திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تَلَيْوِ تُوۤظِكْكُ اُرَيْتْتَلْ
talaivi tōḻikku uraittal
بانغْكِ تَلَيْوِبيَرْرِ اُرَيْتْتَلْ
pāṅki talaivipeṟṟi uraittal
Sixth Thirumurai

075. نَرْرایْ كُورَلْ
naṟṟāy kūṟal

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كاتَلْكَيْمْ مِكُنْدَ تيَنْسيَیْوٕۤنْ يَنَيْنِي
  كَنْتُكُوضْ كَنَوَنيَۤ يَنْراضْ
  اُوۤتَلُنْ بُكَظيَۤ اَنْرِنانْ اُونْرُمْ
  اُوَنْدِليَۤنْ اُنْمَيْیِي تيَنْراضْ
  بيَۤتَيْنانْ بِرِتُوۤرْ بُكَلِليَۤنْ سيَیْتَ
  بِظَيْیيَلامْ بُورُتْتَرُضْ يَنْراضْ
  ماتَیَ وُتَيْیَ وَضْضَليَۤ يَنْراضْ
  وَرَتْتِنالْ نانْبيَرْرَ مَكَضيَۤ.
 • 2. مَیَنغْكِنيَۤنْ يَنِنُمْ وَضْضَليَۤ اُنَيْنانْ
  مَرَبْبَنُوۤ كَنَوِنُمْ يَنْراضْ
  اُیَنغْكِنيَۤنْ اُنْنَيْ مَرَنْدِتِلْ اَيْیُوۤ
  اُیِرْتَرِ یاتيَنَكْ كيَنْراضْ
  كَیَنغْكِنيَۤنْ كَیَنغْكا وَنْنَنِنْ كَرُنَيْكْ
  كَتَلَمُ تَضِتْتَرُضْ يَنْراضْ
  وَیَنغْكُسِرْ سَبَيْیِلْ وَرَتَنيَۤ يَنْراضْ
  وَرَتْتِنالْ نانْبيَرْرَ مَكَضيَۤ.
 • 3. اَنعْسَلْيَنْ ريَنَيْاِتْ تَرُنَنِي وَنْديَۤ
  اَنْبِنالْ اَنَيْتْتَرُضْ يَنْراضْ
  بَنعْسُبُوۤلْ بَرَنْديَۤنْ اَیْیَوُوۤ تُنْبَمْ
  بَتَمُتِ یاتيَنَكْ كيَنْراضْ
  سيَنعْسيَوٕۤ يَنَتُ كَرُتْتيَلامْ اُنَتُ
  تِرُوُضَمْ اَرِیُميَۤ يَنْراضْ
  وَنعْسَكَمْ اَرِیا وَضْضَليَۤ يَنْراضْ
  وَرَتْتِنالْ نانْبيَرْرَ مَكَضيَۤ.
 • 4. بُومِیُوۤ بُورُضُوۤ وِرُمْبِليَۤنْ اُنْنَيْبْ
  بُنَرْنْدِتَ وِرُمْبِنيَۤنْ يَنْراضْ
  كامِيَنْ ريَنَيْنِي كَيْوِتيَۤلْ كامَكْ
  كَرُتْتيَنَكْ كِلْلَيْكانْ يَنْراضْ
  سامِنِي وَرَوُ تاظْتْتِتِلْ اَيْیُوۤ
  سَرْرُنانْ تَرِتْتِتيَۤنْ يَنْراضْ
  مامِكُ كَرُنَيْ وَضْضَليَۤ يَنْراضْ
  وَرَتْتِنالْ نانْبيَرْرَ مَكَضيَۤ.
 • 5. اَتُتْتُنانْ اُنْنَيْكْ كَلَنْدَنُ بَوِكْكَ
  آسَيْميَۤرْ بُونغْكِیَ تيَنْراضْ
  تَتُتْتِتَ مُتِیا تِنِسْسِرُ بُوظُتُمْ
  تَلَيْوَنيَۤ تاظْتْتِتيَۤلْ يَنْراضْ
  تُوتُتْتُلَ كُضْضارْ تُورْرُتَلْ وَایالْ
  سُولَمُتِ یاتيَنَكْ كيَنْراضْ
