திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِوَسِوَ جُوۤتِ
sivasiva jōti
اَنعْساتيَۤ نيَنعْسيَۤ
añsātē neñsē
Sixth Thirumurai

119. جُوۤتِیُضْ جُوۤتِ
jōtiyuḷ jōti

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. جُوۤتِیُضْ جُوۤتِیُضْ جُوۤتِ - سُتْتَ
  جُوۤتِ سِوَجُوۤتِ جُوۤتِیُضْ جُوۤتِ
  جُوۤتِیُضْ جُوۤتِیُضْ جُوۤتِ.
 • كَنْنِكَضْ
 • 2. سِوَميَۤ بُورُضيَنْرُ تيَۤرْرِ - يَنْنَيْسْ
  سِوَوٕضِكْ كيَۤرُمْ سِكَرَتْتِلْ يَۤرْرِسْ
  سِوَماكْكِكْ كُونْتَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 3. وِتْتيَلْلامْ اُونْريَنْرُ ناتْتِ - اَتِلْ
  وِضَيْوُ بَلَبَلَ وٕۤريَنْرُ كاتْتِسْ
  سِتْتيَلْلامْ تَنْدَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 4. سُولْوَنْدَ اَنْدَنغْكَضْ آرُمْ - اُورُ
  سُولْلاليَۤ آميَنْرَسْ سُولْلاليَۤ وِيرُمْ
  سيَلْوَمْ كُوتُتْتَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 5. تَنغْكُوۤلْ اَضَوٕنَكْ كُوۤتِسْ - سُتْتَ
  سَمَرَسَ سَتْتِیَ سَنْمارْكْكَ نِيتِسْ
  سيَنغْكُوۤلْ اَضِتْتَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 6. آبَتْتَيْ نِيكْكِ وَضَرْتْتيَۤ - سَرْرُمْ
  اَسَيْیامَلْ اَوِیامَلْ اَتِیيَۤنْ اُضَتْتيَۤ
  تِيبَتْتَيْ وَيْتْتَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 7. ميَیْیُونْرُ سَنْمارْكْكَ ميَۤتانْ - يَنْرُمْ
  وِضَنغْكَبْ بَتَيْبْباتِ ميَیْتْتُوظِلْ نِيتانْ
  سيَیْیيَنْرُ تَنْدَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 8. يَنْبالْ وَرُبَوَرْكْ كِنْريَۤ - اَرُضْ
  اِيكِنْريَۤنْ اِيكِنْريَۤنْ اِيكِنْريَۤنْ يَنْريَۤ
  تيَنْبالْ اِرُنْدَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 9. تُرِیَتْ تَلَمُونْرِنْ ميَۤليَۤ - سُتْتَ
  تُرِیَبْ بَتِیِلْ اَتُاَتَ ناليَۤ
  تيَرِیَتْ تيَرِوَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 10. بَرَيْتُوكْكِكْ كاتْتِیَ كاليَۤ - آتِ
  بَرَيْاِوَرْكْ كَبْبالْاَبْ بالْيَنْرُ ميَۤليَۤ
  تِرَيْتُوكْكِكْ كاتْتُتَلْ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 11. تَرْبَرَ ميَۤوَتِ وَاكِ - اَتُ
  تَنْنَيْكْ كَتَنْدُ تَنِاُرُ وَاكِسْ
  سِرْبَرَتْ تُضْضَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 12. نَوَوٕضِ نالْوَكَيْ یاتِ - اُورُ
  نَتُوٕضِكْ كُضْضيَۤ نَتَتْتِیَ نِيتِسْ
  سِوَوٕضِ یامْاِتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 13. ميَۤرُوٕرْ بُسْسِیِنْ باليَۤ - نِنْرُ
  وِضَنغْكُمُوۤرْ تَمْبَتْتِنْ ميَۤلُكْكُ ميَۤليَۤ
  سيَۤرُمُوۤرْ ميَۤتَيْميَۤلْ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 14. آرَنَ وِيتِكْ كَتَيْیُمْ - سُتْتَ
  آكَمَ وِيتِكَضْ اَنْدَكْ كَتَيْیُمْ
  سيَۤرَ نَتُكْكَتَيْ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 15. باتَلْ مَرَيْكَضُوۤرْ كُوۤتِ - اَرُتْ
  باتَ اُرُوَ سُورُوبَنغْكَضْ باتِ
  تيَۤتَ اِرُنْدَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 16. نِيتُ سِوَاكَمَنغْ كُوۤتِ - اَرُضْ
