திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بِضْضَيْبْ بيَرُ وِنْنَبْبَمْ
piḷḷaip peru viṇṇappam
آنْمَ تَرِسَنَمْ
āṉma tarisaṉam
Sixth Thirumurai

021. سُتْتَ سَنْمارْكْكَ وٕۤنْتُكُوۤضْ
sutta saṉmārkka vēṇṭukōḷ

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَبْبانانْ وٕۤنْتُتَلْكيَۤتْ تَرُضْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  آرُیِرْكَتْ كيَلْلامْنانْ اَنْبُسيَیَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَبْبارُمْ يَبْبَتَمُمْ يَنغْكَنُمْنانْ سيَنْريَۤ
  يَنْدَيْنِنَ تَرُتْبُكَظَيْ اِیَمْبِیِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  سيَبْباتَ ميَۤنِلَيْميَۤلْ سُتْتَسِوَ مارْكْكَمْ
  تِكَظْنْدُوۤنغْكَ اَرُتْسُوۤتِ سيَلُتْتِیِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  تَبْبيَۤتُ نانْسيَیِنُمْ نِيبُورُتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  تَلَيْوَنِنَيْبْ بِرِیاتَ نِلَيْمَيْیُمْوٕۤنْ تُوَنيَۤ.
 • 2. اَيْیانانْ وٕۤنْتُتَلْكيَۤتْ تَرُضْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اَتِمُتِكَنْ تيَنْناضُمْ اَنُبَوِتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُویْیاتَ وَایْمَيْكَضيَۤ بُكَنْرِتُتَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُكَنْرَبَتِ بُكَنْرَبَتِ بُرِنْدِتُتَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَیْیاتَ279 اَرُتْسُوۤتِ يَنْكَيْیُرَلْ وٕۤنْتُمْ
  اِرَنْدَاُیِرْ تَمَيْمِيتْتُمْ يَظُبْبِیِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  نَيْیاتَ وَنْنَمْاُیِرْ كاتْتِتُتَلْ وٕۤنْتُمْ
  نایَكَنِنْ تَنَيْبْبِرِیا تُرُتَلُمْوٕۤنْ تُوَنيَۤ.
 • 3. اَنْنانانْ وٕۤنْتُتَلْكيَۤتْ تَرُضْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اَظِیاتَ تَنِوَتِوَمْ یانَتَيْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  كَنْنارَ نِنَيْيَنغْكُمْ كَنْوَتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  كاناتَ كاتْسِيَلامْ كَنْتُكُوضَلْ وٕۤنْتُمْ
  بَنْنارَ نِنْرَنَيْیيَۤ باتِیُرَلْ وٕۤنْتُمْ
  بَرَمانَنْ تَبْبيَرُنغْكُوتْ تاتِیِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اُنْناتِ اُیِرْكَضْاُرُمْ تُیَرْتَوِرْتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اُنَيْبْبِرِیا تُرُكِنْرَ اُرَوَتُوٕۤنْ تُوَنيَۤ.
 • 4. اَتْتانانْ وٕۤنْتُتَلْكيَۤتْ تَرُضْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اَرُتْبيَرُنعْسُوۤ تِیَيْبْبيَرْريَۤ اَكَنغْكَضِتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  سيَتْتارَيْ مِيتْتُمْاِنغْكيَۤ يَظُبْبِیِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  تِرُسْسَبَيْكْكيَۤ اَتِمَيْكَضاسْ سيَیْوِتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اُوتْتارُمْ اُیَرْنْدارُمْ تاظْنْدارُمْ يَوَرُمْ
  اُورُمَيْاُضَرْ آكِاُلَ كِیَلْنَتَتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَتْتالُمْ اَظِیاتَ وَتِوَتِليَۤ نانُمْ
  يَنْدایُمْ اُونْراكَ اِنِتُرَلْوٕۤنْ تُوَنيَۤ.
 • 5. اَرَيْسيَۤنانْ وٕۤنْتُتَلْكيَۤتْ تَرُضْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اَرُتْبيَرُنعْسُوۤ تِیَيْبْبيَرْريَۤ اَكَمَكِظْتَلْوٕۤنْتُمْ
  وَرَيْسيَۤرْيَوْ وُلَكَمُمْاُوۤرْ اُوظُكْكَمُرَلْ وٕۤنْتُمْ
  مَتِنْدارَيْ مِيضَوُمْنانْ وَرُوِتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُرَيْسيَۤرُمْ كُولَيْنيَرِیُمْ بُلَيْنيَرِیُمْ سِرِتُمْ
  بُورُنْدامَلْ يَوْوُیِرُمْ بُرِنْدُوَتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اُرَيْسيَۤرْميَیْتْ تِرُوَتِوِلْ يَنْدایُمْ نانُمْ
  اُونْراكِ يَنعْنعانْرُمْ اُوۤنغْكُتَلْوٕۤنْ تُوَنيَۤ.
 • 6. اَتِكيَۤضْنانْ وٕۤنْتُتَلْكيَۤتْ تَرُضْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اَنْتَميَلامْ بِنْتَميَلامْ كَنْتُكُوضَلْ وٕۤنْتُمْ
