திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِوَبُنْنِیَبْ بيَۤرُ
sivapuṇṇiyap pēṟu
سَنْمارْكْكَ نِلَيْ
saṉmārkka nilai
Sixth Thirumurai

071. اَنْدُوۤ بَتْتُ
antō pattu

  تاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نانَنْدَ مَتَيْیاتيَنْ ناضِنُمْاُضْ ضَوَناكِ نَتِكْكُمْ وَنْنَمْ
  آنَنْدَ نَتَمْبُرِوَانْ آنَنْدَ اَمُتَضِتْتانْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ.
 • 2. ساتِمَتَمْ سَمَیَمُتَرْ سَنغْكَرْبَ وِكَرْبَمْيَلامْ تَوِرْنْدُ بُوۤكَ
  آتِنَتَمْ بُرِكِنْرانْ اَرُتْسُوۤتِ يَنَكْكَضِتْتانْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ.
 • 3. تُرِیَبَتَمْ اَتَيْنْدَبيَرُنعْ سُتْتَرْكَضُمْ مُتْتَرْكَضُمْ تُنِنْدُ سُولْلَرْ
  كَرِیَبَتَمْ يَنَكْكَضِتْتانْ اَمْبَلَتْتِلْ آتُكِنْرانْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ.
 • 4. مَرُتْبيَرُنعْسُوۤ تَنَيْيَنَتُ مَتْتُمِلا وَنَنغْكَرُنَيْ وَيْتْتيَۤ مَنْرِلْ
  اَرُتْبيَرُنعْسُوۤ تِبْبيَرُمانْ اَرُضَمُتَمْ يَنَكْكَضِتْتانْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ.
 • 5. تُنْبَميَلامْ اُورُكَنَتْتِلْ تُولَيْتْتَرُضِ يَنْناضُمْ سُكَتْتِلْ اُوۤنغْكَ
  اَنْبُتَيْیانْ اَمْبَلَتْتانْ اَرُتْسُوۤتِ يَنَكْكَضِتْتانْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ.
 • 6. بَنْدَميَلامْ تَوِرْتْتَرُضِبْ بَتَنْدَرُیُوۤ كانْدَمُتَلْ بَكَرا نِنْرَ
  اَنْدَميَلامْ كَتَنْدِتَسْسيَیْ تَرُضَمُتَمْ يَنَكْكَضِتْتانْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ.
 • 7. بيَۤرالُمْ اَرِوَالُمْ بيَرِیَريَنَسْ سِرَبْباكَبْ بيَۤسَ نِنْرُوۤرْ
  آرالُمْ بيَرَلَرِیَ تِیاتَتَنَيْبْ بيَرُوِتْتانْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ.
 • 8. تِنَيْتْتَنَيْیُمْ اَرِوَرِیاسْ سِرِیَنيَنَ نِنَيْیامَلْ سِتْتِ یانَ
  اَنَيْتْتُميَنْرَنْ وَسَماكْكِ اَرُضَمُتَمْ يَنَكْكَضِتْتانْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ.
 • 9. بُوتُوَاكِبْ بُوتُوِلْنَتَمْ بُرِكِنْرَ بيَۤرِنْبَبْ بُورُضْتانْ یاتُوۤ
  اَتُنانایْ نانْاَتُوَایْ اَتْتُوِتَمْ آكِنْريَۤنْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ.
 • 10. مَرُضْوَتِوٕۤ يَنعْنعانْرُمْ يَوْوِتَتْتُمْ يَتَنالُ مایْوِ لاتَ
  اَرُضْوَتِوَایْ اِمْمَيْیِليَۤ اَتَيْنْدِتَبْبيَرْ راتُكِنْريَۤنْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ.
 • 11. يَكْكَرَيْیُمْ كاناتيَۤ اِرُتْكَتَلِلْ كِتَنْديَۤنَيْ يَتُتْتاتْ كُونْتُ
  اَكْكَرَيْسيَۤرْتْ تَرُضيَنُمُوۤرْ سَرْكْكَرَيْیُمْ يَنَكْكَضِتْتانْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ315.

  • 315. اِبْبَتِنُوۤرامْ سيَیْیُضْ اُورُ تَنِبْباتَلْ. بُورُضْ اُورْرُمَيْ كَرُتِ اِبْ -بَتِكَتْتِلْ سيَۤرْكْكَبْبيَرْرَتُ.

ஆனந்தப் பரிவு // அந்தோ பத்து