திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
وَرُوَارْ اَظَيْتْتُوَاتِ
varuvār aḻaittuvāṭi
آتِیَ باتَمْ
āṭiya pātam
Sixth Thirumurai

124. بيَرُ وَظَكْكُ
peru vaḻakku

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. اِوَرْكْكُمْ يَنَكْكُمْبيَرُ وَظَكْكِرُكْ كِنْرَتَتُ
  يَنْرُمْ تِيرا وَظَكْكُكْ كانَ تِ.
 • بَلْلَوِ يَتُبْبُ
 • 2. يَوَرْكْكُمْ بيَرِیَوَرْبُونْ نَمْبَلَتْ تيَۤنَتَمْ
  اِتْتارْ يَنَكْكُمالَيْ اِتْتارْ اِتُوۤوَنْدارْ. اِوَرْكْكُمْ
 • كَنْنِكَضْ
 • 3. اَنْرِتُوۤ وَرُكِنْريَۤنْ يَنْرُ بُوۤنَوَرْاَنغْكيَۤ
  یارْسيَیْتَ تَتَيْیالُوۤ اِرُنْدارْيَنْ كَيْیِرْسَنغْكَيْ
  اِنْرُتَمْ كَيْیِرْكُونْتيَۤ وَنْدُنِرْ كِنْرارْاِنغْكيَۤ
  اِنْدَكْ كَتَوَيْمُوتُ اِوَرْبُوۤوَ تِنِيَنغْكيَۤ. اِوَرْكْكُمْ
 • 4. اَوَرَوَرْ اُلَكَتْتيَۤ اَرِنْدَلَرْ تُورْرَبْبَتْتيَۤنْ
  اَنْرُبُوۤ نَوَرْاِنْرُ وَنْدُنِرْ كِنْرارْكيَتْتيَۤنْ
  اِوَرْسُوتَيْ اَرِیاتيَۤ مُنْنَمْ يَۤمانْدُوِتْتيَۤنْ
  اِنْدَكْ كَتَوَيْمُوتُ اِنِيَنغْكُمْ بُوۤكَاُوتْتيَۤنْ. اِوَرْكْكُمْ
 • 5. سِنْنَ وَیَتِلْيَنْنَيْسْ سيَۤرْنْدارْبُنْ نَكَيْیُوۤتُ
  سيَنْرارْ تَیَوَالْاِنْرُ وَنْدارْ اِوَرْكْكارْاِيتُ
  يَنْنَيْوِتْ تِنِاِوَرْ يَبْبَتِبْ بُوۤوَارْاُوۤتُ
  اِنْدَكْ كَتَوَيْمُوتُ اِرَتْتَيْتْتاتْ كُوۤلَيْبْبُوۤتُ. اِوَرْكْكُمْ
 • 6. اِوَرْكْكُمْ يَنَكْكُمْبيَرُ وَظَكْكِرُكْ كِنْرَتَتُ
  يَنْرُمْ تِيرا وَظَكْكُكْ كانَ تِ.

இவர்க்கும் எனக்கும் // பெரு வழக்கு