திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
وٕۤنْتُكُوۤضْ
vēṇṭukōḷ
سيَیْبَنِ وِنَوَلْ
seypaṇi viṉaval
Sixth Thirumurai

060. اُلَبْبِلْ اِنْبَمْ
ulappil iṉpam

  كَلِوِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كَرُنانِتِ یيَۤاَتِ یيَۤنْاِرُ كَنْنُضانيَۤ
  تيَرُضْناتُمْيَنْ سِنْدَيْیُضْ ميَۤوِیَ تيَۤوَتيَۤوٕۤ
  بُورُضْناتِیَ سِرْرَمْبَ لَتْتُوضِرْ بُنْنِیاميَیْتْ
  تَرُنااِتُ تانْتَرُ نَمْيَنَيْتْ تانغْكِكْكُوضْضيَۤ.
 • 2. كُوكايَنَكْ كُوتِ يَتاتِكْ كُوتِیَنيَۤرْكيَۤ
  ساكاوَرَمْ تَنْدَ تَیانِتِتْ تَنْدَيْیيَۤنِنْ
  ماكاتَلَنْ آكِنَنْ نانْاِنغْكُ وَاظْكِنْريَۤنْيَنْ
  یُوۤكاتِ سَیَنغْكَضْ اُرَيْكْكَ اُلَبْبُراتيَۤ.
 • 3. يَنْدایْاُنَيْكْ كَنْتُ كَضِتْتَنَنْ اِينْتِبْبُوۤتيَۤ
  سِنْدانَلَ مُمْبَلَ مُمْبيَرْرُتْ تيَۤكْكُكِنْريَۤنْ
  اَنْدامَرَيْ یانْنيَتُ مالَوَنْ آتِوَانُوۤرْ
  وَنْدارْيَنَيْ وَاظْتْتُكِنْ رارْاِنغْكُ وَاظْكَيَنْريَۤ.
 • 4. وَاظْوٕۤنْاَرُ ضارَمُ تُنْتِنغْكُ وَاظْكِنْريَۤنْنانْ
  يَۤظْوٕۤتَنَيْ یُمْتَوِرْنْ تيَۤنْاُنَيْ یيَۤاَتَيْنْديَۤنْ
  سُوظْوٕۤنْتِرُسْ سِرْرَمْبَلَتْتَيْتْ تُتِتْتُ وَاظْتْتِتْ
  تاظْوٕۤنْاَلَ تِیارْكْكُمْ اِنِسْسَرْرُمْ تاظْنْدِتيَۤنيَۤ.
 • 5. تاظاتيَنَيْ آتْكُونْ تَرُضِیَ تَنْدَيْیيَۤنِنْ
  كيَۤظارْمَنِ اَمْبَلَمْ بُوۤرْرَكْ كِتَيْتْتُضيَۤنْنانْ
  يَۤظانِلَيْ ميَۤلْنِلَيْ يَۤرِ اِلَنغْكُكِنْريَۤنْ
  اُوظالْوَنْدَ تُنْبَنغْكَضْ یاوُمْ اُوظِنْدَتَنْريَۤ.
 • 6. كُوۤتامَرَيْ آكَمَمْ آتِیَ كُورُكِنْرَ
  سُوتامَنِ یيَۤمَنِ یُضْاُوضِرْ سُوۤتِیيَۤيَنْ
  باتانَوَيْ تِيرْتْتَرُضْ اِينْدُنِنْ باتَمْيَنْنُمْ
  وَاتامَلَرْ يَنْمُتِ سُوتْتِنَيْ وَاظِنِيیيَۤ.
 • 7. يَلْلانعْسيَیَ وَلْلَوَ نيَۤيَنَيْ اِينْرَتایِنْ
  نَلْلایْسِوَ نعانِكَضْ بيَرْرَميَیْنعْ نعانَوَاظْوٕۤ
  كُولْلانيَرِ كاتْتِيَنْ تَنْنَيْكْ كُرِبْبِرْكُونْتيَنْ
  بُولْلامَيْ بُورُتْتَنَيْ وَاظْكَنِنْ بُورْبَتَميَۤ.
 • 8. بَرَمانَ سِتَمْبَرَ نعانَ سَبابَتِیيَۤ
  وَرَمانَ يَلْلامْ يَنَكْكِينْدَنَلْ وَضْضَليَۤيَنْ
  تَرَمانَتُ سَرْرُمْ كُرِتْتِلَيْ سامِنِنْنَيْ
  اُرَمانَاُضْ اَنْبَرْكَضْ يَۤسُوَرْ اُنْمَيْاِيتيَۤ.
 • 9. تایيَۤيَنَيْتْ تَنْدَ تَیانِتِتْ تَنْدَيْیيَۤاِنْ
  نایيَۤنْبِظَيْ یاوَيْیُمْ كُونْتَنَيْ نَنْمَيْيَنْريَۤ
  كایيَۤكَنِ یاكَكْ كَرُتُمْ كَرُتْتَنيَۤنِنْ
  سيَۤیيَۤيَنَ يَنْبيَیَرْ يَنغْكُمْ سِرَنْدَتَنْريَۤ.
 • 10. بُویْیيَۤاُرَيْكْ كِنْرَيَنْ سُولْلُمْ بُنَيْنْدُكُونْتایْ
  ميَیْیيَۤتِرُ اَمْبَلَتْ تاتَلْسيَیْ وِتْتَكَنيَۤ
  يَیْیيَۤنْاِنِ وٕمْمَلَكْ كُوتْتِلْ اِرُنْديَنْاُضْضَمْ
  نَيْیيَۤنْسُتْتَ نَلْلُتَمْ بيَیْتِنَنْ نانِلَتْتيَۤ.

உலப்பில் இன்பம் // உலப்பில் இன்பம்

No audios found!