திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آرْرَ ماتْتامَيْ
āṟṟa māṭṭāmai
تِرُ اُنْدِیارْ
tiru untiyār
Sixth Thirumurai

063. تِرُبْبَضْضِ يَظُسْسِ
tiruppaḷḷi eḻuchsi

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُوظُتُ وِتِنْدَتيَنْ اُضْضَميَنْ كَمَلَمْ
  بُوتْتَتُ بُونْنُوضِ بُونغْكِیَ تيَنغْكُمْ
  تُوظُتُنِرْ كِنْرَنَنْ سيَیْبَنِ يَلْلامْ
  سُولْلُتَلْ وٕۤنْتُمْيَنْ وَلْلَسَرْ كُرُوٕۤ
  مُظُتُمْآ نانْيَنَ آكَمَ وٕۤتَ
  مُرَيْكَضيَ لامْمُوظِ كِنْرَمُنْ نَوَنيَۤ
  يَظُتُتَلْ اَرِیَسِيرْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  يَنْتَنْدَيْ یيَۤبَضْضِ يَظُنْدَرُضْ وَایيَۤ.
 • 2. تُرْكُنَ مایَيْبُوۤیْتْ تُولَيْنْدَتُ نعانَمْ
  تُوۤنْرِتَبْ بُونْنُوضِ تُوۤرْرِیَ كَتِرْتانْ
  سِرْكُنَ وَرَيْمِسَيْ اُتَیَنعْسيَیْ تَتُما
  سِتْتِكَضْ اَتِبْبَنِ سيَیْتِتَسْ سُوظْنْدَ
  نَرْكُنَسْ سَنْمارْكْكَ سَنغْكَتْتارْ يَلْلامْ
  نَنْنِنَرْ تُوۤتْتِرَمْ بَنْنِنِرْ كِنْرارْ
  يَرْكُنَ وَضِتْتَيَنْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  يَنْنَمْمَيْ یيَۤبَضْضِ يَظُنْدَرُضْ وَایيَۤ.
 • 3. نِلَنْديَضِنْ تَتُكَنَ مَظُنغْكِنَ سُوَنَ
  نِيتُوضِ تُوۤنْرِرْرُكْ كُوۤتُولِكْ كِنْرَ
  اَلَرْنْدَتُ تامَرَيْ آنَوَ اِرُضْبُوۤیْ
  اَظِنْدَتُ كَظِنْدَتُ مایَيْمالْ اِرَوُ
  بُلَرْنْدَتُ تُونْتَرُوۤ تَنْتَرُمْ كُوتِبْ
  بُوۤرْرِیُوۤ سِوَسِوَ بُوۤرْرِيَنْ كِنْرارْ
  اِلَنغْكُرُ وَضِتْتَيَنْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  يَنْكُرُ وٕۤبَضْضِ يَظُنْدَرُ ضایيَۤ.
 • 4. كَلْلایَ مَنَنغْكَضُمْ كَرَيْیَبْبُونْ نُوضِتانْ
  كَنْتَتُ كَنغْكُلُمْ وِنْتَتُ تُونْتَرْ
  بَلْلارُمْ يَیْتِنَرْ باتِنِنْ راتِبْ
  بَرَوُكِنْ رارْاَنْبُ وِرَوُكِنْ رارایْ
  نَلْلارْميَیْنعْ نعانِكَضْ یُوۤكِكَضْ بِرَرُمْ
  نَنْنِنَرْ سُوظْنْدَنَرْ بُنْنِیَ نِتِیيَۤ
  يَلْلانعْسيَیْ وَلْلَيَنْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  يَنْتيَیْوَ ميَۤبَضْضِ يَظُنْدَرُضْ وَایيَۤ.
 • 5. بُنْمالَيْ اِرَوٕلامْ بُلَرْنْدَتُ نعانَبْ
  بُورُبْبِنْميَۤلْ بُورْكَتِرْ بُولِنْدَتُ بُلَوُوۤرْ
  سُونْمالَيْ تُوتُتْتَنَرْ تُتِتْتُنِرْ كِنْرارْ
  سُتْتَسَنْ مارْكْكَسَنغْ كَتْتَوَرْ يَلْلامْ
  مَنْمالَيْ مالَيْیا وَنْدُسُوظْ كِنْرارْ
  وَانَوَرْ نيَرُنغْكِنَرْ وَاظِيَنْ كِنْرارْ
  يَنْمالَيْ اَنِنْدَيَنْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  يَنْبَتِ یيَۤبَضْضِ يَظُنْدَرُضْ وَایيَۤ.
