திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَنْدُوۤ بَتْتُ
antō pattu
سِوَانَنْدَبْ بَرْرُ
sivāṉantap paṟṟu
Sixth Thirumurai

072. سَنْمارْكْكَ نِلَيْ
saṉmārkka nilai

  نيَۤرِسَيْ وٕنْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سِتْتِبُرَتْتيَۤ تِنَنْدُوۤرُمْ سِيرْكُوضَرُضْ
  سَتْتِوِظا نِيتِتْ تَظَيْتْتُوۤنغْكَ - يَتْتِسَيْیِلْ
  اُضْضَوَرُمْ وَنْديَۤ اُوَكَيْ اُرُكَمَتَتْ
  تُضْضَلْ اُوظِكَ تُولَيْنْدُ.
 • 2. اُونْريَۤ سِوَمْيَنْ رُنَرْنْدِوْ وُلَكَميَلامْ
  نَنْريَۤ اُورُمَيْیُرْرُ نَنْنِیيَۤ - مَنْريَۤ
  نَتَمْبُرِیُمْ باتَ نَضِنَمَلَرْكْ كُضْضَمْ
  اِتَمْبُرِكَ وَاظْكَ اِسَيْنْدُ.
 • 3. سِرْسَبَيْیُمْ بُورْسَبَيْیُمْ سِتْتِ وِضَكْكَتْتالْ
  نَرْسَكَميَۤلْ نِيتُوظِ نَنْنِتُكَ - سَرْسَبَيْیُوۤرْ
  بُوۤرْرِوَرَمْ بيَرْرُوَكَيْ بُورِكْكَ وَاظْنْدِتُكَ
  نارْرِسَيْیُمْ وَاظْكَ نَیَنْدُ.
 • 4. اَسْسَنْ تَوِرْتْتيَۤ اَرُضِرْ سيَلُتْتُكِنْرَ
  وِسْسَيْ اَرَسيَۤ وِضَنغْكِتُكَ - نَسْسَرَوَمْ
  آتِكْ كُوتِیَاُیِرْ اَتْتَنَيْیُمْ بُوۤیْاُوظِكَ
  نِيتِكْ كُوتِوِضَنغْكَ نِينْتُ.
 • 5. كَرُنَيْاِلا آتْسِ كَتُكِ اُوظِكَ
  اَرُضْنَیَنْدَ نَنْمارْكْكَرْ آضْكَ - تيَرُضْنَیَنْدَ
  نَلْلُوۤرْ نِنَيْتْتَ نَلَمْبيَرُكَ نَنْرُنِنَيْتْ
  تيَلْلُوۤرُمْ وَاظْكَ اِسَيْنْدُ.
 • 6. بُلْلُوظُكْكَمْ يَلْلامْ بُنَرِیِتَيْبْ بُوۤیْاُوظِكَ
  نَلْلُوظُكْكَمْ اُونْريَۤ نَلَمْبيَرُكَ - اِلْلُوظُكْكِلْ
  سيَتْتارْكَضْ يَلْلامْ تِرُمْبَ يَظُنْدُمَنَمْ
  اُوتْتارایْ وَاظْكَ اُوَنْدُ.
 • 7. سيَتْتارْ يَظُكَ سِوَميَۤ بُورُضْيَنْريَۤ
  اِتْتا رَنِیِلْ اِرُنْدُوضِرْكَ - سُتْتَسِوَ
  سَنْمارْكْكَمْ اُونْريَۤ تَظَيْكْكَ تَیَوَرِیاتْ
  تُنْمارْكْكَمْ بُوۤكَ تُولَيْنْدُ.
 • 8. سيَتْتَوَرْكَضْ يَلْلامْ تِرُمْبَ يَظُنْدُوَرَسْ
  سِتْتَمْوَيْتْتُسْ سيَیْكِنْرَ سِتْتِیَنيَۤ - سُتْتَسِوَ
  سَنْمارْكْكَ سَنغْكَتْ تَلَيْوَنيَۤ نِرْبُوۤرْرُمْ
  يَنْمارْكْكَمْ نِنْمارْكْكَ ميَۤ.
 • 9. نَلْلارُمْ يَنْنَيْ نَیَنْدارُمْ نَنْمَيْسُولَ
  وَلْلارُمْ يَنْنَيْ وَضَرْتْتارُمْ - يَلْلارُمْ
  نِييَنْ رِرُكْكِنْريَۤنْ نِنْمَلَنيَۤ نِيبيَرْرَ
  سيَۤیْيَنْ رِرُكْكِنْريَۤنْ سيَۤرْنْدُ.
 • 10. آتَيَتُتْ تانْيَنْ رَرَيْكِنْرِيرْ يَنْتَلَيْميَۤلْ
  سُوتَيَتُتْ تانْيَنْرُ سُولْكِنْريَۤنْ - ناتَرِیَ
  اِوْوَظَكْكَيْ یارْبالْ اِسَيْتْتَرُتْتُكْ كُوضْكِرْبامْ
  كَوْوَيْاَرْرَ اَمْبَلَتْتانْ كالْ.
 • 11. نُوۤوَاتُ نُوۤنْبيَنَيْبْبُوۤلْ نُوۤرْرَوَرُمْ يَنعْنعانْرُمْ
  ساوَا وَرَمْيَنَيْبْبُوۤلْ سارْنْدَوَرُمْ - تيَۤوَانِنْ
  بيَۤرَرُضَيْ يَنْبُوۤلَبْ بيَرْرَوَرُمْ يَوْوُلَكِلْ
  یارْاُضَرْنِي سَرْريَۤ اَرَيْ.

சன்மார்க்க உலகின் ஒருமைநிலை // சன்மார்க்க நிலை

No audios found!