திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
يَنْنَتْ تيَۤنغْكَلْ
eṇṇat tēṅkal
اَتِیارْبَنِ اَرُضَوٕۤنْتَلْ
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal
Fifth Thirumurai

035. كَيْیَتَيْ مُتْتَرْ كِرَنغْكَلْ
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal

  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كارْبُوتْتَ كَنْتَتْ تُوتُميَۤوُ مُكْكَتْ كَنِكَنِنْدُ
  سِيرْبُوتْ تُوظُكُسيَنْ تيَۤنيَۤ تَنِكَيْیِلْ تيَضْاَمُتيَۤ
  بيَۤرْبُوتْتَ اُورْرِیِلْ نِنْمُنْنَرْ يَۤرْرِتَبْ بيَۤتَيْیَنيَۤنْ
  يَۤرْبُوتْتَ اُونْبَضِ تَمْ11 كانْ كِلَنْاَتَرْ كيَنْسيَیْوَنيَۤ.
 • 2. كَرُمَرُنْ تایَ مَنِكَنْتَ نایَكَنْ كَنْمَنِیامْ
  اَرُمَرُنْ تيَۤتَنِ كاسَلَمْ ميَۤوُمْيَنْ آرُیِريَۤ
  تِرُمَرُنغْ كارْاُورْرِ یُورْميَۤ وِیَنِنْ تِرُمُنْنَرایْ
  اُورُمَرُنغْ كيَۤرْرَيَنْ سيَیْكيَۤنْ كَرْبُورَ اُوضِیِنُكْكيَۤ.
 • 3. بالْيَتُتْ تيَۤتْتُمْنَرْ بامْبُوتُ وٕۤنغْكَيْیُمْ بارْتْتِتَاُوۤرْ
  كالْيَتُتْ تَمْبَلَتْ تاتُمْ بِرانْتِرُكْ كَنْمَنِیيَۤ
  وٕۤلْيَتُتْ تُوۤیْتيَنْ تَنِكا سَلَتْتَمَرْ وِتْتَكَنِنْ
  بالْيَتُتْ تيَۤرْرَكْ كِتَيْكْكُنغْ كُولُوۤوٕنْ بَضِتَمْيَرْكيَۤ.
 • 4. كَنْنَبْبَنْ يَنْنُمْ تِرُبْبيَیَ رالْاُلَ كَمْبُكَظُمْ
  تِنْنَبْبَنْ يَۤتْتُمْ سِوَنارْ مَكَنُكْكُتْ تيَنْتَنْاِتْتَ
  وِنْنَبْبَمْ اُونْرِنْدَ ميَۤتِنِ مایَيْیِلْ وِيظْوَتَرُتْ
  تيَنْنَبْ بَتُمْنِنْ تِرُوَرُضْ اِيكَاِوْ وٕۤظَيْیَرْكيَۤ.

  • 11. بَضِتَمْ - كَرْبْبُورَمْ

கையடை முட்டற் கிரங்கல் // கையடை முட்டற் கிரங்கல்