திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بَرَسِوَ وَنَكْكَمْ
parasiva vaṇakkam
اَرُتْبيَرُنعْسُوۤتِ اَتْتَكَمْ
aruṭperuñsōti aṭṭakam
Sixth Thirumurai

002. اَرُتْبيَرُنعْجُوۤتِ اَكَوَلْ
aruṭperuñjōti akaval

  نِلَيْمَنْتِلَ آسِرِیَبْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ یَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 2. اَرُتْسِوَ نيَرِسا رَرُتْبيَرُ نِلَيْوَاظْ
  اَرُتْسِوَ بَتِیا مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 3. آكَمَ مُتِميَۤلْ آرَنَ مُتِميَۤلْ
  آكَنِنْ رُوۤنغْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 4. اِكَنِلَيْبْ بُورُضایْبْ بَرَنِلَيْبْ بُورُضایْ
  اَكَمَرَبْ بُورُنْدِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 5. اِينَمِنْ رِكَبَرَتْ تِرَنْتِنْميَۤرْ بُورُضایْ
  آنَلِنْ رُوۤنغْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 6. اُرَيْمَنَنغْ كَتَنْدَ وُورُبيَرُ وٕضِميَۤلْ
  اَرَيْسُسيَیْ تُوۤنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 7. اُوكْكَمُ مُنَرْسْسِیُ مُوضِتَرُ ماكْكَيْیُمْ
  آكْكَمُ مَرُضِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 8. يَلْلَيْیِلْ بِرَبْبيَنُ مِرُنغْكَتَلْ كَتَتْتِیيَنْ
  اَلْلَلَيْ نِيكْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 9. يَۤرا نِلَيْمِسَيْ یيَۤرْرِیيَنْ رَنَكْكيَۤ
  آرارُ كاتْتِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 10. اَيْیَمُنْ تِرِبُ مَرُتْتيَنَ تُتَمْبِنُضْ
  اَيْیَمُ نِيكْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 11. اُونْريَنَ وِرَنْتيَنَ وُونْرِرَنْ تيَنَوِوَيْ
  یَنْريَنَ وِضَنغْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 12. اُوۤتا تُنَرْنْدِتَ وُوضِیَضِتْ تيَنَكْكيَۤ
  آتارَ ماكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 13. اَوْوِیَ ماتِیُوۤ رارُنْ تَوِرْتْتَبيَۤرْ
  اَوْوِیَلْ وَظُتْتُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 14. تِرُنِلَيْتْ تَنِوٕضِ سِوَوٕضِ یيَنُمُوۤرْ
  اَرُضْوٕضِبْ بَتِوَضَ رَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 15. سُتْتَسَنْ مارْكْكَ سُكَتْتَنِ وٕضِیيَنُمْ
  اَتْتَكَيْسْ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 16. سُتْتَميَیْنعْ نعانَ سُكُوۤتَیَ وٕضِیيَنُ
  اَتْتُ وِتَسْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 17. تُویَكَ لانْدَ سُكَنْدَرُ وٕضِیيَنُمْ
  آیَسِرْ سَبَيْیِ لَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 18. نعانَیُوۤ كانْدَ نَتَتْتِرُ وٕضِیيَنُمْ
  آنِیِلْ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 19. وِمَلَبُوۤ تانْدَما ميَیْبْبُورُضْ وٕضِیيَنُمْ
  اَمَلَسِرْ سَبَيْیِ لَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 20. بيَرِیَنا تانْدَبْ بيَرُنِلَيْ وٕضِیيَنُمْ
  اَرِیَسِرْ رَمْبَلَتْ تَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 21. سُتْتَوٕۤ تانْدَتْ تُرِیَميَۤلْ وٕضِیيَنُمْ
  اَتْتَكُ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 22. سُتْتَسِتْ تانْدَ سُكَبْبيَرُ وٕضِیيَنُمْ
  اَتْتَنِسْ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 23. تَكَرَميَیْنعْ نعانَتْ تَنِبْبيَرُ وٕضِیيَنُمْ
  اَكَرَ نِلَيْبْبَتِ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 24. تَتْتُوَا تِيتَ تَنِبْبُورُضْ وٕضِیيَنُمْ
  اَتْتِرُ وَمْبَلَتْ تَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 25. سَسْسِتا نَنْدَتْ تَنِبْبَرَ وٕضِیيَنُمْ
  اَسْسِیَ لَمْبَلَتْ تَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 26. ساكاكْ كَلَيْنِلَيْ تَظَيْتْتِتُ وٕضِیيَنُمْ
  آكا یَتْتُوضِ رَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 27. كارَنَ كارِیَنغْ كاتْتِتُ وٕضِیيَنُمْ
  آرَنَسْ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 28. يَۤكَ مَنيَۤكَ ميَنَبْبَكَرْ وٕضِیيَنُمْ
  آكَمَسْ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 29. وٕۤتا كَمَنغْكَضِنْ وِضَيْوُكَتْ كيَلْلامْ
  آتارَ مانعْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 30. يَنْرا تِیَسُتَرْكْ كِیَنِلَيْ یایَتُ
  وَنْرانْ تِرُسْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 31. سَمَیَنغْ كَتَنْدَ تَنِبْبُورُضْ وٕضِیایْ
  اَمَيْیُنْ تِرُسْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 32. مُسْسُتَرْ كَضُمُوضِ مُیَنغْكُرَ وَضِتْتَرُضْ
  اَسْسُتَ رانعْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 33. تُرِیَمُنغْ كَتَنْدَ سُكَبُو رَنَنْدَرُمْ
  اَرِیَسِرْ رَمْبَلَتْ تَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 34. يَوْوَكَيْسْ سُكَنغْكَضُ مِنِتُرَ وَضِتْتَرُضْ
  اَوْوَكَيْسْ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 35. اِیَرْكَيْیُنْ مَيْیَتا یِیَرْكَيْیِنْ بَمُمامْ
  اَیَرْبْبِلاسْ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 36. ساكْكِرا تِيتَتْ تَنِوٕضِ یایْنِرَيْ
  وَاكْكِیَ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 37. سُتْتُتَرْ كَرِتانعْ سُكاتِيتَ وٕضِیيَنُمْ
  اَتْتَميَۤرْ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 38. نَوَنْدَوِرْ نِلَيْكَضُ نَنْنُمُوۤرْ نِلَيْیایْ
  اَوَنْدَوِرْ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 39. اُبَیَبَكْ كَنغْكَضُ مُونْريَنَكْ كاتْتِیَ
  اَبَیَسِرْ سَبَيْیِ لَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 40. سيَۤكَرَ مامْبَلَ سِتْتِ نِلَيْكْكيَلامْ
  آكَرَ مانعْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 41. مَناتِكَتْ كَرِیَ مَتاتِيتَ وٕضِیامْ
  اَناتِسِرْ سَبَيْیِ لَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 42. اُوۤتِنِنْ رُنَرْنْدُنَرْنْ تُنَرْتَرْ كَرِتامْ
  آتِسِرْ سَبَيْیِ لَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 43. وَارَمُ مَظِیا وَرَمُنْ تَرُنْدِرُ
  وَارَمُ تانعْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 44. اِظِیابْ بيَرُنَلَ ميَلْلا مَضِتْتَرُضْ
  اَظِیاسْ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 45. كَرْبَمْ بَلَبَلَ كَظِیِنُ مَظِوُرا
  اَرْبُتَنْ تَرُنعْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 46. يَنَيْتْتُنْ تُنْبِلا وِیَلَضِتْ تيَنْنِیَ
  وَنَيْتْتُنْ تَرُنعْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 47. بانِبْ بِلَتایْبْ بَرَوِنُوۤرْكْ كَرُضْبُرِ
  آنِبْبُو نَمْبَلَتْ تَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 48. يَمْبَلَ ميَنَتْتُوظُ تيَۤتْتِنُوۤرْكْ كَرُضْبُرِ
  اَمْبَلَتْ تاتَلْسيَیْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 49. تَمْبَرَ نعانَ سِتَمْبَرَ ميَنُمُوۤرْ
  اَمْبَرَتْ تُوۤنغْكِیَ اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 50. يَسْسَبَيْ بُوتُوٕنَ وِیَمْبِنَ رَرِنعَرْكَضْ
  اَسْسَبَيْ یِتَنغْكُوضُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 51. وَاتُتَ نِيكْكِیَ مَنِمَنْ رِتَيْیيَۤ
  آتُتَلْ وَلْلَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 52. ناتَكَتْ تِرُسْسيَیَ نَوِرْرِتُ مُورُبيَۤ
  راتَكَبْ بُوتُوُوضِ رَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 53. كَرْبَنَيْ مُظُوَتُمْ كَتَنْدُوضِ تَرُمُوۤرْ
  اَرْبُتَسْ سِرْسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 54. اِينْرَنَرْ رایِنُ مِنِیَ بيَرُنْدَیَ
  وَانْرَسِرْ سَبَيْیِ لَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 55. اِنْبُرُ نانُضَتْ تيَنْنِیانغْ كيَنْنِیانغْ
  كَنْبُرَتْ تَرُسَبَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 56. يَمْمَيْیُ ميَنْنَيْوِتْ تِرَيْیُمْ بِرِیا
  تَمْمَيْیَبْ بَنُما مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 57. بِرِوُرْ رَرِیابْ بيَرُمْبُورُ ضایيَنْ
  نَرِوُكْ كَرِوَا مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 58. ساتِیُ مَتَمُنعْ سَمَیَمُنغْ كانا
  آتِیَ ناتِیا مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 59. تَنُكَرَ ناتِكَ تانغْكَتَنْ تَرِیُمُوۤرْ
  اَنُبَوَ ماكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 60. اُنُمُنَرْ وُنَرْوَا یُنَرْوٕلانغْ كَتَنْدَ
  اَنُبَوَا تِيتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 61. بُوتُوُنَرْ وُنَرُمْ بُوۤتَلارْ بِرِتْتيَۤ
  اَتُوٕنِرْ رُوۤنْرا وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 62. اُضَوِنِ لَرِنْدا لُوظِیَمَرْ رَضَكْكِنْ
  اَضَوِنِ لَضَوَا وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 63. يَنْنَيْیُمْ بَنِكُونْ تِرَوَا وَرَمَضِتْ
  تَنْنَيْیِ لُوَنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 64. اُوۤتِیُوۤ تامَ لُرَوٕنَكْ كَضِتْتَ
  آتِیِي رِلْلا وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 65. بَتِیَتِ وَانْمُتِ بَرْرِنُنْ تُوۤرْرا
  اَتِمُتِ یيَنُمُوۤ رَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 66. بَوَنَتْ تِنَنْتَبْ بَرَبْبِنيَنغْ كيَنغْكُمْ
  اَوَنُكْ كَوَنا مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 67. تِوَضُرْ رَوَنْتَتْ تِرَضِنيَنغْ كيَنغْكُمْ
  اَوَضُكْ كَوَضا مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 68. مَتَنُرْرَ وَنْتَ وَرَيْبْبِنيَنغْ كيَنغْكُمْ
  اَتَنُكْ كَتُوَا مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 69. يَبْبالُ مایْوٕضِ یيَلْلانغْ كَتَنْدُميَۤلْ
  اَبْبالُ ماكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 70. وَلْلَتا یيَلْلا ماكِیيَلْ لامُمْ
  اَلْلَتایْ وِضَنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
 • 71. يَبْبُورُضْ ميَیْبْبُورُ ضيَنْبَرْميَیْ كَنْتُوۤرْ
  اَبْبُورُ ضاكِیَ اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 72. تانغْكَكِ لانْتَ سَراسَرَ نِلَيْنِنْ
  رانغْكُرَ وِضَنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 73. سَتْتَرْكَ ضيَلْلانْ تَظَيْتْتِتَ وَكَمْبُرَتْ
  تَتْتِسَيْ وِضَنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 74. سَتْتِكَ ضيَلْلانْ تَظَيْكْكَوٕنغْ كيَنغْكُمْ
  اَتْتَكَيْ وِضَنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 75. مُنْدُرُ مَيْنْدُوظِنْ مُورْتْتِكَضْ بَلَرْكْكُمْ
  اَيْنْدُوظِ لَضِكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 76. بيَرِتِنُمْ بيَرِتایْسْ سِرِتِنُنعْ سِرِتایْ
  اَرِتِنُ مَرِتا مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 77. كاتْسِیُنغْ كاناكْ كاتْسِیُ مَتُتَرُمْ
  آتْسِیُ ماكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 78. اِنْبُرُ سِتْتِكَ ضيَلْلامْ بُرِكَوٕنْ
  رَنْبُتَ نيَنَكْكَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 79. اِرَوَا وَرَمَضِتْ تيَنْنَيْميَۤ ليَۤرْرِیَ
  اَرَوَاظِ یانْدَنِ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 80. نانَنْدَ مِلْلا نَلَمْبيَرَ وٕنَكْكيَۤ
  آنَنْدَ نَلْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 81. يَنْنِیَ وٕنْنِیانغْ كِیَرْرُكَ وٕنْريَنَيْ
  یَنْنِیُضْ ضُوۤنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 82. ميَۤیِنَيْ ميَیْبْبُورُضْ وِضَنغْكِنَيْ نِيیَتُ
  وَایِنَيْ یيَنْرَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 83. يَنْنِرْ سيَظُنْديَۤ نِنِیَتيَضْ ضَمُتيَنَ
  اَنْنِتْ تِنِكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 84. سِنْدَيْیِرْ رُنْبُوظِ سِوَمْبيَرُ كيَنَتْتُوظِ
  لَيْنْدَيْیُ ميَنَكْكَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 85. يَنغْكيَنغْ كِرُنْدُیِ ريَۤتيَتُ وٕۤنْتِنُمْ
  اَنغْكَنغْ كِرُنْدَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 86. سَكَمُتَرْ بُرَبْبُرَنْ تَنغْكِیَ وَكَبْبُرَمْ
  اَكَمْبُرَ مُرْرُما مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 87. سِكَرَمُمْ وَكَرَمُنعْ سيَۤرْتَنِ یُكَرَمُمْ
  اَكَرَمُ ماكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 88. اُبَرَسَ وٕۤتِیِ نُبَیَمُمْ بَرَمُمْ
  اَبَرَمُ ماكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 89. مَنْدَنَ مِتُوٕنَ مَرُوِلا مَتِیالْ
  اَنْدَنَرْ وَظُتْتُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 90. يَمْبُیَكْ كَنِیيَنَ وٕنْنُوَا رِتَیَ
