திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَنُبَوَ نِلَيْ
aṉupava nilai
وٕۤنْتُكُوۤضْ
vēṇṭukōḷ
Sixth Thirumurai

058. كَيْمْمارِنْمَيْ
kaimmāṟiṉmai

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اِظَيْيَلامْ وِضَنغْكُمْ اَمْمَيْ اِتَنغْكُوضْنِنْ كَرُنَيْ يَنْنُمْ
  مَظَيْيَلامْ بُوظِنْديَنْ اُضْضَ مَیَكْكيَلامْ تَوِرْتْتُ نانْسيَیْ
  بِظَيْيَلامْ بُورُتْتَ اُنْرَنْ بيَرُمَيْكْكيَنْ بُرِوٕۤنْ اَنْدُوۤ
  اُظَيْيَلامْ اِلَنغْكُنعْ سُوۤتِ اُیَرْمَنِ مَنْرُ ضانيَۤ.
 • 2. بُوۤتُتانْ وِينيَۤ بُوۤكْكِبْ بُلَيْیَنيَۤنْ بُرِنْدَ بُولْلاتْ
  تِيتُتانْ بُورُتْتَ اُنْرَنْ تِرُوَرُتْ بيَرُمَيْكْ كَنْدُوۤ
  يَۤتُتانْ بُرِوٕۤنْ اُوۤكُوۤ يَنْيَنْرُ بُكَظْوٕۤنْ نعانَ
  ماتُتانْ اِتَنغْكُونْ تُوۤنغْكَ وَیَنغْكُما مَنْرُ ضانيَۤ.
 • 3. سِرْرَرِ وُتَيْیَنْ آكِتْ تِنَنْدُورُمْ تِرِنْدُ نانْسيَیْ
  كُرْرَمُمْ كُنَماكْ كُونْتَ كُنَبْبيَرُنغْ كُنْريَۤ يَنْنَيْبْ
  بيَرْرَتا یُتَنُرْ رُوۤنغْكُمْ بيَرُمَنِنْ بيَرُمَيْ تَنْنَيْكْ
  كَرْرَرِ وِلْليَۤنْ يَنْدَكْ كَنَكْكَرِنْ تُرَيْبْبيَۤنْ اَنْدُوۤ.
 • 4. مَيْیَرِ نيَتُنغْكَ نارْتَمْ وَاظْكْكَيْیِنْ مَیَنغْكِ اِنغْكيَۤ
  بُویْیَرِ وُتَيْیيَۤنْ سيَیْتَ بُنْمَيْكَضْ بُورُتْتاتْ كُونْتایْ
  اَيْیَرِ وُتَيْیارْ بُوۤرْرُمْ اَمْبَلَتْ تَرَسيَۤ نِنْسِيرْ
  ميَیْیَرِ وَرِیيَۤنْ يَنْدَ وِضَيْوَرِنْ تُرَيْبْبيَۤنْ اَنْدُوۤ.
 • 5. بيَۤیِنُمْ بيَرِیيَۤنْ سيَیْتَ بِظَيْكَضُكْ كيَلْلَيْ اِلْلَيْ
  آیِنُمْ بُورُتْتاتْ كُونْتایْ اَمْبَلَتْ تَرَسيَۤ يَنْرَنْ
  تایِنُمْ اِنِیَ اُنْرَنْ تَنْنَرُتْ بيَرُمَيْ تَنْنَيْ
  نایِنُنغْ كَتَيْیيَۤنْ يَنْدَ نَلَمَرِنْ تُرَيْبْبيَۤنْ اَنْدُوۤ.
 • 6. تُرُمْبِنِلْ سِرِیيَۤنْ وَنعْسَمْ سُوظْنْدَنيَنعْ سَكَتْتيَۤنْ سيَیْتَ
  بيَرُمْبِظَيْ اَنَيْتْتُمْ اَنْدُوۤ بيَرُنغْكُنَ ماكَكْكُونْتایْ
  اَرُمْبُورُضْ يَنْنَ وٕۤتَمْ آكَمَمْ وَظُتْتُ كِنْرَ
  كَرُمْبِنِلْ اِنِیایْ اُنْرَنْ كَرُنَيْيَنْ نيَنْبيَۤنْ اَنْدُوۤ.
 • 7. وَرَيْكَتَنْ تَتِیيَۤنْ سيَیْتَ وَنْبِظَيْ بُورُتْتاتْ كُونْتایْ
  تِرَيْكَتَنْ تَنْتَ بِنْتَتْ تِسَيْيَلامْ كَتَنْديَۤ اَبْبالْ
  كَرَيْكَتَنْ تُوۤنغْكُمْ اُنْرَنْ كَرُنَيْیَنغْ كَتَرْسِيرْ اُضْضَمْ
  اُرَيْكَتَنْ تَتُيَنْ رالْیانْ اُنَرْوَتيَنْ اُرَيْبْبَ تيَنْنيَۤ.
 • 8. نَنَوِنُمْ بِظَيْیيَۤ سيَیْتيَۤنْ نایِنُمْ كَتَيْیيَۤنْ اَنْدُوۤ
  كَنَوِنُمْ بِظَيْیيَۤ سيَیْتيَۤنْ كَرُنَيْما نِتِیيَۤ نِيتانْ
  نِنَيْوِنُمْ كُرِیا تانْتایْ نِنْنَرُتْ بيَرُمَيْ تَنْنَيْ
  وِنَيْوِنُمْ سُولْوَارْ كانيَۤنْ يَنْسيَیْوٕۤنْ وِنَيْیَ نيَۤنيَۤ.
 • 9. وَنْسيَیَلْ بُورُتْتاتْ كُونْتَ وَضْضَليَۤ اَتِیَ نيَۤنْرَنْ
  مُنْسيَیَلْ اَوَيْكَ ضُوۤتُ مُتُكُبِنْ سيَیَلْكَضْ يَلْلامْ
  يَنْسيَیَلْ آكَكْ كانيَۤنْ يَنَيْكْكَلَنْ تُونْرایْ نِنْرُوۤیْ
  نِنْسيَیَلْ آكَكْ كَنْتيَۤنْ كَنْتَبِنْ نِكَظْتْتَلْ يَنْنيَۤ.
 • 10. اِرُمَيْیُمْ اُورُمَيْ تَنْنِلْ اِينْدَنَيْ يَنْدایْ اُنْرَنْ
  بيَرُمَيْيَنْ نيَنْرُ نانْتانْ بيَۤسُوٕۤنْ بيَۤتَمْ اِنْرِ
  اُرِمَيْیالْ یانُمْ نِيیُمْ اُونْريَنَكْ كَلَنْدُ كُونْتَ
  اُورُمَيْیَيْ نِنَيْكْكِنْ ريَۤنْيَنْ اُضْضَكَنْ تَظَيْكْكِنْ ريَۤنيَۤ.

கைம்மாறின்மை // கைம்மாறின்மை

No audios found!