திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اُرُتِ اُنَرْتْتَلْ
uṟuti uṇarttal
كَيْیَتَيْ مُتْتَرْ كِرَنغْكَلْ
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
Fifth Thirumurai

034. يَنْنَتْ تيَۤنغْكَلْ
eṇṇat tēṅkal

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُوۤتُكُونْ تَوَنُمْ مالُمْنِنْ ريَۤتْتُمْ
  بُنْنِیَ نِنْتِرُ اَتِكْكيَۤ
  یاتُكُونْ تَتَيْكيَۤنْ یاتُميَۤرْ سيَیْكيَۤنْ
  یاتُنِنْ تِرُاُضَمْ اَرِیيَۤنْ
  تِيتُكُونْ تَوَنْيَنْ ريَنَكْكَرُضْ سِرِتُمْ
  سيَیْتِتا تِرُبْبَيْیُوۤ سِرِیُوۤنْ
  يَۤتِوَنْ سيَیَلْاُونْ رِلَيْيَنَكْ كَرُتِ
  اِيوَيْیُوۤ تَنِكَيْوَاظْ اِرَيْیيَۤ.
 • 2. وَاظْوَنُوۤ نِنْبُونْ اَتِنِظَلْ كِتَيْتْتيَۤ
  وَیَنغْكُمْآ نَنْدَوٕضْ ضَتْتُضْ
  آظْوَنُوۤ يَضِیيَۤنْ اَلْلَتِوْ وُلَكِلْ
  اَرَنعْسيَیاكْ كُوتِیَرْبارْ سيَنْريَۤ
  تاظْوَنُوۤ تاظْنْدَ بَنِبُرِنْ تَوَميَۤ
  سَنعْسَرِتْ تُظَنْرُوٕنْ نَرَكِلْ
  وِيظْوَنُوۤ اِحتيَنْ رَرِكِليَۤنْ تَنِكَيْ
  وٕرْبِنُضْ اُوضِرْاَرُضْ وِضَكْكيَۤ.

எண்ணத் தேங்கல் // எண்ணத் தேங்கல்