திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَمْبَلَوَانَرْ وَرُكَيْ
ampalavāṇar varukai
اَمْبَلَوَانَرْ آتَوَرُكَيْ
ampalavāṇar āṭavarukai
Sixth Thirumurai

114. اَمْبَلَوَانَرْ اَنَيْیَوَرُكَيْ
ampalavāṇar aṇaiyavarukai

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. اَنَيْیَوَا رِيرْ يَنْنَيْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اَنِوَضَرْ311 سِرْ رَمْبَلَتْتِيرْ اَنَيْیَوَا رِيرْ.
 • كَنْنِكَضْ
 • 2. اِیَرْكَيْاُنْمَيْ وَتِوِنَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَلْلامْسيَیْ وَلْلَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اِیَرْكَيْوِضَكْ كَتْتَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَلْلارْكْكُمْ نَلْلَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اِیَرْكَيْاِنْبَ مانَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اِرَيْمَيْیيَلامْ اُتَيْیَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اِیَرْكَيْنِرَيْ وَانَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ. اَنَيْیَوَا رِيرْ
 • 3. اُلَكَميَلْلامْ اُتَيْیَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اُنْمَيْاُرَيْكْ كِنْرَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  كَلَكَمَرُتْ تانْتَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  كَنْنَنَيْیَ كاتَلَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اَلَكَرِیابْ بيَرُمَيْیَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اَرْبُتَبْبُورْ سُوۤتِیَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اِلَكُسَبا بَتِیَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ. اَنَيْیَوَا رِيرْ
 • 4. بُوتُوِلْنَتِكْ كِنْرَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  بُورْبُتَيْیَ بُنْنِیَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  مَتُوِلْاِنِكْ كِنْرَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  مَنْنِیَيَنْ مَنْنَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  وِتُوِنْاَمُ تانَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  ميَیْیُرَيْتْتَ وِتْتَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اِتُتَرُنَمْ اِرَيْیَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ. اَنَيْیَوَا رِيرْ
 • 5. وِنَيْمالَيْ نِيتْتَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  وٕۤتَمُتِبْ بُورُضَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اَنَيْمالَيْكْ كاتْتَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اَرُتْبيَرُنعْسُوۤ تِبْبَتِیِيرْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  بُنَيْمالَيْ وٕۤیْنْدَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  بُوتُوِلْنِرَيْ بُورَنَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنَيْمالَيْ یِتْتَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ. اَنَيْیَوَا رِيرْ
 • 6. سِرُوَیَتِلْ يَنَيْوِظَيْنْدِيرْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  سِتْتَسِكا مَنِیيَۤنِيرْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اُرُوَیَتِنغْ كِتُتَرُنَمْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اُنْمَيْسُونْنَ اُتْتَمَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  بُورُمَيْمِكَ اُتَيْیَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  بُویْیاتَ وَاسَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اِرُتِتَوِرْتْ تانْتَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ. اَنَيْیَوَا رِيرْ
 • 7. ساتِمَتَنْ تَوِرْتْتَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  تَنِتْتَلَيْمَيْبْ بيَرُمْبَتِیِيرْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  آتِیَنْدَمْ اِلْلَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  آرَنَنغْكَضْ بُوۤرْرَنِنْرِيرْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اُوۤتِیُنَرْ وَرِیَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اُضْضَبَتِ اُرَيْتْتَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اِيتِسَيْنْدَ تَرُنَمِنغْكيَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ. اَنَيْیَوَا رِيرْ
 • 8. اَنْباتْتَيْ وِظَيْنْدَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اَرُتْسُوۤتِ وَتِوِنَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  تُنْباتْتَيْ اُوظِتْتَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  تُرِیَنِرَيْ بيَرِیَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  بِنْباتْتُكْ كالَيْیِتيَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  بِسْسيَۤرْرُ كِنْرَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْباتْتَيْ يَۤرْرَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ. اَنَيْیَوَا رِيرْ
 • 9. اَرَيْكْكَنَمُمْ تَرِیيَۤنْنانْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  آنَيْاُمْميَۤلْ آنَيْيَنْنَيْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  بُرَيْكْكَنَنغْكَنْ تَرِیيَۤنْنانْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  بُونْميَۤنِبْ بُنْنِیَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  وَرَيْكْكَنَنعْسيَیْ وِتْتَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  مَنْرِلْنَتِكْ كِنْرَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اِرَيْكْكَنَوُ تَرُنَمِتيَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ. اَنَيْیَوَا رِيرْ
 • 10. كَرُنَيْنَتَنعْ سيَیْبَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  كَنْمَنِیِلْ كَلَنْدَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اَرُضْنِرَيْسِرْ سَبَيْیَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اَنْبَرْكُرَيْ تِيرْتْتَوَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  تَرُنَمِتُ وِرَيْنْديَنْنَيْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  سَتْتِیَريَۤ نِتْتِیَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اِرُضْنِرَيْنْدارْكْ كَرِوَرِیِيرْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ. اَنَيْیَوَا رِيرْ
 • 11. سيَۤرَاُمْميَۤلْ آسَيْكُونْتيَۤنْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  تِرُوُضَميَۤ اَرِنْدَتيَلْلامْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  آريَنَكْكِنغْ كُمْمَيْیَلْلالْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اَیَلَرِیيَۤنْ آنَيْاُمْميَۤلْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اِيرَكَتْتيَۤنْ اَلْلَاِنغْكيَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْناسَيْ بُونغْكُكِنْرَ تَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَۤرَكَتْتيَۤ اَمَرْنْدَرُضْوِيرْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ. اَنَيْیَوَا رِيرْ
 • 12. كَلَنْدُكُوضَ وٕۤنْتُكِنْريَۤنْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  كاتَلْبُونغْكُ كِنْرَتيَنْنَيْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  بُلَنْدَرِیيَۤنْ وِرَيْكِنْريَۤنْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  بُنَرْوَتَرْكُتْ تَرُنَمِتيَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اَلَنْدَوِتَتْ تَرُضْكِنْرِيرْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اَرَيْكْكَنَمُمْ اِنِتْتَرِیيَۤنْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اِلَنْدَيْنَرُنغْ كَنِیَنَيْیِيرْاَنَيْیَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ اَنَيْیَوَا رِيرْ.
 • 13. اَنَيْیَوَا رِيرْيَنْنَيْ اَنَيْیَوَا رِيرْ
  اَنِوَضَرْ312 سِرْ رَمْبَلَتْتِيرْ اَنَيْیَوَا رِيرْ.

  • 311. اَنِكِضَرْ - مُتَرْبَتِبْبُ, بُو. سُ., بِ. اِرا., سَ. مُ. كَ.
  • 312. اَنِكِضَرْ - مُتَرْبَتِبْبُ., بُو. سُ., بِ. اِرا., سَ. مُ. كَ.

அம்பலவாணர் அணையவருகை // அம்பலவாணர் அணையவருகை