திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اِتُ نَلْلَ تَرُنَمْ
itu nalla taruṇam
وَرُوَارْ اَظَيْتْتُوَاتِ
varuvār aḻaittuvāṭi
Sixth Thirumurai

122. يَنْنَ بُنْنِیَمْ سيَیْتيَۤنُوۤ
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. يَنْنَ بُنْنِیَمْ سيَیْتيَۤ نُوۤ - اَمْ مانانْ
  يَنْنَ بُنْنِیَمْ سيَیْتيَۤ نُوۤ.
 • بَلْلَوِ يَتُبْبُ
 • 2. مَنْنَرْناتَرْ اَمْبَلَوَرْ وَنْدارْوَنْدارْ يَنْرُتِرُسْ
  سِنْنَناتَمْ يَنْنِرَنْتُ سيَوِكَضِنُضْ سُولْكِنْرَتيَۤ. يَنْنَ
 • كَنْنِكَضْ
 • 3. بُورُضْنانْ مُكَنُمالُمْ تيَرُضْنانْمَ رَيْیُناضُمْ
  بُوۤرْرُمْسِرْ رَمْبَلَتْتيَۤ يَۤرْرُمَ نِوِضَكْكایْ
  اَرُضْناتَ كَمْبُرِیُمْ كَرُنانِ تِیَرْاُنْنَيْ
  آضَوَنْدارْ وَنْدارْيَنْريَكْ كاضَناتَمْ سُولْكِنْرَتيَۤ. يَنْنَ
 • 4. باتِیَنَلْ لُوۤرْتَمَكْكيَۤ ناتِیَتيَلْ لامْاَضِبْبارْ
  بَتْتِوَلَيْ یُتْبَتُوَارْ سَتْتِیَرْنِتْ تِیَرْمَنْرِلْ
  آتِیَبُورْ باتَرْوٕۤتَمْ تيَۤتِیَسِرْ بُوۤتَرْاُنْنَيْ
  اَنَيْیَوَنْدارْ وَنْدارْيَنْريَۤ اِنَيْیِلْناتَمْ سُولْكِنْرَتيَۤ. يَنْنَ
 • 5. يَنْدَرَمُتْ كُونْتَنعانَ سُنْدَرَرْيَنْ مَنَوَاضَرْ
  يَلْلامْسيَیْ وَلْلَسِتْتَرْ نَلْلُوۤرْ اُضَتْتَمَرْنْدارْ
  مَنْدِرَما مَنْرِلْاِنْبَمْ تَنْدَنَتَ راجَرْاُنْنَيْ
  مَرُوَوَنْدارْ وَنْدارْيَنْرُ تيَرُوِلْناتَمْ سُولْكِنْرَتيَۤ. يَنْنَ
 • 6. اُوۤتِيَنْدَ وِتَتْتالُمْ وٕۤتِیَنُمْ تيَۤرْوَرِیارْ
  اُوۤنغْكارَ بَنعْسَكَتْتيَۤ بانغْكاكَ نَتِكْكِنْرارْ
  آتِیَنْدَمْ كانْبَرِیَ جُوۤتِسُیَنعْ جُوۤتِاُنْنُوۤ
  تاتَوَنْدارْ وَنْدارْيَنْريَۤ ناتِناتَمْ سُولْكِنْرَتيَۤ. يَنْنَ
 • 7. اَرْبُتَبْبيَۤ رَظَكاضَرْ سُورْبَتَمْ كَتَنْدُنِنْرارْ
  اَنْبَريَلامْ تُوظَمَنْرِلْ اِنْبَنَتَمْ بُرِكِنْرارْ
  سِرْبَرَرْيَلْ لامُمْوَلْلَ تَرْبَرَرْ وِرَيْنْدِنغْكُنْنَيْسْ
  سيَۤرَوَنْدارْ وَنْدارْيَنْرُوۤنغْ كارَناتَمْ سُولْكِنْرَتيَۤ. يَنْنَ
 • 8. آرَنَرْنا رَنَرْيَلْلامْ بُورَنَرْيَنْ ريَۤتْتُكِنْرَ
  اَيْیَرْتِرُ وَمْبَلَوَرْ ميَیْیَرْيَلْلامْ وَلْلَسِتْتَرْ
  كارَنَمُمْ كارِیَمُمْ تارَنِنِي یاكَاُنْنَيْكْ
  كانَوَنْدارْ وَنْدارْيَنْريَۤ وٕۤنُناتَمْ سُولْكِنْرَتيَۤ. يَنْنَ
 • 9. باكارْمُوظِ یاضْسِوَ ماكامَ وَلْلِناضُمْ
  بارْتْتاتَ مَنِمَنْرِلْ كُوتْتاتُ كِنْرَسِتْتَرْ
  وَاكااُنَكْكيَۤ يَنْرُمْ ساكا وَرَنغْكُوتُكْكَ
  وَلِیَوَنْدارْ وَنْدارْيَنْريَۤ وَلِیَناتَمْ سُولْكِنْرَتيَۤ.
 • 10. يَنْنَ بُنْنِیَمْ سيَیْتيَۤ نُوۤ - اَمْ مانانْ
  يَنْنَ بُنْنِیَمْ سيَیْتيَۤ نُوۤ.

என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ // என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