திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَرُتْبيَرُنعْجُوۤتِ يَنْ آنْتَوَرْ
aruṭperuñjōti eṉ āṇṭavar
اِرَيْ يَضِمَيْیَيْ وِیَتْتَلْ
iṟai eḷimaiyai viyattal
Sixth Thirumurai

033. تِرُمُنْ وِنْنَبْبَمْ
tirumuṉ viṇṇappam

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. ماظَيْ مامَنِبْ بُوتُنَتَمْ بُرِكِنْرَ وَضْضَليَۤ اَضِكِنْرَ
  وَاظَيْ وَانْبَظَسْ سُوَيْيَنَبْ بَتْتَرْتَمْ مَنَتْتُضيَۤ تِتْتِبْبُوۤیْ
  يَۤظَيْ نایِنيَۤنْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِكْ كيَۤرْرَرُضْ سيَیَلْوٕۤنْتُمْ
  كُوۤظَيْ مانِتَبْ بِرَبْبِتِلْ اُنْنَرُتْ كُرُاُرُكْ كُوضُماريَۤ.
 • 2. بُونْنِنْ مامَنِبْ بُوتُنَتَمْ بُرِكِنْرَ بُنْنِیا كَنِتْتُوۤنغْكِ
  مَنْنُ وَاظَيْیِنْ بَظَسْسُوَيْ يَنَبْبَتْتَرْ مَنَتْتُضيَۤ تِتْتِبْبُوۤیْ
  سِنْنَ نایِنيَۤنْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ سيَۤرْتْتَرُضْ سيَیَلْوٕۤنْتُمْ
  اِنْنَ يَنْنُتَيْتْ تيَۤكَمْنَلْ لُوضِبيَرُمْ اِیَلَرُكْ كُوضُماريَۤ.
 • 3. وِنعْسُ بُونْنَنِ اَمْبَلَتْ تَرُضْنَتَمْ وِضَيْتْتُیِرْكْ كُیِراكِ
  يَنعْسُ راتَبيَۤ رِنْبَرُضْ كِنْرَيَنْ اِرَيْوَنِنْ اَرُضْاِنْرِ
  اَنعْسُمْ نایِنيَۤنْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ اَمَيْتْتَرُضْ سيَیَلْوٕۤنْتُمْ
  تُنعْسُمْ اِوْوُتَلْ اِمْمَيْیيَۤ تُنعْسِتاسْ سُكَاُتَلْ كُوضُماريَۤ.
 • 4. اُوۤنغْكُ بُونْنَنِ اَمْبَلَتْ تَرُضْنَتَمْ اُیِرْكْكيَلامْ اُوضِوَنْنَبْ
  بانغْكُ ميَۤوَنِنْ راتَلْسيَیْ اِرَيْوَنِنْ بَتَمَلَرْ بَنِنْديَۤتْتاتْ
  تِينغْكُ نایِنيَۤنْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ سيَۤرْتْتَرُضْ سيَیَلْوٕۤنْتُمْ
  اِينغْكُ وِيظُتَلْ اِمْمَيْیيَۤ وِيظْنْدِتا اِیَلُتَلْ اُرُماريَۤ.
 • 5. اِلَنغْكُ بُونْنَنِبْ بُوتُنَتَمْ بُرِكِنْرَ اِرَيْوَاِوْ وُلَكيَلْلامْ
  تُلَنغْكُمْ وَنْنَنِنْ رَرُضُنِنْ تِرُوَتِتْ تُنَيْتُنَيْ يَنْنامَلْ
  كَلَنغْكُ نایِنيَۤنْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ كَلَنْدَرُضْ سيَیَلْوٕۤنْتُمْ
  اَلَنغْكُمْ اِوْوُتَلْ اِمْمَيْیيَۤ اَظِوُرا اَرُضْاُتَلْ اُرُماريَۤ.
 • 6. سِرَنْدَ بُونْنَنِتْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتِليَۤ تِرُنَتَمْ بُرِكِنْرَ
  اَرَنْدَ وَاتَسيَۤ وَتِمَلَرْ مُتِمِسَيْ اَنِنْدَكَ مَكِظْنْديَۤتْتَ
  مَرَنْدَ نایِنيَۤنْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ مَتُتْتَرُضْ سيَیَلْوٕۤنْتُمْ
  بِرَنْدَ اِوْوُتَلْ اِمْمَيْیيَۤ اَظِوُرابْ بيَرُنَلَمْ بيَرُماريَۤ.
 • 7. وِضَنغْكُ بُونْنَنِبْ بُوتُنَتَمْ بُرِكِنْرَ وِرَيْمَلَرْتْ تِرُتْتاضَيْ
  اُضَنغْكُوضْ اَنْبَرْتَمْ اُضَنغْكُوضُمْ اِرَيْوَنِنْ اُوبْبِلابْ بيَرُنْدَنْمَيْ
  كَضَنغْكُوضْ نایِنيَۤنْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ كَلَنْدَرُضْ سيَیَلْوٕۤنْتُمْ
  تُضَنغْكُمْ اِوْوُتَلْ اِمْمَيْیيَۤ اَظِوُراتْ تُولْلُتَلْ اُرُماريَۤ.
 • 8. وَایْنْدَ بُونْنَنِبْ بُوتُنَتَمْ بُرِكِنْرَ وَضْضَليَۤ مَرَيْيَلْلامْ
  آیْنْدُمْ اِنْنَيَنْ رَرِنْدِلا نِنْتِرُ اَتِمَلَرْ بَنِیامَلْ
  سایْنْدَ نایِنيَۤنْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ تَرِتْتَرُضْ سيَیَلْوٕۤنْتُمْ
  يَۤیْنْدَ اِوْوُتَلْ اِمْمَيْیيَۤ تِرُوَرُضْ اِیَلْاُتَلْ اُرُماريَۤ.
 • 9. مارْرِ لاتَبُونْ نَمْبَلَتْ تَرُضْنَتَمْ وَیَنغْكَنِنْ رُوضِرْكِنْرَ
  بيَۤرْرِلْ آرُیِرْكْ كِنْبَرُضْ اِرَيْوَنِنْ بيَیَرْكَظَلْ كَنِمالَيْ
  سارْرِ تاتَيَنْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ تَرِتْتَرُضْ سيَیَلْوٕۤنْتُمْ
  كارْرِلْ آكِیَ اِوْوُتَلْ اِمْمَيْیيَۤ كَتِیُتَلْ اُرُماريَۤ.
 • 10. تِيتْتُ بُونْنَنِ اَمْبَلَتْ تَرُضْنَتَمْ سيَیْتُیِرْتْ تِرَتْكِنْبَمْ
  كاتْتُ كِنْرَتُوۤرْ كَرُنَيْیَنغْ كَتَوُضْنِنْ كَظَلِنَيْ كَرُتاتيَۤ
  نِيتْتُ كِنْرَيَنْ وِنْنَبْبَمْ تِرُسْسيَوِ نيَۤرْنْدَرُضْ سيَیَلْوٕۤنْتُمْ
  وَاتْتُمْ249اِوْوُتَلْ اِمْمَيْیيَۤ اَظِوُرا وَضَمَتَيْنْ تِتُماريَۤ.

  • 248. وِضَنغْكُ بُونْنَنِتْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْتِليَۤ وِرَيْمَلَرْتْ تِرُتْتاضَيْ - مُتَرْبَتِبْبُ. بُو. سُ., سَ. مُ. كَ.
  • 249. آتْتُمْ - بَتِوٕۤرُباتُ. آ. با.

திருமுன் விண்ணப்பம் // திருமுன் விண்ணப்பம்

No audios found!