  مَتُتْتَوٕنْ تُیَرْتِيرْتْ تيَتُتْتَرُضْ يَنْراضْ
  وَرَتْتِنالْ نانْبيَرْرَ مَكَضيَۤ.
 • 6. تَتُتْتِتَلْ وَلْلارْ اِلْلَيْنِنْ اَرُضَيْتْ
  تَرُكَنَرْ رَرُنَمْاِي تيَنْراضْ
  كُوتُتْتِتِلْ اَيْیُوۤ نِنْنَرُتْ بيَرُمَيْ
  كُرَيْیُمُوۤ كُرَيْنْدِتا تيَنْراضْ
  نَتُتْتَیَ وِلَرْبُوۤنْ رِرُتْتَلُنْ رَنَكْكُ
  نعایَمُوۤ نَنْبَنيَۤ يَنْراضْ
  وَتُتْتِنُمْ وَایيَۤنْ اَلْلَنْنانْ يَنْراضْ
  وَرَتْتِنالْ نانْبيَرْرَ مَكَضيَۤ.
 • 7. بُونْسيَیْ نِنْوَتِوَيْبْ بُنَرْنْدِتَ نِنَيْتْتيَۤنْ
  بُونغْكِیَ تاسَيْميَۤلْ يَنْراضْ
  يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنَيْیُمْ وِظُنغْكِیَ تَيْیُوۤ
  يَنْنَضَ وَنْرُكانْ يَنْراضْ
  كُونْسيَیُمْ اُلَكَرْ يَنْنَيْیُمْ اُنَتُ
  كُرِبْبَيْیُمْ كُرِتْتِلارْ يَنْراضْ
  وَنْسيَیُمْ اَوَرْوَایْ اُوۤیْوَتيَنْ ريَنْراضْ
  وَرَتْتِنالْ نانْبيَرْرَ مَكَضيَۤ.
 • 8. ميَلِنْدَيَنْ اُضَتْتَيْ اَرِنْدَنَيْ تَیَوُ
  ميَۤوِلَيْ يَنْنَيْیُوۤ يَنْراضْ
  نَلِنْدَبُوۤ تِنْنُمْ بارْتْتُمْيَنْ رِرُتْتَلْ
  نَلْلَوَرْكْ كَتُبْبَتُوۤ يَنْراضْ
  مَلِنْدَ اِوْوُلَكَرْ وَایْبْبَتَرْ تُورْرَ
  وَيْتْتَلْاُنْ مَرَبَلَ يَنْراضْ
  وَلِنْديَنَيْكْ كَلَنْدَ وَضْضَليَۤ يَنْراضْ
  وَرَتْتِنالْ نانْبيَرْرَ مَكَضيَۤ.
 • 9. اُونْرِليَۤنْ بِرِتُونْ رُنْنَرُتْ سُوۤتِ
  اُونْرُرَ اُونْرِنيَۤنْ يَنْراضْ
  نَنْرِليَۤنْ يَنِنُمْ نِنْتِرُ وَتِیَيْ
  نَمْبِنيَۤنْ نَیَنْدَرُضْ يَنْراضْ
  كُنْرِليَۤ اِرُتْتَرْ كُرِیَنانْ تُیَرَكْ
  كُظِیِليَۤ اِرُنْدِتيَۤنْ يَنْراضْ
  مَنْرِليَۤ نَتَنعْسيَیْ وَضْضَليَۤ يَنْراضْ
  وَرَتْتِنالْ نانْبيَرْرَ مَكَضيَۤ.
 • 10. آتِیَ باتَتْ تَظَكَنْيَنْ رَنَيْتْتانْ
  اَنْبِنالْ كُوتِنَنْ يَنْراضْ
  كُوۤتِما تَوَنغْكَضْ بُرِیِنُمْ بِرَرْكْكُكْ
  كُوتُتَلْ كُوتُمُوۤ يَنْراضْ
  باتِیَ بَتِيَنْ كَرُتْتيَلامْ نِرَبْبِبْ
  بَرِسيَلامْ بُرِنْدَنَنْ يَنْراضْ
  وَاتِیَ اُضَمُمْ تَضِرْتْتَنَنْ يَنْراضْ
  وَرَتْتِنالْ نانْبيَرْرَ مَكَضيَۤ.

நற்றாய் கூறல் // நற்றாய் கூறல்

No audios found!