 • 6. اُورُمَيْیِنْ اُلَكيَلامْ اُوۤنغْكُكَ يَنَوٕۤ
  اُوتِنَ سِنْنَنغْكَضْ اُوتِنَ سَنغْكَمْ
  بيَرُمَيْكُوضْ سَمَرَسَ سُتْتَسَنْ مارْكْكَبْ
  بيَرُمْبُكَظْ بيَۤسِنَرْ بيَرِیَوَرْ سُوظْنْدارْ
  اَرُمَيْیُمْ يَضِمَيْیُمْ آكِاَنْ راكِ
  اَمْبَلَتْ تيَۤسِتْتِ آتَلْسيَیْ بَتِیيَۤ
  اِرُمَيْیُمْ اَضِتْتَيَنْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  يَنْاَرَ سيَۤبَضْضِ يَظُنْدَرُضْ وَایيَۤ.
 • 7. سِنَيْبْبَضْضِتْ تامَنغْكَضْ كُونَرْنْدَنَرْ اَتِیارْ
  سِوَسِوَ بُوۤرْرِيَنْ رُوَكَيْكُوضْ كِنْرارْ
  نِنَيْبْبَضْضِ اُنْنَتْتيَضْ ضارَمُ تَضِكْكُمْ
  نيَۤرَمْاِنْ نيَۤرَمْيَنْ رارِیَرْ بُكَنْرارْ
  مُنَيْبْبَضْضِ بَیِرْراتيَنْ تَنَيْكْكَلْوِ بَیِرْرِ
  مُظُتُنَرْ وِتْتُتَلْ بَظُتيَلامْ تَوِرْتْتيَۤ
  يَنَيْبْبَضْضِ يَظُبْبِیَ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  يَنْنَبْبَ نيَۤبَضْضِ يَظُنْدَرُضْ وَایيَۤ.
 • 8. مَتَمْبِتِتْ تَوَرْيَلْلامْ وَایْبْبِتِبْ بُنْتُ
  وَنْدُنِرْ كِنْرَنَرْ وَایْتِرَبْ بِبْبانْ
  كَتَمْبِتِتْ تَوَرْيَلْلامْ كَتُمْبِنِ یاليَۤ
  كَلَنغْكِنَرْ سُوظْنْدَنَرْ اُلَمْبُرُ كِنْرارْ
  بَتَمْبِتِتْ تَوَرْيَلْلامْ اَمْبَلَبْ باتْتيَۤ
  باتِنَرْ آتِنَرْ بَرَوِنِرْ كِنْرارْ
  اِتَمْبِتِتْ تيَنَيْیانْتَ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  يَنْاَیْیَ نيَۤبَضْضِ يَظُنْدَرُضْ وَایيَۤ.
 • 9. مَرُضُوتُ مایَيْبُوۤیْتْ تُولَيْنْدَتُ مَتَنغْكَضْ
  وَایْمُوتِكْ كُونْتَنَ مَلَرْنْدَتُ كَمَلَمْ
  اَرُضْاُوضِ وِضَنغْكِیَ تُورُتِرُسْ سَبَيْیُمْ
  اَلَنغْكَرِكْ كِنْرَنَرْ تُلَنغْكِوِيرْ رِرُكْكَتْ
  تيَرُضُوتُ بُورُضُمْميَۤنْ ميَۤلْيَنَكْ كَضِتْتُسْ
  سِتْتيَلانعْ سيَیْتِتَتْ تِرُوَرُضْ بُرِنْديَۤ
  اِرُضْاَرُتْ تيَنَيْیانْتَ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  يَنْوَضْضَ ليَۤبَضْضِ يَظُنْدَرُضْ وَایيَۤ.
 • 10. اَلَنغْكَرِكْ كِنْرُوۤمْاُوۤرْ تِرُسْسَبَيْ اَتِليَۤ
  اَمَرْنْدَرُتْ سُوۤتِكُونْ تَتِسْسِرِ یُوۤمَيْ
  وَلَمْبيَرُمْ اِرَوَاتَ وَاظْوِلْوَيْتْ تِتَوٕۤ
  وَاظْتْتُكِنْ رُوۤمْمُنْنَرْ وَنَنغْكِنِرْ كِنْرُوۤمْ
  وِلَنغْكِیَ تِرُضْيَلامْ وِتِنْدَتُ بُوظُتُ
  وِرَيْنْديَمَكْ كَرُضُتَلْ وٕۤنْتُمْاِتْ تَرُنَمْ
  اِلَنغْكُنَلْ تَرُنَمْيَمْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ
  يَمْتَنْدَيْ یيَۤبَضْضِ يَظُنْدَرُضْ وَایيَۤ.

திருப்பள்ளி எழுச்சி // திருப்பள்ளி எழுச்சி

No audios found!