திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَرُضْ آرَمُتَبْ بيَۤرُ
aruḷ āramutap pēṟu
اِرَيْ اِنْبَكْ كُظَيْوُ
iṟai iṉpak kuḻaivu
Sixth Thirumurai

055. اُبَتيَۤسَ اُنْمَيْ
upatēsa uṇmai

  كَلِوِرُتْتَمْ
  بَنْ: نَتْتَراكَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كَنْنيَۤ كَنْمَنِ یيَۤ - كَرُتْ - تيَۤكَرُتْ تِنْكَنِ وٕۤ
  وِنْنيَۤ وِنْنِرَيْ وٕۤ - سِوَ - ميَۤتَنِ ميَیْبْبُورُ ضيَۤ
  تَنْنيَۤرْ اُونْمَتِ یيَۤ - يَنَيْتْ - تَنْدَ تَیانِتِ یيَۤ
  اُنْنيَۤرْ اُضْضُوضِ یيَۤ - يَنَكْ - كُنْمَيْ اُرَيْتْتَرُ ضيَۤ.
 • 2. وَضِیيَۤ وٕنْنيَرُبْ بيَۤ - كُضِرْ - مامَتِ یيَۤكَنَ ليَۤ
  وٕضِیيَۤ ميَیْبْبُورُ ضيَۤ - بُورُضْ - ميَۤوِیَ ميَۤنِلَيْ یيَۤ
  اَضِیيَۤ اَرْبُتَ ميَۤ - اَمُ - تيَۤاَرِ وٕۤاَرَ سيَۤ
  اُوضِیيَۤ اُتْتَمَ نيَۤ - يَنَكْ - كُنْمَيْ اُرَيْتْتَرُ ضيَۤ.
 • 3. اَنْبيَۤ يَنْنَرَ سيَۤ - تِرُ - وَمْبَلَتْ تارَمُ تيَۤ
  يَنْبيَۤ اُضْضُرُ كَكْ - كَلَنْ - تيَنْنُ ضِرُنْدَوَ نيَۤ
  اِنْبيَۤ يَنْنَرِ وٕۤ - بَرَ - ميَۤسِوَ ميَۤیيَنَ وٕۤ
  اُنْبيَۤ رُوۤتُكِنْ ريَۤنْ - يَنَكْ - كُنْمَيْ اُرَيْتْتَرُ ضيَۤ.
 • 4. تَنَيْیا وٕنْرَظَيْتْ تيَۤ - اَرُتْ - سَتْتِ یَضِتْتَوَ نيَۤ
  اَنَيْیا یَبْبَنُ مایْ - يَنَكْ - كارِیَ نانَوَ نيَۤ
  اِنَيْیا تيَنْنَيْیُ ميَۤلْ - نِلَيْ - يَۤرْرُوِتْ تانْتَوَ نيَۤ
  اُنَيْیانْ يَۤتْتُكِنْ ريَۤنْ - يَنَكْ - كُنْمَيْ اُرَيْتْتَرُ ضيَۤ.
 • 5. تُبْبارْ سيَنعْسُتَريَۤ - اَرُتْ - سُوۤتِ سُكَكْكَتَ ليَۤ
  اَبْبا يَنْنَرَ سيَۤ - تِرُ - وَمْبَلَتْ تارَمُ تيَۤ
  اِبْبا رِرْبَسِكْ كيَۤ - تَنْدَ - اِنْسُوَيْ نَلْلُنَ وٕۤ
  اُوبْبایْ اُوبْبَرِ یایْ - يَنَكْ - كُنْمَيْ اُرَيْتْتَرُ ضيَۤ.
 • 6. يَنْريَۤ یيَنْرُ ضُرُنعْ - سُتَ - ريَۤيَنَيْ اِينْرَوَ نيَۤ
  نَنْريَۤ نَنْبيَنَكْ كيَۤ - مِكَ - نَلْكِیَ نایَكَ نيَۤ
  مَنْريَۤرْ مامَنِ یيَۤ - سُكَ - وَاظْكْكَيْیِنْ ميَیْبْبُورُ ضيَۤ
  اُونْريَۤ یيَنْرُنَيْ یيَۤ - يَنَكْ - كُنْمَيْ اُرَيْتْتَرُ ضيَۤ.
 • 7. تِرُوٕۤ تيَضْضَمُ تيَۤ - اَرُتْ - سِتْتَ سِكامَنِ یيَۤ
  كَرُوٕۤ رَرْرِتَ وٕۤ - كَضَيْ - كِنْرَوٕنْ كَنْنُتَ ليَۤ
  مَرُوٕۤ مامَلَ ريَۤ - مَلَرْ - وَاظْكِنْرَ وَانَوَ نامْ
  اُرُوٕۤ يَنْكُرُ وٕۤ - يَنَكْ - كُنْمَيْ اُرَيْتْتَرُ ضيَۤ.
 • 8. تَتَيْیا وُنْدَوِرْتْ تيَۤ - يَنَيْتْ - تانغْكِكْكُونْ تانْتَوَ نيَۤ
  اَتَيْیا یَنْبِلَرْ بالْ - يَنَكْ - كَنْبُوتُ تَنْدَبيَ رُنغْ
  كُوتَيْیایْ كُرْرَميَ لانغْ - كُنَنغْ - كُونْتَكُ نَكْكُنْرَ ميَۤ
  اُتَيْیایْ اُتْتَمَ نيَۤ - يَنَكْ - كُنْمَيْ اُرَيْتْتَرُ ضيَۤ.
 • 9. بيَنْنایْ آنُرُ وَایْ - يَنَيْبْ - بيَرْرَبيَ رُنْدَكَيْ یيَۤ
  اَنْنا يَنْنَرَ سيَۤ - تِرُ - وَمْبَلَتْ تاتُكِنْ رُوۤیْ
  يَنْنا نایَتِ یيَۤنْ - كَضِتْ - تِتْتَوُ نَوَيْیيَ لامْ
  اُنْنا تُنْتَوَ نيَۤ - يَنَكْ - كُنْمَيْ اُرَيْتْتَرُ ضيَۤ.
 • 10. نَنْنا لُنغْكَتَنْ تيَۤ - اُوضِرْ - نعانَسَ بابَتِ یيَۤ
  بُونْنا رُنعْسَبَيْ یایْ - اَرُتْ - بُورَنَ بُنْنِیَ نيَۤ
  يَنْنالْ آوَتُونْ رُمْ - اُنَكْ - كِلْلَيْیيَ نِنُميَنْ تایْ
  اُنْنالْ وَاظُكِنْ ريَۤنْ - يَنَكْ - كُنْمَيْ اُرَيْتْتَرُ ضيَۤ.

ஞானோபதேசம் // உபதேச உண்மை