  نيَۤرُرَبْ باتِیُمْ آتِیُمْ اُوۤتِتْ
  تيَۤتَ اِرُنْدَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 17. بَتْتِ نيَرِیِلْ سيَظِتْتيَۤ - اَنْبِلْ
  باتُميَیْ یَنْبَرْ بَتِیِلْ بَظُتْتيَۤ
  تِتْتِتْ تِرُبْبَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 18. بِتْتاتُ مایَيْكْكُ ميَۤليَۤ - سُتْتَبْ
  بِرَمَ وٕضِیِنِلْ بيَۤرَرُ ضاليَۤ
  سِتْتاتُ كِنْرَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 19. تَرُنيَرِ يَلْلامْاُضْ وَانغْكُمْ - سُتْتَ
  سَنْمارْكْكَمْ يَنْرُوۤرْ تَنِبْبيَۤرْكُونْ تُوۤنغْكُمْ
  تِرُنيَرِكْ كيَۤسيَنْرُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 20. يَمْبُورُضْ يَمْبُورُضْ يَنْريَۤ - سُولْلُمْ
  يَلْلاسْ سَمَیَتْتُضْ يَلْلارْكْكُمْ اُونْريَۤ
  سيَمْبُورُضْ يَنْبَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 21. سَيْوَ مُتَلاكَ ناتْتُمْ - بَلَ
  سَمَیَنغْكَضْ يَلْلامْ تَنِتْتَنِكْ كاتْتُمْ
  تيَیْوَمْ اِتُوَنْدُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 22. يَضْضَلِلْ وَانْمُتَلْ مَنْنُمْ - اَمُ
  تيَلْلامْ اِتِلُوۤرْ اِرَيْیَضَ وٕنْنُمْ
  تيَضْضَمُ تامْاِتُ بارِيرْ -تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 23. يَتْتالُمْ آكاتيَۤ اَمْما - يَنْريَۤ
  يَلْلا اُلَكُمْ اِیَمْبُتَلْ سُمْما
  سيَتْتارَيْ مِيتْبَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 24. بِرَنْدُ بِرَنْدُظَنْ ريَۤنَيْ - يَنْرُمْ
  بِرَوَا تِرَوَابْ بيَرُمَيْتَنْ تُونَيْسْ
  سِرَنْدُوضِرْ وِتْتَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 25. وَرُوِتْتَ وَنْنَمُمْ نانيَۤ - اِنْدَ
  مانِلَتْ تيَۤسيَیُمْ وَنْنَمُمْ تانيَۤ
  تيَرِوِتْ تَرُضِرْرُبْ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 26. بارِتَمْ وَانِتَ مَرْرُمْ - اِتَمْ
  بَرْرِیَ مُتْتَرْكَضْ سِتْتَرْكَضْ مُرْرُمْ
  سيَۤرِتَ مامْاِتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 27. اُیْبِضْضَيْ بَرْبَلَرْ آوَلْ - كُونْتيَۤ
  اُلَكَتْ تِرُبْبَاِنغْ كيَنْنَيْتْتَنْ يَۤوَلْ
  سيَیْبِضْضَيْ آكْكِرْرُبْ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 28. اُرُوُمْ اُنَرْوُمْسيَیْ نَنْرِ - اَرِ
  اُضَمُمْ يَنَكْكيَۤ اُتَوِیَ تَنْرِتْ
  تِرُوُمْ كُوتُتْتَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 29. يَنْنِیَ يَنْنَنغْكَضْ يَلْلامْ - نانْ
  يَنْنِیَ وَاريَۤ اِنِتُتَنْ تيَنْنَيْتْ
  تِنْنِیَنْ آكْكِرْرُبْ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 30. بيَۤرُلَ كيَلْلامْ مَتِكْكَتْ - تَنْ
  بِضْضَيْيَنْ ريَنْنَيْبْ بيَیَرِتْ تَظَيْتْتيَۤ
  سِيرُرَسْ سيَیْتَتُ بارِيرْ - تِرُسْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ تِرُنَتَ جُوۤتِ. جُوۤتِ
 • 31. جُوۤتِیُضْ جُوۤتِیُضْ جُوۤتِ - سُتْتَ
  جُوۤتِ سِوَجُوۤتِ جُوۤتِیُضْ جُوۤتِ
  جُوۤتِیُضْ جُوۤتِیُضْ جُوۤتِ.

  • 317. اِيكِنْرُوۤمْ اِيكِنْرُوۤمْ اِيكِنْرُوۤمْ يَنْريَۤ - سَ. مُ. كَ.

ஜோதியுள் ஜோதி // ஜோதியுள் ஜோதி