  وَمْبُیَتْ تَمَرْنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 91. سيَتِیَرُتْ تيَۤتِتَ تيَۤكَمُمْ بُوۤكَمُمْ
  اَتِیَرُكْ كيَۤتَرُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 92. تُنْبَرُتْ تُورُسِوَ تُرِیَ سُكَنْدَنَيْ
  اَنْبَرُكْ كيَۤتَرُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 93. بُوتُوَتُ سِرَبْبَتُ بُتِیَتُ بَظَیَتيَنْ
  رَتُوَتُ وَایْتْتِكَ ظَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 94. سيَۤتَنَبْ بيَرُنِلَيْ تِكَظْتَرُ مُورُبَرَيْ
  یاتَنَتْ تُوۤنغْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 95. اُوۤمَیَتْ تِرُوُرُ وُوَبْبُتَ نَضِتْتيَنَكْ
  كامَیَتْ تَتَيْتَوِ رَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 96. يَبْبَتِ یيَنْنِیَ تيَنْكَرُتْ تِنغْكيَنَكْ
  كَبْبَتِ یَرُضِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 97. يَتْتَكَيْ وِظَيْنْدَنَ وٕنْمَنَ مِنغْكيَنَكْ
  كَتْتَكَيْ یَرُضِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 98. اِنغْكُرَتْ تِرِنْدُضَ مِضَيْیا وَكَيْیيَنَكْ
  كَنغْكَيْیِرْ كَنِیا مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 99. بارُیَبْ بُرِكيَنَبْ بَنِتْتيَنَكْ كَرُضِیيَنْ
  آرُیِرْكْ كُضْضُوضِ رَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 100. تيَۤوِیُرْ رُوضِرْتَرُ تِرُوُرُ وُتَنيَنَ
  تاوِیِرْ كَلَنْدُوضِ رَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 101. يَوْوَظِ ميَیْوَظِ یيَنْبَوٕۤ تاكَمَمْ
  اَوْوَظِ یيَنَكْكَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 102. وَيْیَمُمْ وَانَمُمْ وَاظْتْتِتَ وٕنَكْكَرُضْ
  اَيْیَرِ وَضِتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 103. ساما رَنَيْتْتُنْ تَوِرْتْتِنغْ كيَنَكْكيَۤ
  آما رَرُضِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 104. سَتْتِیَ مانعْسِوَ سَتْتْ’یَيْ یِينْديَنَكْ
  كَتْتِرَلْ وَضَرْكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 105. ساوَا نِلَيْیِتُ تَنْدَنَ مُنَكْكيَۤ
  آوَا وٕنَوَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 106. ساتِیُ مَتَمُنعْ سَمَیَمُمْ بُویْیيَنَ
  آتِیِ لُنَرْتْتِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 107. مَیَرْنْدِتيَۤلْ سِرِتُ مَنَنْدَضَرْنْ تَنعْسيَۤلْ
  اَیَرْنْدِتيَۤ ليَنْرَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 108. تيَۤسُرَتْ تِكَظْتَرُ تِرُنيَرِبْ بُورُضِیَلْ
  آسَرَتْ تيَرِتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 109. كاتْتِیَ وُلَكيَلانغْ كَرُنَيْیارْ سِتْتِیِنْ
  آتْتِیَلْ بُرِیُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 110. يَنغْكُلَ ميَمْمِنَ ميَنْبَتُونْ نُورْرا
  رَنغْكُلَ ميَنْرَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 111. يَمْمَتَ ميَمْمِرَيْ یيَنْبَ وُیِرْتْتِرَضْ
  اَمْمَتَ ميَنْرَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 112. كُورِیَ كَرُنِلَيْ كُلَوِیَ كِيظْميَۤلْ
  آرِیَ ليَنَوُرَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 113. يَنْتَرَ مُتِیا تِلَنغْكِیَ بَرْبَلَ
  اَنْتَمُ نِرَيْنْدُوضِ رَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 114. سارُیِرْكْ كيَلْلانْ تارَكَ مامْبَرَيْ
  یارُیِرْكْ كُیِرا مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 115. وَاظِنِي تُوظِ وَاظِیيَنْ رُوۤنغْكُبيَۤ
  راظِیَيْ یَضِتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 116. مایْنْدَوَرْ مِيتْتُمْ وَرُنيَرِ تَنْدِتَيْ
  یایْنْدِتيَنْ رُرَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 117. يَسْسَنِ نَكْكِلَيْ یيَلْلامْ بيَرُكَوٕنْرُ
  اَسْسَنْ تَوِرْتْتَوٕنْ نَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 118. نِيتُكَ نِيیيَۤ نِيضُلَ كَنَيْتْتُمْنِنْ
  راتُكَ وٕنْرَوٕنْ نَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 119. مُتْتِرَلْ وَتِوَمُ مُنْنِیانغْ كيَیْتُرُ
  مَتْتِرَ ليَنَكْكَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 120. مُووَكَيْسْ سِتْتِیِنْ مُتِبُكَضْ مُظُوَتُمْ
  آوَكَيْ یيَنَكْكَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 121. كَرُمَسِتْ تِكَضِنْ كَلَيْبَلَ كُوۤتِیُمْ
  اَرَسُرَ وٕنَكْكَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 122. یُوۤكَسِتْ تِكَضْوَكَيْ یُرُبَلَ كُوۤتِیُمْ
  آكَوٕنْ ريَنَكْكَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 123. نعانَسِتْ تِیِنْوَكَيْ نَلْوِرِ وَنَيْتْتُمْ
  آنِیِنْ ريَنَكْكَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 124. بُتَيْیُرُ سِتْتِیِنْ بُورُتْتيَۤ مُتْتِیَيْ
  اَتَيْوَتيَنْ رَرُضِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 125. مُتْتِیيَنْ بَتُنِلَيْ مُنْنُرُ ساتَنَمْ
  اَتْتَكَ وٕنْرَوٕنْ نَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 126. سِتْتِیيَنْ بَتُنِلَيْ سيَۤرْنْدَ وَنُبَوَمْ
  اَتْتِرَ ليَنْرَوٕنْ نَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 127. يَۤكَسِرْ سِتْتِیيَۤ یِیَلُرَ وَنيَۤكَمْ
  آكِیَ تيَنْرَوٕنْ نَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 128. اِنْبَسِتْ تِیِنِیَ ليَۤكَ مَنيَۤكَمْ
  اَنْبَرُكْ كيَنْرَوٕنْ نَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 129. يَتْتِرَنْ تيَنْبَنَ وِیَلُمُرْ بَتِیيَنَ
  اَتْتَنِنْ رَرُضِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 130. اِبْبَتِ كَنْتَنَيْ یِنِیُرُ بَتِیيَلامْ
  اَبْبَتِ یيَۤیيَنُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 131. بَتِمُتِ كَتَنْدَنَيْ بارِتُ باريَنَ
  اَتِمُتِ كاتْتِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 132. جُوۤتِیُتْ جُوۤتِیِنْ سُورُبَميَۤ یَنْدَ
  ماتِیيَنْ رَرُضِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 133. اِنْدَسِرْ جُوۤتِیِ نِیَلُرُ وَاتِ
  یَنْدَميَنْ رَرُضِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 134. آتِیُ مَنْدَمُ مَرِنْدَنَيْ نِيیيَۤ
  آتِیيَنْ رَرُضِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 135. نَلْلَمُ تيَنْنُورُ ناوُضَنغْ كاتْتِیيَنْ
  اَلْلَلَيْ نِيكْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 136. كَرْبَكَ ميَنْنُضَنغْ كَيْتَنِرْ كُوتُتْتيَۤ
  اَرْبُتَ مِیَرْريَنُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 137. كَتِرْنَلَ ميَنْنِرُ كَنْكَضِرْ كُوتُتْتيَۤ
  اَتِسَیَ مِیَرْريَنُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 138. اَرُضُوضِ یيَنْرَنِ یَرِوِنِلْ وِرِتْتيَۤ
  اَرُنيَرِ وِضَكْكيَنُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 139. بَرَيْیُوضِ یيَنْمَنَبْ بَتِیِنِلْ وِرِتْتيَۤ
  اَرَسَتُ وِیَرْريَنُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 140. وَلْلَبَ سَتْتِكَضْ وَكَيْیيَلا مَضِتْتيَنَ
  تَلْلَلَيْ نِيكْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 141. آرِیَ لَكَمْبُرَ مَكَبْبُرَمْ بُرَبْبُرَمْ
  آرَمُ تيَنَكْكَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 142. سُورِیَ سَنْدِرَ جُوۤتِیُتْ جُوۤتِیيَنْ
  رارِیَرْ بُكَظْتَرُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 143. بِرِوٕۤ تِنِیُنَيْبْ بِتِتْتَنَ مُنَكْكُنَمْ
  مَرِوٕۤ وَتِوٕنُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 144. يَنعْسيَۤ لُلَكِنِلْ یاتُونْرُ بَرْرِیُمْ
  اَنعْسيَۤ ليَنْرَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 145. مانْتُظَ لاوَكَيْ وَنْدِضَنغْ كالَيْیيَۤ
  آنْتُكُونْ تَرُضِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 146. بَرْرُكَ ضَنَيْتْتَيْیُمْ بَرْرَرَتْ تَوِرْتْتيَنَ
  تَرْرَمُ نِيكْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 147. سَمَیَنغْ كُلَمُتَرْ سارْبيَلامْ وِتُتْتَ
  اَمَیَنْ تُوۤنْرِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 148. وَایْتَرْ كُرِتْتيَنُ مَرَيْیا كَمَنغْكَضالْ
  آیْتَرْ كَرِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 149. يَلْلامْ وَلْلَسِتْ تيَنَكْكَضِتْ تيَنَكْكُنَيْ
  یَلْلا تِلَيْیيَنُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 150. نَوَيْیِلا وُضَتْتِ ناتِیَ ناتِیَ
  وَوَيْیيَلا مَضِكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 151. كُورْرُتَيْتْ تيَنْبارْ كُرْرَمُنغْ كُنَنغْكُونْ
  تارْرَنْمِكْ كَضِتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 152. نَنْرَرِ وَرِیا نایِنيَۤنْ رَنَيْیُمْ
  اَنْرُوَنْ تانْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 153. نایِنُنغْ كَتَيْیيَۤ نِيیِنُ مِظِنْديَۤنْ
  آیِنُ مَرُضِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 154. تُوۤتْتِرَمْ بُكَليَۤنْ باتْتِرَ مَلْليَۤنْ
  آتْتِرَ مَضِتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 155. يَسْسُوۤ تَنَيْكَضُ مِیَرْرا تيَنَكْكيَۤ
  اَسْسُوۤ وٕنْرَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 156. يَۤرا نِلَيْنَتُ وٕۤرْرِیيَنْ رَنَيْیِينْ
  تارارُ كَتَتْتِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 157. تابَتْ تُیَرَنْ تَوِرْتْتُلَ كُرُميَلا
  آبَتْتُمْ نِيكْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 158. مَرُتْبَكَيْ تَوِرْتْتيَنَيْ وَاظْوِتْ تيَنَكْكيَۤ
  یَرُتْكُرُ وَاكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 159. اُرُوَمُ مَرُوَمُ مُبَیَمُ ماكِیَ
  اَرُنِلَيْ تيَرِتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 160. اِرُضَرُتْ تيَنْنُضَتْ تيَنْنِیانغْ كَرُضِ
  اَرُضَمُ تَضِتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 161. تيَرُنِلَيْ یِتُوٕنَتْ تيَرُتْتِیيَنْ نُضَتْتِرُنْدُضَ
  اَرُنِلَيْ كاتْتِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 162. بُورُتْبَتَ ميَلْلامْ بُرِنْدُميَۤ لُوۤنغْكِیَ
  اَرُتْبَتَ مَضِتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 163. اُرُضْسَكَ تاكِیَ وُضَنعْسَلِ یاوَكَيْ
  اَرُضْوَظِ نِرُتْتِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 164. وٕرُضْمَنَ مایَيْ وِنَيْیِرُنِيكْكِیُضْ
  اَرُضْوِضَكْ كيَۤرْرِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 165. سُرُضْوِرِ وُتَيْمَنَسْ سُظَليَلا مَرُتْتيَۤ
  اَرُضُوضِ نِرَبْبِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 166. وِرُبْبُوۤ تِكَلُرُ وٕرُبْبُنْ تَوِرْتْتيَۤ
  اَرُتْبيَۤ رَضِتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 167. اَرُتْبيَۤرْ تَرِتْتُلَ كَنَيْتْتُ مَلَرْنْدِتَ
  اَرُتْسِي رَضِتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 168. اُلَكيَلامْ بَرَوَوٕنْ نُضْضَتْ تِرُنْديَۤ
  اَلَكِلا وُوضِسيَیْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 169. وِنْنِنُضْ وِنْنایْ وِنْنَتُ وِنْنایْ
  اَنْنِ نِرَيْنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 170. وِنْنُرُ وِنْنایْ وِنْنِلَيْ وِنْنایْ
  اَنْنِ وَیَنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 171. كارْرِنُتْ كارْرایْكْ كارْرِتَيْكْ كارْرایْ
  آرْرَلِ نُوۤنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 172. كارْرُرُ كارْرایْكْ كانِلَيْكْ كارْرایْ
  آرْرَ وِضَنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 173. اَنَلِنُ ضَنَلا یَنَنَتُ وَنَلایْ
  اَنَلُرَ وِضَنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 174. اَنَلُرُ مَنَلا یَنَنِلَيْ یَنَلایْ
  اَنَلُرَ وَیَنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 175. بُنَلِنُتْ بُنَلایْبْ بُنَلِتَيْبْ بُنَلایْ
  اَنَيْیيَنَ وَیَنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 176. بُنَلُرُ بُنَلایْبْ بُنَنِلَيْبْ بُنَلایْ
  اَنَيْیيَنَبْ بيَرُكُ مَرُتْبيَنعْ جُوۤتِ
 • 177. بُوِیِنُتْ بُوِیایْبْ بُوِنَتُبْ بُوِیایْ
  اَوَيْتَرَ وَیَنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 178. بُوِیُرُ بُوِیایْبْ بُوِنِلَيْبْ بُوِیایْ
  اَوَيْكُوضَ وِرِنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 179. وِنْنِلَيْ سِوَتْتِنْ وِیَنِلَيْ یَضَوِ
  اَنْنُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 180. وَضِنِلَيْ سَتْتِیِنْ وَضَرْنِلَيْ یَضَوِ
  اَضِیُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 181. نيَرُبْبَتُ نِلَيْنَتُ نِلَيْیيَلا مَضَوِ
  اَرُبْبِتَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 182. نِيرْنِلَيْ تِرَيْوَضَرْ نِلَيْتَنَيْ یَضَوِ
  آرْوُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 183. بُوِنِلَيْ سُتْتَمامْ بُورْبَتِ یَضَوِ
  اَوَيْیُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 184. مَنْنِنِرْ رِنْمَيْیَيْ وَكُتْتَتِرْ كِتَكْكَيْ
  یَنْنُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 185. مَنْنِنِرْ بُونْمَيْ وَكُتْتَتِ لَيْمَيْیَيْ
  یَنْنُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 186. مَنْنِنِ لَيْمْبُو وَكُتْتَتِ لَيْنْدِرَمْ
  اَنْنُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 187. مَنْنِنِ نارْرَمْ وَكُتْتَتُ بَلْوَكَيْ
  اَنْنُرَبْ بُرِنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 188. مَنْنِنِرْ بَرْبَلَ وَكَيْكَرُ نِلَيْیِیَلْ
  اَنْنُرَبْ بُرِنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 189. مَنْنِنِ لَيْنْدِیَلْ وَكُتْتَتِرْ بَلْبَیَنْ
  اَنْنُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 190. مَنْنِتَيْ یَتِنِلَيْ وَكُتْتَتِرْ بَنْنِلَيْ
  یَنْنُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 191. مَنْنِلَيْنْ تَيْنْدُ وَكَيْیُنغْ كَلَنْدُكُونْ
  تَنْنُرَبْ بُرِنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 192. مَنْنِیَرْ سَتْتِكَضْ مَنْسيَیَرْ سَتْتِكَضْ
  اَنْنُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 193. مَنْنُرُسْ سَتْتِكَضْ مَنْكَلَيْسْ سَتْتِكَضْ
  اَنْنُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 194. مَنْنُوضِسْ سَتْتِكَضْ مَنْكَرُسْ سَتْتِكَضْ
  اَنْنُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 195. مَنْكَنَسْ سَتْتِكَضْ وَكَيْبَلَ بَلَوُمْ
  اَنْكُوضَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 196. مَنْنِلَيْسْ سَتْتَرْكَضْ وَكَيْبَلَ بَلَوُمْ
  اَنْنُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 197. مَنْكَرُ وُیِرْتْتُوكَيْ وَكَيْوِرِ بَلَوَا
  اَنْكُوضَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 198. مَنْنِنِرْ بُورُضْبَلَ وَكَيْوِرِ وٕوْوٕۤ
  رَنْنُرَبْ بُرِنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 199. مَنْنُرُ نِلَيْبَلَ وَكُتْتَتِرْ سيَیَلْبَلَ
  اَنْنُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 200. مَنْنِتَيْبْ بَكْكُوَمْ وَكُتْتَتِرْ بَیَنْبَلَ
  اَنْنُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 201. مَنْنِیَلْ بَلَبَلَ وَكُتْتَتِرْ بِرَوُمْ
  اَنْنُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 202. نِيرِنِرْ رَنْمَيْیُمْ نِكَظُو رُوظُكْكَمُمْ
  آرُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 203. نِيرِنِرْ بَسُمَيْیَيْ نِرُتْتِ یَتِرْبَلَ
  وَارُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 204. نِيرِتَيْبْ بُووِیَلْ نِكَظُرُ تِرَوِیَلْ
  آرْتَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 205. نِيرِنِرْ سُوَيْنِلَيْ نِرَيْتْتَتِرْ بَلْوَكَيْ
  آرُرَبْ بُرِنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 206. نِيرِنِرْ كَرُنِلَيْ نِكَظْتْتِیَ بَرْبَلَ
  آرُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 207. نِيرِتَيْ نانْكِیَ نِلَوُوِتْ تَتِرْبَلَ
  آرْتَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 208. نِيرِتَيْ یَتِنَتُ نِلَيْیُرَ وَكُتْتَنَ
  لارْتَرَبْ بُرِنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 209. نِيرِتَيْ یُوضِیِیَلْ نِكَظْبَلَ كُنَوِیَلْ
  آرْتَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 210. نِيرِتَيْسْ سَتْتِكَضْ نِكَظْوَكَيْ بَلَبَلَ
  آرْتَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 211. نِيرِنِرْ سَتْتَرْكَ نِرَيْوَكَيْ یُرَيْوَكَيْ
  آرْتَرَبْ بُرِنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 212. نِيرِتَيْ یُیِرْبَلَ نِكَظُرُ بُورُضْبَلَ
  آرُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 213. نِيرِتَيْ نِلَيْبَلَ نِلَيْیُرُ سيَیَلْبَلَ
  آرْكُوضَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 214. نِيرُرُ بَكْكُوَ نِرَيْوُرُ بَیَنْبَلَ
  آرُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 215. نِيرِیَلْ بَلَبَلَ نِرَيْتْتَتِرْ بِرَوُمْ
  آرْتَرَبْ بُرِنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 216. تِيیِنِرْ سُوتْتِیَلْ سيَۤرْتَرَسْ سيَلَوِیَلْ
  آیُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 217. تِيیِنِلْ وٕنْمَيْتْ تِكَظِیَلْ بَلَوَا
  وَایُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 218. تِيیِتَيْبْ بُووٕلانْ تِكَظُرُ تِرَميَلامْ
  آیُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 219. تِيیِتَيْ یُوضِیيَۤ تِكَظُرَ وَمَيْتْتَتِلْ
  آیْبَلَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 220. تِيیِتَيْ یَرُنِلَيْ تِرُنِلَيْ كَرُنِلَيْ
  آیُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 221. تِيیِتَيْ مُووِیَلْ سيَرِوِتْ تَتِرْبَلَ
  آیْوَكَيْ یَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 222. تِيیِتَيْ نَتُنِلَيْ تِكَظْنَتُ نَتُنِلَيْ
  آیُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 223. تِيیِتَيْبْ بيَرُنْدِرَرْ سِتْتِكَضْ بَلَبَلَ
  آیُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 224. تِيیِتَيْسْ سِتْتُكَضْ سيَبْبُرُ مَنَيْتْتُمْ
  آیُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 225. تِيیِتَيْسْ سَتْتِكَضْ سيَرِتَرُ سَتْتَرْكَضْ
  آیْبَلَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 226. تِيیِتَيْ یُیِرْبَلَ تِكَظُرُ بُورُضْبَلَ
  آیْوَكَيْ یَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 227. تِيیِتَيْ نِلَيْبَلَ تِكَظْسيَیَلْ بَلَبَیَنْ
  آیْبَلَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 228. تِيیِنِرْ بَكْكُوَنعْ سيَۤرْكُنَ مِیَرْكُنَمْ
  آیْبَلَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 229. تِيیِتَيْ یُرُكْكِیَلْ سِرَبْبِیَلْ بُوتُوِیَلْ
  آیُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 230. تِيیِیَلْ بَلَبَلَ سيَرِتْتَتِرْ بَلَوُمْ
  آیُرَبْ بُرِنْدَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 231. كارْرِتَيْ یَسَيْیِیَلْ كَلَيْیِیَ لُیِرِیَلْ
  آرْرَلِ نَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 232. كارْرِتَيْبْ بُووِیَلْ كَرُتُرُ تِرَوِیَلْ
  آرْرَلِنْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 233. كارْرِنِ لُورِیَلْ كاتْتُرُ بَلَبَلَ
  آرْرَلِ نَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 234. كارْرِنِرْ بيَرُنِلَيْ كَرُنِلَيْ یَضَوِلَ
  آرْرَوُمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 235. كارْرِتَيْ یِيرِیَلْ كاتْتِ یَتِرْبَلَ
  آرْرَوُمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 236. كارْرِنِ لِتَيْنَتُ كَتَيْنَتُ وَكَمْبُرَمْ
  آرْرَوُمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 237. كارْرِنِرْ كُنَمْبَلَ كَنَمْبَلَ وَنَمْبَلَ
  آرْرَلِ نَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 238. كارْرِتَيْسْ سَتْتِكَضْ كَنَكْكِلَ وُلَبْبِلَ
  آرْرَوُ مَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 239. كارْرِتَيْسْ سَتْتَرْكَضْ كَنِتَنغْ كَتَنْدَنَ
  آرْرَوُمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 240. كارْرِتَيْ یُیِرْبَلَ كَتِبَلَ كَلَيْبَلَ
  آرْرَلِ نَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 241. كارْرِتَيْ نانِلَيْكْ كَرُوِكَ ضَنَيْتْتَيْیُمْ
  آرْرُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 242. كارْرِتَيْ یُنَرِیَلْ كَرُتِیَ لاتِیَ
  آرْرُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 243. كارْرِتَيْسْ سيَیَليَلانغْ كَرُتِیَ بَیَنيَلامْ
  آرْرَوُمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 244. كارْرِنِرْ بَكْكُوَكْ كَتِیيَلامْ وِضَيْوِتْ
  تارْرَلِنْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 245. كارْرِنِرْ كالَنغْ كَرُتُرُ وَكَيْیيَلامْ
  آرْرَوُمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 246. كارْرِیَلْ بَلَبَلَ كَنِتْتَتِرْ بِرَوُمْ
  آرْرَوُمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 247. وٕضِیِتَيْبْ بَكُتِیِنْ وِرِوِیَ لَنَيْوِیَلْ
  اَضِیُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 248. وٕضِیِتَيْبْ بُووٕلامْ وِیَبْبُرُ تِرَنيَلامْ
  اَضِیُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 249. وٕضِیِنِ لُولِنِرَيْ وِیَنِلَيْ یَنَيْتْتُمْ
  اَضِیُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 250. وٕضِیِتَيْكْ كَرُنِلَيْ وِرِنِلَيْ یَرُنِلَيْ
  اَضِكُوضَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 251. وٕضِیِتَيْ مُتِنِلَيْ وِضَنغْكُرَ وَكُتْتيَۤ
  اَضِبيَرَ وِضَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 252. وٕضِیِنِرْ سَتْتِكَضْ وِیَبْبُرَ سَتْتَرْكَضْ
  اَضِیُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 253. وٕضِیِتَيْ یُونْريَۤ وِرِتْتَتِرْ بَرْبَلَ
  اَضِیُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 254. وٕضِیِتَيْ بَلَوٕۤ وِرِتْتَتِرْ بَرْبَلَ
  اَضِتَرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 255. وٕضِیِتَيْ یُیِرِیَلْ وِتْتِیَلْ سِتْتِیَلْ
  اَضِبيَرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 256. وٕضِیِ نَنَيْتْتَيْیُمْ وِرِتْتَتِرْ بِرَوُمْ
  اَضِیُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 257. بُرَنَتُوُوتُ كَتَيْ بُنَرْبْبِتْ تُورُمُتَلْ
  اَرَمُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 258. بُرَنْدَلَيْ نَتُوُوتُ بُنَرْبْبِتْ تُورُكَتَيْ
  اَرَمْبيَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 259. اَكَبْبُرَ نَتُكْكَتَيْ یَنَيْوَارْ بُرَمُتَلْ
  اَكَبْبَتَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 260. اَكَبْبُرَ نَتُمُتَ لَنَيْوَارْ بُرَكْكَتَيْ
  اَكَبْبَتَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 261. كَرُتَكَ نَتُوُوتُ كَتَيْیَنَيْنْ تَكَمُتَلْ
  اَرُضُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 262. تَنِیَكَ نَتُوُوتُ تَلَيْیَنَيْنْ تَكَكْكَتَيْ
  اَنِیُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 263. اَكَنَتُ بُرَكْكَتَيْ یَنَيْنْدَكَبْ بُرَمُتَلْ
  اَكَمُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 264. اَكَنَتُ بُرَتْتَلَيْ یَنَيْنْدَكَبْ بُرَكْكَتَيْ
  اَكَلِتَيْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 265. اَكَنَتُ وَتَنا لَكَبْبُرَ نَتُوَيْ
  اَكَمَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 266. اَكَبْبُرَ نَتُوَا لَنِبُرَ نَتُوَيْ
  اَكَبْبَتَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 267. بُرَنَتُ وَتَنارْ بُرَبْبُرَ نَتُوَيْ
  اَرَمُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 268. بُكَلَرُ مَكَنْتَ بُورَنَ نَتُوَالْ
  اَكَنَتُ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 269. بُرَبْبُرَكْ كَتَيْمُتَرْ بُنَرْبْبارْ بُرَبْبُرَ
  اَرَكْكَنَمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 270. بُرَتْتِیَلْ كَتَيْمُتَرْ بُنَرْبْبارْ بُرَتْتُرُمْ
  اَرَكْكَنَمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 271. اَكَبْبُرَكْ كَتَيْمُتَ لَنَيْوَا لَكْكَنَمْ
  اَكَتْتُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 272. اَكَكْكَتَيْ مُتَرْبُنَرْبْ بَتَنا لَكَكْكَنَمْ
  اَكَتْتِتَيْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 273. وَانِتَيْكْ كارْرُمْ كارْرِتَيْ نيَرُبْبُمْ
  آنَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 274. نيَرُبْبِتَيْ نِيرُمْ نِيرِتَيْبْ بُوِیُمْ
  اَرُبْبِتَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 275. نِيرْميَۤلْ نيَرُبْبُمْ نيَرُبْبِنْميَۤ لُیِرْبْبُمْ
  آرْوُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 276. بُنَنْميَۤرْ بُوِیُمْ بُوِميَۤرْ بُتَيْبْبُمْ
  اَنَنْميَۤلْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 277. بَكُتِوَانْ وٕضِیِرْ بَتَرْنْدَما بُوتَ
  وَكَلْوٕضِ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 278. اُیِرْوٕضِ یِتَيْیيَۤ وُرَيْكْكَرُمْ بَكُتِ
  اَیَوٕضِ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 279. اُیِرْوٕضِ یَتَنَيْ یُنَرْكَلَيْ وٕضِیِلْ
  اَیَلَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 280. كَلَيْوٕضِ یَتَنَيْكْ كَلَبْبَرُ سُتْتَ
  اَلَرْوٕضِ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 281. سُتْتَنَلْ وٕضِیَيْتْ تُرِسَرُ بَرَوٕضِ
  اَتْتِتَيْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 282. بَرَوٕضِ یَتَنَيْبْ بَرَمْبَرَ وٕضِیِلْ
  اَرَسُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 283. بَرَمْبَرَ وٕضِیَيْبْ بَرابَرَ وٕضِیِلْ
  اَرَنْديَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 284. بَرابَرَ وٕضِیَيْبْ بَكَرْبيَرُ وٕضِیِلْ
  اَراوَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 285. بيَرُوٕضِ یَتَنَيْبْ بيَرُنعْسُكَ وٕضِیِلْ
  اَرُضُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 286. كُنَمُتَرْ كَرُوِكَضْ كُوتِیَ بَكُتِیِلْ
  اَنَيْوُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 287. مَنَمُتَرْ كَرُوِكَضْ مَنْنُیِرْ وٕضِیِتَيْ
  اَنَمُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 288. كالَميَۤ مُتَلِیَ كَرُوِكَضْ كَلَيْوٕضِ
  آلُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 289. تُرِسَرُ كَرُوِكَضْ سُتْتَنَلْ وٕضِیِتَيْ
  اَرَسُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 290. اِوْوٕضِ یيَلْلا مِلَنغْكَوَنْ تَنغْكَضْ
  اَوْوَیِ نَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 291. اُوۤنغْكِیَ وَنْتَ مُوضِبيَرَ مُسْسُتَرْ
  آنغْكِتَيْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 292. سِرُتْتِتْ تَلَيْوَرَيْسْ سِرُتْتِیَنْ تَنغْكَضَيْ
  اَرُتْتِرَلْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 293. كاوَلْسيَیْ تَلَيْوَرَيْكْ كاوَلَنْ تَنغْكَضَيْ
  آوَكَيْ یَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 294. اَظِتْتَلْسيَیْ تَلَيْوَرَيْ یَوَرَنْ تَنغْكَضَيْ
  اَظُكْكَرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 295. مَرَيْتْتِتُ تَلَيْوَرَيْ مَرْرُمَنْ تَنغْكَضَيْ
  اَرَتْتُوتُ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 296. تيَضِوُسيَیْ تَلَيْوَرَيْتْ تِكَظُمَنْ تَنغْكَضَيْ
  اَضِبيَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 297. وِنْدُوَانعْ سَتْتِیَيْ وِنْدِنَنْ تَنغْكَضَيْ
  اَنْدِرَلْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 298. اُوۤنغْكارَ سَتْتِكَ ضُرْرَوَنْ تَنغْكَضَيْ
  آنغْكاكَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 299. سَتْتَتْ تَلَيْوَرَيْسْ سارْرُمَنْ تَنغْكَضَيْ
  اَتْتَكَيْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 300. ناتَمامْ بِرَمَمُمْ ناتَوَنْ تَنغْكَضَيْ
  آتَرَمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 301. بَكَرْبَرا سَتْتِیَيْبْ بَتِیُمَنْ تَنغْكَضُمْ
  اَكَمَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 302. بَرَسِوَ بَتِیَيْبْ بَرَسِوَانْ تَنغْكَضَيْ
  اَرَسُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 303. يَنْنِلْبَلْ سَتْتِیَيْ یيَنْنِلَنْ تَنغْكَضَيْ
  اَنْنُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 304. اَضَوِلْبَلْ سَتْتَرَيْ یَضَوِ لَنْتَنغْكَضَيْ
  اَضَوَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 305. اُیِرْوَكَيْ یَنْتَ مُلَبْبِلَ وٕنْنِلَ
  اَیَرْوَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 306. كَضَوِلَ كَتَلْوَكَيْ كَنغْكِلَ كَرَيْیِلَ
  اَضَوِلَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 307. كَتَلَوَيْ یَنَيْتْتُنغْ كَرَيْیِنْرِ نِلَيْیُرَ
  اَتَلَنَ لَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 308. كَتَلْكَضُ مَلَيْكَضُنغْ كَتِكَضُ نَتِكَضُمْ
  اَتَلُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 309. كَتَلِتَيْبْ بَلْوَضَنغْ كَنِتْتَتِرْ بَلْلُیِرْ
  اَتَلُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 310. مَلَيْیِتَيْبْ بَلْوَضَمْ وَكُتْتَتِرْ بَلْلُیِرْ
  اَلَيْوَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 311. اُونْرِنِ لُونْريَۤ یُونْرِتَيْ یایِرَمْ
  اَنْرَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَنعْ جُوۤتِ
 • 312. بَتْتِتَيْ یایِرَمْ بَكَرَتِرْ كُوۤتِ
  اَتْتُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 313. نُورْرِتَيْ یِلَكْكَ نُوَلَتِ لَنَنْدَمْ
  آرْرِتَيْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 314. كُوۤتِیِ لَنَنْدَ كُوۤتِبَلْ كُوۤتِ
  آتُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 315. وِتْتِیَ لُونْرا وِضَيْوِیَلْ بَلَوَا
  اَتْتَكَيْ یَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 316. وِضَيْوِیَ لَنَيْتْتُمْ وِتْتِتَيْ یَتَنغْكَ
  اَضَوُسيَیْ تَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 317. وِتْتُمْ بَتَمُمْ وِضَيْیُبَ كَرِبْبُمْ
  اَتْتِرَ لَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 318. وِتْتِتَيْ مُضَيْیُمْ مُضَيْیِتَيْ وِضَيْوُمْ
  اَتْتَكَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 319. وِتْتِنُضْ وِتْتُمْ وِتْتَتِلْ وِتْتُمْ
  اَتْتِرَمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 320. وِضَيْوِنُضْ وِضَيْوُمْ وِضَيْوَتِلْ وِضَيْوُمْ
  اَضَيْیُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 321. مُضَيْیَتِنْ مُضَيْیُمْ مُضَيْیِنُنْ مُضَيْیُمْ
  اَضَيْتَرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 322. وِتْتِتَيْبْ بَتَمُمْ بَتَتْتِتَيْ وِتْتُمْ
  اَتْتُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 323. بَتَمَتِرْ بَتَمُمْ بَتَتْتِنُتْ بَتَمُمْ
  اَتِرْوَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 324. اُورْرُمَيْ وٕۤرْرُمَيْ یُرِمَيْكَ ضَنَيْتْتُمْ
  اَرْريَنَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 325. بُورُنِلَيْ یُرُبْبِیَلْ بُوتُوَكَيْ مُتَلِیَ
  اَرُضُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 326. اُرَوِنِ لُرَوُمْ اُرَوِنِرْ بَكَيْیُمْ
  اَرَنُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 327. بَكَيْیِنِرْ بَكَيْیُمْ بَكَيْیِنِ لُرَوُمْ
  اَكَيْوُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 328. باتِیُ مُظُتُمْ بَتِسيَیُ مَنْدَمُمْ
  آتِیُمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 329. تُنَيْیُ نِمِتْتَمُنْ تُلَنغْكَتِ نَتُوُمْ
  اَنَيْوُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 330. اُرُوَتِ نُرُوُمْ اُرُوِنُضْ ضُرُوُمْ
  اَرُضُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 331. اَرُوِنُضْ ضَرُوُمْ مَرُوَتِ لَرُوُمْ
  اَرُضِیَ لَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 332. كَرَنَمُ مِتَمُنغْ كَلَيْمُتَ لَنَيْیُمُوۤرْ
  اَرَنِلَيْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 333. اُرُوَتِ لَرُوُمْ مَرُوَتِ لُرُوُمْ
  اَرُضُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 334. وَنْنَمُ وَتِوُ مَیَنغْكِیَ وَكَيْبَلَ
  اَنْنُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 335. سِرُمَيْیِرْ سِرُمَيْیُمْ سِرُمَيْیِرْ بيَرُمَيْیُمْ
  اَرِتَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 336. بيَرُمَيْیِرْ بيَرُمَيْیُمْ بيَرُمَيْیِرْ سِرُمَيْیُمْ
  اَرُنِلَيْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 337. تِنْمَيْیِرْ رِنْمَيْیُنْ تِنْمَيْ یِنيَۤرْمَيْیُمْ
  اَنْمَيْیِنْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 338. ميَنْمَيْیِنْ ميَنْمَيْیُمْ ميَنْمَيْیِلْ وَنْمَيْیُمْ
  اَنْمَيْیَرْ رَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 339. اَتِیِنُضْ ضَتِیُمْ مَتِیِتَيْ یَتِیُمْ
  اَتِیُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 340. نَتُوِنُنْ نَتُوُمْ نَتُوَتِ نَتُوُمْ
  اَتَرْوُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 341. مُتِیِنُنْ مُتِیُمْ مُتِیِنِنْ مُتِیُمْ
  اَتَرْتَرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 342. اَكَبْبُو وَكَوُرُبْ باكْكَ وَتَرْكَوَيْ
  اَكَتْتيَۤ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 343. بُرَبْبُو بُرَتْتِرْ بُنَيْیُرُ وَاكْكِتَ
  اَرَتْتُتَنْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 344. اَكَبْبُرَبْ بُووَكَبْ بُرَوُرُبْ بِیَرْرِتَ
  اَكَتْتِتَيْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 345. بُرَبْبُرَبْ بُووَتِرْ بُرَبْبُرَ وُرُبْبُرَ
  اَرَتْتِتَيْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 346. بارِتَيْ وٕۤرْوَيْیِرْ بَيْیِتَيْ مُتْتَيْیِلْ
  آرُیِ رَمَيْكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 347. اُورْوَنَ بَرَبْبَنَ وُرُوَنَ نَتَبْبَنَ
  آرْوُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 348. اَسَيْوِلَ وَسَيْوُضَ وَارُیِرْتْ تِرَضْبَلَ
  اَسَلَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 349. اَرِوُورُ وَكَيْمُتَ لَيْوَكَيْ یَرُوَكَيْ
  اَرِتَرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 350. وٕوْوٕۤ رِیَلُوتُ وٕوْوٕۤرُ بَیَنُرَ
  اَوْوَا رَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 351. سِتْتِرَ وِسِتْتِرَ سِرُتْتِكَضْ بَلَبَلَ
  اَتْتَكَيْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 352. بيَنْنِنُضْ ضانُ مانِنُتْ بيَنْنُمْ
  اَنْنُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 353. بيَنْنِنُنْ مُونْرُ مانِنُضْ ضِرَنْتُمْ
  اَنْنُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 354. بيَنْنِتَيْ نانْكُ مانِتَيْ مُونْرُمْ
  اَنْنُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 355. بيَنْنِیَ لانُ مانِیَرْ بيَنْنُمْ
  اَنْنُرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 356. بيَنْتِرَلْ بُرَتْتُ مانْتِرَ لَكَتْتُمْ
  اَنْتُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 357. بيَنْنِیَنْ مَنَمُ مانِیَ لَرِوُمْ
  اَنْنُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 358. تَنِتْتَنِ وَتِوِنُنْ تَكْكَوَانْ بيَنْنِیَلْ
  اَنَيْتْتُرَ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 359. اُنَرْكَرُ مُیِرُضَ وُتَلُضَ وُلَكُضَ
  وَنَيْتْتَيْیُمْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 360. اُوۤوُرا وٕظُوَكَيْ یُیِرْمُتَ لَنَيْتْتُمْ
  آوَكَيْ وَكُتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 361. بَيْكَضِنْ مُتْتَيْیِرْ بارِنِلْ وٕۤرْوِنِلْ
  اَيْبيَرَ وَمَيْتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 362. تایْكَرُبْ بَيْیِنُتْ تَنغْكِیَ وُیِرْكَضَيْ
  آیْوُرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 363. مُتْتَيْوَایْبْ بَیِلُ مُظُوُیِرْتْ تِرَضْكَضَيْ
  اَتْتَميَۤ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 364. نِلَمْبيَرُ مُیِرْوَكَيْ نِيضْكُظُ وَنَيْتْتُمْ
  اَلَمْبيَرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 365. وٕۤرْوُرَ وُتِتْتَ مِكُمُیِرْتْ تِرَضْكَضَيْ
  آرْوُرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 366. اُتَلُرُ بِنِیا لُیِرُتَلْ كيَتاوَكَيْ
  اَتَلُرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 367. سِسُمُتَرْ بَرُوَسْ سيَیَلْكَضِ نُیِرْكَضَيْ
  اَسَيْوَرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 368. اُیِرُرُ مُتَلَيْیُ مُتَلُرُ مُیِرَيْیُمْ
  اَیَرْوَرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 369. باتُرُ مَوَتْتَيْكَضْ بَلَوِنُ مُیِرْكَضَيْ
  آتُرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 370. مُسْسُتَ راتِیا ليَسْسَكَ وُیِرَيْیُمْ
  اَسْسَرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 371. وَانْمُكِرْ سَتْتِیانْ مَظَيْبُوظِ وِتْتُیِرْ
  آنَرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 372. اِنْبُرُ سَتْتِیا ليَظِنْمَظَيْ بُوظِوِتْ
  تَنْبُرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 373. يَنْنِیَرْ سَتْتِیا ليَلْلا وُلَكِنُمْ
  اَنْنُیِرْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 374. اَنْتَبْ بُرَبْبُرَ وَمُتَمْ بُوظِنْدُیِرْ
  اَنْتُرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 375. تيَۤوَرَيْ یيَلْلانْ تِكَظْبُرَ وَمُتَضِتْ
  تاوَكَيْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 376. اَكَبْبُرَ وَمُتَضِتْ تَيْوَرا تِكَضَيْ
  اَكَبْبَتَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 377. تَرُمَكَ وَمُتارْ سَتْتِسَتْ تَرْكَضَيْ
  اَرُضِنِرْ كاكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 378. كالَمُ نِیَتِیُنغْ كاتْتِیيَوْ وُیِرَيْیُمْ
  آلُرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 379. وِسْسَيْیَيْ یِسْسَيْیَيْ وِضَيْوِتْ تُیِرْكَضَيْ
  اَسْسَرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 380. بُوۤكَمُنغْ كَضِبْبُمْ بُورُنْدُوِتْ تُیِرْكَضَيْ
  آكَمُتْ كاكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 381. كَلَيْیَرِ وَضِتْتُكْ كَضِبْبِنِ لُیِريَلامْ
  اَلَيْوَرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 382. وِتَیَ نِكَظْسْسِیانْ مِكُمُیِ رَنَيْتْتَيْیُمْ
  اَتَيْوُرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 383. تُنْبَضِتْ تانغْكيَۤ سُكَمَضِتْ تُیِرْكَضَيْ
  اَنْبُرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 384. كَرَنيَۤنْ تِیَتْتارْ كَضِبْبُرَ وُیِرْكَضَيْ
  اَرَنيَۤرْنْ تَضِتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 385. يَتْتَكَيْ یيَوْوُیِ ريَنْنِنَ وَوْوُیِرْكْ
  كَتْتَكَيْ یَضِتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 386. يَبْبَتِ یيَوْوُیِ ريَنْنِنَ وَوْوُیِرْكْ
  كَبْبَتِ یَضِتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 387. يَۤنغْكا تُیِرْتْتِرَ ضيَنغْكيَنغْ كِرُنْدَنَ
  آنغْكانغْ كَضِتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 388. سُولْلُرُ مَسُتْتَتْ تُولْلُیِرْكْ كَوْوَكَيْ
  اَلْلَلِرْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 389. سُتْتَمُ مَسُتْتَمُنْ تُوۤیُیِرْكْ كِرُمَيْیِنْ
  اَتْتَكَيْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 390. وَایْنْدِتُنعْ سُتْتَ وَكَيْیُیِرْكْ كُورُمَيْیِنْ
  آیْنْدُرَكْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 391. يَوَيْیيَلا ميَوَيْیيَلا مِينْتِنَ وِينْتِنَ
  اَوَيْیيَلانغْ كاتْتَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 392. اَنْتَتْ تُرِسَيْیُ مَكِلَتْ تُرِسَيْیُمْ
  اَنْتَرَ وَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 393. بِنْتَتْ تُرِسَيْیُمْ بيَۤرُیِرْتْ تُرِسَيْیُمْ
  اَنْتَرَ وَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 394. اُیِرُرُ مایَيْیِ نُرُوِرِ وَنَيْتْتُمْ
  اَیِرَرَ وَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 395. اُیِرُرُ مِرُوِنَيْ یُرُوِرِ وَنَيْتْتُمْ
  اَیَرْوَرَ وَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 396. كامَبْ بُتَيْبْبُیِرْ كَنْتُوتَ راوَكَيْ
  آمَرَ وَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 397. بُونغْكُرُ وٕكُضِبْ بُتَيْبْبُكَ ضيَلْلامْ
  اَنغْكَرَ وَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 398. مَتَمْبُرَيْ مُوۤكَمُ مَرْرَوُ مانغْكانغْ
  كَتَمْبيَرَ وَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 399. وَتُوُرُ مَسُتْتَ وَاتَنَيْ یَنَيْتْتَيْیُمْ
  اَتَرْبَرَ وَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 400. سُتْتَمُ مَسُتْتَمُنْ تُوۤیْنْدَوَا تَنَيْكَضَيْ
  اَتْتَكَيْ یَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 401. نالْوَیِرْ رُرِسُمْ نَنْنُیِ راتِیِلْ
  آلَرَ وَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 402. نالْوَیِرْ بَتَيْبْبُ نالْوَیِرْ كابْبُمْ
  آلَرَ وَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 403. مُووِتَتْ تِرُمَيْیِنْ مُنْنِیَ تُوظِرْكَرِلْ
  آوِتَتْ تَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 404. مُووِتَ مُمْمَيْیِنْ مُنْنِیَ تُوظِرْكَرِلْ
  آوِتَ مَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 405. تَتْتُوَسْ سيَۤتْتَيْیُنْ تَتْتُوَتْ تُرِسُمْ
  اَتْتَكَيْ یَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 406. سُتْتَما نِلَيْیِرْ سُوظُرُ وِرِوَيْ
  اَتْتَكَيْ یَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 407. كَرَيْوِنْما مایَيْكْ كَرُمْبيَرُنْ تِرَيْیالْ
  اَرَيْسَتُ مَرَيْكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 408. بيَۤرُرُ نِيلَبْ بيَرُنْدِرَيْ یَتَنالْ
  آرُیِرْ مَرَيْكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 409. بَسْسَيْتْ تِرَيْیارْ بَرَوٕضِ یَتَنَيْ
  اَسْسُرَ مَرَيْكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 410. سيَمْمَيْتْ تِرَيْیارْ سِتْتُرُ وٕضِیَيْ
  اَمْمَيْیِنْ مَرَيْكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 411. بُونْمَيْتْ تِرَيْیارْ بُورُضُرُ وٕضِیَيْ
  اَنْمَيْیِنْ مَرَيْكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 412. وٕنْمَيْتْ تِرَيْیانْ ميَیْبْبَتِ وٕضِیَيْ
  اَنْمَيْیِنْ مَرَيْكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 413. كَلَبْبُتْ تِرَيْیارْ كَرُتَنُ بَوَنغْكَضَيْ
  اَلَبْبُرَ مَرَيْكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 414. وِتَیَ نِلَيْكَضَيْ وٕوْوٕۤرُ تِرَيْكَضالْ
  اَتَرْبُرَ مَرَيْكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 415. تَتْتُوَ نِلَيْكَضَيْتْ تَنِتْتَنِتْ تِرَيْیالْ
  اَتْتِرَ مَرَيْكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 416. تِرَيْمَرَيْبْ بيَلْلانْ تِيرْتْتانغْ كانغْكيَۤ
  اَرَسُرَكْ كاتْتُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 417. تُوۤرْرَما مایَيْتْ تُوتَرْبَرُتْ تَرُضِ
  نارْرَلَيْكْ كاتْتُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 418. سُتْتَما مایَيْتْ تُوتَرْبَرُتْ تَرُضَيْ
  اَتْتَكَيْ كاتْتُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 419. يَنَيْتْتا نَوَمُتَ ليَلْلانْ تَوِرْتْتيَۤ
  اَنُكْكِرَ كَمْبُرِ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 420. وِتَیَ مَرَيْبْبيَلامْ وِتُوِتْ تُیِرْكَضَيْ
  اَتَيْوُرَتْ تيَرُتْتُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 421. سُورُبَ مَرَيْبْبيَلانْ تُولَيْبْبِتْ تُیِرْكَضَيْ
  اَرُضِنِرْ ريَرُتْتُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 422. مَرَيْبْبِنْ مَرَنْدَنَ وَرُوِتْ تانغْكيَۤ
  اَرَتْتُوتُ تيَرُتْتُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 423. يَوْوَكَيْ یُیِرْكَضُ مِنْبُرَ وَانغْكيَۤ
  اَوْوَكَيْ تيَرُتْتُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 424. كَتَوُضَرْ مَرَيْبْبَيْكْ كَتِنْدَوَرْكْ كِنْبَمْ
  اَتَيْیُرَتْ تيَرُتْتُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 425. سَتْتِكَنْ مَرَيْبْبَيْتْ تَوِرْتْتَوَرْكْ كِنْبَمْ
  اَتْتُرَتْ تيَرُتْتُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 426. سَتْتَرْكَنْ مَرَيْبْبَيْتْ تَوِرْتْتَوَرْكْ كِنْبَمْ
  اَتْتَكَيْ تيَرُتْتُمْ اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 427. بَتَيْكْكُنْ تَلَيْوَرْكَضْ بَرْبَلَ كُوۤتِیَيْ
  اَتَيْبْبُرَبْ بَتَيْكْكُمْ اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 428. كاكْكُنْ تَلَيْوَرْكَضْ كَنَكْكِلْبَلْ كُوۤتِیَيْ
  آكْكُرَكْ كاكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 429. اَتَكْكُنْ تَلَيْوَرْكَ ضَضَوِلَرْ تَمْمَيْیُمْ
  اَتَرْبْبَرَ وَتَكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 430. مَرَيْكْكُنْ تَلَيْوَرْكَضْ وَكَيْبَلَ كُوۤتِیَيْ
  اَرَتْتُوتُ مَرَيْكْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 431. تيَرُتْتُنْ تَلَيْوَرْكَضْ سيَۤرْبَلَ كُوۤتِیَيْ
  اَرُتْتِرَنْ تيَرُتْتُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 432. اَيْنْدُوظِ لاتِسيَیْ یَيْوَرا تِكَضَيْ
  اَيْنْدُوظِ لاتِسيَیْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 433. اِرَنْدَوَ ريَلْلا ميَظُنْدِتَ وُلَكِلْ
  اَرَنْدَلَيْ یَضِتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 434. سيَتْتَوَ ريَلْلانعْ سِرِتْتانغْ كيَظُتِرَلْ
  اَتْتَكَيْ كاتْتِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 435. اِرَنْدَوَ ريَظُكَوٕنْ ريَنْنِیانغْ كيَظُبْبِتَ
  اَرَنْدُنَيْ یيَنَكْكَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 436. سيَتْتَوَ ريَظُكيَنَسْ سيَبْبِیانغْ كيَظُبْبِتَ
  اَتْتِرَ ليَنَكْكَرُ ضَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 437. سِتْتيَلامْ وَلْلَ تِرَلَضِتْ تيَنَكْكيَۤ
  اَتْتَنيَنْ رُوۤنغْكُ مَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 438. اُونْرَتِ رَنْتَتُ وُونْرِنِ رَنْتَتُ
  اُونْرِنُ ضُونْرَتُ وُونْريَنُ مُونْريَۤ
 • 439. اُونْرَلَ رَنْتَلَ وُونْرِنِ رَنْتَلَ
  اُونْرِنُ ضُونْرَلَ وُونْريَنُ مُونْريَۤ
 • 440. اُونْرِنِ لُونْرُضَ وُونْرِنِ لُونْرِلَ
  اُونْرَرَ وُونْرِیَ وُونْريَنُ مُونْريَۤ
 • 441. كَضَنغْكَنِيتْ تُلَكَنغْ كَضِبْبُرَ ميَیْنْنيَرِ
  وِضَنغْكَوٕنْ نُضْضيَۤ وِضَنغْكُميَیْبْ بُورُضيَۤ
 • 442. مُووِرُ نِلَيْیِنْ مُتِنَتُ مُتِميَۤلْ
  اُوۤوَرَ وِضَنغْكُ مُورُمَيْميَیْبْ بُورُضيَۤ
 • 443. يَظُنِلَيْ مِسَيْیيَۤ یِنْبُرُ وَاكِ
  وَظُنِلَيْ نِيكْكِ وَیَنغْكُميَیْبْ بُورُضيَۤ
 • 444. نَوَنِلَيْ مِسَيْیيَۤ نَتُوُرُ نَتُوٕۤ
  سِوَمَیَ ماكِتْ تِكَظْنْدَميَیْبْ بُورُضيَۤ
 • 445. يَۤكا تَسَنِلَيْ یاتَتِ نَتُوٕۤ
  يَۤكا تَنَمِسَيْ یِرُنْدَميَیْبْ بُورُضيَۤ
 • 446. تِرَيْیُوۤ تَسَنِلَيْ سِوَوٕضِ نَتُوٕۤ
  وَرَيْیُوۤ تَرُسُكَ وَاظْكْكَيْميَیْبْ بُورُضيَۤ
 • 447. اِيريَنْ نِلَيْیيَنَ وِیَمْبُميَۤ نِلَيْیِرْ
  بُورَنَ سُكَمایْبْ بُورُنْدُميَیْبْ بُورُضيَۤ
 • 448. يَلْلا نِلَيْكَضُ مِسَيْنْدانغْ كانغْكيَۤ
  يَلْلا ماكِ یِلَنغْكُميَیْبْ بُورُضيَۤ
 • 449. مَناتِكَضْ بُورُنْدا وَانَتُ وَانایْ
  اَناتِیُنْ مَيْیَتا یَمَرْنْدَميَیْبْ بُورُضيَۤ
 • 450. تانُورُ تانایْتْ تانيَۤ تانایْ
  اُونُیِرْ وِضَكْكُ مُورُتَنِبْ بُورُضيَۤ
 • 451. اَتُوِنُ ضَتُوَا یَتُوٕۤ یَتُوَایْبْ
  بُوتُوِنُضْ نَتِكْكُمْ بُورَنَبْ بُورُضيَۤ
 • 452. اِیَلْبِنُ ضِیَلْبا یِیَلْبيَۤ یِیَلْبا
  اُیَلُرَ وِضَنغْكُ مُورُتَنِبْ بُورُضيَۤ
 • 453. اَرُوِنُ ضَرُوَا یَرُوَرُ وَرُوَایْ
  اُرُوِنُضْ وِضَنغْكُ مُورُبَرَمْ بُورُضيَۤ
 • 454. اَلَكِلاسْ سِتْتا یَتُنِلَيْ یَتُوَایْ
  اُلَكيَلامْ وِضَنغْكُ مُورُتَنِبْ بُورُضيَۤ
 • 455. بُورُضِنُتْ بُورُضایْبْ بُورُضَتُ بُورُضا
  یُورُمَيْیِنْ وِضَنغْكُ مُورُتَنِبْ بُورُضيَۤ
 • 456. آتُرُ سِتْتِكَ ضَرُبَتْتُ نانْكيَظُ
  كُوۤتِیُمْ وِضَنغْكَكْ كُلَوُميَیْبْ بُورُضيَۤ
 • 457. كُوتْتُرُ سِتْتِكَضْ كُوۤتِبَلْ كُوۤتِیُمْ
  آتْتُرَ وِضَنغْكُ مَرُمْبيَرُمْ بُورُضيَۤ
 • 458. اَرِوُرُ سِتْتِكَ ضَنَنْدَكُوۤ تِكَضُمْ
  بِرِوَرَ وِضَكْكُمْ بيَرُنْدَنِبْ بُورُضيَۤ
 • 459. وِيتُكَ ضيَلْلامْ وِتِنيَرِ وِضَنغْكَ
  آتَلْسيَیْ تَرُضُ مَرُمْبيَرُمْ بُورُضيَۤ
 • 460. بَرْرُكَ ضيَلْلامْ بَتِنيَرِ وِضَنغْكَ
  اُرْرَرُ ضاتَلْسيَیْ یُورُتَنِبْ بُورُضيَۤ
 • 461. بَرَتْتِنِرْ بَرَميَۤ بَرَتْتِنْميَۤرْ بَرَميَۤ
  بَرَتْتِنُتْ بَرَميَۤ بَرَمْبَرَمْ بَرَميَۤ
 • 462. بَرَمْبيَرُمْ بَرَميَۤ بَرَنْدَرُمْ بَرَميَۤ
  بَرَمْبَتَمْ بَرَميَۤ بَرَنعْ سِتَمْبَرَميَۤ
 • 463. بَرَمْبُكَظْ بَرَميَۤ بَرَمْبَكَرْ بَرَميَۤ
  بَرَنعْسُكَ بَرَميَۤ بَرَنعْسِوَ بَرَميَۤ
 • 464. بَرَنغْكُوضْسِرْ بَرَميَۤ بَرَنعْسيَیْتَرْ بَرَميَۤ
  تَرَنغْكُوضْبُورْ بَرَميَۤ تَنِبْبيَرُمْ بَرَميَۤ
 • 465. وَرَمْبَرا بَرَميَۤ وَنَمْبَرا بَرَميَۤ
  بَرَمْبَرا بَرَميَۤ بَتَمْبَرا بَرَميَۤ
 • 466. سَتْتِیَ بَتَميَۤ سَتْتُوَ بَتَميَۤ
  نِتْتِیَ بَتَميَۤ نِرْكُنَ بَتَميَۤ
 • 467. تَتْتُوَ بَتَميَۤ تَرْبَتَ بَتَميَۤ
  سِتْتُرُ بَتَميَۤ سِرْسُكَ بَتَميَۤ
 • 468. تَمْبَرَمْ بَتَميَۤ تَنِسْسُكَمْ بَتَميَۤ
  اَمْبَرَمْ بَتَميَۤ یَرُتْبَرَمْ بَتَميَۤ
 • 469. تَنْدِرَ بَتَميَۤ سَنْدِرَ بَتَميَۤ
  مَنْدِرَ بَتَميَۤ مَنْدَنَ بَتَميَۤ
