திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اُلَبْبِلْ اِنْبَمْ
ulappil iṉpam
آرْرَ ماتْتامَيْ
āṟṟa māṭṭāmai
Sixth Thirumurai

061. سيَیْبَنِ وِنَوَلْ
seypaṇi viṉaval

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرُضيَۤ بَظُتْتَ سِوَتَرُوِلْ اَضِنْدَ بَظَنْدَنْ تَتِیيَۤنَيْتْ
  تيَرُضيَۤ سِرْرَمْ بَلَوَانِنْ سيَلْوَبْ بِضْضَيْ آكْكِنَيْیيَۤ
  مَرُضيَۤ مُتَلامْ تَتَيْيَلْلامْ تِيرْنْديَۤنْ نِنْبالْ وَضَرْكِنْريَۤنْ
  بُورُضيَۤ اِنِنِنْ تَنَيْبْباتِ آتُمْ وَنْنَمْ بُكَلُكَوٕۤ.
 • 2. اُورُوَا تَتِیيَۤنْ يَنْنِیَوَا ريَلْلامْ اَرُضِ اُضَنغْكَضِتْتيَۤ
  تِرُوَارْ سِرْرَمْ بَلَوَانِنْ سيَلْوَبْ بِضْضَيْ آكْكِنَيْیيَۤ
  بيَرُوَاظْ وَتَيْنْديَۤنْ بيَرُنغْكَضِبْبالْ بيَرُمانْ نِنْبالْ وَضَرْكِنْريَۤنْ
  اُرُوَارْ اُلَكِلْ اُنَيْبْباتِ آتُمْ وَنْنَمْ اُرَيْتْتَرُضيَۤ.
 • 3. اَوَميَۤ بُرِنْديَۤنْ تَنَيْمِيتْتُنْ اَرُضا رَمُتَمْ مِكَبْبُكَتْتِسْ
  سِوَميَۤ سِرْرَمْ بَلَوَانِنْ سيَلْوَبْ بِضْضَيْ آكْكِنَيْیيَۤ
  بَوَميَۤ تُولَيْتْتيَۤنْ بيَرُنغْكَضِبْبالْ بَتِیيَۤ نِنْبالْ وَضَرْكِنْريَۤنْ
  نَوَميَۤ اَتِیيَۤنْ نِنَيْبْباتِ آتُمْ وَنْنَمْ نَوِلُكَوٕۤ.
 • 4. بَلْوَا تَنَيْیُمْ تَوِرْتْتيَنَكْكيَۤ بَرَما نَنْدَ اَمُتَضِتْتُسْ
  سيَلْوَا سِرْرَمْ بَلَوَانِنْ سيَلْوَبْ بِضْضَيْ آكْكِنَيْیيَۤ
  وَلْوَا تَنَيْسيَیْ مَنَسْسيَرُكْكَيْ مارْرِ نِنْبالْ وَضَرْكِنْريَۤنْ
  نَلْوَاظْ وَضِتْتایْ نِنَيْبْباتِ آتُمْ وَنْنَمْ نَوِلُكَوٕۤ.
 • 5. اُوۤوَا اِنْبَ مَیَماكِ اُوۤنغْكُمْ اَمُتَمْ اُتَوِيَنَيْتْ
  تيَۤوَا سِرْرَمْ بَلَوَانِنْ سيَلْوَبْ بِضْضَيْ آكْكِنَيْیيَۤ
  بُووَارْ مَنَمْبُوۤلْ سُكَنْدَرُميَیْبْ بُورُضيَۤ نِنْبالْ وَضَرْكِنْريَۤنْ
  ناوَالْ اَتِیيَۤنْ نِنَيْبْباتِ آتُمْ وَنْنَمْ نَوِلُكَوٕۤ.
 • 6. اِضِوٕۤ تَوِرْتْتُسْ سِرِیيَۤنْتَنْ يَنْنَمْ مُظُتُمْ اَضِتْتَرُضِتْ
  تيَضِوٕۤ سِرْرَمْ بَلَوَانِنْ سيَلْوَبْ بِضْضَيْ آكْكِنَيْیيَۤ
  اُوضِوٕۤیْ وَتِوُ بيَرْرُوۤنغْكِ اُتَيْیایْ اُنْبالْ وَضَرْكِنْريَۤنْ
  تَضِوٕۤیْ نِنَتُ بُكَظْباتِ آتُمْ وَنْنَمْ سارْرُكَوٕۤ.
