திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
وَرَمْبِلْ وِیَبْبُ
varampil viyappu
كَنْكُوضاكْ كاتْسِ
kaṇkoḷāk kāṭsi
Sixth Thirumurai

039. تِرُوَتِبْ بُكَظْسْسِ
tiruvaṭip pukaḻchsi

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وَانِرُكْكُمْ بِرَمَرْكَضُمْ نارَنَرُمْ بِرَرُمْ
  ماتَوَمْبَنْ ناتْبُرِنْدُ مَنِماتَ نَتُوٕۤ
  تيَۤنِرُكْكُمْ مَلَرَنَيْميَۤلْ بَضِكْكَرَيْیِ نُوتيَۤ
  تِرُوَتِسيَۤرْتْ تَرُضْكَيَنَسْ سيَبْبِوَرُنْ تِتَوُمْ
  نانِرُكْكُمْ كُتِسَيْیِليَۤ وَلِنْدُنُظَيْنْ تيَنَكْكيَۤ
  نَلْلَتِرُ اَرُضَمُتَمْ نَلْكِیَتَنْ رِیُمْيَنْ
  اُونِرُكْكُمْ كُتِسَيْیِلُمْ اُوَنْدُنُظَيْنْ تَتِیيَۤنْ
  اُضْضَميَنُمْ سِرُكُتِسَيْ یُضْضُمْنُظَيْنْ تَنَيْیيَۤ.
 • 2. بَتِسيَیْبِرَ مَنْمُتَلُوۤرْ بَرْبَلَناضْ وَرُنْدِبْ
  بَنْمَنِكَضْ اُوضِوِضَنغْكَبْ بَتِتْتَسِنغْكا تَنَتْتيَۤ
  اَتِسيَیْتيَظُنْ تَرُضِيَمَيْ آنْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  اَرَسيَۤيَنْ رَوَرَوَرُمْ آنغْكانغْكيَۤ وَرُنْدَ
  وَتِسيَیْمَرَيْ مُتِنَتُوٕۤ مَنْرَكَتْتيَۤ نَتِكْكُمْ
  مَلَرَتِكَضْ سِوَبْبَاُورُ وَضَمُمْاِلا اَسُتْتَكْ
  كُتِسَيْنُظَيْنْ تَنَيْیيَۤيَنْ ريَۤسُوَريَۤ اَنْبَرْ
  كُوسامَلْ يَنْنُضَمامْ كُتِسَيْنُظَيْنْ تَنَيْیيَۤ.
 • 3. اُضْضَبَتِ اُضْضَتُوَایْ اُلَكَميَلامْ بُكِنُمْ
  اُورُسِرِتُمْ تَتَيْیِلَتایْ اُوضِیَتُوٕۤ مَیَمایْ
  وٕضْضَوٕضِ نَتُوُضَتایْ اِیَرْكَيْیِليَۤ وِضَنغْكُمْ
  وٕۤتَمُتِ اِلَكْكِیَما ميَۤتَيْیِليَۤ اَمَرْنْدَ
  وَضْضَنْمَلَرْ اَتِسِوَبْبَ وَنْديَنَتُ كَرُتْتِنْ
  وَنْنَميَلامْ اُوَنْدَضِتْتُ وَیَنغْكِیَبيَۤ رِنْبَمْ
  كُوضْضَيْكُوضَكْ كُوتُتْتَتُتانْ بُوۤتاتُوۤ اَرَسيَۤ
  كُوتُمْبُلَيْیيَۤنْ كُتِسَيْیِلُمْ كُلَوِنُظَيْنْ تَنَيْیيَۤ.
 • 4. تَتَيْیَرِیاتْ تَكَيْیِنَتایْتْ تَنْنِكَرِلْ لَتُوَایْتْ
