திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سُتْتَ سَنْمارْكْكَ وٕۤنْتُكُوۤضْ
sutta saṉmārkka vēṇṭukōḷ
سِوَ تَرِسَنَمْ
siva tarisaṉam
Sixth Thirumurai

022. آنْمَ تَرِسَنَمْ
āṉma tarisaṉam

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِرُيَلامْ تَرُمْاُوۤرْ تيَیْوَمامْ اُورُوَنْ
  تِرُسْسِرْرَمْ بَلَنْدِكَظْ كِنْرانْ
  اُرُيَلامْ اُنَرْسْسِ اُتَلْبُورُضْ آوِ
  اُضَيَلامْ آنغْكَوَنْ تَنَكْكيَۤ
  تيَرُيَلامْ اَرِیَكْ كُوتُتْتَنَنْ وٕۤرُ
  سيَیَلِليَۤنْ يَنَنِنَيْتْ تِرُنْديَۤنْ
  اَرُيَلامْ اُتَيْیایْ نِياَرِنْ تَتُوٕۤ
  اَتِكْكَتِ اُرَيْبْبَتيَنْ نِنَكْكيَۤ.
 • 2. نِنَيْتْتَبُوۤ تيَلْلامْ نِنْنَيْیيَۤ نِنَيْتْتيَۤنْ
  نِنَيْبْبَرَ نِنْرَبُوۤ تيَلْلامْ
  يَنَيْتْتَنِ آكْكِ نِنْكَنيَۤ نِنْريَۤنْ
  يَنْسيَیَلْ يَنْنَاُوۤرْ سيَیَلُمْ
  تِنَيْتْتَنَيْ يَنِنُمْ بُرِنْدِليَۤنْ يَلْلامْ
  سِوَنْسيَیَ لامْيَنَبْ بُرِنْديَۤنْ
  اَنَيْتْتُمْيَنْ اَرَسيَۤ نِياَرِنْ تَتُوٕۤ
  اَتِكْكَتِ اُرَيْبْبَتيَنْ نِنَكْكيَۤ.
 • 3. كَضِتْتَبُوۤ تيَلْلامْ نِنْاِیَلْ اُنَرْنْديَۤ
  كَضِتْتَنَنْ كَنْكَضْنِيرْ تَتُمْبِتْ
  تُضِتْتَبُوۤ تيَلْلامْ نِنْاَرُضْ نِنَيْتْتيَۤ
  تُضِتْتَنَنْ سُوظْنْدَوَرْ اُضَتْتَيْتْ
  تيَضِتْتَبُوۤ تيَلْلامْ نِنْتِرَمْ بُكَنْريَۤ
  تيَضِتْتَنَنْ سيَیْكَيْوٕۤ رَرِیيَۤنْ
  اُوضِتْتِرُ وُضَميَۤ اَرِنْدَتِوْ وَنَيْتْتُمْ
  اُرَيْبْبَتيَنْ اَتِكْكَتِ اُنَكْكيَۤ.
 • 4. اُنْتَتُمْ بُورُنْدِ اُوَنْدَتُمْ اُرَنغْكِ
  اُنَرْنْدَتُمْ اُلَكِیَلْ اُنَرْوَالْ
  كَنْتَتُمْ كَرُتِكْ كَضِتْتَتُمْ كَلَيْكَضْ
  كَرْرَتُمْ كَرَيْنْدَتُمْ كاتَلْ
  كُونْتَتُمْ نِنْنُوۤ تَنْرِنانْ تَنِتْتيَنْ
  كُرِبْبِنِلْ كُرِتْتَتُونْ رِلَيْیيَۤ
  اُونْتَكُمْ اُنَتُ تِرُوُضَمْ اَرِنْدَ
  تُرَيْبْبَتيَنْ اَتِكْكَتِ اُنَكْكيَۤ.
 • 5. كَضَوِليَۤ كَضِتْتَ كالَتْتُمْ نِيیيَۤ
  كَضِتْتَنَيْ نانْكَضِتْ تَرِیيَۤنْ
  اُضَوِليَۤ اُوَنْدَ بُوۤتُمْنِي تانيَۤ
  اُوَنْدَنَيْ نانْاُوَنْ تَرِیيَۤنْ
  كُوضَاِليَۤ سَمُمْاُوۤرْ كُرِبْبِليَۤنْ اَنَيْتْتُمْ
  كُرِتْتَنَيْ كُونْتَنَيْ نِيیيَۤ
