திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَمْبَلَوَانَرْ اَنَيْیَوَرُكَيْ
ampalavāṇar aṇaiyavarukai
آتيَۤتِ بَنْدُ
āṭēṭi pantu
Sixth Thirumurai

115. اَمْبَلَوَانَرْ آتَوَرُكَيْ
ampalavāṇar āṭavarukai

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. آتَوَا رِيرْ يَنْنُوۤ تاتَوَا رِيرْ
  اَمْبَلَتْتِلْ آتُكِنْرِيرْ آتَوَا رِيرْ.
 • كَنْنِكَضْ
 • 2. تَنْمَيْبِرَرْكْ كَرِوَرِیِيرْ آتَوَا رِيرْ
  تَنِتْتَلَيْمَيْبْ بيَرُمْبَتِیِيرْ آتَوَا رِيرْ
  وَنْمَيْمَنَتْ تَوَرْكْكَرِیِيرْ آتَوَا رِيرْ
  وَنعْسَمِلا نيَنعْسَكَتْتِيرْ آتَوَا رِيرْ
  تُونْمَيْمَرَيْ مُتِیَمَرْنْدِيرْ آتَوَا رِيرْ
  تُرِیَبَتَنغْ كَتَنْدَوَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  اِنْمَيْتَوِرْتْ تيَنَيْمَنَنْدِيرْ آتَوَا رِيرْ.
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ آتَوَا رِيرْ آتَوَا رِيرْ
 • 3. تِرُوَاضَرْ بُوۤرْرَ يَنْنُوۤ تاتَوَا رِيرْ
  تِرُوَنَيْیارْ وَاظْتْتَاِنغْكيَۤ آتَوَا رِيرْ
  بيَرُوَایْمَيْبْ بيَرُنْدَكَيْیِيرْ آتَوَا رِيرْ
  بيَۤراسَيْ بُونغْكُكِنْريَۤنْ آتَوَا رِيرْ
  اُرُوَاكِ اُوۤنغْكُكِنْرِيرْ آتَوَا رِيرْ
  اُتْتَمَريَۤ اِتُتَرُنَمْ آتَوَا رِيرْ
  اِرُوَانَرْ يَۤتْتَنِنْرِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ آتَوَا رِيرْ. آتَوَا رِيرْ
 • 4. وٕۤرْرُمُكَمْ باريَۤنْيَنْنُوۤ تاتَوَا رِيرْ
  وٕتْكَميَلْلامْ وِتْتُوِتْتيَۤنْ آتَوَا رِيرْ
  مارْرُتَرْكيَنْ ناتِرْيَنْنُوۤ تاتَوَا رِيرْ
  مارْرِلْاُیِرْ مایْبْبيَۤنْكَنْتِيرْ آتَوَا رِيرْ
  كُورْرُتَيْتْتَ سيَۤوَتِیِيرْ آتَوَا رِيرْ
  كُونْتُكُلَنغْ كُرِیاتِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَۤرْرَتَنِتْ تَرُنَمِيتيَۤ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ آتَوَا رِيرْ. آتَوَا رِيرْ
 • 5. اِلْلامَيْ نِيكْكِنِنْرِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنَيْمَنَ مالَيْیِتْتِيرْ آتَوَا رِيرْ
  كُولْلامَيْ نيَرِيَنْرِيرْ آتَوَا رِيرْ
  كُرْرَميَلانغْ كُنَنغْكُونْتِيرْ آتَوَا رِيرْ
  نَلْلارْسُولْ نَلْلَوَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  نَرْرایِلْ اِنِیَوَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  يَلْلامْسيَیْ وَلْلَوَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ آتَوَا رِيرْ. آتَوَا رِيرْ
 • 6. آسَيْكُونْتيَۤنْ آتَيَنْنُوۤ تاتَوَا رِيرْ
  آسَيْوٕتْكَمْ اَرِیاتالْ آتَوَا رِيرْ
  اُوۤسَيْكُونْتَ تيَنغْكُمِنغْكيَۤ آتَوَا رِيرْ
  اُمْآنَيْ اُمْمَيْوِتيَۤنْ آتَوَا رِيرْ
  كاسُبَنَتْ تاسَيْیِليَۤنْ آتَوَا رِيرْ
  كَيْبِتِتْتارْ بُوۤتُمْيَنْنُوۤ تاتَوَا رِيرْ
  يَۤسَرَلْنِيتْ تيَنَيْآنْتِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ آتَوَا رِيرْ. آتَوَا رِيرْ
 • 7. سَنْمارْكْكَ نيَرِوَيْتْتِيرْ آتَوَا رِيرْ
  ساكاتَ وَرَنْدَنْدِيرْ آتَوَا رِيرْ
  كَنْمارْكْكَ مَنَنغْكَرَيْتْتِيرْ آتَوَا رِيرْ
  كَنْنِسَيْنْدَ كَنَوَريَۤنِيرْ آتَوَا رِيرْ
