திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَمْبَلَوَانَرْ آتَوَرُكَيْ
ampalavāṇar āṭavarukai
نعانَ مَرُنْدُ
ñāṉa maruntu
Sixth Thirumurai

116. آتيَۤتِ بَنْدُ
āṭēṭi pantu

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. آتيَۤتِ بَنْدُ آتيَۤتِ بَنْدُ
  آتيَۤتِ بَنْدُ آتيَۤتِ بَنْدُ.
 • كَنْنِكَضْ
 • 2. وَاظِيَنْ تُوۤظِيَنْ وَارْتْتَيْكيَۤضْ يَنْرُمْ
  مَرَنَمِلْ لاوَرَمْ نانْبيَرْرُكْ كُونْتيَۤنْ
  سُوظِیَرْ سيَنعْسُتَرْ تُوۤرْرُرُ كِيظْبالْ
  تُویْتْتِسَيْ نُوۤكْكِنيَۤنْ سِيرْتْتِكَظْ سِتْتِ
  اُوظِتُوۤ رُوظِنِنْ راتُوَنْ نِيیُمْ
  اُنْنُتِ یيَۤلْاِنغْكيَۤ مَنْنَرُ ضانَيْ
  آظِ كَرَتْتَنِنْ تاتيَۤتِ بَنْدُ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِكَنْ تاتيَۤتِ بَنْدُ. آتيَۤتِ
 • 3. اِسَيْیامَلْ بُوۤنَوَرْ يَلْلارُمْ نانَ
  اِرَوَابْ بيَرُوَرَمْ یانْبيَرْرُكْ كُونْتيَۤنْ
  وَسَيْیاتُمْ اِلْلاتَ ميَۤرْرِسَيْ نُوۤكْكِ
  وَنْديَۤنْيَنْ تُوۤظِنِي وَاظِكانْ وٕۤرُ
  نَسَيْیاتيَۤ يَنْنُتَيْ نَنْبَتُ وٕۤنْتِلْ
  نَنْمارْكْكَ مامْسُتْتَ سَنْمارْكْكَمْ تَنْنِلْ
  اَسَيْیامَلْ نِنْرَنغْكيَۤ آتيَۤتِ بَنْدُ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِكَنْ تاتيَۤتِ بَنْدُ. آتيَۤتِ
 • 4. اِنْباليَۤ اُلَكَتْتارْ يَلْلارُمْ كانَ
  اِرَوَابْ بيَرُوَرَمْ یانْبيَرْرُكْ كُونْتيَۤنْ
  تيَنْباليَۤ نُوۤكْكِنيَۤنْ سِتْتاتُ كِنْرَ
  تِرُناضْ اِتُتُوتْتُسْ سيَۤرْنْدَتُ تُوۤظِ
  تُنْباليَۤ اَسَيْنْدَتُ نِيكْكِيَنْ نُوۤتيَۤ
  سُتْتَسَنْ مارْكْكَتْتِلْ اُوتْتَوَ ضاكِ
  اَنْباليَۤ اَرِوَاليَۤ آتيَۤتِ بَنْدُ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِكَنْ تاتيَۤتِ بَنْدُ. آتيَۤتِ
 • 5. سَتُمَرَيْ335 آكَمَ ساتْتِرَمْ يَلْلامْ
  سَنْدَيْبْ بَتِبْبُنَمْ سُونْدَبْ بَتِبْبُوۤ
  وِتُنيَرِ سُتْتَسَنْ مارْكْكَتْتِلْ ساكا
  وِتْتَيْیَيْكْ كَرْرَنَنْ اُتْتَرَمْ يَنُمُوۤرْ
  بُوتُوَضَرْ تِسَيْنُوۤكْكِ وَنْدَنَنْ يَنْرُمْ
  بُونْرامَيْ وٕۤنْتِتِلْ يَنْتُوۤظِ نِيتانْ
  اَتُاِتُ يَنْنامَلْ آتيَۤتِ بَنْدُ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِكَنْ تاتيَۤتِ بَنْدُ. آتيَۤتِ
 • 6. تَبْباليَۤ سَكَتْتَوَرْ ساوٕۤ تُنِنْدارْ
  تامُضَمْ نانَنانْ ساتَلَيْتْ تَوِرْتْتيَۤ
  يَبْبالُمْ يَكْكالُمْ اِرُتْتَليَۤ بيَرْريَۤنْ
  يَنْتُوۤظِ وَاظِنِي يَنْنُوتُ كُوتِ
  تُبْباليَۤ وِضَنغْكِیَ سُتْتَسَنْ مارْكْكَسْ
  سُوۤتِيَنْ رُوۤتِیَ وِيتِیَيْ وِتْتيَۤ
  اَبْباليَۤ بُوۤكامَلْ آتيَۤتِ بَنْدُ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِكَنْ تاتيَۤتِ بَنْدُ. آتيَۤتِ
 • 7. وٕنغْكيَۤتَ مَرَنَتْتَيْ وِتُوِتْتُ وِتْتيَۤنْ