  اَضَوِليَۤ يَلْلامْ اَرِنْدَنَيْ اَرَسيَۤ
  اَتِكْكَتِ اُرَيْبْبَتيَنْ نِنَكْكيَۤ.
 • 6. تِلَكَوَاضْ نُتَلارْ تَمَيْكْكَنَ وِتَتْتُمْ
  سِرِتُمْنانْ وِظَيْنْدِليَۤنْ اِنْدَ
  اُلَكَوَاظْ وَتِلْاُوۤرْ اَنُتْتُنَيْ يَنِنُمْ
  اُوَبْبِليَۤنْ اُلَكُرُ مایَيْكْ
  كَلَكَوَا تَنَيْتِيرْ كالَمْيَنْ رُرُمُوۤ
  كَتَوُضيَۤ يَنَتْتُیَرْنْ تِرُنْديَۤنْ
  اَلَكِلاتْ تِرَلُوۤیْ نِياَرِنْ تَتُنانْ
  اَتِكْكَتِ اُرَيْبْبَتيَنْ نِنَكْكيَۤ.
 • 7. ساتِیُمْ مَتَمُمْ سَمَیَمُمْ تَوِرْنْديَۤنْ
  ساتْتِرَكْ كُبْبَيْیُمْ تَنَنْديَۤنْ
  نِيتِیُمْ نِلَيْیُمْ سَتْتِیَبْ بُورُضُمْ
  نِتْتِیَ وَاظْكْكَيْیُمْ سُكَمُمْ
  آتِیُمْ نَتُوُمْ اَنْدَمُمْ اِلْلا
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ رَرِنْديَۤنْ
  اُوۤتِیَ اَنَيْتْتُمْ نِياَرِنْ تَتُنانْ
  اُرَيْبْبَتيَنْ اَتِكْكَتِ اُنَكْكيَۤ.
 • 8. بِتْتيَلامْ اُتَيْیَ اُلَكَرْتَنغْ كَلَكَبْ
  بِتَرْريَلامْ يَنْرُوظِنْ تِتُمُوۤ
  سَتْتيَلامْ اُونْريَنْ رُنَرْنْدَسَنْ مارْكْكَ
  سَنغْكَمْيَنْ رُوۤنغْكُمُوۤ تَلَيْمَيْسْ
  سِتْتيَلامْ وَلْلَ سِتْتَنْيَنْ رُرُمُوۤ
  تيَرِنْدِليَۤنْ يَنَتْتُیَرْنْ تِرُنْديَۤنْ
  اُوتْتيَلامْ اُنَتُ تِرُوُضَمْ اَرِنْدَ
  تُرَيْبْبَتيَنْ اَتِكْكَتِ اُنَكْكيَۤ.
 • 9. اُونْريَنَكْ كانُمْ اُنَرْسْسِيَنْ رُرُمُوۤ
  اُوظِتُوۤ رُظِسيَنْ رِتِنُمْ
  يَنْرُمْاِنغْ كِرَوَا اِیَرْكَيْيَنْ رُرُمُوۤ
  اِیَلْاَرُتْ سِتْتِكَضْ يَنَيْوَنْ
  تُونْرَلْيَنْ رُرُمُوۤ اَنَيْتْتُمْيَنْ وَسَتْتيَۤ
  اُرُتَلْيَنْ رُوۤيَنَتْ تُیَرْنْديَۤنْ
  اُنْتِرُ وُضَميَۤ اَرِنْدَتِوْ وَنَيْتْتُمْ
  اُرَيْبْبَتيَنْ اَتِكْكَتِ اُنَكْكيَۤ.
 • 10. كَضْضاوَا تَنَيْیَيْكْ كَضَيْنْدَرُضْ نيَرِیَيْكْ
  كاتَلِتْ تُورُمَيْیِلْ كَلَنْديَۤ
  اُضْضَوَا رِنْدَ اُلَكيَلامْ كَضِبْبُرْ
  رُوۤنغْكُتَلْ يَنْرُوَنْ تُرُمُوۤ
  وَضْضَليَۤ اَتُكَنْ تَتِیَنيَۤنْ اُضْضَمْ
  مَكِظْتَلْيَنْ رُوۤيَنَتْ تُیَرْنْديَۤنْ
  اُوضْضِیُوۤیْ نِنَتُ تِرُوُضَمْ اَرِنْدَ
  تُرَيْبْبَتيَنْ اَتِكْكَتِ اُنَكْكيَۤ.

ஆன்ம தரிசனம் // ஆன்ம தரிசனம்

No audios found!