திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوَرُتْ بيَۤرُ
tiruvaruṭ pēṟu
تِرُمُنْ وِنْنَبْبَمْ
tirumuṉ viṇṇappam
Sixth Thirumurai

032. اَرُتْبيَرُنعْجُوۤتِ يَنْ آنْتَوَرْ
aruṭperuñjōti eṉ āṇṭavar

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كارَنَ كارِیَكْ كَلْوِكَضْ يَلْلامْ
  كَرْبِتْتيَنْ نُضْضيَۤ كَلَنْدُكُونْ تيَنْنَيْ
  نارَنَرْ نانْمُكَرْ بُوۤرْرَميَۤلْ يَۤرْرِ
  ناتانْدَ ناتْتُكْكُوۤرْ نایَكَنْ آكْكِبْ
  بُورَنَ مامْاِنْبَمْ بُونغْكِتْ تَتُمْبَبْ
  بُتْتَمُ تامْاَرُتْ بُوۤنَكَمْ تَنْديَۤ
  آرَنَ وِيتِیِلْ آتَسْسيَیْ تِيريَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِيَنْ آنْتَوَرْ نِيريَۤ.
 • 2. تيَۤكَمْيَبْ بُوۤتُمْ سِتَيْیاتَ وَنْنَمْ
  سيَیْوِتْ تيَلامْوَلْلَ سِتْتِیُمْ تَنْديَۤ
  بُوۤكَمْيَلْ لامْيَنْرَنْ بُوۤكَمَ تاكْكِبْ
  بُوۤتانْدَ ناتْتَيْبْ بُرَكْكَميَۤلْ يَۤرْرِ
  يَۤكَسِ وَانَنْدَ وَاظْكْكَيْیِلْ يَنْرُمْ
  اِنْبُرْرُ وَاظُمْ اِیَلْبَضِتْ تيَنْنَيْ
  آكَمَ وِيتِیِلْ آتَسْسيَیْ تِيريَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِيَنْ آنْتَوَرْ نِيريَۤ.
 • 3. تانَنْدَمْ اِلْلاتَ تَنْمَيْیَيْكْ كاتْتُمْ
  ساكاتَ كَلْوِیَيْتْ تَنْديَنَكْ كُضْضيَۤ
  تيَۤنَنْدَتْ تيَضْضَمُ تُورْرِبْ بيَرُكْكِتْ
  تِتْتِتْتُسْ سِتْتَمْ سِوَمَیَ ماكْكِ
  وَانَنْدَمْ آتِیُمْ كَنْتُكُونْ تَظِیا
  وَاظْكْكَيْیِلْ اِنْبُرْرُسْ سُتْتَوٕۤ تانْدَ
  آنَنْدَ وِيتِیِلْ آتَسْسيَیْ تِيريَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِيَنْ آنْتَوَرْ نِيريَۤ.
 • 4. سِرْسَبَيْ اِنْبَتْ تِرُنَتَنغْ كاتْتِتْ
  تيَضْضَمُ تُوتْتِيَنْ سِنْدَيْیَيْتْ تيَۤرْرِبْ
  بُورْسَبَيْ تَنْنِلْ بُورُتْتِيَلْ لامْسيَیْ
  بُورَنَ سِتْتِميَیْبْ بُوۤكَمُمْ تَنْديَۤ
  تَرْبَرَ مامْاُوۤرْ سَتانَنْدَ ناتْتِلْ
  سَتْتِیَنْ آكْكِاُوۤرْ سُتْتَسِتْ تانْدَ
  اَرْبُتَ وِيتِیِلْ آتَسْسيَیْ تِيريَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِيَنْ آنْتَوَرْ نِيريَۤ.
 • 5. تَتْتُوَمْ يَلْلامْيَنْ تَنْوَسَمْ آكْكِسْ
  ساكاوَ رَتْتَيْیُمْ تَنْديَنَيْتْ تيَۤرْرِ
  اُوتْتُوَنْ تُضْضيَۤ كَلَنْدُكُونْ تيَلْلا
  اُلَكَمُمْ بُوۤرْرَ اُیَرْنِلَيْ يَۤرْرِسْ
  سِتْتِيَ لامْسيَیَسْ سيَیْوِتْتُسْ سَتْتُمْ
  سِتْتُمْ وٕضِبْبَتَسْ سُتْتَنا تانْدَ
