திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آتيَۤتِ بَنْدُ
āṭēṭi pantu
سِوَسِوَ جُوۤتِ
sivasiva jōti
Sixth Thirumurai

117. نعانَ مَرُنْدُ
ñāṉa maruntu

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. نعانَ مَرُنْدِمْ مَرُنْدُ - سُكَمْ
  نَلْكِیَ سِرْسَبا ناتَ مَرُنْدُ.
 • كَنْنِكَضْ
 • 2. اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ مَرُنْدُ - يَنْنَيْ
  اَيْنْدُوظِلْ سيَیْتَرْ كَضِتْتَ مَرُنْدُ
  بُورُتْبيَرُمْ بُوۤكَ مَرُنْدُ - يَنْنَيْبْ
  بُرَتْتُمْ اَكَتْتُمْ بُنَرْنْدَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 3. يَلْلامْسيَیْ وَلْلَ مَرُنْدُ - يَنْنُضْ
  يَنْرُمْ وِتامَلْ اِنِكْكُ مَرُنْدُ
  سُولْلالْ اَضَوَا مَرُنْدُ - سُیَنعْ
  جُوۤتِ اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 4. كاناتُ كاتْتُ مَرُنْدُ - يَنْرَنْ
  كَيْیِرْبُورْ كَنغْكَنَمْ كَتْتُ مَرُنْدُ
  آناكِبْ بيَنْنامْ مَرُنْدُ - اَتُ
  وَاكِ مَنِمَنْرِلْ آتُ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 5. سُتْتَسَنْ مارْكْكَ مَرُنْدُ - اَرُتْ
  سُوۤتِ مَلَيْیِلْ تُلَنغْكُ مَرُنْدُ
  سِتْتُرُ وَانَ مَرُنْدُ - يَنْنَيْسْ
  سِتْتيَلامْ سيَیْیَسْسيَیْ وِتْتَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 6. اَنْبَرْكْ كيَضِیَ مَرُنْدُ - مَرْرَيْ
  اَيْوَرْكْكُمْ كانْتَرْ كَرِیَ مَرُنْدُ
  يَنْبَرْرِلْ اُوۤنغْكُ مَرُنْدُ - يَنْنَيْ
  اِنْبَ نِلَيْیِلْ اِرُتْتُ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 7. ناتانْدَ ناتْتُ مَرُنْدُ - بَرَ
  نعانَ وٕضِیِلْ نَتِكْكُ مَرُنْدُ
  بُوۤتانْدَرْكْ كيَیْتُ مَرُنْدُ - يَنْنُضْ
  بُونْنَتِ كاتْتِبْ بُنَرْنْدَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 8. آتِ اَناتِ مَرُنْدُ - تِرُ
  اَمْبَلَتْ تيَۤنَتَ ماتُ مَرُنْدُ
  جُوۤتِ مَیَما مَرُنْدُ - يَنْنَيْسْ
  سُوۤتِیا تانْتَ تُرِیَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 9. آرَنْدَتْ تُوۤنغْكُ مَرُنْدُ - اَتَرْ
  كَبْبالُكْ كَبْبالُمْ آنَ مَرُنْدُ
  اُورَنْدَ مِلْلا مَرُنْدُ - يَنَكْ
  كُضْضيَۤ كَلَنْدَ اُرَوَا مَرُنْدُ. نعانَ
 • 10. يَنْنُیِرْكْ كَنْبا مَرُنْدُ - كَلَنْ
  تيَنْنُیِرْكْ كُضْضيَۤ اِرُنْدَ مَرُنْدُ
  يَنْنُیِرْ كاكْكُ مَرُنْدُ - يَنْرُمْ
  يَنْنُیِ راكِیَ اِنْبَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 11. يَنْنَرِ وُتْكُوضْ مَرُنْدُ - يَنْرُمْ
  يَنْنَرِ وَاكِ اِلَنغْكُ مَرُنْدُ
  يَنْنَرِ وِنْبَ مَرُنْدُ - يَنْنُضْ
  يَنْنَرِ وُكْكَرِ وٕنْنُ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 12. يَنْكُرُ وَانَ مَرُنْدُ - يَنْرُمْ
