திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوَرُتْبيَۤرُ
tiruvaruṭpēṟu
كَيْمْمارِنْمَيْ
kaimmāṟiṉmai
Sixth Thirumurai

086. نيَنعْسُوۤتُ نيَۤرْتَلْ (تِلْلَيْیُمْ بارْوَتِبُرَمُمْ)
neñsōṭu nērtal (tillaiyum pārvatipuramum)

  تِلْلَيْیُمْ بارْوَتِبُرَمُمْ
  نيَۤرِسَيْ وٕنْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَنْنَيْیَبْبَنْ ماوِنَتْتارْ آیْكُظَلارْ آسَيْیِنالْ
  تيَنْنَيْاُوبْبَ نِينْتَ سِرُنيَنعْسيَۤ - يَنْنَيْيَنْنَيْ
  یاوَكَيْسيَۤرْ وَایِلْ يَیِرْرِلْلَيْ يَنْكِلَيْیُوۤ
  آوَكَيْاَيْنْ تایْبْبَتَمْآ رارْنْدُ.
 • 2. نِيرْكْكِسَيْنْدَ نامَ نِلَيْمُونْرُ كُونْتَبيَیَرْ
  بُوۤرْكْكِسَيْنْدَ تيَنْرَرِیابْ بُنْنيَنعْسيَۤ - نِيرْكْكِسَيْنْديَۤ
  اُونْرُاُونْرُاُونْرُ اُونْرُاُونْرُاُونْرُ اُونْرُاُونْرُ تِلْلَيْمَنِ
  مَنْرُونْرُ وَانَيْ مَكِظْنْدُ.
 • 3. اِيرْرِلْاُونْرایْ مَرْرَيْ اِیَلْوَرُكْكَ ماكِیَبيَۤرْ
  يَۤرْرَ بَرَوَيْ اِرُمَيْكْكُمْ - سارْرُوَمَيْ
  اَنْريَۤ تَلَيْمَكَتْكا اَمْبَلَوَرْ تَمْبالْيَۤ(كُ)
  يَنْريَۤ يَنَكْكُنِنَكْ كُمْ.
 • 4. كَيْتْتَلَيْميَۤ لِتْتَلَيْیِرْ كَنْنُتَيْیاضْ كالْمَلَرْكْكُكْ
  كَيْتْتَلَيْميَۤ لِتْتَلَيْیِرْ كَنْ­رْكُونْ - تُیْتْتَلَيْميَۤلْ
  كانایيَۤلْ اُنْمَيْكْ كَتِنِلَيْیَيْكْ كَيْكْكَنِیاكْ
  كانایيَۤ نيَنعْسيَۤ كَضِتْتُ.
 • 5. كَلْلُوۤ مَنَلُوۤ كَنِیُوۤ كَرُمْبُوۤيَنْ(رُ)
  يَلْلُوۤمُمْ اِنغْكيَۤ اِرُكْكِنْرُوۤمْ - سُولْلُوۤمْ
  اَتُوَایْ اَتَنْبُورُضایْ اَبْبالایْ یارْكْكُمْ
  بُوتُوَایْ نَتِكْكِنْرَ بُوۤتُ.
 • 6. اَتُبارْ اَتِليَۤ اَتَيْنْدُوَتِ مَرْرانغْ(كُ)
  اَتِلْيَۤظَيْ یَيْبْبُرَميَیْ یَنْبالْ - اَتِليَۤ
  نَلَميَۤ وَتِليَۤنِنْ ناوُورْ تِرُوَمْ
  بَلَميَۤوَكْ كاتْتُمْ بَرِسُ.
 • 7. نَمْبارْ وَتِباكَ نَمْبُرَتْتِلْ نِنْرُوَنْدُوۤنْ
  اَمْبارَتْ تيَنْكِظَكْكيَۤ اَمْبَلَتْتانْ - وٕمْباتُ
  بارْتْتالْ اَضِبْبانْ تيَرِیُنعْ سِتَمْبَرَمْنِي
  بارْتْتایْاِبْ باتْتِنْ بَرِسُ.
 • 8. نَتِبْبارْ وَتِتِلْلَيْ نَرْكُوۤ بُرَتْتِنْ
  اَتِبْباوَيْ یُمْ286 وَتَكْكيَۤ آرْنْدُ - كُوتِبْبایَ
  نِنْرُ وَضَرْمَلَيْبُوۤلْ نيَنعْسيَۤبارْتْ تالْتيَرِیُمْ
  اِنْريَوْوِتَتْ تيَنْنِلِبْباتْ تِلْ.
 • 9. بُومِ بُورُنْدُ بُرَتْتيَۤ287 نَمَتُسِوَ
  كامِتَنَيْ وٕۤتْتُكْ كَلَنْدَمَرْنْدانْ - نيَۤمِ
  اَضِتْتانْمالْ كَنْمَلَرُكْ كانَنْدَكْ كُوتْتِلْ
  كَضِتْتانْ اَوَنْرانْ كَضِتْتُ.

  • 286. اَتِبْبارْوَيْیُمْ - مُتَرْبَتِبْبُ, سِوَاسارِیَرْ اَكَوَرْ بَتِبْبُ., بُو. سُ., بِ. اِرا.,سَ. مُ. كَ.
  • 287. بُومِبُورُنْدُبُرَمْ - بارْوَتِبُرَمْ(بُومِ - بارْ, بُورُنْدُ - وَتِ).

ஞானசிதம்பர வெண்பா // நெஞ்சோடு நேர்தல் (தில்லையும் பார்வதிபுரமும்)

No audios found!