திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بيَرُ وَظَكْكُ
peru vaḻakku
اَبَیَمْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
apayam apayam apayam
Sixth Thirumurai

125. آتِیَ باتَمْ
āṭiya pātam

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. آتِیَ باتَمَنْ راتِیَ باتَمْ
  آتِیَ باتَنِنْ راتِیَ باتَمْ.
 • كَنْنِكَضْ
 • 2. باتِیَ وٕۤتَنغْكَضْ تيَۤتِیَ باتَمْ
  بَتْتِسيَیْ بَتْتَرْكْكُتْ تِتْتِكْكُمْ باتَمْ
  ناتِیَ ماتَوَرْ294 نيَۤتِیَ باتَمْ
  ناتانْدَ ناتْتُكْكُ نایَكَ باتَمْ. آتِیَ
 • 3. تِيراتَ وَلْوِنَيْ تِيرْكْكِنْرَ باتَمْ
  تيَیْوَنغْكَضْ يَلْلانْ تيَرِسِكْكُمْ باتَمْ
  وَارا وَرَوَاكِ وَنْدَبُورْ باتَمْ
  وَنعْسَ مَنَتْتِلْ وَسِیاتَ باتَمْ. آتِیَ
 • 4. آرا اَمُتاكِ اَنْنِكْكُمْ باتَمْ
  اَنْبَرْ اُضَتْتيَۤ اَمَرْنْدَرُضْ باتَمْ
  نارا یَنَنْوِظِ نَنْنِیَ باتَمْ
  نانْبُنَيْ باتَلْ نَیَنْدَبُورْ باتَمْ. آتِیَ
 • 5. نَلْلَوَرْ يَلْلامْ نَیَكْكِنْرَ باتَمْ
  ناتَ مُتِوِلْ نَتِكْكِنْرَ باتَمْ
  وَلْلَوَرْ سُولْليَلْلامْ وَلْلَبُورْ باتَمْ
  مَنْدِرَ یَنْدِرَ تَنْدِرَ باتَمْ. آتِیَ
 • 6. يَسْسَمَ یَتْتُمْ اِلَنغْكِیَ باتَمْ
  يَضْضُكْكُضْ يَنْنيَیْبُوۤلْ يَنغْكُمامْ باتَمْ
  اَسْسَمْ تَوِرْتْتيَنْنَيْ آتْكُونْتَ باتَمْ
  آنَنْدَ ناتْتُكْ كَتِبَتِ باتَمْ. آتِیَ
 • 7. تيَۤوَرْكَضْ يَلْلارُمْ سِنْدِكْكُمْ باتَمْ
  تيَضْضَمُ تایْاُضَنْ تِتْتِكْكُمْ باتَمْ
  مُووَرُمْ كانا مُظُمُتَرْ باتَمْ
  مُبْباظُكْ كَبْبالْ مُضَيْتْتَبُورْ باتَمْ. آتِیَ
 • 8. تُرِیَ وٕضِكْكيَۤ اُرِیَبُورْ باتَمْ
  سُكَمَیَ ماكِیَ سُنْدَرَبْ باتَمْ
  بيَرِیَ بُورُضيَنْرُ بيَۤسُمْبُورْ باتَمْ
  بيَۤريَلْلانْ تَنْدَ بيَرُمْبُكَظْبْ باتَمْ. آتِیَ
 • 9. ساكا وَرَنْدَنْدَ تارَكَبْ باتَمْ
  سَسْسِتا نَنْدَ سَتُوۤتَیَ باتَمْ
  تيَۤكاتِ يَلْلامْ سِرُتْتِكْكُمْ باتَمْ
  تِتِمُتَلْ اَيْنْدُوظِلْ سيَیْكِنْرَ باتَمْ. آتِیَ
 • 10. اُوۤنغْكارَ بِيتَتْ تُوضِرْكِنْرَ باتَمْ
  اُونْرایْ اِرَنْتاكِ اُوۤنغْكِیَ باتَمْ
  تُونغْكاتَ تُوكْكَتْتِلْ تُوكْكِیَ باتَمْ
  تُرِیَتْتِلْ اُونْرِتْ تُلَنغْكِیَ باتَمْ. آتِیَ
 • 11. اَيْوَنْنَ مُنغْكُونْتَ اَرْبُتَبْ باتَمْ
  اَبَیَرْ295 يَلْلارْكْكُمْ اَمُتانَ باتَمْ
  كَيْوَنْنَ نيَلْلِكْ كَنِیاكُمْ باتَمْ
  كَنْنُمْ كَرُتْتُمْ كَلَنْدَبُورْ باتَمْ. آتِیَ
 • 12. آرُیِرْكْ كاتارَمْ آكِیَ باتَمْ
  اَنْتَ بِنْتَنغْكَضْ اَضِكْكِنْرَ باتَمْ
  سارُیِرْكْ كِنْبَمْ تَرُكِنْرَ باتَمْ
  سَتْتِیَ نعانَ تَیانِتِ باتَمْ. آتِیَ
 • 13. تانغْكِ يَنَيْبْبيَرْرَ تایاكُمْ باتَمْ
  تَنْدَيْیُ ماكِتْ تَیَوُسيَیْ باتَمْ
  اُوۤنغْكِيَنْ نُضْضيَۤ اُرَيْكِنْرَ باتَمْ
  اُنْمَيْ وِضَنغْكَ اُرَيْتْتَبُورْ باتَمْ. آتِیَ
 • 14. يَنْنِیَ وَاريَۤ يَنَكْكَرُضْ باتَمْ
  اِرَوَا نِلَيْیِلْ اِرُتْتِیَ باتَمْ
  بُنْنِیَرْ كَيْیُضْ بُورُضاكُمْ باتَمْ
  بُویْیَرْ اُضَتْتِلْ بُورُنْداتَ باتَمْ. آتِیَ
 • 15. آرَنْدَتْ تُضْضُمْ اَمَرْنْدَبُورْ باتَمْ
  آتِ اَناتِیُمْ آكِیَ باتَمْ
  مارَنْدَمْ اِلْلايَنْ وَاظْمُتَرْ باتَمْ
  مَنْمُتَلْ اَيْنْدایْ وَظَنغْكِیَ باتَمْ. آتِیَ
 • 16. اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِیَ تاكِیَ باتَمْ
  اَمْمَيْیُمْ اَبْبَنُمْ آكِیَ باتَمْ
  بُورُتْبيَرُمْ بُوۤكَمْ بُنَرْتْتِیَ باتَمْ
  بُونْوَنْنَ ماكِیَ بُنْنِیَ باتَمْ. آتِیَ
 • 17. نارَنَ ناتِیَرْ ناتَرُمْ باتَمْ
  نانْتَوَتْ تارْبيَرْرَ نَرْرُنَيْبْ باتَمْ
  آرَنَمْ آكَمَمْ بُوۤرْرِیَ باتَمْ
  آسَيْوِتْ تارْكْكيَۤ اَنِمَيْیامْ باتَمْ. آتِیَ
 • 18. آتِیَ باتَمَنْ راتِیَ باتَمْ
  آتِیَ باتَنِنْ راتِیَ باتَمْ.

  • 294. ماتَوَنْ - آ. با. باتِبْبُ.
  • 295. اَيْیَرْ - سَ. مُ. كَ. بَتِبْبُ.

ஆடிய பாதம் // ஆடிய பாதம்