  يَنْتيَیْوَ ماكِ اِرُكْكُ مَرُنْدُ
  يَنْاَنْنَيْ یيَنْنُ مَرُنْدُ - يَنْرُمْ
  يَنْتَنْدَيْ یاكِیَ اِنْبَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 13. يَنْبيَرُ وَاظْوَا مَرُنْدُ - يَنْرُمْ
  يَنْسيَلْوَ ماكِ اِرُكْكُ مَرُنْدُ
  يَنْنُیِرْ نَتْبا مَرُنْدُ - يَنَكْ
  كيَتْتيَتْتُسْ سِتْتِیُمْ اِينْدَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 14. يَنْنِرَيْ یانَ مَرُنْدُ - مَكِظْنْ
  تيَنَكْكُتْتَنْ بُونْميَۤنِ اِينْدَ مَرُنْدُ
  تَنْنَرِ وَاكُ مَرُنْدُ - يَنْنَيْتْ
  تَنْدَ مَرُنْديَنْرَنْ سُونْدَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 15. اُضْضَتْتِ نُضْضا مَرُنْدُ - يَنْرَنْ
  اُیِرُكْ كَناتِ اُرَوَا مَرُنْدُ
  تيَضْضَتْ تيَضِكْكُ مَرُنْدُ - يَنْنَيْسْ
  سِوَماكْكِكْ كُونْتَ سِوَایَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 16. ميَیْبْبُورُ ضيَنْنُ مَرُنْدُ - يَلْلا
  وٕۤتا كَمَتْتُمْ وِضَنغْكُ مَرُنْدُ
  كَيْبْبُورُ ضانَ مَرُنْدُ - مُونْرُ
  كَنْكُونْتَ يَنْنِرُ كَنْنُضْ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 17. مَتِیِلْ وِضَيْنْدَ مَرُنْدُ - یارْكْكُمْ
  مَتِكْكَبْبَ تاتَبُونْ وَنْنَ مَرُنْدُ
  كَتِتَرُمْ اِنْبَ مَرُنْدُ - اَرُتْ
  كَنْنالْيَنْ رَنْنَيْكْ كَلَنْدَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 18. كَرْبُورَ جُوۤتِ مَرُنْدُ - بَسُنغْ
  كَرْبُورَ نَنْمَنَنغْ كاتْتُ مَرُنْدُ
  بُورْبُووِنْ اُوۤنغْكُ مَرُنْدُ - يَنْتَرْ
  بُوۤتَمْ تَوِرْتْتَسِرْ بُوۤتَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 19. ميَۤلَيْ وٕضِیا مَرُنْدُ - نانْ
  وٕۤنْتُنْدُوۤ ريَلْلامْ وِضَيْیُ مَرُنْدُ
  سالَيْ وِضَكْكُ مَرُنْدُ - سُتْتَ
  سَمَرَسَ سَنْمارْكْكَ سَنغْكَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 20. يَنْنَيْتْتا ناكْكُ مَرُنْدُ - اِنغْكيَۤ
  اِرَنْدارَيْ يَلْلامْ يَظُبْبُ مَرُنْدُ
  تُنْنُميَیْسْ سُوۤتِ مَرُنْدُ - اَرُتْ
  سُوۤتِیالْ يَنْنَيْتْ تُلَكْكُ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 21. بُویْیَرْكْ كَرِتا مَرُنْدُ - يَنْنَيْبْ
  بُرَتْتُمْ اَكَتْتُمْ بُنَرْنْدَ مَرُنْدُ
  كَيْیِرْ كِتَيْتْتَ مَرُنْدُ - سِوَ
  كامَكْ كُوتِیَيْكْ كَلَنْدَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 22. آنَوَمْ تِيرْكْكُ مَرُنْدُ - بَرَ
  مانَنْدَتْ تانْتَوَ ماتُمْ مَرُنْدُ
  مانَوَ وَنْنَ مَرُنْدُ - يَنْنَيْ
  وَلِیَ اَظَيْتْتُ وَضَرْكْكُ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 23. وَانَتُ وَانَ مَرُنْدُ - يَنْنَيْ
  مامَنِ ميَۤتَيْميَۤلْ وَيْتْتَ مَرُنْدُ
  اُونَمْ تَوِرْتْتَ مَرُنْدُ - كَلَنْ