  سُونْمارْكْكَبْ بُورُضانِيرْ آتَوَا رِيرْ
  سُتْتَاَرُتْ سُوۤتِیَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  يَنْمارْكْكَمْ اُضَتْتُكَنْدِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ آتَوَا رِيرْ. آتَوَا رِيرْ
 • 8. اَنْتَميَلامْ كَنْتَوَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  اَكَنْتَبَرِ بُورَنَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  بَنْتَميَلامْ بَتَيْتْتَوَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  بَرْرُوتُوِي تِلْلَوَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  كُونْتيَنَيْوَنْ تانْتَوَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  كُوتْتاتَ وَلْلَوَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  يَنْتَكُبُورْ سَبَيْیُتَيْیِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ آتَوَا رِيرْ. آتَوَا رِيرْ
 • 9. بيَۤتَنِنَيْ یاتُوِرَيْنْ تاتَوَا رِيرْ
  بِنْباتْتُكْ كالَيْیِتيَۤ آتَوَا رِيرْ
  اُوۤتَاُلَ وَاتَوَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  اُضْضاسَيْ بُونغْكُكِنْرَ تاتَوَا رِيرْ
  ساتَلْاَرُتْ تيَنَيْآنْتِيرْ آتَوَا رِيرْ
  تَنِتْتَلَيْمَيْبْ بيَرُمْبَتِیِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَۤتَمَرُتْ تَوَرْكْكِنِیِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ آتَوَا رِيرْ. آتَوَا رِيرْ
 • 10. كَضْضَمُونْرُمْ اَرِیيَۤنْنانْ آتَوَا رِيرْ
  كَيْكَلَنْدُ كُونْتِيرْيَنْنُوۤ تاتَوَا رِيرْ
  اُضْضَبَتِ اُرَيْكْكِنْريَۤنْ آتَوَا رِيرْ
  اُمْماسَيْ بُونغْكُكِنْرَ تاتَوَا رِيرْ
  تَضْضَرِیيَۤنْ يَنْنُوۤتِنغْكيَۤ آتَوَا رِيرْ
  تاظْكْكِلْاِرَيْ یُمْتَرِیيَۤنْ آتَوَا رِيرْ
  يَضْضَلْاَرُتْ تانْتُكُونْتِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ آتَوَا رِيرْ. آتَوَا رِيرْ
 • 11. نَسْسُكِنْريَۤنْ نِسْسَلِنغْكيَۤ آتَوَا رِيرْ
  نانَمَسْسَمْ وِتْتيَۤنيَنْنُوۤ تاتَوَا رِيرْ
  وِسْسَيْیيَلامْ تَنْدُكَضِتْ تاتَوَا رِيرْ
  وِیَنْدُرَيْتْتَ تَرُنَمِتيَۤ آتَوَا رِيرْ
  يَسْسُكَمُمْ آكِنِنْرِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَلْلامْسيَیْ وَلْلَوَريَۤ آتَوَا رِيرْ.
  اِسْسَيْمَیَ مایْاِرُنْديَۤنْ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ آتَوَا رِيرْ. آتَوَا رِيرْ
 • 12. يَنْاُیِرُكْ كُیِرانِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَنْاَرِوُكْ كَرِوَانِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْيَنْ بِرْكَلَنْدِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَاُضْ ضَتْتِرُنْدِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَنْاُرِمَيْتْ تایَنَيْیِيرْ آتَوَا رِيرْ
  يَنَتُتَنِتْ تَنْدَيْیَريَۤ آتَوَا رِيرْ
  يَنْاُورُمَيْسْ سَرْكُرُوٕۤ آتَوَا رِيرْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَريَۤ آتَوَا رِيرْ.
 • 13. آتَوَا رِيرْ يَنْنُوۤ تاتَوَا رِيرْ
  اَمْبَلَتْتِلْ آتُكِنْرِيرْ آتَوَا رِيرْ.

அம்பலவாணர் ஆடவருகை // அம்பலவாணர் ஆடவருகை