  تَتْتُوَنغْكَضْ اَنَيْتْتِنُكْكُمْ تارَكَمایْ اَوَيْكْكُ
  وِتَيْیَرِیاتْ تَنِمُتَلایْ وِضَنغْكُوٕضِ نَتُوٕۤ
  وِضَنغْكُكِنْرَ سَتْتِیَما ميَۤتَيْیِليَۤ اَمَرْنْدَ
  نَتَيْیَرِیاتْ تِرُوَتِكَضْ سِوَنْدِتَوَنْ تيَنَتُ
  نَلِوَنَيْتْتُنْ تَوِرْتْتَرُضِ نعانَاَمُ تَضِتْتایْ
  كُوتَيْیِتُتانْ بُوۤتاتُوۤ يَنْنَرَسيَۤ اَتِیيَۤنْ
  كُتِسَيْیِلُمْ كُوۤناتيَۤ كُلَوِنُظَيْنْ تَنَيْیيَۤ.
 • 5. اِرَيْیَضَوُمْ تُرِسِلَتایْتْ تُویْمَيْیَتایْ نِرَيْوَایْ
  اِیَرْكَيْیَتایْ اَنُبَوَنغْكَضْ يَوَيْكْكُمْمُتَ لِتَمایْ
  مَرَيْمُتِیُوۤ تاكَمَتْتِنْ مَنِمُتِميَۤلْ مُتِیایْ
  مَنْنُكِنْرَ ميَیْنعْنعانَ مَنِميَۤتَيْ اَمَرْنْدَ
  نِرَيْیَرُتْسِي رَتِمَلَرْكَضْ سِوَنْدِتَوَنْ تَتِیيَۤنْ
  نِنَيْتْتَيَلامْ كُوتُتْتَرُضِ نِلَيْبيَرَسْسيَیْ تَنَيْیيَۤ
  كُرَيْوِلَتِبْ بيَرُوَرَنْدانْ بُوۤتاتُوۤ اَرَسيَۤ
  كُوتُمْبُلَيْیيَۤنْ كُتِسَيْیِلُمْ كُلَوِنُظَيْنْ تَنَيْیيَۤ.
 • 6. اُرُوِنَتایْ اَرُوِنَتایْ اُرُاَرُوَایْ اُنَرْوَایْ
  اُضْضَتُوَایْ اُورُتَنْمَيْ اُتَيْیَبيَرُمْ بَتِیایْ
  مَرُوِیَوٕۤ تانْدَمُتَلْ وَكُتْتِتُنغْكَ لانْدَ
  وَرَيْاَتَنْميَۤلْ اَرُضْوٕضِیِلْ وَیَنغْكِیَميَۤ تَيْیِليَۤ
  تِرُوُرَوٕۤ اَمَرْنْدَرُضُمْ تِرُوَتِكَضْ بيَیَرْتْتيَۤ
  سِرِیيَۤنْكَنْ اَتَيْنْدَرُضِتْ تِرُوَنَيْتْتُمْ كُوتُتْتایْ
  كُرُوٕۤيَنْ اَرَسيَۤاِي تَمَيْیاتُوۤ اَتِیيَۤنْ
  كُتِسَيْیِلُمْ كُوۤناتيَۤ كُلَوِنُظَيْنْ تَنَيْیيَۤ.
 • 7. مَنَمُضَتایْ اُوضِیِنَتایْ مَنْدِرَآ تَرَمایْ
  وَلْلَتُوَایْ نَلْلَتُوَایْ مَتَنغْكَتَنْدَ وَرَيْبْبایْ
  وَنَمُضَتایْ وَضَمُضَتایْ وَیَنغْكُمْاُوۤرُ وٕضِیِلْ
  مَنِميَۤتَيْ اَمَرْنْدَتِرُ اَتِمَلَرْكَضْ بيَیَرْتْتيَۤ
  يَنَمُضَيَنْ بالْاَتَيْنْديَنْ يَنْنَميَلامْ اَضِتْتایْ
  اِنغْكِتُتانْ بُوۤتاتُوۤ يَنْنَرَسيَۤ نعانَكْ