 • 470. نَوَنْدَرُ بَتَميَۤ نَتَنْدَرُ بَتَميَۤ
  سِوَنْدَرُ بَتَميَۤ سِوَسِوَ بَتَميَۤ
 • 471. بِرَمَميَیْكْ كَتِیيَۤ بِرَمَميَیْبْ بَتِیيَۤ
  بِرَمَنِرْ كُنَميَۤ بِرَمَسِرْ كُنَميَۤ
 • 472. بِرَمَميَۤ بِرَمَبْ بيَرُنِلَيْ مِسَيْیُرُمْ
  بَرَمَميَۤ بَرَمَ بَتَنْدَرُنعْ سِوَميَۤ
 • 473. اَوَنُوۤ تَوَضا یَتُوَا یَلَوَایْ
  نَوَما نِلَيْمِسَيْ نَنْنِیَ سِوَميَۤ
 • 474. يَمْبُورُ ضاكِ یيَمَكْكَرُضْ بُرِیُنعْ
  سيَمْبُورُ ضاكِیَ سِوَميَۤ سِوَميَۤ
 • 475. اُورُنِلَيْ یِتُوٕۤ وُیَرْنِلَيْ یيَنُمُورُ
  تِرُنِلَيْ ميَۤوِیَ سِوَميَۤ سِوَميَۤ
 • 476. ميَیْوَيْتْ تَظِیا وٕرُوٕضِ نَتُوُرُ
  تيَیْوَبْ بَتِیانعْ سِوَميَۤ سِوَميَۤ
 • 477. بُرَيْتَوِرْتْ تيَنَكْكيَۤ بُونْمُتِ سُوتْتِسْ
  سِرَمُرَ ناتْتِیَ سِوَميَۤ سِوَميَۤ
 • 478. كَلْوِیُنعْ ساكاكْ كَلْوِیُ مَظِیاسْ
  سيَلْوَمُ مَضِتْتَ سِوَميَۤ سِوَميَۤ
 • 479. اَرُضَمُ تيَنَكْكيَۤ یَضِتْتَرُ نيَرِوَایْتْ
  تيَرُضُرَ وَضَرْكْكُنعْ سِوَميَۤ سِوَميَۤ
 • 480. سَتْتيَلا ماكِیُنْ تانُورُ تانانعْ
  سِتْتيَلامْ وَلْلَتُوۤرْ تِرُوَرُتْ سِوَميَۤ
 • 481. يَنغْكيَۤ كَرُنَيْ یِیَرْكَيْیِ نُضْضَنَ
  اَنغْكيَۤ وِضَنغْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ سِوَميَۤ
 • 482. یاريَۤ یيَنْنِنُ مِرَنغْكُكِنْ رارْكْكُسْ
  سِيريَۤ یَضِكْكُنعْ سِتَمْبَرَ سِوَميَۤ
 • 483. بُویْنْنيَرِ یَنَيْتْتِنُمْ بُكُتْتا تيَنَيْیَرُتْ
  سيَنْنيَرِ سيَلُتْتِیَ سِرْسَبَيْسْ سِوَميَۤ
 • 484. كُولْلا نيَرِیيَۤ كُرُوَرُ نيَرِیيَنَبْ
  بَلْكا ليَنَكْكُبْ بَكَرْنْدَميَیْسْ سِوَميَۤ
 • 485. اُیِريَلامْ بُوتُوِ نُضَمْبَتَ نُوۤكْكُكَ
  سيَیِريَلامْ وِتُكيَنَسْ سيَبْبِیَ سِوَميَۤ
 • 486. بَیِرْبْبُرُ كَرَنَبْ بَرِسُكَضْ بَرْبَلَ
  اُیِرْتْتِرَ ضُونْريَنَ وُرَيْتْتَميَیْسْ سِوَميَۤ
 • 487. اُیِرُضْیا ميَمْمُ ضُیِرِوَيْ یُنَرْنْديَۤ
  اُیِرْنَلَمْ بَرَوُكيَنْ رُرَيْتْتَميَیْسْ سِوَميَۤ
 • 488. اِیَلَرُ ضُوضِیُوۤ ريَۤكَتيَۤ سَتْتِنامْ
  اُیِرُوضِ كانْكَوٕنْ رُرَيْتْتَميَیْسْ سِوَميَۤ
 • 489. اَرُضَلا تَنُوُ مَسَيْنْدِتا تَتَنالْ
  اَرُنَلَمْ بَرَوُكيَنْ رَرَيْنْدَميَیْسْ سِوَميَۤ
 • 490. اَرُضُرِ نيَلْلا ماكُمِي تُنْمَيْ
  اَرُضُرَ مُیَلْكَوٕنْ رَرُضِیَ سِوَميَۤ
 • 491. اَرُنيَرِ یُونْريَۤ تيَرُنيَرِ مَرْريَلامْ
  اِرُنيَرِ یيَنَوٕنَكْ كِیَمْبِیَ سِوَميَۤ
 • 492. اَرُضْبيَرِرْ رُرُمْبُمُوۤ رَيْنْدُوظِلْ بُرِیُنْ
  تيَرُضِتُ وٕنَوٕۤ سيَبْبِیَ سِوَميَۤ
 • 493. اَرُضَرِ وُونْريَۤ یَرِوُمَرْ ريَلْلامْ
  مَرُضَرِ وٕنْريَۤ وَكُتْتَميَیْسْ سِوَميَۤ
 • 494. اَرُتْسُكَ مُونْريَۤ یَرُمْبيَرَرْ بيَرُنعْسُكَمْ
  مَرُتْسُكَمْ بِرَوٕنَ وَكُتْتَميَیْسْ سِوَميَۤ
 • 495. اَرُتْبيَۤ رَتُوٕۤ یَرُمْبيَرَرْ بيَرُمْبيَۤ
  رِرُتْبيَۤ رَرُكْكُميَنْ رِیَمْبِیَ سِوَميَۤ
 • 496. اَرُتْتَنِ وَلْلَبَ مَتُوٕۤ یيَلانعْسيَیْ
  بُورُتْتَنِسْ سِتْتيَنَبْ بُكَنْرَميَیْسْ سِوَميَۤ
 • 497. اَرُضَرِ یارْتَمَيْ یَرِیارْ يَمْمَيْیُمْ
  بُورُضَرِ یاريَنَبْ بُكَنْرَميَیْسْ سِوَميَۤ
 • 498. اَرُنِلَيْ یُونْريَۤ یَنَيْتْتُمْ بيَرُنِلَيْ
  بُورُنِلَيْ كانْكيَنَبْ بُكَنْرَميَیْسْ سِوَميَۤ
 • 499. اَرُضْوَتِ وَتُوٕۤ یَظِیاتْ تَنِوَتِ
  وَرُضْبيَرَ مُیَلُكيَنْ رَرُضِیَ سِوَميَۤ
 • 500. اَرُضيَۤ نَمْمِیَ لَرُضيَۤ نَمْمُرُ
  اَرُضيَۤ نَمْوَتِ وَاميَنْرَ سِوَميَۤ
 • 501. اَرُضيَۤ نَمْمَتِ یَرُضيَۤ نَمْمُتِ
  اَرُضيَۤ نَمْنَتُ وَاميَنْرَ سِوَميَۤ
 • 502. اَرُضيَۤ نَمْمَرِ وَرُضيَۤ نَمْمَنَمْ
  اَرُضيَۤ نَنغْكُنَ ماميَنْرَ سِوَميَۤ
 • 503. اَرُضيَۤ نَمْبَتِ یَرُضيَۤ نَمْبَتَمْ
  اَرُضيَۤ نَمْمِتَ ماميَنْرَ سِوَميَۤ
 • 504. اَرُضيَۤ نَنْدُنَيْ یَرُضيَۤ نَنْدُوظِلْ
  اَرُضيَۤ نَمْوِرُبْ باميَنْرَ سِوَميَۤ
 • 505. اَرُضيَۤ نَمْبُورُ ضَرُضيَۤ نَمْمُوضِ
  اَرُضيَۤ نامَرِ وَایيَنْرَ سِوَميَۤ
 • 506. اَرُضيَۤ نَنغْكُلَ مَرُضيَۤ نَمْمِنَمْ
  اَرُضيَۤ نامَرِ وَایيَنْرَ سِوَميَۤ
 • 507. اَرُضيَۤ نَنعْسُكَ مَرُضيَۤ نَمْبيَیَرْ
  اَرُضيَۤ نامَرِ وَایيَنْرَ سِوَميَۤ
 • 508. اَرُضُوضِ یَتَيْنْدَنَيْ یَرُضَمُ تُنْتَنَيْ
  اَرُنْمَتِ وَاظْكَوٕنْ رَرُضِیَ سِوَميَۤ
 • 509. اَرُنِلَيْ بيَرْرَنَيْ یَرُضْوَتِ وُرْرَنَيْ
  اَرُضَرَ سِیَرْرُكيَنْ رَرُضِیَ سِوَميَۤ
 • 510. اُضْضَكَتْ تَمَرْنْديَنَ تُیِرِرْ كَلَنْدَرُضْ
  وَضْضَلْسِرْ رَمْبَلَمْ وَضَرْسِوَ بَتِیيَۤ
 • 511. نِكَرِلا وِنْبَ نِلَيْنَتُ وَيْتْتيَنَيْتْ
  تَكَوُوتُ كاكْكُنْ تَنِسْسِوَ بَتِیيَۤ
 • 512. سُتْتَسَنْ مارْكْكَ سُكَنِلَيْ تَنِليَنَيْسْ
  سَتْتِیَ ناكْكِیَ تَنِسْسِوَ بَتِیيَۤ
 • 513. اَيْوَرُنغْ كانْتَرْ كَرُمْبيَرُمْ بُورُضيَنْ
  كَيْوَرَبْ بُرِنْدَ كَتِسِوَ بَتِیيَۤ
 • 514. تُنْبَنْ تُولَيْتْتَرُتْ جُوۤتِیالْ نِرَيْنْدَ
  اِنْبَ ميَنَكْكَرُ ضيَظِرْسِوَ بَتِیيَۤ
 • 515. سِتْتَمُمْ وَاكْكُنعْ سيَلْلابْ بيَرُنِلَيْ
  اُوتْتُرَ وٕۤرْرِیَ وُورُسِوَ بَتِیيَۤ
 • 516. كَيْیَرَ وَنَيْتْتُنغْ كَتِنْديَنَيْتْ تيَۤرْرِ
  وَيْیَميَۤلْ وَيْتْتَ ماسِوَ بَتِیيَۤ
 • 517. اِنْبُرَسْ سِرِیيَۤ نيَنْنُتُوۤ ريَنْنُتُوۤ
  رَنْبُوتيَنْ كَنْنُرُ مَرُتْسِوَ بَتِیيَۤ
 • 518. بِظَيْیيَلامْ بُورُتْتيَنُتْ بِرَنغْكِیَ كَرُنَيْ
  مَظَيْیيَلامْ بُوظِنْدُ وَضَرْسِوَ بَتِیيَۤ
 • 519. اُضَتْتِنُنغْ كَنْنِنُ مُیِرِنُ ميَنَتُ
  كُضَتْتِنُ نِرَمْبِیَ كُرُسِوَ بَتِیيَۤ
 • 520. بَرَمُتَ نَبَرَمْ بَكَرْنِلَيْ یِوَيْیيَنَتْ
  تِرَمُرَ وَرُضِیَ تِرُوَرُتْ كُرُوٕۤ
 • 521. مَتِنِلَيْ یِرَوِیِنْ وَضَرْنِلَيْ یَنَلِنْ
  رِتِنِلَيْ یَنَيْتْتُنْ تيَرِتْتَسَرْ كُرُوٕۤ
 • 522. كَنَنِلَيْ یَوَرْرِنْ كَرُنِلَيْ یَنَيْتْتُنغْ
  كُنَمُرَتْ تيَرِتْتُتْ كُلَوُسَرْ كُرُوٕۤ
 • 523. بَتِنِلَيْ بَسُنِلَيْ باسَ نِلَيْیيَلامْ
  مَتِیُرَتْ تيَرِتْتُضْ وَیَنغْكُسَرْ كُرُوٕۤ
 • 524. بِرَمَ رَكَسِیَمْ بيَۤسِیيَنْ نُضَتْتيَۤ
  تَرَمُرَ وِضَنغْكُنعْ سانْدَسَرْ كُرُوٕۤ
 • 525. بَرَمَ رَكَسِیَمْ بَكَرْنْديَنَ تُضَتْتيَۤ
  وَرَمُرَ وَضَرْتْتُ وَیَنغْكُسَرْ كُرُوٕۤ
 • 526. سِوَرَكَ سِیَميَلانْ تيَرِوِتْ تيَنَكْكيَۤ
  نَوَنِلَيْ كاتْتِیَ نعانَسَرْ كُرُوٕۤ
 • 527. سَتْتِیَ لَنَيْتْتُنعْ سِتْتِیَنْ مُظُتُمْ
  اَتْتَكَيْ تيَرِتْتَ وَرُتْسِوَ كُرُوٕۤ
 • 528. اَرِبَوَيْ یيَلْلا مَرِوِتْ تيَنْنُضْضيَۤ
  بِرِوَرَ وِضَنغْكُمْ بيَرِیَسَرْ كُرُوٕۤ
 • 529. كيَۤتْبَوَيْ یيَلْلانغْ كيَۤتْبِتْ تيَنُضْضيَۤ
  وٕۤتْكَيْیِنْ وِضَنغْكُمْ وِمَلَسَرْ كُرُوٕۤ
 • 530. كانْبَوَيْ یيَلْلانغْ كاتْتُوِتْ تيَنَكْكيَۤ
  مانْبَتَ مَضِتْتُ وَیَنغْكُسَرْ كُرُوٕۤ
 • 531. سيَیْبَوَيْ یيَلْلانعْ سيَیْوِتْ تيَنَكْكيَۤ
  اُیْبَوَيْ یَضِتْتيَنُ ضُوۤنغْكُسَرْ كُرُوٕۤ
 • 532. اُنْبَوَيْ یيَلْلا مُنْنُوِتْ تيَنْنُضْ
  بَنْبِنِلْ وِضَنغْكُمْ بَرَمَسَرْ كُرُوٕۤ
 • 533. ساكاكْ كَلْوِیِنْ رَرَميَلانغْ كَرْبِتْ
  تيَۤكاكْ كَرَبْبُورُ ضِينْدَسَرْ كُرُوٕۤ
 • 534. سَتْتِیَ مانعْسِوَ سِتْتِكَ ضَنَيْتْتَيْیُمْ
  ميَیْتْتَكَيْ یَضِتْتيَنُضْ وِضَنغْكُسَرْ كُرُوٕۤ
 • 535. يَلْلا نِلَيْكَضُ ميَۤرْرِسْ سِتْتيَلامْ
  وَلْلا نيَنَوٕنَيْ وَيْتْتَسَرْ كُرُوٕۤ
 • 536. سِيرُرَ وَرُضانْ تيَۤسُرَ وَظِیابْ
  بيَۤرُرَ وٕنْنَيْبْ بيَرْرَنَرْ رایيَۤ
 • 537. بُورُنْدِیَ وَرُتْبيَرُمْ بُوۤكَميَۤ یُرُكيَنَبْ
  بيَرُنْدَیَ وَاليَنَيْبْ بيَرْرَنَرْ رایيَۤ
 • 538. آنْرَسَنْ مارْكْكَ مَنِبيَرَ وٕنَيْتْتانْ
  اِينْرَمُ تَضِتْتَ وِنِیَنَرْ رایيَۤ
 • 539. بَسِتْتِتُ تُوۤرُميَنْ بالَنَيْنْ تَرُضالْ
  وَسِتْتَمُ تَرُضْبُرِ وَایْمَيْنَرْ رایيَۤ
 • 540. تَضَرْنْدَتُوۤ رَتِیيَۤنْ سارْبَنَيْنْ تيَنْنَيْ
  اُضَنْديَضِ وِتْتَ وُورُمَيْنَرْ رایيَۤ
 • 541. اَرُضَمُ تيَۤمُتَ لَيْوَكَيْ یَمُتَمُمْ
  تيَرُضُرَ وٕنَكْكَرُضْ سيَلْوَنَرْ رایيَۤ
 • 542. اِیَلَمُ تيَۤمُتَ ليَظُوَكَيْ یَمُتَمُمْ
  اُیَلُرَ وٕنَكْكَرُ ضُرِیَنَرْ رایيَۤ
 • 543. نَنْبُرُ ميَنْوَكَيْ نَوَوَكَيْ یَمُتَمُمْ
  بَنْبُرَ وٕنَكْكَرُضْ بَنْبُتَيْتْ تایيَۤ
 • 544. مَرْرُضَ وَمُتَ وَكَيْیيَلا ميَنَكْكيَۤ
  اُرْرُنَ وَضِتْتَرُ ضُوۤنغْكُنَرْ رایيَۤ
 • 545. كَلَكْكَمُ مَسْسَمُنغْ كَتِنْديَنَ تُضَتْتيَۤ
  اَلَكْكَنُنْ تَوِرْتْتَرُ ضَنْبُتَيْتْ تایيَۤ
 • 546. تُیْبْبِنِ لَنَيْتْتُنعْ سُكَمْبيَرَ وَضِتْتيَنَكْ
  كيَیْبْبيَلانْ تَوِرْتْتَ وِنْبُتَيْتْ تایيَۤ
 • 547. سِتْتِكَ ضيَلْلانْ تيَضِنْدِتَ وٕنَكْكيَۤ
  سَتْتِیَيْ یَضِتْتَ تَیَوُتَيْتْ تایيَۤ
 • 548. سَتْتِنِ باتَنْ تَنَيْیَضِتْ تيَنَيْميَۤلْ
  وَيْتْتَمُ تَضِتْتَ مَرَبُتَيْتْ تایيَۤ
 • 549. سَتْتِسَتْ تَرْكَضيَلانعْ سارْنْديَنَ تيَۤوَلْسيَیْ
  سِتْتِیَيْ یَضِتْتَ تيَیْوَنَرْ رایيَۤ
 • 550. تَنْنِكَ رِلْلاتْ تَلَيْوَنَيْكْ كاتْتِیيَۤ
  يَنْنَيْميَۤ ليَۤرْرِیَ وِنِیَنَرْ رایيَۤ
 • 551. وٕضِبْبَتَ وِرُمْبِیَ وِضَيْوٕلا ميَنَكْكيَۤ
  یَضِتْتَضِتْ تِنْبُسيَیْ یَنْبُتَيْتْ تایيَۤ
 • 552. يَنْنَكَتْ تُوتُبُرَتْ تيَنْنَيْیيَنعْ نعانْرُنغْ
  كَنْنيَنَكْ كاكْكُنغْ كَرُنَيْنَرْ رایيَۤ
 • 553. اِنْنَرُ ضَمُتَضِتْ تِرَوَاتْ تِرَلْبُرِنْ
  تيَنْنَيْ وَضَرْتْتِتُ مِنْبُتَيْتْ تایيَۤ
 • 554. يَنْنُتَ ليَنْنُیِ ريَنْنَرِ وٕلْلامْ
  تَنْنَوٕنْ راكْكِیَ تَیَوُتَيْتْ تایيَۤ
 • 555. تيَرِیا وَكَيْیارْ سِرِیيَۤنْ رَضَرْنْدِتَتْ
  تَرِیا تَنَيْتْتَ تَیَوُتَيْتْ تایيَۤ
 • 556. سِنَمُتَ لَنَيْتْتَيْیُنْ تِيرْتْتيَنَيْ نَنَوِنُنغْ
  كَنَوِنُمْ بِرِیاكْ كَرُنَيْنَرْ رایيَۤ
 • 557. تُوكْكَمُنعْ سُوۤمْبُميَنْ رُنْبَمُ مَسْسَمُمْ
  يَۤكْكَمُ نِيكْكِیَ وٕنْرَنِتْ تایيَۤ
 • 558. تُنْبيَلانْ تَوِرْتْتُضيَۤ یَنْبيَلامْ نِرَمْبَ
  اِنْبيَلا مَضِتْتَ وٕنْرَنِتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 559. يَلْلا نَنْمَيْیُ ميَنْرَنَكْ كَضِتْتَ
  يَلْلامْ وَلْلَسِتْ تيَنْرَنِتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 560. نایِرْ كَتَيْیيَۤ نَلَمْبيَرَكْ كاتْتِیَ
  تایِرْ بيَرِتُنْ تَیَوُتَيْتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 561. اَرِوِلابْ بَرُوَتْ تَرِوٕنَكْ كَضِتْتيَۤ
  بِرِوِلا تَمَرْنْدَ بيَۤرَرُتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 562. بُنْنِكَ رِلْليَۤنْ بُورُتْتِوَ نَتَيْنْدَ
  تَنْنِكَ رِلْلاتْ تَنِبْبيَرُنْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 563. اَكَتْتِنُمْ بُرَتْتِنُ مَمَرْنْدَرُتْ جُوۤتِ
  سَكَتْتِنِ ليَنَكْكيَۤ تَنْدَميَیْتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 564. اِنَيْیِلاكْ كَضِبْبُرْ رِرُنْدِتَ وٕنَكْكيَۤ
  تُنَيْیَتِ سيَنْنِیِرْ سُوتْتِیَ تَنْدَيْیيَۤ
 • 565. آتِیِي رَرِیا وَرُضَرَ ساتْسِیِرْ
  جُوۤتِما مَكُتَنعْ سُوتْتِیَ تَنْدَيْیيَۤ
 • 566. يَتْتِرَنْ تَرِوِتْ تيَنَيْتْتَنِ یيَۤرْرِبْ
  بَتْتِمَنْ تَبَتْتِرْ بَتِتْتَميَیْتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 567. تَنغْكُوۤ لَضَوَتُ تَنْدَرُتْ جُوۤتِسْ
  سيَنغْكُوۤلْ سيَلُتْتيَنَسْ سيَبْبِیَ تَنْدَيْیيَۤ
 • 568. تَنْبُورُ ضَنَيْتْتَيْیُنْ تَنْنَرَ ساتْسِیِلْ
  يَنْبُورُ ضاكْكِیَ يَنْرَنِتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 569. تَنْوَتِ وَنَيْتْتَيْیُنْ تَنْنَرَ ساتْسِیِلْ
  يَنْوَتِ وَاكْكِیَ يَنْرَنِتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 570. تَنْسِتْ تَنَيْتْتَيْیُنْ تَنْسَمُ كَتْتِنِلْ
  يَنْسِتْ تاكْكِیَ يَنْرَنِتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 571. تَنْوَسَ ماكِیَ تَتْتُوَ مَنَيْتْتَيْیُمْ
  يَنْوَسَ ماكْكِیَ وٕنْنُیِرْتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 572. تَنْكَيْیِرْ بِتِتْتَ تَنِیَرُتْ جُوۤتِیَيْ
  يَنْكَيْیِرْ كُوتُتْتَ يَنْرَنِتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 573. تَنْنَيْیُنْ تَنْنَرُتْ سَتْتِیِنْ وَتِوَيْیُمْ
  يَنْنَيْیُ مُونْريَنَ وِیَرْرِیَ تَنْدَيْیيَۤ
 • 574. تَنْنِیَ ليَنْنِیَلْ تَنْسيَیَ ليَنْسيَیَلْ
  يَنْنَ وِیَرْرِیَ وٕنْرَنِتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 575. تَنْنُرُ وٕنْنُرُ تَنْنُرَيْ یيَنْنُرَيْ
  يَنْنَ وِیَرْرِیَ وٕنْرَنِتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 576. سَتُرَبْ بيَۤرَرُتْ تَنِبْبيَرُنْ تَلَيْوَنيَنْ
  ريَتِرَرْ رُوۤنغْكِیَ وٕنْنُتَيْتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 577. مَنَوَاكْ كَرِیا وَرَيْبْبِنِ ليَنَكْكيَۤ