  تُضْضيَۤ اِنِكْكِنْرَ اُنْمَيْ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 24. مَلَيْیِلَكْ كانَ مَرُنْدُ - يَنْرَنْ
  مَرَيْبْبَيْتْ تَوِرْتْتَميَیْ وَاظْكْكَيْ مَرُنْدُ
  كَلَيْنَلَمْ كاتْتُ مَرُنْدُ - يَنغْكُمْ
  كَنْناكِكْ كانُمْ كَنَتْتَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 25. اَرْبُتَ جُوۤتِ مَرُنْدُ - يَلْلامْ
  آكِیَنْ راكِ اَمَرْنْدَ مَرُنْدُ
  تَرْبَتَمْ تَنْدَ مَرُنْدُ - يَنغْكُمْ
  تانيَۤتا ناكِتْ تَنِتْتَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 26. تَنْنَيْ اَضِتْتَ مَرُنْدُ - يَنْرُمْ
  ساكاتَ نَلْوَرَمْ تَنْدَ مَرُنْدُ
  بُونْنَتِ اِينْدَ مَرُنْدُ - اَرُتْ
  بُوۤنَكَمْ تَنْدَ بُنِتَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 27. كَنْنُكْ كِنِیَ مَرُنْدُ - يَنْرَنْ
  كَيْبْبُورُ ضانْدَنغْكَكْ كَتْتِ مَرُنْدُ
  يَنْنُكْ كَتَنغْكا مَرُنْدُ - يَنْنَيْ
  يَۤتَكْكُظِوِتْ تيَتُتْتَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 28. سُتْتَبْ بَتاتَ مَرُنْدُ - يَنْرَنْ
  تُوكْكَمُمْ سُوۤرْوُمْ تُولَيْتْتَ مَرُنْدُ
  يَتْتُتَرْ كُونْنا مَرُنْدُ - نانْ
  يَتْتِبْ بِتِكْكَ اِسَيْنْدَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 29. اُنْنَرْ كَرِتا مَرُنْدُ - يَنَكْ
  كُضْضُمْ بُرَتْتُمْ اُلاوُ مَرُنْدُ
  تَنْنَنْ تَنِتْتَ مَرُنْدُ - سُتْتَسْ
  ساكْكِرا تِيتَسْ سَبيَۤسَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 30. اُونْرِلْاُونْ رانَ مَرُنْدُ - اَنْدَ
  اُونْرِلْ اِرَنْتاكِ اُوۤنغْكُ مَرُنْدُ
  اَنْرِمُونْ رانَ مَرُنْدُ - نانْ
  كاكِاَيْنْ تاكِ اَمَرْنْدَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 31. وٕضِكْكُضْ وٕضِیا مَرُنْدُ - يَلْلا
  وٕضِیُمْ كَتَنْدُ وِضَنغْكُ مَرُنْدُ
  اُوضِكْكُضْ اُوضِیا مَرُنْدُ - يَلْلا
  اُوضِیُمْتا ناكِیَ اُنْمَيْ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 32. آرارُكْ كَبْبالْ مَرُنْدُ - اَتَرْ
  كَبْبُرَتْ تِيرارُكْ كَبْبالْ مَرُنْدُ
  اِيراتِ اِلْلا مَرُنْدُ - يَنْنَيْ
  يَلْلامْ سيَیَسْسيَیْتَ اِنْبَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 33. آرَنَتْ تُوۤنغْكُ مَرُنْدُ - اَرُضْ
  آكَمَ ماكِاَنْ نِكْكُ مَرُنْدُ
  كارَنَمْ كاتْتُ مَرُنْدُ - يَلْلامْ
  كَنْتَ مَرُنْديَنْنُضْ كُونْتَ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 34. مَلَمَيْنْدُ نِيكْكُ مَرُنْدُ - بُوِ
  وَانَنْتَ ميَلْلامْ وَضَرْكْكُ مَرُنْدُ
  نَلَمِكْ كَرُضُ مَرُنْدُ - تانيَۤ
  ناناكِتْ تاناضُ ناتْتُ مَرُنْدُ. نعانَ
 • 35. نعانَ مَرُنْدِمْ مَرُنْدُ - سُكَمْ
  نَلْكِیَ سِرْسَبا ناتَ مَرُنْدُ.

ஞான மருந்து // ஞான மருந்து