  تُتِسيَۤرْيَوْ وُلَكَمُمْيَتْ تيَۤوَرُمْيَوْ وُیِرُمْ
  سُتْتَسِوَ سَنْمارْكْكَمْ بيَرْرِتُتَلْ وٕۤنْتُمْ
  بَتِوَانُمْ بَتَيْتْتَلْمُتَلْ اَيْنْدُوظِلُمْ نعانَمْ
  بَتَيْتْتَلْمُتَلْ اَيْنْدُوظِلُمْ نانْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اُوتِیاتَ تِرُوَتِوِلْ يَنْدایُمْ نانُمْ
  اُونْراكِ يَنعْنعانْرُمْ اُوۤنغْكُتَلْوٕۤنْ تُوَنيَۤ.
 • 7. اَمْمانانْ وٕۤنْتُتَلْكيَۤتْ تَرُضْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  آنَوَمْآ تِیَمُظُتُمْ اَرُتْتُنِرْرَلْ وٕۤنْتُمْ
  اِمْمالَيْتْ تَتْتُوَنغْكَضْ يَلْلامْيَنْ وَسَتْتيَۤ
  اِیَنغْكِاُورُ تِيمَيْیُمْاِلْ لاتِرُتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَمْمانْنانْ وٕۤنْتُتَلْوٕۤنْ تامَيْیَرَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَۤكَسِوَ بُوۤكَاَنُ بُوۤكَمْاُرَلْ وٕۤنْتُمْ
  تَمْمانَتْ تِرُوَتِوِلْ يَنْدایُمْ نانُمْ
  سارْنْدُكَلَنْ تُوۤنغْكُكِنْرَ تَنْمَيْیُمْوٕۤنْ تُوَنيَۤ.
 • 8. اَسْسانانْ وٕۤنْتُتَلْكيَۤتْ تَرُضْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  آرَنْدَ نِلَيْكَضيَلامْ اَرِنْدَتَيْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَسْسارْبُمْ آكِاُیِرْكْ كِتَمْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَنَيْاَتُتْتارْ تَمَكْكيَلْلامْ اِنْبُتَرَلْ وٕۤنْتُمْ
  اِسْساتِ سَمَیَوِكَرْ بَنغْكَضيَلامْ تَوِرْتْتيَۤ
  يَوْوُلَكُمْ سَنْمارْكْكَبْ بُوتُوَتَيْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اُسْساتِ اَنْدَمِلاتْ تِرُوَتِوِلْ یانُمْ
  اُتَيْیایُمْ كَلَنْدُوۤنغْكُمْ اُورُمَيْیُمْوٕۤنْ تُوَنيَۤ.
 • 9. اَرِوَانانْ وٕۤنْتُتَلْكيَۤتْ تَرُضْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اَيْنْدُوظِلْنانْ بُرِنْدُلَكِلْ اَرُضْوِضَكْكَلْ وٕۤنْتُمْ
  سيَرِیاتَ كَرَنَميَلامْ سيَرِتْتَتَكْكَلْ وٕۤنْتُمْ
  سِتْتانْدَ وٕۤتانْدَبْ بُوتُسِرَتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَرِیاتيَنْ يَنْنَميَلامْ اِنِتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَلْلانعْسيَیْ وَلْلَسِتْتيَۤ يَنَكْكَضِتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  بِرِیاتيَنْ نُوتُكَلَنْدُ نِياِرُتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  بيَرُمانْنِنْ تَنَيْبْباتِ آتُتَلْوٕۤنْ تُوَنيَۤ.
 • 10. اَرُضانانْ وٕۤنْتُتَلْكيَۤتْ تَرُضْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اَنُتْتُنَيْیُمْ سِنَنغْكامَمْ اَتَيْیامَيْ وٕۤنْتُمْ
  مَرُضایَ اُلَكَميَلامْ مَرُضْنِينغْكِ نعانَ
  مَنْرِتَتْتيَۤ وَضْضَلْاُنَيْ وَاظْتْتِیِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اِرُضامَيْ اُرَلْوٕۤنْتُمْ يَنَيْاَتُتْتارْ سُكَمْوَایْنْ
  تِتَلْوٕۤنْتُمْ يَوْوُیِرُمْ اِنْبَتَيْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُورُضامْاُوۤرْ تِرُوَتِوِلْ اُتَيْیایُمْ نانُمْ
  بُنَرْنْدُكَلَنْ تُونْراكِبْ بُورُنْدُتَلْوٕۤنْ تُوَنيَۤ.
 • 11. اَمَلانانْ وٕۤنْتُتَلْكيَۤتْ تَرُضْبُرِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  آتِنِرْكُنعْ سيَۤوَتِیَيْبْ باتِنِرْكَ وٕۤنْتُمْ
  يَمَناتِتْ تَتَيْيَنْرُمْ يَیْتامَيْ وٕۤنْتُمْ
  يَلْلامْسيَیْ وَلْلَتِرَنْ يَنَكْكَضِتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  كَمَيْیاتِ280 اَتَيْنْدُیِرْكَضْ يَلْلامْسَنْ مارْكْكَمْ
  كاتَلِتْتيَۤ تِرُبْبُوتُوَيْكْ كَضِتْتيَۤتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  وِمَلاتِ اُتَيْیَاُورُ تِرُوَتِوِلْ یانُمْ
  وِمَلانِي یُنغْكَلَنْديَۤ وِضَنغْكُتَلْوٕۤنْ تُوَنيَۤ.

  • 279. يَیْیاتَ - اَرِیاتَ. مُتَرْبَتِبْبُ.
  • 280. كَمَيْ - بُورُمَيْ. مُتَرْبَتِبْبُ.

சுத்த சன்மார்க்க வேண்டுகோள் // சுத்த சன்மார்க்க வேண்டுகோள்