  وِسْسَيْيَ لامْكَرْريَنْ اِسْسَيْیِنْ وَنْنَمْ
  يَنغْكيَۤیُمْ آتُتَرْ كيَیْتِنيَۤنْ تُوۤظِ
  يَنْمُوظِ سَتْتِیَمْ يَنْنُوۤتُمْ كُوتِ
  اِنغْكيَۤ كَضِبْبَتُ نَنْرِنْدَ اُلَكُوۤ
  يَۤتَكْ كُظِیِلْ اِظُكْكُمْ اَتَنالْ
  اَنغْكيَۤبا راتيَۤنِي آتيَۤتِ بَنْدُ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِكَنْ تاتيَۤتِ بَنْدُ. آتيَۤتِ
 • 8. سِوَميَۤ بُورُضْيَنْ رَرِوَالْ اَرِنْديَۤنْ
  سيَتْتارَيْ مِيتْكِنْرَ تِنْمَيْیَيْبْ بيَرْريَۤنْ
  اُوَميَۤیَمْ اِلْلاتَ اُورُنِلَيْ تَنْنِلْ
  اُونْرِرَنْ تيَنْناتَ اُنْمَيْیِلْ نِنْريَۤنْ
  تَوَميَۤ بُرِكِنْرارْ يَلْلارُمْ كانَتْ
  تَیَوَالْ اَظَيْكْكِنْريَۤنْ كَیَوَاتيَۤ تُوۤظِ
  اَوَميَۤبُوۤ كاتيَنْنُوۤ تاتيَۤتِ بَنْدُ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِكَنْ تاتيَۤتِ بَنْدُ. آتيَۤتِ
 • 9. تُنعْساتَ نِلَيْاُونْرُ سُتْتَسَنْ مارْكْكَسْ
  سُوظَلِلْ اُنْتَتُ سُولْلَضَ وَنْريَۤ
  يَنعْساتَ اَرُضاليَۤ یانْبيَرْرُكْ كُونْتيَۤنْ
  اِرَنْدارَيْ يَلْلامْ يَظُبْبُتَلْ وَلْليَۤنْ
  وِنعْساتَ اَرِوَاليَۤ تُوۤظِنِي اِنغْكيَۤ
  وٕۤتُسيَیْ مَرَنَتْتُكْ كيَتُسيَیْوُوۤ ميَنْريَۤ
  اَنعْسامَلْ يَنْنُوۤتيَۤ آتيَۤتِ بَنْدُ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِكَنْ تاتيَۤتِ بَنْدُ. آتيَۤتِ
 • 10. اِيرَمُمْ اَنْبُمْكُونْ تِنْنَرُضْ بيَرْريَۤنْ
  يَنْمارْكْكَمْ اِرَوَاتَ سَنْمارْكْكَمْ تُوۤظِ
  كارَمُمْ مِكُبُضِسْ سارَمُمْ تُوَرْبْبُمْ
  كَيْبْبُوۤتيَۤ اُبْبُوۤتيَۤ كَسَبْبُوۤتيَۤ كُوتْتِ
  اُورَمُ تُنْتُنِي اُوظِیاتيَۤ اَنْدُوۤ
  اُوظِتُوۤ رُوظِیُمْ اُلَوَامَيْ نَلْكُمْ
  آرَمُ تُنْتيَنْنُوۤ تاتيَۤتِ بَنْدُ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِكَنْ تاتيَۤتِ بَنْدُ. آتيَۤتِ
 • 11. تُتِسيَیُمْ مُتْتَرُمْ سِتْتَرُمْ كانَسْ
  سُتْتَسَنْ مارْكْكَتْتِلْ اُتْتَمَ نعانَبْ
  بَتِسيَیُمْ سِتْتِكَضْ بَرْبَلَ وَاكَبْ
  بارِتَيْ وَانِتَيْبْ بَرْبَلَ كالَمْ
  وِتِسيَیَبْ بيَرْرَنَنْ اِنْرُتُوتْ تيَنْرُمْ
  ميَیْیَرُتْ سُوۤتِیالْ وِضَيْوِبْبَنْ نِياَوْ
  اَتِسَیَمْ بارْكْكَلامْ آتيَۤتِ بَنْدُ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِكَنْ تاتيَۤتِ بَنْدُ. آتيَۤتِ
  آتيَۤتِ بَنْدُ آتيَۤتِ بَنْدُ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِكَنْ تاتيَۤتِ بَنْدُ.
 • كَلِوِرُتْتَمْ
 • 12. بُووَامَ ليَۤنِتَمْ كایْتْتَ اِتَتْتُمْ
  بُووَارْ مَلَرْكُونْتُ بَنْداتا نِنْريَۤنْ
  ساوَا وَرَمْتَنْدُ وَاظْوَایُوۤ بَنْديَۤ
  ساوَامَلْ يَنْنُوتُ وِيظْوَایُوۤ بَنْديَۤ.

  • 335. سَتُرْمَرَيْ - بُو. سُ., سَ. مُ. كَ.

பந்தாடல் // ஆடேடி பந்து