திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَنعْساتيَۤ نيَنعْسيَۤ
añsātē neñsē
يَنْنَ بُنْنِیَمْ سيَیْتيَۤنُوۤ
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō
Sixth Thirumurai

121. اِتُ نَلْلَ تَرُنَمْ
itu nalla taruṇam

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. اِتُنَلْلَ تَرُنَمْ - اَرُضْسيَیْیَ
  اِتُنَلْلَ تَرُنَمْ.
 • بَلْلَوِ يَتُبْبُ
 • 2. بُوتُنَلْلَ نَتَمْوَلْلَ بُنْنِیَ ريَۤكيَۤضُمْ
  بُویْیيَۤتُمْ سُولْكِليَۤنْ ميَیْیيَۤ بُكَلْكِنْريَۤنْ. اِتُنَلْلَ
 • كَنْنِكَضْ
 • 3. مَتِتْتَ سَمَیَمَتَ وَظَكْكيَلْلا مایْنْدَتُ
  وَرُناسْ سِرَمَمْيَنُ مَیَكْكَمُمْ سایْنْدَتُ
  كُوتِتْتَ لُوۤكاسارَكْ كُوتِبْبيَلْلامْ اُوظِنْدَتُ
  كُولَيْیُمْ كَضَوُمَرْرَيْبْ بُلَيْیُمْ اَظِنْدَتُ. اِتُنَلْلَ
 • 4. كُرِتْتَ وٕۤتاكَمَكْ كُوسْسَلُمْ اَتَنغْكِرْرُ
  كُتِتْتَ314 مَنَمُرُتْتُكْ كُرَنغْكُ مُتَنغْكِرْرُ
  وٕرِتْتَوٕوْ وِنَيْكَضُمْ وٕنْدُ كُلَيْنْدَتُ
  وِنْدَيْسيَیْ كُوتُمایَيْسْ سَنْدَيْیُمْ كَلَيْنْدَتُ. اِتُنَلْلَ
 • 5. كُوۤبَمُمْ كامَمُمْ كُتِكيَتْتُبْ بُوۤیِرْرُ
  كُوتِیَاُوۤرْ آنغْكارَمْ بُوتِبْبُوتِ آیِرْرُ
  تابَمُمْ سُوۤبَمُمْ تانْتانيَۤ سيَنْرَتُ
  تَتْتُوَمْ يَلْلامْيَنْ رَنْوَسَمْ نِنْرَتُ. اِتُنَلْلَ
 • 6. كَرَيْیا يَنَتُمَنَكْ كَلْلُمْ كَرَيْنْدَتُ
  كَلَنْدُ كُوضَرْكيَنْ كَرُتْتُمْ وِرَيْنْدَتُ
  بُرَيْیا نِلَيْیِلْيَنْ بُنْدِیُمْ تَنغْكِرْرُ
  بُویْبَتاكْ كاتَلْ تَتُمْبِميَۤلْ بُونغْكِرْرُ.
 • 7. اِتُنَلْلَ تَرُنَمْ - اَرُضْسيَیْیَ
  اِتُنَلْلَ تَرُنَمْ.

  • 314. كُوتِتْتَ - مُتَرْبَتِبْبُ., بُو سُ, بِ. اِرا., سَ. مُ. كَ.

இது நல்ல தருணம் // இது நல்ல தருணம்