திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوَرُتْ بيَرُمَيْ
tiruvaruṭ perumai
اُبَتيَۤسَ اُنْمَيْ
upatēsa uṇmai
Sixth Thirumurai

054. اَرُضْ آرَمُتَبْ بيَۤرُ
aruḷ āramutap pēṟu

  كَلِوِرُتْتَمْ
  بَنْ: نَتْتَراكَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وِرَيْسيَۤرْ بُونْمَلَ ريَۤ - اَتِلْ - ميَۤوِیَ سيَنْديَۤ نيَۤ
  كَرَيْسيَۤرْ مُكْكَنِ یيَۤ - كَنِ - یِرْسُوَيْ یِنْبَیَ نيَۤ
  بَرَيْسيَۤرْ اُضْضُوضِ یيَۤ - بيَرُمْ - بَرْرَمْبَ لَنَتَنعْ سيَیْ
  اَرَيْسيَۤ تَنْدَنَيْ یيَۤ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.
 • 2. وِنْنارْ سيَنعْسُتَ ريَۤ - سُتَرْ - ميَۤوِیَ اُضْضُوضِ یيَۤ
  تَنْنارْ وٕنْمَتِ یيَۤ - اَتِلْ - تَنغْكِیَ تَنْنَمُ تيَۤ
  كَنْنارْ ميَیْكْكَنَ ليَۤ - سِوَ - كامَبْبيَنْ كاتَلَ نيَۤ
  اَنْنا تَنْدَنَيْ یيَۤ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.
 • 3. تُبْبارْ سيَنعْسَتَيْ یایْ - اَرُتْ - سُوۤتِسْ سُكَكْكَتَ ليَۤ
  سيَبْبا ميَۤنِلَيْكْ كيَۤ - سِرِ - یيَۤنَيْسْ سيَلُتْتِیَ وَا
  يَبْبا لُمْبُكَ ظُمْ - بُوتُ - اِنْبَ نَتَمْبُرِ یُمْ
  اَبْبا تَنْدَنَيْ یيَۤ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.
 • 4. ميَیْیا ميَیْیَرُ ضيَۤ - يَنْرُ - ميَۤوِیَ ميَیْبْبُورُ ضيَۤ
  كَيْیا رُنغْكَنِ یيَۤ - نُتَرْ - كَنْكُونْتَ سيَنغْكَرُمْ بيَۤ
  سيَیْیایْ وٕنْنِرَتْ تایْ - تِرُسْ - سِرْرَمْبَ لَنَتَنعْ سيَیْ
  اَيْیا تَنْدَنَيْ یيَۤ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.
 • 5. بُورِوٕۤ رِنْرِ نِنَيْ - نِتَمْ - بُوۤرْرُمْ بُنِتَرُ ضيَۤ
  كُرِوٕۤ رِنْرِ نِنْرَ - بيَرُنعْ - سُوۤتِكْ كُوظُنعْسُتَ ريَۤ
  سيَرِوٕۤ تَنغْكَضيَ لامْ - اُرَيْ - سيَیْیَ نِرَيْنْدِتُمْ بيَۤ
  رَرِوٕۤ تَنْدَنَيْ یيَۤ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.
 • 6. مُتْتا مُتْتَرُ ضيَۤ - اُوضِرْ - كِنْرَ مُظُمُتَ ليَۤ
  سِتْتا سِتْتِيَ لانْ - تَرَ - وَلْلَ سيَظُنعْسُتَ ريَۤ
  بِتْتا بِتْتَنيَ نَيْ - وَلِنْ - تانْتَ بيَرُنْدَكَيْ یيَۤ
  اَتْتا تَنْدَنَيْ یيَۤ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.