 • 7. مَرَبْبيَۤ تَوِرْتْتِنغْ كيَنَيْيَنْرُمْ ماضا نِلَيْیِلْ تَنِیَمَرْتْتِسْ
  سِرَبْبيَۤ سِرْرَمْ بَلَوَانِنْ سيَلْوَبْ بِضْضَيْ آكْكِنَيْیيَۤ
  بِرَبْبيَۤ تَوِرْنْديَۤنْ بيَرُنغْكَضِبْبالْ بيَرُمانْ نِنْبالْ وَضَرْكِنْريَۤنْ
  تِرَبْبيَۤرْ اُلَكِلْ اُنَيْبْباتِ آتُمْ وَنْنَمْ سيَبْبُكَوٕۤ.
 • 8. اُونيَۤ بُكُنْديَنْ اُضَنغْكَنِوِتْ تُیِرِلْ كَلَنْديَۤ اُونْراكِتْ
  تيَۤنيَۤ سِرْرَمْ بَلَوَانِنْ سيَلْوَبْ بِضْضَيْ آكْكِنَيْیيَۤ
  نانيَۤ اَظِیا وَاظْوُتَيْیيَۤنْ نانيَۤ نِنْبالْ وَضَرْكِنْريَۤنْ
  تانيَۤرْ اُلَكِلْ اُنَيْبْباتِ آتُمْ وَنْنَمْ سارْرُكَوٕۤ.
 • 9. آرا اَمُتَمْ اَضِتْتَرُضِ اَنْبالْ اِنْبَ نِلَيْكْكيَۤرْرِسْ
  سِيرارْ سِرْرَمْ بَلَوَانِنْ سيَلْوَبْ بِضْضَيْ آكْكِنَيْیيَۤ
  يَۤرارْ اِنْبَ اَنُبَوَنغْكَضْ يَلْلامْ بُورُنْدِ اِرُكْكِنْريَۤنْ
  تِيرا اُلَكِلْ اَتِسْسِرِیيَۤنْ سيَیْیُمْ بَنِیَيْتْ تيَرِتْتَرُضيَۤ.
 • 10. ميَیْوَيْبْ بَظِیا نِلَيْكْكيَۤرْرِ وِضَنغْكُمْ اَمُتَمْ مِكَاَضِتْتيَۤ
  تيَیْوَبْ بَتِیيَۤ سِوَميَۤنِنْ سيَلْوَبْ بِضْضَيْ آكْكِنَيْیيَۤ
  اَيْوَيْبْ بَرِنْديَۤنْ تُرِسيَلْلامْ اَرُتْتيَۤنْ نِنْبالْ وَضَرْكِنْريَۤنْ
  بُویْوَيْبْ بَتَيْیيَۤنْ اِوْوُلَكِلْ بُرِیُمْ بَنِیَيْبْ بُكَنْرَرُضيَۤ.
 • 11. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  نارا یَنَنُ نانْمُكَنُ نَیَنْدُ وِیَكْكَ نِرْكِنْريَۤنْ
  يَۤرارْ اُلَكِلْ اِنِاَتِیيَۤنْ سيَیْیُمْ بَنِیَيْ اِیَمْبُكَوٕۤ.
 • 12. بِرَنْديَۤرْ كيَنْرُمْ اِرَوَاتُ بِرَوَا تُوۤنغْكُمْ بيَرُمَيْتَنْدُ
  سِرَنْديَۤ سِرْرَمْ بَلَوَانِنْ سيَلْوَبْ بِضْضَيْ آكْكِنَيْیيَۤ
  تِرَنْديَۤرْ مُنِوَرْ تيَۤوَريَلانْ تيَۤرْنْدُ نَیَبْبَ نِرْكِنْريَۤنْ
  اَرَنْديَۤرْ اُلَكِلْ اِنِاَتِیيَۤنْ سيَیْیُمْ بَنِیَيْ اَرُضَكَوٕۤ.2

  • 278. 4067, 4068. اِوْوُونْرَرَيْبْ باتْتُمْ بيَرُمانْ كَيْیيَظُتْتِلْ اِرُبْبَتاكَكْكُورِ آ. با. اِوَرْرَيْتْ تَنِبْباسُرَبْ بَكُتِیِلْ سيَۤرْتْتُضْضارْ. بُورُضَمَيْتِكَرُتِ اِوَيْ اِينْتُ اِبْبَتِكَتْتُتَنْ سيَۤرْكْكَبْبيَرْرَنَ.

செய்பணி வினவல் // செய்பணி வினவல்

No audios found!