مَرُنْدانَيْ مَنِیانَيْ وَظُتْتا نِنْرَ
  مَنْدِرَنغْكَ ضانانَيْ وَانَ ناتْتُ
  وِرُنْدانَيْ اُرَوَانَيْ نَنْبِ نانَيْ
  ميَۤلانَيْكْ كِيظانَيْ ميَۤلْكِيظْ يَنْنَبْ
  بُورُنْدانَيْ يَنْنُیِرِلْ بُورُنْدِ نانَيْبْ
  بُونْنانَيْبْ بُورُضانَيْبْ بُوتُوَایْ يَنغْكُمْ
  اِرُنْدانَيْ اِرُبْبانَيْ اِرُكْكِنْ رانَيْ
  يَمْمانَيْكْ كَنْتُكَضِتْ تِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 8. آنْرانَيْ اَرِوَانَيْ اَظِوِ لانَيْ
  اَرُتْبيَرُنعْجُوۤ تِیِنانَيْ اَلَرْنْدَ جُوۤتِ
  مُونْرانَيْ اِرَنْتانَيْ اُونْرانانَيْ
  مُنْنانَيْبْ بِنْنانَيْ مُوتَ نيَنعْسِلْ
  تُوۤنْرانَيْتْ تُویَرُضيَۤ تُوۤنْرِ نانَيْسْ
  سُتْتَسِوَ سَنْمارْكْكَنْ تُلَنغْكَ يَنْنَيْ
  اِينْرانَيْ يَلْلامایْ اَلْلا تانَيْ
  يَمْمانَيْكْ كَنْتُكَضِتْ تِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 9. تُوۤیْنْدانَيْ يَنْنُضَتْتيَۤ يَنْبالْ اَنْبالْ
  سُوظْنْدانَيْ یانْتُوتُتْتَ سُورْبُو مالَيْ
  وٕۤیْنْدانَيْ يَنْنُتَيْیَ وِنَيْتِيرْتْ تانَيْ
  وٕۤتانْدَ مُتِمُتِميَۤلْ وِضَنغْكِ نانَيْ
  وَایْنْدانَيْ يَیْبْبِتَتْتيَۤ وَيْبْبا نانَيْ
  مَنِمَنْرِلْ نَتِبْبانَيْ وَرَنغْكَضْ يَلْلامْ
  اِيیْنْدانَيْ268 آیْنْدَوَرْتَمْ اِتَیَتْ تانَيْ
  يَمْمانَيْكْ كَنْتُكَضِتْ تِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 10. نَنْرانَيْ مَنْرَكَتْتيَۤ نَتِكْكِنْ رانَيْ
  ناتامَيْ ناتَلِوَيْ نَتُوٕۤ اُوۤنغْكِ
  نِنْرانَيْبْ بُونْراتَ نِلَيْیِ نانَيْ
  نِلَيْاَرِنْدُ نِلْلاتارْ نيَنعْسِ ليَۤسَمْ
  اُونْرانَيْ يَوْوُیِرْكْكُمْ اُونْرا نانَيْ
  اُورُسِرِیيَۤنْ تَنَيْنُوۤكْكِ اُضَمْنِي اَنعْسيَۤلْ
  يَنْرانَيْ يَنْرُمْاُضَ اِیَرْكَيْ یانَيْ
  يَمْمانَيْكْ كَنْتُكَضِتْ تِرُكْكِنْ ريَۤنيَۤ.

  • 268. اِينْدانَيْ - مُتَرْ بَتِبْبُ, بُو. سُ., بِ. اِرا., سَ. مُ. كَ.

காட்சிக் களிப்பு // காட்சிக் களிப்பு