திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آرْرابْ بُلَمْبَلْ
āṟṟāp pulampal
بُنْنِیَنِيرْرُ مانْمِیَمْ
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam
Fifth Thirumurai

031. تِرُوَرُضْ وِظَيْتَلْ
tiruvaruḷ viḻaital

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ.
 • 1. تانُ اِينْرَرُضْ سيَلْوَميَۤ تَنِكَيْیِلْ سامِیيَۤ نِنَيْيَۤتْتِكْ
  كانُ وٕۤنْاِلَيْ اَرُضْاِوَنْ بُنْمَيْیِلْ كالَنغْكَضْ كَظِكْكِنْريَۤنْ
  مانُمْ اَنْبَرْكَضْ يَنْسُولارْ اَيْیَنِي وَنْديَنَكْ كَرُضْوَایيَۤلْ
  نانُ وٕۤنْاَلَنْ نَتُنغْكَلَنْ اُوتُنغْكَلَنْ نایِنُمْ كَتَيْیيَۤنيَۤ.
 • 2. كَتَيْبْبَتْ تيَۤنغْكُمْاِنْ نایِنُكْ كَرُضْتَرَكْ كَتَوُضْنِي وَرُوَایيَۤلْ
  مَتَيْبْبَتْ تُوۤنغْكِیَ اَنْبَكَتْ تُونْتَرْكَضْ وَنْدُنَيْتْ تَتُبْباريَۤلْ
  تَتَيْبْبَتْ تایْيَنِلْ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْسيَیْوٕۤنْ تَضَرْوَتُ تَوِريَۤنيَۤ
  اَتَيْبْبَتْ تُوۤنغْكِیَ وَیَلْتِرُتْ تَنِكَيْیَمْ بَتِاَمَرْنْ تِتُتيَۤوٕۤ.
 • 3. تيَۤوَ ريَۤمُتَلْ اُلَكَنغْكَضْ یاوَيْیُمْ سِرُتْتِآ تِیَسيَیْیُمْ
  مُووَ ريَۤيَتِرْ وَرُكِنُمْ مَتِتْتِتيَۤنْ مُرُكَنِنْ بيَیَرْسُولْوُوۤرْ
  یاوَ ريَۤنُمْيَنْ كُتِمُظُ تانْتيَنَيْ اَضِتْتَوَرْ اَوَريَۤكانْ
  تاوَ ناتُوناتْ تَنِكَيْیَمْ بَتِیِلْوَاظْ سَنْمُكَبْ بيَرُمانيَۤ.

திருவருள் விழைதல் // திருவருள் விழைதல்