திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوَرُضْ وِظَيْتَلْ
tiruvaruḷ viḻaital
اُرُتِ اُنَرْتْتَلْ
uṟuti uṇarttal
Fifth Thirumurai

032. بُنْنِیَنِيرْرُ مانْمِیَمْ
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam

  وَنْنَكْ كَلِ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِوَسَنغْكَضْ تُورُمْكُونْتِتُ تِيمَيْبْبِنِ تِيرُمْ
  بَوَسَنغْكَتَمْ اَرُمْاِوْوِكَ بَرَمُمْبُكَظْ بَرَوُمْ
  كَوَسَنغْكَضْيَ نَسْسُوظْنْدُرُ كَنْنيَۤرَتُ تَوِرُمْ
  سِوَسَنْمُكَ يَنَوٕۤاَرُضْ تِرُنِيرَنِنْ تِتِليَۤ.
 • 2. مالْيَۤنْدِیَ كُظَلارْتَرُ مَیَلْبُوۤمْاِتَرْ اَیَلْبُوۤمْ
  كُوۤلْيَۤنْدِیَ اَرَساتْسِیُمْ كُوتُمْبُكَظْ نِيتُمْ
  ميَۤلْيَۤنْدِیَ وَاناتَرْكَضْ ميَلِیاوِتَمْ اُورُسيَوْ
  وٕۤلْيَۤنْدِیَ مُرُكايَنَ وٕنْ­رَنِنْ تِتِليَۤ.
 • 3. تَوَمْاُنْمَيْیُو تُرُمْوَنعْسَكَرْ تَمْسارْوَتُ تَوِرُمْ
  نَوَمْاَنْمِیَ اَتِیارِتَمْ نَلْكُمْتِرَنْ مَلْكُمْ
  بَوَنَنْبُنَلْ كَنَلْمَنْوٕضِ بَلَوَاكِیَ بُورُضامْ
  سِوَسَنْمُكَ يَنَوٕۤاَرُضْ تِرُنِيرَنِنْ تِتِليَۤ.
 • 4. تُیِلْيَۤرِیَ سُوۤرْوُمْكيَتُمْ تُیَرَمْكيَتُمْ نَتُوَنْ
  كَيْیِلْيَۤرِیَ باسَمْتُنِ كَنْتيَۤمُرِتْ تِتُمالْ
  كُیِلْيَۤرِیَ بُوظِلْسُوظْتِرُكْ كُنْريَۤرِ نَتَكْكُمْ
  مَیِلْيَۤرِیَ مَنِیيَۤيَنَ وَضَرْنِيرَنِنْ تِتِليَۤ.
 • 5. تيَۤرابْبيَرُ مَنَمانَتُ تيَۤرُنْدُیَرْ مارُمْ
  مارابْبِنِ مایُمْتِرُ مَرُوُمْكَرُ اُورُوُمْ
  وِيرابْبُوتُ وَرُسُورْمُتِ وٕۤراكْكِتَ وَرُمْاُوۤرْ
  آراكْكَرَبْ10 بُورُضيَۤيَنَ اَرُضْنِيرَنِنْ تِتِليَۤ.
 • 6. اَمَراوَتِ اِرَيْیُوۤتُنَلْ اَیَنُنْدِرُ مالُمْ
  تَمَراكُوَرْ سِوَنعانَمُنْ تَظَيْكْكُنغْكَتِ سارُمْ
  يَمَراجَنَيْ وٕلْلُنْدِرَلْ يَیْتُمْبُكَظْ يَیْتُمْ
  كُمَراسِوَ كُرُوٕۤيَنَكْ كُضِرْنِيرَنِنْ تِتِليَۤ.
 • 7. ميَۤلاكِیَ اُلَكَتْتَوَرْ ميَۤوِتْتُوظُمْ وَنْنَمْ
  مالاكِیَ اِرُضْنِينغْكِنَلْ وَاظْوَيْبْبيَرُ وَارْكانْ
  سِيلاسِوَ لِيلابَرَ تيَۤوَااُمَيْ یَوَضْتَنْ
  بالاكَتِرْ وٕۤلايَنَبْ بَتِنِيرَنِنْ تِتِليَۤ.
 • 8. اَكَمارِیَ نيَرِسارْكُوَرْ اَرِوَامْاُرُ اَتَيْوَارْ
  مِكَمارِیَ بُورِیِنْوَظِ ميَۤوَانَلَ مِكُوَارْ
  سَكَمارِنُمْ اُیَرْوَانِلَيْ تامارِنُمْ اَظِیارْ
  مُكَمارُتَيْ مُتَلْوَايَنَ مُتِرْنِيرَنِنْ تِتِليَۤ.
 • 9. سِنْدامَنِ نِتِاَيْنْدَرُ سيَظِكْكُمْبُوَ نَمُمْاُوۤرْ
  نَنْدايَظِلْ اُرُوُمْبيَرُ نَلَنُمْكَتِ نَلَنُمْ
  اِنْدايَنَتْ تَرُوَارْتَمَيْ اِرَنْدارْكَضُكْ كيَلْلامْ
  كَنْداسِوَنْ مَيْنْدايَنَكْ كَنَنِيرَنِنْ تِتِليَۤ.
 • 10. يَنْنارْبُرَمْ يَرِتْتارْاَرُضْ يَیْتُمْتِرُ نيَتُمالْ
  نَنْناتَتُوۤرْ اَتِنِيظَلِلْ نَنْنُمْبَتِ بَنْنُمْ
  بَنْنارْمُوظِ مَلَيْیاضْاَرُضْ بالابَنِ رَنْتُ
  كَنْنايَمَ تَنْنايَنَكْ كَنَنِيرَنِنْ تِتِليَۤ.

  • 10. آرَكْكَرَمْ يَنْبَتُ آراكْكَرَمْ يَنَ نِيتْتُمْ وَظِ نِيتْتَلْ.تُو.وٕۤ.

புண்ணியநீற்று மான்மியம் // புண்ணியநீற்று மான்மியம்