திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
جُوۤتِیُضْ جُوۤتِ
jōtiyuḷ jōti
اِتُ نَلْلَ تَرُنَمْ
itu nalla taruṇam
Sixth Thirumurai

120. اَنعْساتيَۤ نيَنعْسيَۤ
añsātē neñsē

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. اَنعْسا تيَۤ نيَنعْسيَۤ اَنعْسا تيَۤ
  اَنعْسا تيَۤ نيَنعْسيَۤ اَنعْسا تيَۤ.
 • 2. وَنعْسَمِ لارْنامْ293 وَرُنْدِتِلْ اَبْبُوۤتيَۤ
  اَنعْسَليَنْ بارْاِتُوۤ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 3. تُیْیَرْ اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِیارْ نَمْمُتَيْ
  اَیْیَرْ اِتُوۤتِرُ وَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 4. مَنْنِلْ نَمَيْیانْتَ وَضْضَلارْ نَمْمُتَيْ
  اَنْنَلْ اِتُوۤتِرُ وَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 5. اِبْبُوِ یِلْنَمْمَيْ يَۤنْرُكُونْ تانْتَنَمْ
  اَبْبَرْ اِتُوۤتِرُ وَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 6. سِتْتَرْ يَلامْوَلْلَ تيَۤوَرْ نَمَيْیانْتَ
  اَتْتَرْ اِتُوۤتِرُ وَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 7. سُوۤتِ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیارْ نَمْمُتَيْ
  آتِ اِتُوۤتِرُ وَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 8. تانْتَوَ نارْيَنْنَيْتْ تانْتَتُتْ تاتْكُونْتَ
  آنْتَوَ نارْاِتُوۤ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 9. وَنْبَرْ مَنَتْتَيْ مَتِیا تَوَرْنَمَ
  تَنْبَرْ اِتُوۤتِرُ وَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 10. تيَرُضُتَيْ یارْيَلانعْ سيَیْیَوَلْ لارْتِرُ
  اَرُضُتَيْ یارْاِتُوۤ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 11. نَمْمَيْ آتْكُوضْضَ نَتَمْبُرِ وَارْنَمَ
  تَمْمَيْ یِنُوۤتِتُوۤ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 12. تَنْنَيْاُوبْ بارْسِرْ سَبَيْنَتَنعْ سيَیْكِنْرارْ
  اَنْنَيْاُوبْ بارْاِتُوۤ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 13. باتُكِنْ رارْكْكَرُتْ بَنْبِنَرْ نعانَكْكُوتْ
  تاتُكِنْ رارْاِتُوۤ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 14. كاتَرِبْ بارْكَتْكُكْ كاتْتِكْ كُوتارْنَمْمَيْ
  آتَرِبْ بارْاِتُوۤ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 15. نِيضَوَلْ لارْكْكُميَۤلْ نِيضَوَلْلارْ نَمْمَيْ
  آضَوَلْ لارْاِتُوۤ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 16. اِنْبُتَيْ یارْنَمْ اِتَیَتْ تَمَرْنْدَبيَۤ
  رَنْبُتَيْ یارْاِتُوۤ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 17. اُبَیَ بَتَتْتَيْنَمْ اُسْسِميَۤرْ سُوتْتِیَ
  اَبَیَرْ اِتُوۤتِرُ وَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 18. وٕۤنْتُكُونْ تارْيَنْنَيْ ميَۤلْنِلَيْكْ كيَۤرْرِیيَۤ
  آنْتُكُونْ تارْاِتُوۤ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 19. يَسْسَمْبيَ ريَۤلْمَكَ نيَۤيَنْريَنْ نُضْاُرْرَ
  اَسْسَمْ تَوِرْتْتَوَرْ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 20. نَمُتَنْ مُتَرْبَلَ نَنْمَيْیُ مامْنعانَ
  اَمُتَرْ اِتُوۤتِرُ وَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 21. سيَتِكَضْ تَوِرْتْتَرُتْ سيَلْوَ مَضِكْكِنْرَ
  اَتِكَضْ اِتُوۤتِرُ وَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 22. وِرَسُلَ كيَلْلامْ وِرِتْتَيْنْ تُوظِلْتَرُمْ
  اَرَسُتَيْ یارْاِتُوۤ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ اَنعْسا تيَۤ
 • 23. سيَرِوُتَيْ یارْاُضَتْ تيَۤنَتَنعْ سيَیْكِنْرَ
  اَرِوُرُ وَارْاِتُوۤ اَمْبَلَتْ تِرُكْكِنْرارْ
 • 24. اَنعْسا تيَۤ نيَنعْسيَۤ اَنعْسا تيَۤ
  اَنعْسا تيَۤ نيَنعْسيَۤ اَنعْسا تيَۤ

  • 293. وَنعْسَمِلا نامْ - مُتَرْبَتِبْبُ., بُو. سُ. بِ. اِرا. بَتِبْبُ.

அஞ்சாதே நெஞ்சே // அஞ்சாதே நெஞ்சே