 • 7. تَنْنيَۤ رِلْلَوَ نيَۤ - يَنَيْتْ - تَنْدَ تَیانِتِ یيَۤ
  مَنْنيَۤ مَنْرِتَتْ تيَۤ - نَتَنعْ - سيَیْیُميَنْ وَاظْمُتَ ليَۤ
  بُونْنيَۤ يَنْنُیِ ريَۤ - اُیِ - رُضْنِرَيْ بُورَنَ ميَۤ
  اَنْنيَۤ تَنْدَنَيْ یيَۤ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.
 • 8. اُوضِیيَۤ اَوْوُوضِ یِنْ - نَتُ - اُضْضُوضِكْ كُضْضُوضِ یيَۤ
  وٕضِیيَۤ يَوْوٕضِ یُمْ - اَتَنغْ - كِنْرَ وٕرُوٕضِ یيَۤ
  تَضِیيَۤ اَمْبَلَتْ تيَۤ - نَتَنعْ - سيَیْیُنْ تَیانِتِ یيَۤ
  اَضِیيَۤ تَنْدَنَيْ یيَۤ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.
 • 9. مَرُضيَۤیْ نيَنعْسَكَ نيَۤنْ - مَنَ - وَاتْتَميَ لانْدَوِرْتْ تيَۤ
  تيَرُضيَۤ یُوۤرْوَتِ وَایْ - اُرَسْ - سيَیْتَ سيَظُنعْسُتَ ريَۤ
  بُورُضيَۤ سِرْسَبَيْ وَاظْ - وُرُ - كِنْرَوٕنْ بُنْنِیَ نيَۤ
  اَرُضيَۤ تَنْدَنَيْ یيَۤ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.
 • 10. مُنْبيَۤ يَنْرَنَيْ یيَۤ - وَلِنْ - تاتْكُونْتَ مُنْنَوَ نيَۤ
  اِنْبيَۤ يَنْنُیِ ريَۤ - يَنَيْ -اِينْرَ اِرَيْیَوَ نيَۤ
  بُونْبيَۤ رَمْبَلَ وَا - سِوَ - بُوۤكَنعْسيَیْ سِرْسَبَيْ وَاظْ
  اَنْبيَۤ تَنْدَنَيْ یيَۤ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.
 • 11. بَوَنيَۤ وٕمْبَوَ نُوۤیْ - تَنَيْتْ - تِيرْكْكُمْ بَرَنعْسُتَ ريَۤ
  سِوَنيَۤ سيَمْبُورُ ضيَۤ - تِرُسْ - سِرْرَمْ بَلَنَتِبْ بایْ
  تَوَنيَۤ یَمْبيَرُ وَارْ - تَمَيْتْ - تانغْكِ یَرُضْسيَیَ وَلْ
  لَوَنيَۤ تَنْدَنَيْ یيَۤ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.
 • 12. تيَۤنایْتْ تِيمْبَظَ مایْسْ - سُوَيْ - سيَۤرْكَرُمْ بایَمُ تَمْ
  تانایْ اَنْبَرُ ضيَۤ - اِنِكْ - كِنْرَ تَنِبْبُورُ ضيَۤ
  وَانایْكْ كالَنَ لایْبْ - بُنَ - لایَتِلْ وَاظْبُوِ یایْ
  آنایْ تَنْدَنَيْ یيَۤ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.
 • 13. بُوتِیيَۤرْ كُمْبُیَ نيَۤ - اَرُتْ - بُونْنَمْ بَلَتْتَرَ سيَۤ
  سيَتِیيَۤرْ كَنْرَضِتْ تایْ - تِرُسْ - سِرْرَمْ بَلَسْسُتَ ريَۤ
  كَتِیيَۤرْ كَنْنَيْیيَ نُنعْ - سِوَ - كامَكْ كُوتَيْیُتَيْ یایْ
  اَتِیيَۤرْ كِنْرَضِتْ تایْ - اَرُ - ضارَمُ تَنْدَنَيْ یيَۤ.

ஆரமுதப் பேறு // அருள் ஆரமுதப் பேறு