திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِوَانَنْدَبْ بَرْرُ
sivāṉantap paṟṟu
نَرْرایْ كُورَلْ
naṟṟāy kūṟal
Sixth Thirumurai

074. تَلَيْوِ تُوۤظِكْكُ اُرَيْتْتَلْ
talaivi tōḻikku uraittal

  كَلِتْتاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وٕۤتانْدَ نِلَيْیُوتُ سِتْتانْدَ نِلَيْیُمْ
  ميَۤوُمْ بُوتُنَتَمْ نانْكانَلْ وٕۤنْتُمْ
  ناتانْدَتْ تِرُوِيتِ نَتَبْبایُوۤ تُوۤظِ
  نَتَوَامَلْ يَنْمُوظِ كَتَبْبایُوۤ تُوۤظِ.
 • 2. تُومْبَتَ اُرُوُوتُ تَتْبَتَ وٕضِیِلْ
  تُوۤنْرَسِ بَتَنَتَمْ نانْكانَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَمْبَتَماكِ اِسَيْوَایُوۤ تُوۤظِ
  اِسَيْیامَلْ وِينِليَۤ اَسَيْوَایُوۤ تُوۤظِ.
 • 3. سِنْمَیَ وٕضِیِتَيْتْ تَنْمَیَ ماكِتْ
  تِكَظُمْ بُوتُنَتَمْ نانْكانَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَنْمَیَ ماكِ اِرُبْبایُوۤ تُوۤظِ
  اِسْسَيْ مَیَمایْ اِرُبْبایُوۤ288 تُوۤظِ.
 • 4. نَوَنِلَيْ ميَۤرْبَرَ ناتَتْ تَلَتْتيَۤ
  نعانَتْ تِرُنَتَمْ نانْكانَلْ وٕۤنْتُمْ
  مَوُنَتْ تِرُوِيتِ وَرُوَایُوۤ تُوۤظِ
  وَارامَلْ وِينْبَظِ تَرُوَایُوۤ تُوۤظِ.
 • 5. آرارُكْ كَبْبُرَ ماكُمْ بُوتُوِلْ
  اَتُوَتُ وَانَتَمْ نانْكانَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَۤرامَلْ اِظِیامَلْ اِرُبْبایُوۤ تُوۤظِ
  يَۤرِ اِظِنْدِنغْ كِرَبْبایُوۤ289 تُوۤظِ.
 • 6. وَكارَ وٕضِیِلْ سِكارَ اُرُوَایْ
  مَكارَتْ تِرُنَتَمْ نانْكانَلْ وٕۤنْتُمْ
  وِكارَ اُلَكَيْ وٕرُبْبایُوۤ تُوۤظِ
  وٕۤراكِ يَنْسُولْ مَرُبْبایُوۤ تُوۤظِ.
 • 7. ناتانْدَ نِلَيْیُوتُ بُوۤتانْدَ نِلَيْكْكُ
  نَتُوَامْ بُوتُنَتَمْ نانْكانَلْ وٕۤنْتُمْ
  سُوتانْدَرْ بُوۤتَتْتَيْسْ سُتُوَایُوۤ تُوۤظِ
  تُتْتَنيَرِیِلْ كيَتُوَایُوۤ تُوۤظِ.
 • 8. اَرِوِلْ اَرِوَيْ اَرِیُمْ بُوتُوِلْ
  آنَنْدَتْ تِرُنَتَمْ نانْكانَلْ وٕۤنْتُمْ
  سيَرِوِلْ اَرِوَاكِسْ سيَلْوَایُوۤ تُوۤظِ
  سيَلْلامَلْ ميَیْنْنيَرِ وٕلْوَایُوۤ تُوۤظِ.
 • 9. يَنْنَيْتْ تَنْنُوۤتيَۤ اِرُتْتُمْ بُوتُوِلْ
  اِنْبَتْ تِرُنَتَمْ نانْكانَلْ وٕۤنْتُمْ
  نِنْنَيْوِتْ تيَنْنُوۤتيَۤ نِلَيْبْبایُوۤ تُوۤظِ
  نِلَيْیامَلْ يَنْنَيْیُمْ اَلَيْبْبایُوۤ تُوۤظِ.
 • 10. تُرِیَتْتِرْ كَبْبالُنْ تُوۤنْرُمْ بُوتُوِلْ
  جُوۤتِتْ تِرُنَتَمْ نانْكانَلْ وٕۤنْتُمْ
  كَرِیَيْكْكَنْ تانغْكَتُ كانْبایُوۤ تُوۤظِ
  كاناتُ بُوۤیْبْبَظِ290 بُونْبایُوۤ تُوۤظِ.
 • 11. تَتْتُوَتْ تُتْبُرَنْ تانامْ بُوتُوِلْ
  سَتْتانْ تِرُنَتَمْ نانْكانَلْ وٕۤنْتُمْ
  كُوتْتَرُ وِتْتَيْكْ كُرِبْبایُوۤ تُوۤظِ
  كُرِیا تُلَكِلْ وٕرِبْبایُوۤ تُوۤظِ.

  • 288. مَیَمایْبْ بيَرُبْبایُوۤ - آ. با. بَتِبْبُ.
  • 289. اِرُبْبایُوۤ - مُتَرْبَتِبْبُ.
  • 290. بُویْبْبَنِ - مُتَرْبَتِبْبُ. بُو. سُ., بِ. اِرا.,

உபதேச வினா // தலைவி தோழிக்கு உரைத்தல்