திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَرُتْبيَرُنعْجُوۤتِ اَكَوَلْ
aruṭperuñjōti akaval
بَتِ وِضَكْكَمْ
pati viḷakkam
Sixth Thirumurai

003. اَرُتْبيَرُنعْسُوۤتِ اَتْتَكَمْ
aruṭperuñsōti aṭṭakam

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرُتْبيَرُ وٕضِیِلْ اَرُتْبيَرُ اُلَكَتْ
  تَرُتْبيَرُنْ تَلَتْتُميَۤلْ نِلَيْیِلْ
  اَرُتْبيَرُمْ بِيتَتْ تَرُتْبيَرُ وَتِوِلْ
  اَرُتْبيَرُنْ تِرُوِليَۤ اَمَرْنْدَ
  اَرُتْبيَرُمْ بَتِیيَۤ اَرُتْبيَرُ نِتِیيَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ سِتْتِيَنْ اَمُتيَۤ
  اَرُتْبيَرُنغْ كَضِبْبيَۤ اَرُتْبيَرُنعْ سُكَميَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ اَرَسيَۤ.
 • 2. كُلَوُبيَۤ رَنْتَبْ بَكُتِاُوۤرْ اَنَنْدَ
  كُوۤتِكُوۤ تِكَضُمْآنغْ كانغْكيَۤ
  نِلَوِیَ بِنْتَبْ بَكُتِكَضْ مُظُتُمْ
  نِكَظْنْدَبَرْ بَلَبُورُضْ تِرَضُمْ
  وِلَكُرا تَكَتْتُمْ بُرَتْتُميَۤلْ اِتَتْتُمْ
  ميَیْیَرِ وَانَنْدَمْ وِضَنغْكَ
  اَلَكُرا تُوظِیا تَتُوَتِلْ وِضَنغْكُمْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ اَرَسيَۤ.
 • 3. كَنْمُتَلْ بُورِیالْ مَنَمُتَلْ كَرَنَكْ
  كَرُوِنالْ بَكُتِیِنْ كَرُوَالْ
  يَنْمُتَلْ بُرُتَ تَرَتْتِنالْ بَرَتْتالْ
  اِسَيْكْكُمْاُوۤرْ بَرَمْبَرَ اُنَرْوَالْ
  وِنْمُتَلْ بَرَيْیالْ بَرابَرَ اَرِوَالْ
  وِضَنغْكُوَ تَرِتيَنَ اُنَرْنْدُوۤرْ
  اَنْمُتَلْ تَتِتْتُبْ بَتِتْتِتَ اُوۤنغْكُمْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ اَرَسيَۤ.
 • 4. نَسَيْتْتَميَۤلْ نِلَيْاِي تيَنَاُنَرْنْ تانغْكيَۤ
  نَنْنِیُمْ كَنْنُرا تَنْدُوۤ
  تِسَيْتْتَما مَرَيْكَضْ اُیَنغْكِنَ مَیَنغْكِتْ
  تِرُمْبِنَ يَنِلْاَتَنْ اِیَلَيْ
  اِسَيْتْتَلْيَنغْ نغَنَمُوۤ اَيْیَكُوۤ سِرِتُمْ
  اِسَيْتْتِتُ وٕۤمْيَنَ ناوَيْ
  اَسَيْتْتِتَرْ كَرِتيَنْ رُنَرْنْدُضُوۤرْ وَظُتْتُمْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ اَرَسيَۤ.
 • 5. سُتْتَوٕۤ تانْدَ مَوُنَمُوۤ اَلَتُ
  سُتْتَسِتْ تانْدَرا سِیَمُوۤ
  نِتْتَنا تانْدَ نِلَيْاَنُ بَوَمُوۤ
  نِكَظْبِرَ مُتِبِنْميَۤلْ مُتِبُوۤ
  بُتْتَمُ تَنَيْیَ سَمَرَسَتْ تَتُوُوۤ
  بُورُضْاِیَلْ اَرِنْدِلَمْ يَنَوٕۤ
  اَتْتَكَيْ اُنَرْنْدُوۤرْ اُرَيْتْتُرَيْتْ تيَۤتْتُمْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ اَرَسيَۤ.
 • 6. يَۤكَمُوۤ اَنْرِ اَنيَۤكَمُوۤ يَنْرُمْ
  اِیَرْكَيْیُوۤ سيَیَرْكَيْیُوۤ سِتْتُوۤ
  تيَۤكَمُوۤ بُوتُوُوۤ سِرَبْبَتُوۤ بيَنْنُوۤ
  تِكَظْنْدِتُمْ آنَتُوۤ اَتُوُوۤ
  یُوۤكَمُوۤ بِرِوُوۤ اُوضِیَتُوۤ وٕضِیُوۤ
  اُرَيْبْبَتيَرْ رُوۤيَنَ اُنَرْنْدُوۤرْ
  آكَمُوۤ تُرَيْتْتُ وَظُتْتَنِنْ رُوۤنغْكُمْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ اَرَسيَۤ.
 • 7. تَتْتُوَمْ اَنَيْتْتُمْ تَنِتْتَنِ كَتَنْديَۤمْ
  تَتْتُوَا تِيتَميَۤلْ نِلَيْیِلْ
  سِتْتِیَلْ مُظُتُمْ تيَرِنْدَنَمْ اَوَيْميَۤلْ
  سِوَنِلَيْ تيَرِنْدِتَسْ سيَنْريَۤمْ
  اُوتْتَاَنْ نِلَيْكْكَنْ یامُمْيَمْ اُنَرْوُمْ
  اُورُنغْكُرَكْ كَرَيْنْدُبُوۤ یِنَمْيَنْ
  رَتْتَكَيْ اُنَرْنْدُوۤرْ وَظُتْتَنِنْ رُوۤنغْكُمْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ اَرَسيَۤ.
 • 8. يَنغْكُمایْ وِضَنغْكُمْ سِرْسَبَيْ اِتَتْتيَۤ
  اِتُاَتُ يَنَاُرَيْبْ بَرِتایْتْ
  تَنغْكُمْاُوۤرْ اِیَرْكَيْتْ تَنِاَنُ بَوَتْتَيْتْ
  تَنْديَنَيْتْ تَنْمَیَمْ آكْكِبْ
  بُونغْكُمْآ نَنْدَ بُوۤكَبُوۤكْ كِیَنایْبْ
  بُتْتَمُ تَرُتْتِيَنْ اُضَتْتيَۤ
  اَنغْكَيْیِلْ كَنِبُوۤنْ رَمَرْنْدَرُضْ بُرِنْدَ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ اَرَسيَۤ.

அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம் // அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம்

No audios found!