  كُنَمَلَيْیيَۤ اَرُضَمُتيَۤ كُرُوٕۤيَنْ بَتِیيَۤ
  كُوتُمْبُلَيْیيَۤنْ كُتِسَيْیِلُمْ كُلَوِنُظَيْنْ تَنَيْیيَۤ.
 • 8. سِرَمْبيَرُوٕۤ تاكَمَتْتِنْ اَتِنَتُوُمْ مُتِیُمْ
  سيَلْلاتَ نِلَيْاَتُوَایْ يَلْلامْوَلْ لَتُوَایْ
  بَرَمْبَرَمایْبْ بَرَمْبَرَميَۤرْ بَرَوُسِتَمْ بَرَمایْبْ
  بَتِوٕضِیِلْ وِضَنغْكُكِنْرَ مَتِسِوَميَۤ تَيْیِليَۤ
  تَرَنغْكُلَوَ اَمَرْنْدَتِرُ وَتِكَضْبيَیَرْتْ تيَنَتُ
  سارْبَتَيْنْديَنْ يَنْنَميَلامْ تَنْدَنَيْيَنْ اَرَسيَۤ
  كُرَنغْكُمَنَسْ سِرِیيَۤنُكْ كِنغْكِتُبُوۤ تاتُوۤ
  كُوتُمْبُلَيْیيَۤنْ كُتِسَيْیِلُمْ كُلَوِنُظَيْنْ تَنَيْیيَۤ.
 • 9. بَرْرِیَبَرْ رَنَيْتْتِنَيْیُمْ بَرْرَرَوِتْ تَرِوَامْ
  بانْمَيْاُونْريَۤ وَتِوَاكِبْ بَظُتْتَبيَرِ یَوَرُمْ
  اُرْرَرِتَرْ273 كَرِیَاُورُ بيَرُوٕضِميَۤلْ وٕضِیِلْ
  اُوۤنغْكُمَنِ ميَۤتَيْاَمَرْنْ تُوۤنغْكِیَسيَۤ وَتِكَضْ
  بيَرْرَرِیَبْ بيَیَرْتْتُوَنْديَنْ كَرُتْتَنَيْتْتُنغْ كُوتُتْتيَۤ
  بِرَوَامَلْ اِرَوَامَلْ بِرَنغْكَوَيْتْتایْ274 اَرَسيَۤ
  كُورْرَمُضيَۤنْ تَنَكْكِتُتانْ بُوۤتاتُوۤ كُوتِیيَۤنْ
  كُتِسَيْیِلُمْ كُوۤناتيَۤ كُلَوِنُظَيْنْ تَنَيْیيَۤ.
 • 10. كَرُوِیُوتُ كَرَنَميَلامْ كَتَنْدُكَتَنْ تَتَنْميَۤلْ
  كاتْسِیيَلامْ كَتَنْدَتَنْميَۤلْ كاناتُ كَتَنْدُ
  اُورُنِلَيْیِنْ اَنُبَوَميَۤ اُرُوَاكِبْ بَظُتْتَ
  اُنَرْسْسِیِنُمْ كانامَلْ اُوۤنغْكُمْاُورُ وٕضِیِلْ
  مَرُوِیَتُوۤرْ ميَۤتَيْیِليَۤ وَیَنغْكِیَسيَۤ وَتِكَضْ
  مَلَرْتْتِوَنْديَنْ كَرُتْتَنَيْتْتُمْ وَظَنغْكِنَيْاِنْ بُرَوٕۤ
  كُرُمَنِیيَۤ يَنْنَرَسيَۤ يَنَكْكِتُبُوۤ تاتُوۤ
  كُوتُمْبُلَيْیيَۤنْ كُتِسَيْیِلُمْ كُلَوِنُظَيْنْ تَنَيْیيَۤ.

  • 273. اُرْرِتُتَرْ - بَتِوٕۤرُباتُ. آ. با.
  • 274. بِرَنغْكَوَيْتْتَ - مُتَرْبَتِبْبُ. بُو. سُ., سَ. مُ. كَ.

உளம் புகுந்த திறம் வியத்தல் // திருவடிப் புகழ்ச்சி

No audios found!