திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اُتْتِرَنعانَسِتَمْبَرَ مالَيْ
uttirañāṉasitampara mālai
نيَنعْسُوۤتُ نيَۤرْتَلْ (تِلْلَيْیُمْ بارْوَتِبُرَمُمْ)
neñsōṭu nērtal (tillaiyum pārvatipuramum)
Sixth Thirumurai

085. تِرُوَرُتْبيَۤرُ
tiruvaruṭpēṟu

  نيَۤرِسَيْ وٕنْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سِيرْوِضَنغْكُ سُتْتَتْ تِرُميَۤنِ تانْتَرِتْتُبْ
  بارْوِضَنغْكَ نانْبَتُتْتَ بایَلِليَۤ - تارْوِضَنغْكَ
  وَنْدایْ يَنَيْتْتُوكْكِ مَرْرُورُسارْ وَيْتْتَنَيْیيَۤ
  يَنْدایْنِنْ اُضْضَمَرِ یيَۤنْ.
 • 2. بَیَتْتُوۤ تُورُبالْ بَتُتْتِرُنْديَۤنْ يَنْبالْ
  نَیَتْتُوۤ تَنَيْنْديَۤ نَكَيْتْتُ - وَیَتْتاليَۤ
  تُوكْكِ يَتُتْتيَنَيْميَۤلْ سُوظَلِليَۤ وَيْتْتَنَيْنانْ
  باكْكِیَوَانْ آنيَۤنْ بَتِنْدُ.
 • 3. يَنْنيَۤنِنْ تَنْنَرُضَيْ يَنْنيَنْبيَۤنْ اِوْوُلَكِلْ
  مُنْنيَۤ تَوَنْدانْ مُیَنْريَۤنُوۤ - كُونْنيَۤ
  بَتُتْتَیَرْنْديَۤنْ نانْبَتُتْتَ بایْاَرُكُرْ ريَنْنَيْ
  يَتُتْتُورُميَۤلْ يَۤرْرِوَيْتْتا یيَۤ.
 • 4. سِنْدا كُلَتْتُوتُنانْ تيَیْوَميَۤ يَنْرُنِنَيْنْ
  تَنْدُوۤ بَتُتْتُضْ اَیَرْوُرْريَۤنْ - يَنْدایْ
  يَتُتْتاضْ يَنَنِنَيْیا تيَۤكِتَنْديَۤنْ يَنْنَيْ
  يَتُتْتایْ تَیَوَيْوِیَ وٕۤنْ.
 • 5. اُنْنُكِنْرَ تُوۤرُميَنَ تُضْضَمْ اُرُكُكِنْرَ
  تيَنْنُرَيْبْبيَۤنْ يَنْنُرَيْبْبيَۤنْ يَنْدایيَۤ - تُنْنِنِنْرُ
  تُوكْكَمْ تَوِرْتْتيَنْنَيْتْ تُوكْكِيَتُتْ تَنْبُوتُميَۤلْ
  آكْكَمُرَ وَيْتْتایْ اَتُ.
 • 6. نانْبَتُتْتَ بایْاَرُكِلْ نَنْنِ يَنَيْتْتُوكْكِ
  اُونْبَتُتْتَ تيَۤكَمْ اُوضِوِضَنغْكَتْ - تانْبَتِتْتَ
  ميَۤلِتَتْتيَۤ وَيْتْتَنَيْنانْ وٕمْمَيْيَلامْ تِيرْنْديَۤنْنِنْ
  كالِتَتْتيَۤ وَاظْكِنْريَۤنْ كانْ.
 • 7. بُنْنِیَنْدانْ یاتُ بُرِنْديَۤنُوۤ نانَرِیيَۤنْ
  بَنْنِیَتُنْ بُوۤتيَۤ بَتُتْتِرُنْديَۤنْ - نَنْنِيَنَيْتْ
  تُوكْكِ يَتُتْتيَنَتُ تُنْبَميَلانْ تِيرْتْتَرُضِ
  آكْكِیِتيَنْ ريَۤیَرُضْتَنْ تایْ.
 • 8. اَنعْسِاَنعْسِ اُونُمْ اَرُنْدامَلْ آنغْكُورُسارْ
  بَنعْسِنْ اُظَنْديَۤ بَتُتْتَیَرْنْديَۤنْ - وِنعْسِاَنغْكُ
  وَنْدایْ يَنَيْتْتُوكْكِ مَرْرُورُسارْ وَيْتْتَمُتُ
  تَنْدایْيَنْ نانْسيَیْ تَوَمْ.
 • 9. نانيَۤ تَوَمْبُرِنْديَۤنْ نانيَۤ كَضِبْبَتَيْنْديَۤنْ
  تيَۤنيَۤ يَنُمْاَمُتَمْ تيَۤكْكَاُنْتيَۤنْ - اُونيَۤ
  اُوضِوِضَنغْكَبْ بيَرْريَۤنْ اُتَيْیانْ يَنَيْتْتانْ
  اَضِوِضَنغْكَتْ تُوكْكِاَنَيْتْ تانْ.
 • 10. وَاظِ يَنَيْتْتُوكْكِ وَيْتْتَ كَرَتَلَنغْكَضْ
  وَاظِ يَلامْوَلْلَ مَنِمَنْرَمْ - وَاظِنَتَمْ
  وَاظِ اَرُتْسُوۤتِ وَاظِنَتَ رایَنْ
  وَاظِ سِوَنعانَ وَظِ.

திருவருட்பேறு // திருவருட்பேறு

No audios found!