திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اِرَيْ اِنْبَكْ كُظَيْوُ
iṟai iṉpak kuḻaivu
كَيْمْمارِنْمَيْ
kaimmāṟiṉmai
Sixth Thirumurai

057. اَنُبَوَ نِلَيْ
aṉupava nilai

  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نانْسيَیْتَ بُنْنِیَمْ يَنْنُرَيْكْ كيَۤنْبُوتُ نَنْنِیَتُوۤرْ
  وَانْسيَیْتَ مامَنِ يَنْكَيْیِلْ بيَرْرُنَلْ وَاظْوَتَيْنْديَۤنْ
  اُونْسيَیْتَ تيَۤكَمْ اُوضِوَتِ وَاكَنِنْ رُوۤنغْكُكِنْريَۤنْ
  تيَۤنْسيَیْتَ تيَضْضَمُ تُنْتيَۤنْكَنْ تيَۤنْميَیْتْ تِرُنِلَيْیيَۤ.
 • 2. نانْسيَیْتَ بُنْنِیَمْ يَنْنُرَيْبْ بيَۤنْبُوتُ نَنْنِیَتُوۤرْ
  وَانْسيَیْتَ ميَیْبْبُورُضْ يَنْكَيْیِرْ بيَرْرُميَیْ وَاظْوَتَيْنْديَۤنْ
  كُوۤنْسيَیْتَ بَرْبَلَ كُوۤتِاَنْ تَنغْكَضُمْ كُورَوَرْرِلْ
  تانْسيَیْتَ بِنْتَبْ بَكُتِیُمْ نانْسيَیَتْ تَنْدَنَنيَۤ.
 • 3. تِرُنِلَيْ بيَرْرَنَنْ اَمْبَلَتْ تانْاَرُضْ تيَضْضَمُتُنْ
  تُرُنِلَيْ بيَرْرَنَنْ اُونْريَۤ سِوَميَنَ اُوۤنغْكُكِنْرَ
  بيَرُنِلَيْ بيَرْرَنَنْ سُتْتَسَنْ مارْكْكَمْ بِتِتْتُنِنْريَۤنْ
  اِرُنِلَيْ مُنْنِلَيْ يَلْلا نِلَيْیُمْ يَنَكْكُضَوٕۤ.
 • 4. يَتْتَنَيْ نانْكُرْرَمْ سيَیْتُمْ بُورُتْتَنَيْ يَنْنَيْنِنْبالْ
  وَيْتْتَنَيْ اُضْضَمْ مَكِظْنْدَنَيْ نانْسُونْنَ وَارْتْتَيْكَضْاِنغْ
  كَتْتَنَيْ یُمْسَمْ مَتِتْتَرُضْ سيَیْتَنَيْ اَمْبَلَتْتيَۤ
  مُتْتَنَيْ یایْنِنَكْ كيَنْميَۤلْ اِرُكْكِنْرَ مُوۤكَمْيَنْنيَۤ.
 • 5. اِنِیيَۤ اِرَيْیُمْ سَكِبْبَرِ یيَۤنْيَنَكْ كِنْبَنَلْكُمْ
  كَنِیيَۤيَنْ تَنْاِرُ كَنْنيَۤمُكْ كَنْكُونْتَ كَرْبَكَميَۤ
  تَنِیيَۤيَنْ اَنْبُتَيْتْ تایيَۤسِرْ رَمْبَلَمْ سارْتَنْدَيْیيَۤ
  مُنِیيَۤلْ اَرُضْكَ اَرُضْكَميَیْنعْ نعانَمْ مُظُتَيْیُميَۤ.
 • 6. بُتْتِیَنعْ سيَۤلْسَرْرُمْ يَنْنيَنعْسَ ميَۤسِرْ بُوتُتْتَنْدَيْیارْ
  نِتْتِیَنعْ سيَۤرْنْدَ نيَرِیِلْ سيَلُتْتِنَرْ نِياِنِنَنْ
  مُتْتِیُمْ نعانَميَیْسْ سِتْتِیُمْ بيَرْرُ مُیَنغْكِتُوَایْ
  سَتْتِیَمْ سَتْتِیَمْ سَتْتِیَمْ سَتْتِیَمْ سَتْتِیَميَۤ.
 • 7. كُوتِیَ ناضِتُ تانْتَرُ نَمْيَنَيْكْ كُوتِاُضْضيَۤ
  وَاتِیَ وَاتْتَميَلْ لانْدَوِرْتْ تيَۤسُكَ وَاظْوَضِبْبایْ
  نِيتِیَ تيَۤلْاِنِسْ سَرْرُمْبُو ريَۤنْاُیِرْ نِيتْتِتُوٕۤنْ
  آتِیَ باتَمْ اَرِیَسْسُونْ نيَۤنْيَنَ تانْتَ وَنيَۤ.
 • 8. آكْكِیَ ناضْاِتُ تانْتَرُ نَمْاَرُضا رَمُتَمْ
  تيَۤكْكِميَیْ اِنْبُرَسْ سيَیْتَرُضْ سيَیْتَرُضْ سيَیْتَرُضْنِي
  نِيكْكِنَيْ یيَۤلْاِنِسْ سَرْرُمْبُو ريَۤنْاُیِرْ نِيتْتِتُوٕۤنْ
  تُوكْكِیَ باتَمْ اَرِیَسْسُونْ نيَۤنْاَرُتْ سُوۤتِیَنيَۤ.

அனுபவ நிலை // அனுபவ நிலை

No audios found!