  اَتْتِرُ وِيتِیِلْ آتَسْسيَیْ تِيريَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِيَنْ آنْتَوَرْ نِيريَۤ.
 • 6. اِتْتَنَيْ يَنْرُنِنْ ريَنْنِتَلْ اُونْنا
  يَنْبِظَيْ یاوَيْیُمْ اَنْبِنِلْ كُونْتيَۤ
  سَتْتِیَ مامْسِوَ سِتْتِیَيْ يَنْبالْ
  تَنْديَنَيْ یاوَرُمْ وَنْدَنَيْ سيَیَوٕۤ
  نِتْتِیَنْ آكْكِميَیْسْ سُتْتَسَنْ مارْكْكَ
  نِيتِیَيْ اُوۤتِاُوۤرْ سُتْتَبُوۤ تانْدَ
  اَتْتَنِ وِيتِیِلْ آتَسْسيَیْ تِيريَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِيَنْ آنْتَوَرْ نِيريَۤ.
 • 7. مَرُنْدِتُ مَنِاِتُ مَنْدِرَمْ اِتُسيَیْ
  وَكَيْاِتُ تُرَيْاِتُ وَظِاِتُ يَنَوٕۤ
  اِرُنْديَنُضْ اَرِوِتْتُتْ تيَضْضَمُ تَضِتْتيَۤ
  يَنْنَيْیُمْ تَنْنَيْیُمْ يَۤكَمَ تاكْكِبْ
  بُورُنْدِيَ لانعْسيَیَ وَلْلَاُوۤرْ سِتْتِبْ
  بُنْنِیَ وَاظْكْكَيْیِلْ نَنْنِیُوۤ كانْدَ
  اَرُنْدَوَ وِيتِیِلْ آتَسْسيَیْ تِيريَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِيَنْ آنْتَوَرْ نِيريَۤ.
 • 8. بَتِسارَ وَيْتْتُمُرْ بَسُنِلَيْ كاتْتِبْ
  باسَوِ مُوۤسَنَبْ بَكْكُوَنْ آكْكِ
  نِتِسارَ نانْ اِنْدَ نِيضْاُلَ كَتْتيَۤ
  نِنَيْتْتَنَ نِنَيْتْتَنَ نيَۤرُرَبْ بُرِنْدُ
  تِتِسيَۤرَ مَنْنُیِرْكْ كِنْبَنعْسيَیْ كِنْرَ
  سِتْتِيَ لانْدَنْدُ سُتْتَكَ لانْدَ
  اَتِكارَ وِيتِیِلْ آتَسْسيَیْ تِيريَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِيَنْ آنْتَوَرْ نِيريَۤ.
 • 9. اِرُضانَ مَلَمْاَرُتْ تِكَبَرَنغْ كَنْتيَۤ
  يَلْلا اُیِرْكَضُمْ اِنْبُرْرُ وَاظَ
  مَرُضانَ بَرْبَلَ مارْكْكَنغْكَضْ يَلْلامْ
  وَظِتُرَيْ تيَرِیامَلْ مَنْمُوتِبْ بُوۤكَتْ
  تيَرُضانَ سُتْتَسَنْ مارْكْكَمَ تُونْريَۤ
  سِرَنْدُ وِضَنغْكَاُوۤرْ سِرْسَبَيْ كاتْتُمْ
  اَرُضانَ وِيتِیِلْ آتَسْسيَیْ تِيريَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِيَنْ آنْتَوَرْ نِيريَۤ.
 • 10. اِرُتْساتِتْ تَتْتُوَسْ ساتْتِرَكْ كُبْبَيْ
  اِرُوَایْبْبُبْ بُنْسيَیِلْ يَرُوَاكْكِبْ بُوۤتْتُ
  مَرُتْساتِ سَمَیَنغْكَضْ مَتَنغْكَضاسْ سِرَمَ
  وَظَكْكيَلامْ كُظِكْكُوتْتِ مَنْمُوتِبْ بُوۤتْتُتْ
  تيَرُتْسارُنعْ سُتْتَسَنْ مارْكْكَنَنْ نِيتِ
  سِرَنْدُ وِضَنغْكَاُوۤرْ سِرْسَبَيْ كاتْتُمْ
  اَرُتْسُوۤتِ وِيتِیِلْ آتَسْسيَیْ تِيريَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ جُوۤتِيَنْ آنْتَوَرْ نِيريَۤ.

சிவானந்தத் தழுந்தல் // அருட்பெருஞ்ஜோதி என் ஆண்டவர்

No audios found!