  اِنَوَاكْ كَرُضِیَ وٕنْنُیِرْتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 578. اُنَرْنْدُنَرْنْ تُنَرِنُ مُنَرابْ بيَرُنِلَيْ
  یَنَيْنْدِتَ وٕنَكْكيَۤ یَرُضِیَ تَنْدَيْیيَۤ
 • 579. تُرِیَوَاظْ وُتَنيَۤ سُكَبُو رَنَميَنُمْ
  بيَرِیَوَاظْ وَضِتْتَ بيَرُنْدَنِتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 580. اِيرِلابْ بَتَنغْكَضْ یاوَيْیُنغْ كَتَنْدَ
  بيَۤرَضِتْ تانْتَ بيَرُنْدَكَيْتْ تَنْدَيْیيَۤ
 • 581. يَوْوَكَيْتْ تِرَتْتِنُ ميَیْتُتَرْ كَرِتامْ
  اَوْوَكَيْ نِلَيْیيَنَكْ كَضِتْتَنَرْ رَنْدَيْیيَۤ
 • 582. اِنِبْبِرَ وَانيَرِ یيَنَكْكَضِتْ تَرُضِیَ
  تَنِبْبيَرُنْ تَلَيْمَيْتْ تَنْدَيْیيَۤ تَنْدَيْیيَۤ
 • 583. بَرْرَیَرْنْ تَنعْسِیَ بَرِوُكَنْ تَنَيْنْديَنَيْسْ
  سَرْرُمَنعْ سيَۤليَنَتْ تانغْكِیَ تُنَيْیيَۤ
 • 584. تَضَرْنْدَوَتْ تَرُنَميَنْ رَضَرْوٕلانْ تَوِرْتْتُتْ
  كِضَرْنْدِتَ وٕنَكْكُكْ كِتَيْتْتَميَیْتْ تُنَيْیيَۤ
 • 585. تُرَيْیِتُ وَظِیِتُ تُنِوِتُ نِيسيَیُمْ
  مُرَيْیِتُ وٕنَوٕۤ مُوظِنْدَميَیْتْ تُنَيْیيَۤ
 • 586. يَنغْكُرُ تِيمَيْیُ ميَنَيْتْتُوتَ راوَكَيْ
  كَنغْكُلُمْ بَكَلُميَیْكْ كاوَلْسيَیْ تُنَيْیيَۤ
 • 587. وٕۤنْتِیَ وٕۤنْتِیَ وِرُبْبيَلا ميَنَكْكيَۤ
  یِينْتِرُنْ تَرُضْبُرِ یيَنْنُیِرْتْ تُنَيْیيَۤ
 • 588. اِكَتْتِنُمْ بَرَتْتِنُ ميَنَكْكِتَرْ سارا
  تَكَتْتِنُمْ بُرَتْتِنُ مَمَرْنْدَميَیْتْ تُنَيْیيَۤ
 • 589. اَیَرْوَرَ وٕنَكْكيَۤ یَرُتْتُنَيْ یاكِیيَنْ
  نُیِرِنُنعْ سِرَنْدَ وُورُمَيْیيَنْ نَتْبيَۤ
 • 590. اَنْبِنِرْ كَلَنْديَنَ تَرِوِنِرْ بَیِنْريَۤ
  اِنْبِنِ لَضَيْنْدَوٕنْ نِنْنُیِرْ نَتْبيَۤ
 • 591. نانْبُرِ وَنَوٕلانْ تانْبُرِنْ تيَنَكْكيَۤ
  وَانْبَتَ مَضِكْكَ وَایْتْتَنَنْ نَتْبيَۤ
 • 592. اُضْضَمُ مُنَرْسْسِیُ مُیِرُنغْ كَلَنْدُكُونْ
  تيَضْضُرُ نيَیْیِليَنْ نُضْضُرُ نَتْبيَۤ
 • 593. سيَرْرَمُنْ تِيمَيْیُنْ تِيرْتْتُنانْ سيَیْتَ
  كُرْرَمُنغْ كُنَماكْ كُونْتَوٕنْ نَتْبيَۤ
 • 594. كُنَنغْكُرِ مُتَلِیَ كُرِتْتِتا تيَنَيْیيَۤ
  اَنَنغْكَرَكْ كَلَنْدَ اَنْبُتَيْ نَتْبيَۤ
 • 595. بِنَكْكُمْ بيَۤتَمُمْ بيَۤیُلَ كُوۤرْبُكَلْ
  كَنَكْكُنْ تِيرْتْتيَنَيْكْ كَلَنْدَنَنْ نَتْبيَۤ
 • 596. سَوَلَيْنيَنعْ سَكَتْتِنْ رَضَرْسْسِیُ مَسْسَمُمْ
  كَوَلَيْیُنْ تَوِرْتْتيَنَيْكْ كَلَنْدَنَنْ نَتْبيَۤ
 • 597. كَضَيْبْبَرِنْ تيَتُتْتُكْ كَلَكْكَنْ تَوِرْتْتيَنَكْ
  كِضَيْبْبَرِنْ تُتَوِیَ وٕنْنُیِ رُرَوٕۤ
 • 598. تَنْنَيْتْ تَظُوُرُ تَرَنعْسِرِ تَرِیا
  وٕنْنَيْتْ تَظُوِیَ وٕنْنُیِ رُرَوٕۤ
 • 599. مَنَكْكُرَيْ نِيكْكِنَلْ وَاظْوَضِتْ تيَنْرُمْ
  يَنَكْكُرَ وَاكِیَ يَنْنُیِ رُرَوٕۤ
 • 600. تُنْنُ مَناتِیيَۤ سُوظْنْديَنَيْبْ بِرِیا
  تيَنْنُرَ وَاكِیَ وٕنْنُیِ رُرَوٕۤ
 • 601. يَنْرُمُوۤرْ نِلَيْیایْ يَنْرُمُوۤ رِیَلایْ
  يَنْرُمُضْ ضَتُوَا ميَنْرَنِسْ سَتْتيَۤ
 • 602. اَنَيْتْتُلَ كَوَيْكَضُ مانغْكانغْ كُنَرِنُمْ
  اِنَيْتْتيَنَ وَرِیا وٕنْرَنِسْ سَتْتيَۤ
 • 603. بُوتُمَرَيْ مُتِكَضُمْ بُكَلَوَيْ مُتِكَضُمْ
  اِتُوٕنَرْ كَرِتا ميَنْرَنِسْ سَتْتيَۤ
 • 604. آكَمَ مُتِكَضُ مَوَيْبُكَلْ مُتِكَضُمْ
  يَۤكُتَرْ كَرِتا ميَنْرَنِسْ سَتْتيَۤ
 • 605. سَتْتِیَنعْ سَتْتِیَنعْ سَتْتِیَ ميَنَوٕۤ
  اِتْتَكَيْ وَظُتْتُ ميَنْرَنِسْ سَتْتيَۤ
 • 606. تُرِیَمُنغْ كَتَنْدَتُوۤرْ بيَرِیَوَانْ بُورُضيَنَ
  اُرَيْسيَیْ وٕۤتَنغْكَ ضُنْنُميَیْسْ سَتْتيَۤ
 • 607. اَنْرَتَ نَبْبا لَتَنْبَرَتْ تَتُتانْ
  يَنْرِتَ نِرَيْنْدَ وٕنْرَنِسْ سَتْتيَۤ
 • 608. يَنْرُمُضْ ضَتُوَایْ يَنغْكُمُوۤرْ نِرَيْوَایْ
  يَنْرُمْ وِضَنغْكِتُ ميَنْرَنِسْ سِتْتيَۤ
 • 609. سَتْتِكَضْ بَلَوَایْسْ سَتْتَرْكَضْ بَلَوَایْ
  اِتْتَكَيْ وِضَنغْكُ ميَنْرَنِسْ سِتْتيَۤ
 • 610. تَتْتُوَمْ بَلَوَایْتْ تَتْتُوِ بَلَوَایْ
  اِتْتَكَيْ وِضَنغْكُ ميَنْرَنِسْ سِتْتيَۤ
 • 611. بَتِنِلَيْ بَلَوَایْبْ بَتَنِلَيْ بَلَوَایْ
  اِتِوَرَ وِضَنغْكِتُ ميَنْرَنِسْ سِتْتيَۤ
 • 612. مُورْتْتَرْكَضْ بَلَوَایْ مُورْتْتِكَضْ بَلَوَایْ
  يَۤرْبَتَ وِضَكْكِتُ ميَنْرَنِسْ سِتْتيَۤ
 • 613. اُیِرْوَكَيْ بَلَوَا یُتَلْوَكَيْ بَلَوَایْ
  اِیَلُرَ وِضَكْكِتُ ميَنْرَنِسْ سِتْتيَۤ
 • 614. اَرِوَوَيْ بَلَوَا یَرِوَنَ بَلَوَایْ
  يَرِوَرَ وِضَكْكِتُ ميَنْرَنِسْ سِتْتيَۤ
 • 615. نِنَيْوَوَيْ بَلَوَایْ نِنَيْوَنَ بَلَوَایْ
  اِنَيْوَرَ وِضَكْكِتُ ميَنْرَنِسْ سِتْتيَۤ
 • 616. كاتْسِكَضْ بَلَوَایْكْ كانْبَنَ بَلَوَایْ
  يَۤتْسِیِنْ وِضَكْكِتُ ميَنْرَنِسْ سِتْتيَۤ
 • 617. سيَیْوِنَيْ بَلَوَایْسْ سيَیْوَنَ بَلَوَایْ
  يَیْوَرَ وِضَكْكِتُ ميَنْرَنِسْ سِتْتيَۤ
 • 618. اَنْتَ سَراسَرَ مَنَيْتْتَيْیُمْ بِرَوَيْیُمْ
  يَنْتَرَ وِضَكْكُ ميَنْرَنِسْ سِتْتيَۤ
 • 619. يَلْلامْ وَلْلَسِتْ تيَنَمَرَيْ بُكَنْرِتَ
  يَلْلامْ وِضَكْكِتُ ميَنْرَنِسْ سِتْتيَۤ
 • 620. اُونْرَتِ لُونْرَنْ رُرَيْكْكَوُمْ بَتاتایْ
  يَنْرُمُوۤرْ بَتِتْتا ميَنْرَنِ یِنْبيَۤ
 • 621. اِتُوَتُ وٕنْنا وِیَلُتَيْ یَتُوَایْ
  يَتِرَرَ نِرَيْنْدَ وٕنْرَنِ یِنْبيَۤ
 • 622. آكْكُرُ مَوَتْتَيْكَ ضَنَيْتْتَيْیُنغْ كَتَنْدُميَۤلْ
  يَۤكْكَرَ نِرَيْنْدَ وٕنْرَنِ یِنْبيَۤ
 • 623. اَرِوُكْ كَرِوِنِ لَتُوَتُ وَتُوَایْ
  يَرِوَرْ رُوۤنغْكِیَ وٕنْرَنِ یِنْبيَۤ
 • 624. وِتَیَ ميَوَرْرِنُ ميَۤنْميَۤلْ وِضَيْنْدَوَيْ
  یِتَيْیِتَيْ یُوۤنغْكِیَ وٕنْرَنِ یِنْبيَۤ
 • 625. اِمْمَيْیُ مَرُمَيْیُ مِیَمْبِتُ مُورُمَيْیُمْ
  يَمْمَيْیُ نِرَمْبِتُ ميَنْرَنِ یِنْبيَۤ
 • 626. مُتْتَرْكَضْ سِتْتَرْكَضْ سَتْتِكَضْ سَتْتَرْكَضْ
  يَتْتِرَتْ تَوَرْكْكُما ميَنْرَنِ یِنْبيَۤ
 • 627. يَلْلا نِلَيْكَضِ نيَلْلا وُیِرُرُمْ
  يَلْلا وِنْبُما ميَنْرَنِ یِنْبيَۤ
 • 628. كَرُمْبُرُ سارُنغْ كَنِنْدَمُكْ كَنِیِنْ
  وِرُمْبُرُ مِرَتَمُ مِكْكَتِيمْ بالُمْ
 • 629. كُنَنغْكُوضْكُوۤرْ ريَۤنُنغْ كُوتْتِیُونْ راكْكِ
  مَنَنغْكُوضَبْ بَتَنعْسيَیْ وَكَيْیُرَ وِیَرْرِیَ
 • 630. اُنَوٕنَبْ بَلْكا لُرَيْكْكِنُ نِكَرا
  وَنَمُرُ مِنْبَ مَیَميَۤ یَتُوَایْكْ
 • 631. كَلَنْدَرِ وُرُوَایْكْ كَرُتُتَرْ كَرِتایْ
  نَلَنْدَرُ وِضَكْكَمُ نَوِلَرُنْ تَنْمَيْیُمْ
 • 632. اُضْضَتا یيَنْرُ مُضْضَتا یيَنْنُضْ
  اُضْضَتا یيَنْرَ نُیِرُضَ مُتَمْبُتَنْ
 • 633. يَلْلا مِنِبْبَ وِیَلُرُ سُوَيْیَضِتْ
  تيَلْلامْ وَلْلَسِتْ تِیَرْكَيْیَ تاكِسْ
 • 634. ساكا وَرَمُنْ تَنِتْتَبيَۤ رَرِوُمْ
  ماكا تَلِرْسِوَ وَلْلَبَ سَتْتِیُمْ
 • 635. سيَیَرْكَرُ مَنَنْدَ سِتْتِیُ مِنْبَمُمْ
  مَیَكْكَرَتْ تَرُنْدِرَلْ وَنْمَيْیَ تاكِبْ
 • 636. بُورَنَ وَتِوَایْبْ بُونغْكِميَۤرْ رَتُمْبِ
  آرَنَ مُتِیُتَ ناكَمَ مُتِیُنغْ
 • 637. كَتَنْديَنَ تَرِوَانغْ كَنَميَۤرْ سَبَيْنَتُ
  نَتَنْدِكَظْ كِنْرَميَنعْ نعانَوَا رَمُتيَۤ
 • 638. سَتْتِیَ وَمُتيَۤ تَنِتْتِرُ وَمُتيَۤ
  نِتْتِیَ وَمُتيَۤ نِرَيْسِوَ وَمُتيَۤ
 • 639. سَسْسِتا نَنْدَتْ تَنِمُتَ لَمُتيَۤ
  ميَیْسْسِتا كاسَ وِضَيْوَرُ ضَمُتيَۤ
 • 640. آنَنْدَ وَمُتيَۤ یَرُضُوضِ یَمُتيَۤ
  تانَنْدَ مِلْلاتْ تَتْتُوَ وَمُتيَۤ
 • 641. نَوَنِلَيْ تَرُمُوۤرْ نَلْلَتيَضْ ضَمُتيَۤ
  سِوَنِلَيْ تَنِليَۤ تِرَنْتَوُضْ ضَمُتيَۤ
 • 642. بُویْبَتاكْ كَرُنَيْبْ بُنْنِیَ وَمُتيَۤ
  كَيْبَتابْ بيَرُنعْسِيرْكْ كَتَوُضْوَا نَمُتيَۤ
 • 643. اَكَمْبُرَ مَكَبْبُرَ ماكِیَ بُرَبْبُرَمْ
  اُكَنْدَنانْ كِتَتْتُ مُوۤنغْكِیَ وَمُتيَۤ
 • 644. بَنِمُتَ نِيكْكِیَ بَرَمْبَرَ وَمُتيَۤ
  تَنِمُتَ لایَ سِتَمْبَرَ وَمُتيَۤ
 • 645. اُلَكيَلانغْ كُوضْضِنُ مُلَبْبِلا وَمُتيَۤ
  اَلَكِلابْ بيَرُنْدِرَ لَرْبُتَ وَمُتيَۤ
 • 646. اَنْتَمُ مَتَنْميَۤ لَنْتَمُ مَوَرْرُضَ
  بَنْتَمُنغْ كاتْتِیَ بَرَمْبَرَ مَنِیيَۤ
 • 647. بِنْتَمُ مَتِلُرُ بِنْتَمُ مَوَرْرُضَ
  بَنْتَمُنغْ كاتْتِیَ بَرابَرَ مَنِیيَۤ
 • 648. نِنَيْتْتَوَيْ نِنَيْتْتَوَيْ نِنَيْتْتانغْ كيَیْتُرَ
  اَنَيْتْتَيْیُنْ تَرُمُوۤ رَرُمْبيَرَنْ مَنِیيَۤ
 • 649. وِنْبَتَ مَنَيْتْتُ ميَۤرْبَتَ مُظُوَتُنغْ
  كَنْبيَرَ نَتَتْتُنغْ كَكَنَما مَنِیيَۤ
 • 650. بارْبَتَ مَنَيْتْتُمْ بَكَرَتِ مُظُوَتُنعْ
  سارْبُرَ نَتَتْتُنعْ سَرَوُوضِ مَنِیيَۤ
 • 651. اَنْتَكُوۤ تِكَضيَلا مَرَيْكْكَنَتْ تيَۤكِكْ
  كَنْتُكُونْ تِتَوُوضِرْ كَلَيْنِرَيْ مَنِیيَۤ
 • 652. سَراسَرَ وُیِرْتُورُنعْ سارْرِیَ بُورُتُورُمْ
  وِراوِیُضْ وِضَنغْكُمْ وِتْتَكَ مَنِیيَۤ
 • 653. مُووَرُ مُنِوَرُ مُتْتَرُنعْ سِتْتَرُنْ
  تيَۤوَرُ مَتِكْكُنعْ سِتْتِسيَیْ مَنِیيَۤ
 • 654. تاظْوٕلانْ تَوِرْتْتُسْ سَكَمِسَيْ یَظِیا
  وَاظْوٕنَكْ كَضِتْتَ وَضَرُوضِ مَنِیيَۤ
 • 655. نَوَمَنِ مُتَلِیَ نَلَميَلانْ تَرُمُورُ
  سِوَمَنِ یيَنُمَرُتْ سيَلْوَما مَنِیيَۤ
 • 656. وَانْبيَرَرْ كَرِیَ وَكَيْیيَلامْ وِرَيْنْدُ
  نانْبيَرَ وَضِتْتَ ناتَمَنْ تِرَميَۤ
 • 657. كَرْبَمْ بَلَبَلَ كَظِیِنُ مَظِیابْ
  بُورْبُرَ وَضِتْتَ بُنِتَمَنْ تِرَميَۤ
 • 658. اَكَرَمُ مُكَرَمُ مَظِیاسْ سِكَرَمُمْ
  وَكَرَمُ ماكِیَ وَایْمَيْمَنْ تِرَميَۤ
 • 659. اَيْنْديَنَ وٕتْتيَنَ وَاريَنَ نانْكيَنَ
  مُنْدُرُ مَرَيْمُرَيْ مُوظِیُمَنْ تِرَميَۤ
 • 660. وٕۤتَمُ ماكَمَ وِرِوُكَ ضَنَيْتْتُمْ
  اُوۤتَنِنْ رُلَوَا تُوۤنغْكُمَنْ تِرَميَۤ
 • 661. اُتَرْبِنِ یَنَيْتْتَيْیُ مُیِرْبْبِنِ یَنَيْتْتَيْیُ
  مَتَرْبْبَرَتْ تَوِرْتْتَ وَرُتْسِوَ مَرُنْديَۤ
 • 662. سِتْتِكْكُ مُولَمانعْ سِوَمَرُنْ تيَنَوُضَنْ
  تِتْتِكْكُ نعانَتْ تِرُوَرُنْ مَرُنْديَۤ
 • 663. اِرَنْدَوَ ريَلْلا ميَظُنْدِتَبْ بُرِیُنعْ
  سِرَنْدَوَلْ لَبَمُرُ تِرُوَرُنْ مَرُنْديَۤ
 • 664. مَرَنَبْ بيَرُمْبِنِ وَارا وَكَيْمِكُ
  كَرَنَبْ بيَرُنْدِرَلْ كاتْتِیَ مَرُنْديَۤ
 • 665. نَرَيْتِرَيْ مُوبْبَوَيْ نَنْنا وَكَيْتَرُمْ
  اُرَيْتَرُ بيَرُنعْسِي رُتَيْیَنَنْ مَرُنْديَۤ
 • 666. يَنْريَۤ یيَنْنِنُ مِضَمَيْیُوۤ تِرُكْكَ
  نَنْريَۤ تَرُمُورُ نعانَما مَرُنْديَۤ
 • 667. مَلَبْبِنِ تَوِرْتْتَرُضْ وَلَنْدَرُ كِنْرَتُوۤرْ
  نَلَتْتَكَيْ یَتُوٕنَ ناتْتِیَ مَرُنْديَۤ
 • 668. سِرْسَبَيْ نَتُوٕۤ تِرُنَتَمْ بُرِیُمْ
  اَرْبُتَ مَرُنْديَنُ مانَنْدَ مَرُنْديَۤ
 • 669. اِتَيْیُرَبْ بَتاتَ وِیَرْكَيْ وِضَكْكَمایْتْ
  تَتَيْیُونْرُ مِلْلاتْ تَكَوُتَيْ یَتُوَایْ
 • 670. مارْرِوَيْ یيَنْنَ مَتِتْتَضَبْ بَرِتایْ
  اُورْرَمُمْ وَنْنَمُ مُورُنغْكُتَيْ یَتُوَایْكْ
 • 671. كاتْسِكْ كِنِیَنَرْ كَلَيْیُتَيْ یَتُوَایْ
  آتْسِكْ كُرِیَبَنْ ماتْسِیُ مُتَيْتْتایْ
 • 672. كَيْتَوَرْ كَنَوِنُنغْ كانْتَرْ كَرِتایْسْ
  سيَیْتَوَبْ بَیَنانْ تِرُوَرُضْ وَلَتْتالْ
 • 673. اُضَمْبيَرُ مِتَميَلا مُتَوُكَ وٕنَوٕۤ
  وَضَمْبَتَ وَایْتْتُ مَنْنِیَ بُونْنيَۤ
 • 674. بُتَمْبَتاتْ تَرَمُمْ وِتَمْبَتاتْ تِرَمُمْ
  وَتَمْبَتا نَلَمُمْ وَایْتْتَسيَمْ بُونْنيَۤ
 • 675. مُمْمَيْیُنْ تَرُمُورُ سيَمْمَيْیَيْ یُتَيْتْتایْ
  اِمْمَيْیيَۤ كِتَيْتْتِنغْ كِلَنغْكِیَ بُونْنيَۤ
 • 676. يَتُتْتيَتُتْ تُتَوِنُ ميَنْرُنغْ كُرَيْیا
  تَتُتْتَتُتْ تُوۤنغْكُميَیْ یَرُضُتَيْبْ بُونْنيَۤ
 • 677. تَضَرْنْدِتيَۤ ليَتُكْكِنْ وَضَرْنْدِتُ وٕۤميَنَكْ
  كِضَرْنْدِتَ وُرَيْتْتُكْ كِتَيْتْتَسيَمْ بُونْنيَۤ
 • 678. يَنْنِیَ تُوۤرُ مِیَرْرُكَ وٕنْرَنَيْ
  یَنْنِیيَنْ كَرَتْتِ لَمَرْنْدَبَيْمْ بُونْنيَۤ
 • 679. نِيكيَۤنْ مَرَكْكِنُ نِنْنَيْیامْ وِتْتُبْ
  بُوۤكيَۤ ميَنَوٕنَيْبْ بُورُنْدِیَ بُونْنيَۤ
 • 680. يَنْنِیَ وٕنْنِیانغْ كيَیْتِتَ وٕنَكْكُبْ
  بَنْنِیَ تَوَتْتارْ بَظُتْتَسيَمْ بُونْنيَۤ
 • 681. وِنْنِیَرْ رَلَيْوَرُمْ وِیَنْدِتَ وٕنَكْكُبْ
  بُنْنِیَبْ بَیَنارْ بُوتْتَسيَمْ بُونْنيَۤ
 • 682. نالْوَكَيْ نيَرِیِنُ ناتْتُكَ وٕنَوٕۤ
  بالْوَكَيْ مُظُتُمْ بَنِتْتَبَيْمْ بُونْنيَۤ
 • 683. يَظُوَكَيْ نيَرِیِنُ مِیَرْرُكَ وٕنَوٕۤ
  مُظُوَكَيْ كاتْتِ مُیَنغْكِیَ بُونْنيَۤ
 • 684. يَنْنِیَ بَتِیيَلا مِیَرْرُكَ وٕنْريَنَيْبْ
  بُنْنِیَ بَلَتْتارْ بُورُنْدِیَ نِتِیيَۤ
 • 685. اُوظِتُوۤ رُوظِ یُلَبْبُرا تُوۤنغْكِ
  وَاظِیيَنْ ريَنَكْكُ وَایْتْتَنَنْ نِتِیيَۤ
 • 686. اِتَمُرَ وُوظِتُوۤ ريَتُتْتيَتُتْ تُلَكُوۤرْكْ
  كُتَوِنُ مُلَوَا تُوۤنغْكُنَنْ نِتِیيَۤ
 • 687. اِرُنِتِ یيَظُنِتِ یِیَنَوَ نِتِمُتَرْ
  رِرُنِتِ یيَلْلانْ تَرُمُورُ نِتِیيَۤ
 • 688. يَوْوَكَيْ نِتِكَضُ مِنْدَما نِتِیِتَيْ
  اَوْوَكَيْ كِتَيْكْكُميَنْ رَرُضِیَ نِتِیيَۤ
 • 689. اَرْبُتَمْ وِضَنغْكُ مَرُتْبيَرُ نِتِیيَۤ
  كَرْبَنَيْ كَتَنْدَ كَرُنَيْما نِتِیيَۤ
 • 690. نَرْكُنَ نِتِیيَۤ سَرْكُنَ نِتِیيَۤ
  نِرْكُنَ نِتِیيَۤ سِرْكُنَ نِتِیيَۤ
 • 691. بَضَكِلا تُوۤنغْكُمْ بَضِكْكُما مَلَيْیيَۤ
  وَضَميَلا نِرَيْنْدَ مانِكْكَ مَلَيْیيَۤ
 • 692. مَتِیُرَ وِضَنغْكُ مَرَكَتَ مَلَيْیيَۤ
  وَتِتَرُ بيَۤرُوضِ وَسْسِرَ مَلَيْیيَۤ
 • 693. اُرَيْمَنَنغْ كَتَنْدانغْ كُوۤنغْكُبُونْ مَلَيْیيَۤ
  تُرِیَميَۤلْ وٕضِیِرْ جُوۤتِما مَلَيْیيَۤ
 • 694. بُرْبُتَنْ تِرَيْنُرَيْ بُرَيْمُتَ لِلَتُوۤرْ
  اَرْبُتَكْ كَتَليَۤ یَمُتَتْتَنْ كَتَليَۤ
 • 695. اِرُتْكَلَيْ تَوِرْتْتُوضِ یيَلْلامْ وَظَنغْكِیَ
  اَرُتْبيَرُنغْ كَتَليَۤ یانَنْدَكْ كَتَليَۤ
 • 696. بَوَكْكَتَلْ كَتَنْدُنانْ بارْتْتَبُوۤ تَرُكيَۤ
  اُوَبْبُرُ وَضَنغْكُونْ تُوۤنغْكِیَ كَرَيْیيَۤ
 • 697. يَنْرُیَرْسْ سُوۤتَيْكَ ضيَلْلانْ تَوِرْتْتُضَ
  نَنْرُرَ وِضَنغْكِیَ نَنْدَنَكْ كاوٕۤ
 • 698. سيَۤرْرُنِي رِنْرِنَرْ رِينعْسُوَيْ تَرُمُوۤرْ
  اُورْرُنِيرْ نِرَمْبَ وُتَيْیَبُونْ تَتَميَۤ
 • 699. كُوۤتَيْوَایْ وِرِنْدَ كُضِرْتَرُ نِظَليَۤ
  ميَۤتَيْوَایْ وِيسِیَ ميَلْلِیَ كارْريَۤ
 • 700. كَضَيْبْبَرَكْ كِتَيْتْتَ كَرُنَيْنَنْ نِيريَۤ
  اِضَيْبْبَرَ وَایْتْتَ وِنْسُوَيْ یُنَوٕۤ
 • 701. تيَنْنَيْوَایْكْ كِتَيْتْتَ سيَوْوِضَ نِيريَۤ
  تيَنْنَيْوَانْ بَلَتْتِرْ رِرُكُتِيمْ باليَۤ
 • 702. نِيرْنَسَيْ تَوِرْكْكُ نيَلْلِیَنغْ كَنِیيَۤ
  وٕۤرْوِضَيْ بَلَوِنْ ميَنْسُوَيْسْ سُضَيْیيَۤ
 • 703. كَتْتُمامْ بَظَميَۤ كَتَلِوَانْ بَظَميَۤ
  اِتْتَنَرْ سُوَيْسيَیْ یِلَنْدَيْیَنغْ كَنِیيَۤ
 • 704. بُنِتَوَانْ رَرُوِرْ بُتُمَيْیامْ بَلَميَۤ
  كَنِیيَلانغْ كُوتْتِكْ كَلَنْدَتِينعْ سُوَيْیيَۤ
 • 705. اِتَنْدَرُ كَرُمْبِ ليَتُتْتَتِينعْ ساريَۤ
  بَتَنْدَرُ وٕلْلَبْ باكِنِنْ سُوَيْیيَۤ
 • 706. سالَوٕۤ یِنِكْكُنعْ سَرْكْكَرَيْتْ تِرَضيَۤ
  يَۤلَوٕۤ ناوُكْ كِنِیَكَرْ كَنْتيَۤ
 • 707. اُلَبْبُرا تِنِكْكُ مُیَرْمَلَيْتْ تيَۤنيَۤ
  كَلَبْبُرا مَتُرَنغْ كَنِنْدَكُوۤرْ ريَۤنيَۤ
 • 708. نَوَيْیِلا تيَنَكْكُ نَنْنِیَ نَرَوٕۤ
  سُوَيْیيَلانْ تِرَتْتِیَ تُویَتِيمْ بَتَميَۤ
 • 709. بَتَمْبيَرَكْ كایْسْسِیَ بَسُنَرُمْ باليَۤ
  اِتَمْبيَرَ وُرُكْكِیَ وِضَمْبَسُ نيَیْیيَۤ
 • 710. اُلَرْنْدِتا تيَنْرُ مُورُبَتِتْ تاكِ
  مَلَرْنْدُنَلْ وَنْنَمْ وَیَنغْكِیَ مَلَريَۤ
 • 711. اِكَنْدَرُ بُوِمُتَ ليَوْوُلَ كُیِرْكَضُمْ
  اُكَنْدِتَ مَنَكْكُنعْ سُكَنْدَنَنْ مَنَميَۤ
 • 712. یاظُرُ مِسَيْیيَۤ یِنِیَوِنْ نِسَيْیيَۤ
  يَۤظُرُ مِسَيْیيَۤ یِیَلَرُ ضِسَيْیيَۤ
 • 713. تِوَضُوضِبْ بَرُوَنعْ سيَۤرْنْدَنَلْ لَوَضيَۤ
  اَوَضُوتُنغْ كُوتِ یَتَيْنْدَتُوۤرْ سُكَميَۤ
 • 714. ناتَنَلْ وَرَيْبْبِ نَنْنِیَ باتْتيَۤ
  وٕۤتَكِي تَتْتِلْ وِضَيْتِرُبْ باتْتيَۤ
 • 715. نَنْمارْكْكَرْ ناوِ نَوِرْرِیَ باتْتيَۤ
  سَنْمارْكْكَ سَنغْكَنْ تَظُوِیَ باتْتيَۤ
 • 716. نَمْبُرُ ماكَمَ نَوِرْرِیَ باتْتيَۤ
  يَمْبَلَ ماكِیَ وَمْبَلَبْ باتْتيَۤ
 • 717. يَنْمَنَكْ كَنْنيَۤ يَنْنَرُتْ كَنْنيَۤ
  يَنْنِرُ كَنْنيَۤ یيَنْكَنُنْ مَنِیيَۤ
 • 718. يَنْبيَرُنغْ كَضِبْبيَۤ یيَنْبيَرُمْ بُورُضيَۤ
  يَنْبيَرُنْ تِرَليَۤ یيَنْبيَرُنعْ سيَیَليَۤ
 • 719. يَنْبيَرُنْ تَوَميَۤ يَنْرَوَبْ بَلَنيَۤ
  يَنْبيَرُنعْ سُكَميَۤ یيَنْبيَرُمْ بيَۤريَۤ
 • 720. يَنْبيَرُ وَاظْوٕۤ یيَنْريَنْوَاظْ مُتَليَۤ
  يَنْبيَرُ وَظَكْكيَۤ یيَنْبيَرُنغْ كَنَكْكيَۤ
 • 721. يَنْبيَرُ نَلَميَۤ یيَنْبيَرُنغْ كُلَميَۤ
  يَنْبيَرُ وَلَميَۤ یيَنْبيَرُمْ بُلَميَۤ
 • 722. يَنْبيَرُ وَرَميَۤ یيَنْبيَرُنْ تَرَميَۤ
  يَنْبيَرُ نيَرِیيَۤ یيَنْبيَرُ نِلَيْیيَۤ
 • 723. يَنْبيَرُنغْ كُنَميَۤ يَنْبيَرُنغْ كَرُتْتيَۤ
  يَنْبيَرُنْ تَیَوٕۤ یيَنْبيَرُنغْ كَتِیيَۤ
 • 724. يَنْبيَرُمْ بَتِیيَۤ یيَنْنُیِ رِیَليَۤ
  يَنْبيَرُ نِرَيْوٕۤ یيَنْرَنِ یَرِوٕۤ
 • 725. تُوۤليَلانغْ كُظَيْنْدِتَسْ سُوظْنَرَمْ بَنَيْتْتُمْ
  ميَۤليَلانغْ كَتْتَوَيْ وِتْتُوِتْ تِیَنغْكِتَ
 • 726. يَنْبيَلا نيَكْكُنيَكْ كِیَلِتَيْ نيَكِظْنْدِتَ
  ميَنْبُتَيْتْ تَسَيْیيَلا ميَیْیُرَتْ تَضَرْنْدِتَ
 • 727. اِرَتْتَ مَنَيْتْتُمُضْ ضِرُكِتَسْ سُكْكِلَمْ
  اُرَتْتِتَيْ بَنْدِتْ تُورُتِرَ ضایِتَ
 • 728. مَتَليَلا مُوضَيْ مَلَرْنْدِتَ وَمُتَمْ
  اُتَليَلا مُورْريَتُتْ تُوۤتِ نِرَمْبِتَ
 • 729. اُونْنُتَلْ وِیَرْتْتِتَ وُوضِمُكَ مَلَرْنْدِتَ
  تَنْنِیَ وُیِرْبْبِنِرْ سانْدَنْ تَتُمْبِتَ
 • 730. اُنْنَكَيْ تُوۤرْرِتَ وُرُوۤمَمْ بُوتِتْتِتَكْ
  كَنْنِنِيرْ بيَرُكِكْ كالْوَظِنْ تُوۤتِتَ
 • 731. وَایْتُتِتْ تَلَرِتَ وَضَرْسيَوِتْ تُنَيْكَضِرْ
  كُویِسَيْبْ بُورِیيَلانغْ كُمْميَنَكْ كُوتْتِتَ
 • 732. ميَیْیيَلانغْ كُضِرْنْدِتَ ميَنْمارْ بَسَيْنْدِتَكْ
  كَيْیيَلانغْ كُوِنْدِتَكْ كاليَلانعْ سُلَوِتَ
 • 733. مَنَنغْكَنِنْ تُرُكِتَ مَتِنِرَيْنْ تُوضِرْنْدِتَ
  اِنَمْبيَرُ سِتْتَ مِیَيْنْدُ كَضِتْتِتَ
 • 734. اَكَنغْكارَ مانغْكانغْ كَتِكَرِبْ بَمَيْنْدِتَسْ
  سَكَنغْكانَ وُضْضَنْ تَظَيْتْتُ مَلَرْنْدِتَ
 • 735. اَرِوُرُ وَنَيْتْتُ مانَنْدَ مایِتَبْ
  بُورِیُرُ مانْمَتَرْ بُوۤتَمُمْ بُوۤیِتَتْ
 • 736. تَتْتُوَ مَنَيْتْتُنْ تامُورُنغْ كُوظِنْدِتَسْ
  سَتْتُوَ مُونْريَۤ تَنِتْتُنِنْ رُوۤنغْكِتَ
 • 737. اُلَكيَلامْ وِتَیَ مُضَوٕلا مَرَيْنْدِتَ
  اَلَكِلا وَرُضِ ناسَيْميَۤرْ بُونغْكِتَ
 • 738. يَنْنُضَتْ تيَظُنْدُیِ ريَلْلا مَلَرْنْدِتَ
  يَنْنُضَتْ تُوۤنغْكِیَ يَنْرَنِ یَنْبيَۤ
 • 739. بُونْنَتِ كَنْتَرُتْ بُتْتَمُ تُنَوٕۤ
  يَنْنُضَتْ تيَظُنْدَ وٕنْنُتَيْ یَنْبيَۤ
 • 740. تَنْنَيْیيَۤ یيَنَكْكُتْ تَنْدَرُ ضُوضِیالْ
  يَنْنَيْوٕۤ تِتْتَ يَنْرَنِ یَنْبيَۤ
 • 741. يَنْنُضيَۤ یَرُمْبِ یيَنْنُضيَۤ مَلَرْنْدُ
  يَنْنُضيَۤ وِرِنْدَ يَنْنُتَيْ یَنْبيَۤ
 • 742. يَنْنُضيَۤ وِضَنغْكِ یيَنْنُضيَۤ بَظُتْتُ
  يَنْنُضيَۤ كَنِنْدَ وٕنْنُتَيْ یَنْبيَۤ
 • 743. تَنْنُضيَۤ نِرَيْوُرُ تَرَميَلا مَضِتْتيَۤ
  يَنْنُضيَۤ نِرَيْنْدَ يَنْرَنِ یَنْبيَۤ
 • 744. تُنْبُضَ وَنَيْتْتُنْ تُولَيْتْتيَنَ تُرُوَيْ
  یِنْبُرُ وَاكْكِیَ يَنْنُتَيْ یَنْبيَۤ
 • 745. بُونْنُتَمْ بيَنَكْكُبْ بُورُنْدِتُمْ بُورُتْتا
  يَنْنُضَنغْ كَلَنْدَ يَنْرَنِ یَنْبيَۤ
 • 746. تَنْوَسَ ماكِتْ تَتُمْبِميَۤرْ بُونغْكِ
  يَنْوَسَنغْ كَتَنْدَ يَنْنُتَيْ یَنْبيَۤ
 • 747. تَنْنُضيَۤ بُونغْكِیَ تَنْنَمُ تُنَوٕۤ
  يَنْنُضيَۤ بُونغْكِیَ يَنْرَنِ یَنْبيَۤ
 • 748. اَرُضُوضِ وِضَنغْكِتَ وَانَوَ ميَنُمُوۤرْ
  اِرُضَرَ وٕنْنُضَتْ تيَۤرْرِیَ وِضَكْكيَۤ
 • 749. تُنْبُرُ تَتْتُوَتْ تُرِسيَلا نِيكْكِنَلْ
  لِنْبُرَ وٕنْنُضَتْ تيَۤرْرِیَ وِضَكْكيَۤ
 • 750. مَیَلَرَ وَظِیا وَاظْوُميَۤنْ ميَۤلُمْ
  اِیَلُرَ وٕنْنُضَتْ تيَۤرْرِیَ وِضَكْكيَۤ
 • 751. اِتُوٕضِ یَنَيْتْتُ مِیَلُوضِ وِضَنغْكِتَ
  نَتُوٕضِ نَتُوٕۤ ناتْتِیَ وِضَكْكيَۤ
 • 752. كَرُوٕضِ یَنَيْتْتُنغْ كَتِرُوضِ وِضَنغْكِتَ
  اُرُوٕضِ نَتُوٕۤ یُوضِرْتَرُ وِضَكْكيَۤ
 • 753. تيَۤرْرِیَ وٕۤتَتْ تِرُمُتِ وِضَنغْكِتَ
  يَۤرْرِیَ نعانَ وِیَلُوضِ وِضَكْكيَۤ
 • 754. آكَمَ مُتِميَۤ لَرُضُوضِ وِضَنغْكِتَ
  وٕۤكَمَ تَرَوٕۤ وِضَنغْكُوضِ وِضَكْكيَۤ
 • 755. آرِیَرْ وَظُتْتِیَ وَرُنِلَيْ یَناتِ
  كارِیَمْ وِضَكْكُمُوۤرْ كارَنَ وِضَكْكيَۤ
 • 756. تَنْنِیَ وَمُتيَۤ تَنْديَنَ تُضَتْتيَۤ
  بُنْنِیَمْ بَلِتْتَ بُورَنَ مَتِیيَۤ
 • 757. اُیْتَرَ وَمُتَ مُتَوِیيَنْ نُضَتْتيَۤ
  سيَیْتَوَمْ بَلِتْتَ تِرُوَضَرْ مَتِیيَۤ
 • 758. بَتِیيَلانْ تَظَيْكْكَبْ بَتَمْبيَرُ مَمُتَ
  نِتِیيَلا مَضِتْتَ نِرَيْتِرُ مَتِیيَۤ
 • 759. باليَنَتْ تَنْكَتِرْ بَرَبْبِیيَنعْ نعانْرُ
  ميَۤلْوٕضِ وِضَنغْكَ وِضَنغْكِیَ مَتِیيَۤ
 • 760. اُیَنغْكِیَ اُضْضَمُ مُیِرُنْ تَظَيْتْتِتَ
  وَیَنغْكِیَ كَرُنَيْ مَظَيْبُوظِ مَظَيْیيَۤ
 • 761. يَنْنَيْیُمْ بَنِكُونْ تيَنْنُضيَۤ نِرَمْبَ
  مَنْنِیَ كَرُنَيْ مَظَيْبُوظِ مَظَيْیيَۤ
 • 762. اُضَنغْكُوضُ ميَنَكْكيَۤ یُوَكَيْميَۤرْ بُونغْكِ
  وَضَنغْكُوضَكْ كَرُنَيْ مَظَيْبُوظِ مَظَيْیيَۤ
 • 763. نَلَنْدَرَ وُتَلُیِرْ نَلْلَرِ وٕنَكْكيَۤ
  مَلَرْنْدِتَكْ كَرُنَيْ مَظَيْبُوظِ مَظَيْیيَۤ
 • 764. تُویْمَيْیا ليَنَتُ تُرِسيَلا نِيكْكِنَلْ
  وَایْمَيْیارْ كَرُنَيْ مَظَيْبُوظِ مَظَيْیيَۤ
 • 765. وٕمْمَلَ وِرَوَتُ وِتِتَرُ نَنْدَنِرْ
  سيَمْمَيْیِ لُتِتْتُضَنْ تِكَظْنْدَسيَنعْ سُتَريَۤ
 • 766. تِرَيْیيَلانْ تَوِرْتْتُسْ سيَوْوِیُرْ رانغْكيَۤ
  وَرَيْیيَلامْ وِضَنغْكَ وَیَنغْكُسيَنعْ سُتَريَۤ
 • 767. اَلَكِلاتْ تَلَيْوَرْكَ ضَرَسُسيَیْ تَتْتُوَ
  اُلَكيَلامْ وِضَنغْكَ وُوۤنغْكُسيَنعْ سُتَريَۤ
 • 768. مُنْنُرُ مَلَوِرُضْ مُظُوَتُ نِيكْكِیيَۤ
  يَنْنُضَ وَرَيْميَۤ ليَظُنْدَسيَنعْ سُتَريَۤ
 • 769. آتِیُ نَتُوُتَ نَنْدَمُنغْ كَتَنْدَ
  جُوۤتِیا یيَنْنُضَنعْ سُوظْنْدَميَیْسْ سُتَريَۤ
 • 770. اُضْضُوضِ یُوۤنغْكِتَ وُیِرُوضِ وِضَنغْكِتَ
  وٕضْضُوضِ كاتْتِیَ ميَیْیَرُتْ كَنَليَۤ
 • 771. نَلَنغْكُوضَبْ بُرِنْدِتُ نعانَیا كَتْتِتَيْ
  وَلَنعْسُظِتْ تيَظُنْدُ وَضَرْنْدَميَیْكْ كَنَليَۤ
 • 772. وٕۤتَمُ ماكَمَ وِرِوُمْ بَرَمْبَرَ
  ناتَمُنغْ كَتَنْدَ نعانَميَیْكْ كَنَليَۤ
 • 773. يَنْنِیَ وٕنْنِیَ وٕلْلانْدَرَ وٕنُضْ
  نَنْنِیَ بُنْنِیَ نعانَميَیْكْ كَنَليَۤ
 • 774. وَلَمُرُ سُتْتَسَنْ مارْكْكَ نِلَيْبيَرُ
  نَلَميَلا مَضِتْتَ نعانَميَیْكْ كَنَليَۤ
 • 775. اِرَوُوتُ بَكَلِلا وِیَلْبُوتُ نَتَمِتُ
  بَرَمَوٕۤ تانْدَبْ بَرَمْبَرَنعْ سُتَريَۤ
 • 776. وَرَنِرَيْ بُوتُوِتَيْ وَضَرْتِرُ نَتَمْبُرِ
  بَرَمَسِتْ تانْدَبْ بَتِبَرَنعْ سُتَريَۤ
 • 777. سَمَرَسَ سَتْتِیَسْ سَبَيْیِ نَتَمْبُرِ
  سَمَرَسَ سَتْتِیَتْ تَرْسُیَنعْ سُتَريَۤ
 • 778. سَبَيْیيَنَ تُضَميَنَتْ تانَمَرْنْ تيَنَكْكيَۤ
  اَبَیَ مَضِتْتَتُوۤ رَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 779. مَرُضيَلانْ تَوِرْتْتُ وَرَميَلانغْ كُوتُتْتيَۤ
  اَرُضَمُ تَرُتْتِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 780. وَاظِنِنْ بيَۤرَرُضْ وَاظِنِنْ بيَرُنعْسِيرْ
  آظِیُونْ رَضِتْتَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 781. يَنْنَيْیُمْ بُورُضيَنَ وٕنْنِیيَنْ نُضَتْتيَۤ
  اَنْنَيْیُ مَبْبَنُ ماكِوِيرْ رِرُنْدُ
 • 782. اُلَكِیَلْ سِرِتُ مُضَمْبِتِ یاوَكَيْ
  اَلَكِلْبيَۤ رَرُضا لَرِوَتُ وِضَكْكِسْ
 • 783. سِرُنيَرِ سيَلْلاتْ تِرَنَضِتْ تَظِیا
  تُرُنيَرِ یُنَرْسْسِتَنْ تُوضِیُرَبْ بُرِنْدُ
 • 784. ساكاكْ كَلْوِیِنْ رَرَميَلا مُنَرْتْتِسْ
  ساكا وَرَتْتَيْیُنْ تَنْدُميَۤنْ ميَۤلُمْ
 • 785. اَنْبَيْیُمْ وِضَيْوِتْ تَرُتْبيَۤ رُوضِیالْ
  اِنْبَيْیُ نِرَيْوِتْ تيَنْنَيْیُ نِنْنَيْیُمْ
 • 786. اُوۤرُرُ وَاكْكِیا نُنْنِیَ بَتِیيَلانعْ
  سِيرُرَسْ سيَیْتُیِرْتْ تِرَمْبيَرَ وَظِیا
 • 787. اَرُضَمُ تَضِتْتَنَيْ یَرُنِلَيْ یيَۤرْرِنَيْ
  اَرُضَرِ وَضِتْتَنَيْ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 788. وٕلْكَنِنْ بيَۤرَرُضْ وٕلْكَنِنْ بيَرُنعْسِيرْ
  اَلْكَلِنْ رُوۤنغْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 789. اُلَكُیِرْتْ تِرَضيَلا مُوضِنيَرِ بيَرْرِتَ
  اِلَكُمَيْنْ تُوظِلَيْیُمْ یانْسيَیَتْ تَنْدَنَيْ
 • 790. بُوۤرْرِنِنْ بيَۤرَرُضْ بُوۤرْرِنِنْ بيَرُنعْسِيرْ
  آرْرَلِ نُوۤنغْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 791. مُووَرُنْ تيَۤوَرُ مُتْتَرُنعْ سِتْتَرُمْ
  یاوَرُمْ بيَرْرِتا وِیَليَنَكْ كَضِتْتَنَيْ
 • 792. بُوۤرْرِنِنْ بيَۤرَرُضْ بُوۤرْرِنِنْ بيَرُنعْسِيرْ
  آرْرَلِ نُوۤنغْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 793. سِتْتِكَ ضَنَيْتْتَيْیُنْ تيَضِوِتْ تيَنَكْكيَۤ
  سَتْتِیَ نِلَيْتَنَيْتْ تَیَوِنِرْ رَنْدَنَيْ
 • 794. بُوۤرْرِنِنْ بيَۤرَرُضْ بُوۤرْرِنِنْ بيَرُنعْسِيرْ
  آرْرَلِ نُوۤنغْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 795. اُلَكِنِ لُیِرْكَضُكْ كُرُمِتَيْ یُوريَلامْ
  وِلَكَنِي یَتَيْنْدُ وِلَكْكُكَ مَكِظْكَ
 • 796. سُتْتَسَنْ مارْكْكَ سُكَنِلَيْ بيَرُكَ
  اُتْتَمَ ناكُكَ وُوۤنغْكُكَ وٕنْرَنَيْ
 • 797. بُوۤرْرِنِنْ بيَۤرَرُضْ بُوۤرْرِنِنْ بيَرُنعْسِيرْ
  آرْرَلِ نُوۤنغْكِیَ وَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
 • 798. اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ
  اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ یَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِ

அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் // அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல்